Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    1  2  3  4  5  6
board  1    North    none
  J 10 5 3
  A 10 6
  Q 9 5
  J 10 9
  8
  9 4 3
  A K 10
  Q 7 6 5 3 2
  A K Q 7 4
  8 2
  J 7 6 4 3
  4
  9 6 2
  K Q J 7 5
  8 2
  A K 8
Analysis
Not available
board  1, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -30, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 13 -13
2  200 2 6 -6
3  150 2 5 -5
4  140 5 5 -5
5  110 2 4 -4
6  100 1 4 -4
7  50 5 2 -2
8 -50  16 -1 1
9 -90  1 -2 2
10 -100  4 -2 2
11 -110  7 -2 2
12 -130  1 -3 3
13 -150  3 -3 3
14 -300  1 -7 7
15 -500  1 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 2  JAGGY - RAJESHWAR  UDAY - MANGALA 2-1 s ?? -50 -1 1 
1 2 3 4  DEVYANI - SHOBHA  ANDREY - NK GUPTA 4x-1 s ?? -100 -2 2 
1 3 5 6  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  LYNN - RAHUL 2+1 s ?? 140 5 -5 
1 4 7 8  ARUN - SUBHASH BADAL  JAGDISH - GULSHAN 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 5 9 10  GOPAL - VIRENDRA  ALOK - SUKAMAL 4-1 w ?? 50 2 -2 
1 6 11 12  S BALA - V SUBBARAO  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2-1 s ?? -50 -1 1 
1 7 13 14  DIPAK - MILIND  ANJU - ANURADHA 3= s ?? 140 5 -5 
1 8 15 16  GUDDI - PRADIPA  ABHIJIT - SATYABRATA 4+1 e ?? -150 -3 3 
1 9 17 18  RAMAN - S KRISHNAN  PUNEET - VIJAY 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 10 19 20  VM LAL - P HEGDE  R VASU - A BAHULKAR 4-1 e ?? 50 2 -2 
1 11 21 22  DR. SUBBARAO - SUKU  VIJAY - TV RAMANI 4-3 w ?? 150 5 -5 
1 12 23 24  VASANTI - VAHALIA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 13 25 26  R SRIDHARAN - DHAKRAS  HEMANT - DR. ATUL 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 14 27 28  PARIMAL - RUPA  RV - ARVIND 3-2 s ?? -100 -2 2 
1 15 29 30  RAJESH - R TRIPATHI  VINOD - DR. TANNA 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 16 31 32  RAJEEV - HIMANI  Bye - Bye (2) 3= e ?? -110 -2 2 
1 17 33 34  JENISH - VINOTH  ANAL - JITU 2+1 e ?? -110 -2 2 
1 18 35 36  MAKARAND - ASHOK  VINAY - ANIMESH 4-3 s ?? -150 -3 3 
1 19 37 38  DAYA - DIPAK  PARAG - PRANEET 4-3 e ?? 150 5 -5 
1 20 39 40  ZAHIR - JAGDISH  AJIT - SHRIKANT 3= e ?? -110 -2 2 
1 21 41 42  YVETTE - ASANZGIRI  KAMLESH - SHANKAR 2-1 s ?? -50 -1 1 
1 22 43 44  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAKASH - WADIA 3= e ?? -110 -2 2 
1 23 45 46  RAJESH - ANANTVIKRAM  ASHOK - SUMIT 2-1 s ?? -50 -1 1 
1 24 47 48  PUNEET - PRADEEP  GAJENDRA - SK SHARMA 4-1 e ?? 50 2 -2 
1 25 49 50  SANDEEP - MARIANNE  ARCHIE - AVI MAHADAR 3-2 s ?? -100 -2 2 
1 26 51 52  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  SANJOY - SK IYENGAR 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 27 53 54  VARSHA - IAN  HARSHAD - KK SHETTY 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 28 55 56  SUNIT - KEYZAD  SOUNAK - SOUMALYA 3= s ?? 140 5 -5 
1 29 57 58  SHOBHA - M  DEVEN - GARRY 4x-2 n ?? -300 -7 7 
1 30 59 60  GEETA - ASHA  KP MATHUR - NK SHARMA 3-2 n ?? -100 -2 2 
1 31 61 62  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - NATASHA 5x-4 w ?? 800 13 -13 
1 32 63 64  DR. - AMARJIT  SAPAN - SUBIR 2= s ?? 110 4 -4 
1 33 65 66  INDIRA - AMITA  ARVIND - DEVANG 3= e ?? -110 -2 2 
1 34 67 68  RAJU - AJAY  PETTAM - RANI 1-1 n ?? -50 -1 1 
1 35 69 70  MANECK - HANSOTIA  ALOK - SAMIR 4x-3 n ?? -500 -10 10 
1 36 71 72  SHEELU - MOTI  MAHAPATRA - SMITI 3-4 e ?? 200 6 -6 
1 37 73 74  FINTON - A SARKAR  JKBHOSALE - ABHAY 3-1 n ?? -50 -1 1 
1 38 75 76  PRAMOD - B OGALE  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4-4 w ?? 200 6 -6 
1 39 77 78  SATISH - SUKRIT  S BEHURIA - SUTANU 2-2 e ?? 100 4 -4 
1 40 79 80  UTTAM - JM SHAH  BHABHESH - NAVNEET 3= e ?? -110 -2 2 
1 41 81 82  ASHOK - SP AGGARWAL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3= s ?? 140 5 -5 
1 42 83 84  RAVI - SUBHASH  S SOME - SUMAN 4-1 e ?? 50 2 -2 
1 43 85 86  JEROO - B PURIA  SANJIT - ABHIJIT 3-1 s ?? -50 -1 1 
1 44 87 88  MINAL - NIYATI  HEMANT - DEBABRATA 3-1 n ?? -50 -1 1 
1 45 89 90  HEMA - RAHUL  PRAKASH - PC GUPTA 2= e ?? -90 -2 2 
1 46 91 92  SUNIL - A BAPAT ANIL  S JHAVERI - A.46W 3= s ?? 140 5 -5 
1 47 93 94  MADHU - PANKAJA  SNEHASISH - SUBHASHISH 2= s ?? 110 4 -4 
1 48 95 96  SHANKARAN - A.48S  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+1 e ?? -150 -3 3 
1 49 97 98  KAUSTUBH - ANIKET  MEENAL - TARU 3-1 e ?? 50 2 -2 
1 50 99 100  PRIYA - BINDIYA  ANOOP - KAJAL 3= e ?? -110 -2 2 
1 51 101 102  SAMPATH - DILIP  SRINIVAS - SG SURVE 3+1 e ?? -130 -3 3 
1 52 103 104  LEENA - BARDHAN  STANLEY - RONALD 3NT-1 n ?? -50 -1 1 
1 53 105 106  RAVICHANDRAN - UMESH  SOUVIK - PRITAM NP - ?? bye 0 0 

board  2    East    NS vul click here for board selection
  A K 10 7 5 4
  5 3
  A 9 5
  A 6
  Q 8
  K 4
  Q J 10 7 4 3
  4 3 2
  J 6 3
  Q 10 8 7 6 2
  8 2
  Q 9
  9 2
  A J 9
  K 6
  K J 10 8 7 5
Analysis
Not available
board  2, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 670, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1430 1 13 -13
2  1390 2 12 -12
3  1370 2 12 -12
4  720 1 2 -2
5  690 13 1 -1
6  680 12 0 0
7  660 3 0 0
8  650 13 -1 1
9  600 1 -2 2
10  230 4 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 2  JAGGY - RAJESHWAR  UDAY - MANGALA 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 2 3 4  DEVYANI - SHOBHA  ANDREY - NK GUPTA 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 3 5 6  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  LYNN - RAHUL 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 4 7 8  ARUN - SUBHASH BADAL  JAGDISH - GULSHAN 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 5 9 10  GOPAL - VIRENDRA  ALOK - SUKAMAL 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 6 11 12  S BALA - V SUBBARAO  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 5+1 n ?? 680 0 0 
1 7 13 14  DIPAK - MILIND  ANJU - ANURADHA 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 8 15 16  GUDDI - PRADIPA  ABHIJIT - SATYABRATA 4+2 n ?? 680 0 0 
1 9 17 18  RAMAN - S KRISHNAN  PUNEET - VIJAY 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 10 19 20  VM LAL - P HEGDE  R VASU - A BAHULKAR 6= n ?? 1430 13 -13 
1 11 21 22  DR. SUBBARAO - SUKU  VIJAY - TV RAMANI 3+3 n ?? 230 -10 10 
1 12 23 24  VASANTI - VAHALIA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 13 25 26  R SRIDHARAN - DHAKRAS  HEMANT - DR. ATUL 4+2 n ?? 680 0 0 
1 14 27 28  PARIMAL - RUPA  RV - ARVIND 2+4 n ?? 230 -10 10 
1 15 29 30  RAJESH - R TRIPATHI  VINOD - DR. TANNA 4+2 n ?? 680 0 0 
1 16 31 32  RAJEEV - HIMANI  Bye - Bye (2) 4+2 n ?? 680 0 0 
1 17 33 34  JENISH - VINOTH  ANAL - JITU 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 18 35 36  MAKARAND - ASHOK  VINAY - ANIMESH 3+3 n ?? 230 -10 10 
1 19 37 38  DAYA - DIPAK  PARAG - PRANEET 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 20 39 40  ZAHIR - JAGDISH  AJIT - SHRIKANT 3+3 n ?? 230 -10 10 
1 21 41 42  YVETTE - ASANZGIRI  KAMLESH - SHANKAR 3NT+2 s ?? 660 0 0 
1 22 43 44  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAKASH - WADIA 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 23 45 46  RAJESH - ANANTVIKRAM  ASHOK - SUMIT 6+1 s ?? 1390 12 -12 
1 24 47 48  PUNEET - PRADEEP  GAJENDRA - SK SHARMA 4+2 n ?? 680 0 0 
1 25 49 50  SANDEEP - MARIANNE  ARCHIE - AVI MAHADAR 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 26 51 52  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  SANJOY - SK IYENGAR 3NT+2 s ?? 660 0 0 
1 27 53 54  VARSHA - IAN  HARSHAD - KK SHETTY 4+2 n ?? 680 0 0 
1 28 55 56  SUNIT - KEYZAD  SOUNAK - SOUMALYA 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 29 57 58  SHOBHA - M  DEVEN - GARRY 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 30 59 60  GEETA - ASHA  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 31 61 62  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - NATASHA 4+2 n ?? 680 0 0 
1 32 63 64  DR. - AMARJIT  SAPAN - SUBIR 4+2 n ?? 680 0 0 
1 33 65 66  INDIRA - AMITA  ARVIND - DEVANG 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 34 67 68  RAJU - AJAY  PETTAM - RANI 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 35 69 70  MANECK - HANSOTIA  ALOK - SAMIR 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 36 71 72  SHEELU - MOTI  MAHAPATRA - SMITI 4+2 n ?? 680 0 0 
1 37 73 74  FINTON - A SARKAR  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+3 n ?? 690 1 -1 
1 38 75 76  PRAMOD - B OGALE  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 39 77 78  SATISH - SUKRIT  S BEHURIA - SUTANU 4NT+2 s ?? 690 1 -1 
1 40 79 80  UTTAM - JM SHAH  BHABHESH - NAVNEET 3NT+3 s ?? 690 1 -1 
1 41 81 82  ASHOK - SP AGGARWAL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT+2 s ?? 660 0 0 
1 42 83 84  RAVI - SUBHASH  S SOME - SUMAN 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 43 85 86  JEROO - B PURIA  SANJIT - ABHIJIT 4+2 n ?? 680 0 0 
1 44 87 88  MINAL - NIYATI  HEMANT - DEBABRATA 4+1 n ?? 650 -1 1 
1 45 89 90  HEMA - RAHUL  PRAKASH - PC GUPTA 5= s ?? 600 -2 2 
1 46 91 92  SUNIL - A BAPAT ANIL  S JHAVERI - A.46W 5= n ?? 650 -1 1 
1 47 93 94  MADHU - PANKAJA  SNEHASISH - SUBHASHISH 6= s ?? 1370 12 -12 
1 48 95 96  SHANKARAN - A.48S  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+2 n ?? 680 0 0 
1 49 97 98  KAUSTUBH - ANIKET  MEENAL - TARU 6+1 s ?? 1390 12 -12 
1 50 99 100  PRIYA - BINDIYA  ANOOP - KAJAL 3NT+4 s ?? 720 2 -2 
1 51 101 102  SAMPATH - DILIP  SRINIVAS - SG SURVE 3NT+3 n ?? 690 1 -1 
1 52 103 104  LEENA - BARDHAN  STANLEY - RONALD 6= s ?? 1370 12 -12 
1 53 105 106  RAVICHANDRAN - UMESH  SOUVIK - PRITAM NP - ?? bye 0 0 

board  3    South    EW vul click here for board selection
  K Q 7
  7 6
  A 7 4 3
  A Q J 2
  J 5 3
  A K Q 2
  9 6 2
  10 7 3
  A 8 6 2
  J 8 5
  J 10 5
  9 8 5
  10 9 4
  10 9 4 3
  K Q 8
  K 6 4
Analysis
Not available
board  3, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 170, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  430 5 6 -6
2  400 1 6 -6
3  180 25 0 0
4  150 15 -1 1
5  120 4 -2 2
6 -50  2 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 2  JAGGY - RAJESHWAR  UDAY - MANGALA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 2 3 4  DEVYANI - SHOBHA  ANDREY - NK GUPTA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 3 5 6  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  LYNN - RAHUL 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 4 7 8  ARUN - SUBHASH BADAL  JAGDISH - GULSHAN 2NT+2 n ?? 180 0 0 
1 5 9 10  GOPAL - VIRENDRA  ALOK - SUKAMAL 3NT-1 n ?? -50 -6 6 
1 6 11 12  S BALA - V SUBBARAO  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2NT+1 n ?? 150 -1 1 
1 7 13 14  DIPAK - MILIND  ANJU - ANURADHA 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 8 15 16  GUDDI - PRADIPA  ABHIJIT - SATYABRATA 2NT+1 n ?? 150 -1 1 
1 9 17 18  RAMAN - S KRISHNAN  PUNEET - VIJAY 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 10 19 20  VM LAL - P HEGDE  R VASU - A BAHULKAR 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 11 21 22  DR. SUBBARAO - SUKU  VIJAY - TV RAMANI 1NT+1 n ?? 120 -2 2 
1 12 23 24  VASANTI - VAHALIA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 13 25 26  R SRIDHARAN - DHAKRAS  HEMANT - DR. ATUL 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 14 27 28  PARIMAL - RUPA  RV - ARVIND 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 15 29 30  RAJESH - R TRIPATHI  VINOD - DR. TANNA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 16 31 32  RAJEEV - HIMANI  Bye - Bye (2) 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 17 33 34  JENISH - VINOTH  ANAL - JITU 3NT+1 n ?? 430 6 -6 
1 18 35 36  MAKARAND - ASHOK  VINAY - ANIMESH 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 19 37 38  DAYA - DIPAK  PARAG - PRANEET 2NT+1 s ?? 150 -1 1 
1 20 39 40  ZAHIR - JAGDISH  AJIT - SHRIKANT 3NT= n ?? 400 6 -6 
1 21 41 42  YVETTE - ASANZGIRI  KAMLESH - SHANKAR 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 22 43 44  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAKASH - WADIA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 23 45 46  RAJESH - ANANTVIKRAM  ASHOK - SUMIT 2NT+1 n ?? 150 -1 1 
1 24 47 48  PUNEET - PRADEEP  GAJENDRA - SK SHARMA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 25 49 50  SANDEEP - MARIANNE  ARCHIE - AVI MAHADAR 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 26 51 52  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  SANJOY - SK IYENGAR 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 27 53 54  VARSHA - IAN  HARSHAD - KK SHETTY 2NT+2 n ?? 180 0 0 
1 28 55 56  SUNIT - KEYZAD  SOUNAK - SOUMALYA 3NT+1 n ?? 430 6 -6 
1 29 57 58  SHOBHA - M  DEVEN - GARRY 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 30 59 60  GEETA - ASHA  KP MATHUR - NK SHARMA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 31 61 62  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - NATASHA 3NT+1 n ?? 430 6 -6 
1 32 63 64  DR. - AMARJIT  SAPAN - SUBIR 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 33 65 66  INDIRA - AMITA  ARVIND - DEVANG 3NT-1 n ?? -50 -6 6 
1 34 67 68  RAJU - AJAY  PETTAM - RANI 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 35 69 70  MANECK - HANSOTIA  ALOK - SAMIR 1NT+1 n ?? 120 -2 2 
1 36 71 72  SHEELU - MOTI  MAHAPATRA - SMITI 3NT+1 n ?? 430 6 -6 
1 37 73 74  FINTON - A SARKAR  JKBHOSALE - ABHAY 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 38 75 76  PRAMOD - B OGALE  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 39 77 78  SATISH - SUKRIT  S BEHURIA - SUTANU 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 40 79 80  UTTAM - JM SHAH  BHABHESH - NAVNEET 3NT+1 n ?? 430 6 -6 
1 41 81 82  ASHOK - SP AGGARWAL  KAMAL - A SANYAL S ROY 1NT+1 n ?? 120 -2 2 
1 42 83 84  RAVI - SUBHASH  S SOME - SUMAN 2NT+2 n ?? 180 0 0 
1 43 85 86  JEROO - B PURIA  SANJIT - ABHIJIT 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 44 87 88  MINAL - NIYATI  HEMANT - DEBABRATA 1NT+2 n ?? 150 -1 1 
1 45 89 90  HEMA - RAHUL  PRAKASH - PC GUPTA 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 46 91 92  SUNIL - A BAPAT ANIL  S JHAVERI - A.46W 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 47 93 94  MADHU - PANKAJA  SNEHASISH - SUBHASHISH 2NT+1 n ?? 150 -1 1 
1 48 95 96  SHANKARAN - A.48S  B - PINAKI RAMKRISHNA 1NT+1 s ?? 120 -2 2 
1 49 97 98  KAUSTUBH - ANIKET  MEENAL - TARU 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 50 99 100  PRIYA - BINDIYA  ANOOP - KAJAL 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 51 101 102  SAMPATH - DILIP  SRINIVAS - SG SURVE 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 52 103 104  LEENA - BARDHAN  STANLEY - RONALD 1NT+3 n ?? 180 0 0 
1 53 105 106  RAVICHANDRAN - UMESH  SOUVIK - PRITAM NP - ?? bye 0 0 

board  4    West    all click here for board selection
  Q 10 2
  Q 8 6 5 3 2
  8 5 3
  A
  J 9 8 7
  J 7
  10 6 4 2
  K 5 2
  A 3
  K 10 4
  Q J
  J 8 7 6 4 3
  K 6 5 4
  A 9
  A K 9 7
  Q 10 9
Analysis
Not available
board  4, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 170, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1160 1 14 -14
2  650 3 10 -10
3  630 1 10 -10
4  620 14 10 -10
5  170 2 0 0
6  140 4 -1 1
7  110 1 -2 2
8 -100  22 -7 7
9 -200  3 -9 9
10 -300  1 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 2  JAGGY - RAJESHWAR  UDAY - MANGALA 4+1 s ?? 650 10 -10 
1 2 3 4  DEVYANI - SHOBHA  ANDREY - NK GUPTA 4-2 n ?? -200 -9 9 
1 3 5 6  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  LYNN - RAHUL 4= s ?? 620 10 -10 
1 4 7 8  ARUN - SUBHASH BADAL  JAGDISH - GULSHAN 4= n ?? 620 10 -10 
1 5 9 10  GOPAL - VIRENDRA  ALOK - SUKAMAL 3= n ?? 140 -1 1 
1 6 11 12  S BALA - V SUBBARAO  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 7 13 14  DIPAK - MILIND  ANJU - ANURADHA 4= s ?? 620 10 -10 
1 8 15 16  GUDDI - PRADIPA  ABHIJIT - SATYABRATA 2= n ?? 110 -2 2 
1 9 17 18  RAMAN - S KRISHNAN  PUNEET - VIJAY 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 10 19 20  VM LAL - P HEGDE  R VASU - A BAHULKAR 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 11 21 22  DR. SUBBARAO - SUKU  VIJAY - TV RAMANI 4-2 s ?? -200 -9 9 
1 12 23 24  VASANTI - VAHALIA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4= n ?? 620 10 -10 
1 13 25 26  R SRIDHARAN - DHAKRAS  HEMANT - DR. ATUL 4+1 s ?? 650 10 -10 
1 14 27 28  PARIMAL - RUPA  RV - ARVIND 4= n ?? 620 10 -10 
1 15 29 30  RAJESH - R TRIPATHI  VINOD - DR. TANNA 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 16 31 32  RAJEEV - HIMANI  Bye - Bye (2) 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 17 33 34  JENISH - VINOTH  ANAL - JITU 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 18 35 36  MAKARAND - ASHOK  VINAY - ANIMESH 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 19 37 38  DAYA - DIPAK  PARAG - PRANEET 4= s ?? 620 10 -10 
1 20 39 40  ZAHIR - JAGDISH  AJIT - SHRIKANT 3-1 n ?? -100 -7 7 
1 21 41 42  YVETTE - ASANZGIRI  KAMLESH - SHANKAR 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 22 43 44  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAKASH - WADIA 3+1 n ?? 170 0 0 
1 23 45 46  RAJESH - ANANTVIKRAM  ASHOK - SUMIT 4-1 n ?? -100 -7 7 
1 24 47 48  PUNEET - PRADEEP  GAJENDRA - SK SHARMA 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 25 49 50  SANDEEP - MARIANNE  ARCHIE - AVI MAHADAR 4= s ?? 620 10 -10 
1 26 51 52  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  SANJOY - SK IYENGAR 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 27 53 54  VARSHA - IAN  HARSHAD - KK SHETTY 4= s ?? 620 10 -10 
1 28 55 56  SUNIT - KEYZAD  SOUNAK - SOUMALYA 4= s ?? 620 10 -10 
1 29 57 58  SHOBHA - M  DEVEN - GARRY 3+1 n ?? 170 0 0 
1 30 59 60  GEETA - ASHA  KP MATHUR - NK SHARMA 4= s ?? 620 10 -10 
1 31 61 62  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - NATASHA 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 32 63 64  DR. - AMARJIT  SAPAN - SUBIR 4= s ?? 620 10 -10 
1 33 65 66  INDIRA - AMITA  ARVIND - DEVANG 4= s ?? 620 10 -10 
1 34 67 68  RAJU - AJAY  PETTAM - RANI 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 35 69 70  MANECK - HANSOTIA  ALOK - SAMIR 2+1 n ?? 140 -1 1 
1 36 71 72  SHEELU - MOTI  MAHAPATRA - SMITI 4-1 n ?? -100 -7 7 
1 37 73 74  FINTON - A SARKAR  JKBHOSALE - ABHAY 3NT-2 n ?? -200 -9 9 
1 38 75 76  PRAMOD - B OGALE  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3= n ?? 140 -1 1 
1 39 77 78  SATISH - SUKRIT  S BEHURIA - SUTANU 4= n ?? 620 10 -10 
1 40 79 80  UTTAM - JM SHAH  BHABHESH - NAVNEET 4= s ?? 620 10 -10 
1 41 81 82  ASHOK - SP AGGARWAL  KAMAL - A SANYAL S ROY 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 42 83 84  RAVI - SUBHASH  S SOME - SUMAN 3NT-1 s ?? -100 -7 7 
1 43 85 86  JEROO - B PURIA  SANJIT - ABHIJIT 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 44 87 88  MINAL - NIYATI  HEMANT - DEBABRATA 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 45 89 90  HEMA - RAHUL  PRAKASH - PC GUPTA 3NT+1 s ?? 630 10 -10 
1 46 91 92  SUNIL - A BAPAT ANIL  S JHAVERI - A.46W 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 47 93 94  MADHU - PANKAJA  SNEHASISH - SUBHASHISH 3= n ?? 140 -1 1 
1 48 95 96  SHANKARAN - A.48S  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NT-3 s ?? -300 -10 10 
1 49 97 98  KAUSTUBH - ANIKET  MEENAL - TARU 2xx+1 n ?? 1160 14 -14 
1 50 99 100  PRIYA - BINDIYA  ANOOP - KAJAL 4+1 s ?? 650 10 -10 
1 51 101 102  SAMPATH - DILIP  SRINIVAS - SG SURVE 4-1 s ?? -100 -7 7 
1 52 103 104  LEENA - BARDHAN  STANLEY - RONALD 4-1 n ?? -100 -7 7 
1 53 105 106  RAVICHANDRAN - UMESH  SOUVIK - PRITAM NP - ?? bye 0 0 

board  5    North    NS vul click here for board selection
  A 7 3 2
  Q 3
  8 4 2
  Q J 8 4
  K Q 8 4
  J 9 4
  7 5 3
  10 6 2
  J 10 9 5
  10 2
  K J 9 6
  A 9 5
  6
  A K 8 7 6 5
  A Q 10
  K 7 3
Analysis
Not available
board  5, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 680, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 3 -3
2  690 4 0 0
3  680 40 0 0
4  650 3 -1 1
5  500 1 -5 5
6  230 2 -10 10
7 -100  1 -13 13
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 2  JAGGY - RAJESHWAR  UDAY - MANGALA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 2 3 4  DEVYANI - SHOBHA  ANDREY - NK GUPTA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 3 5 6  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  LYNN - RAHUL 4+2 s ?? 680 0 0 
1 4 7 8  ARUN - SUBHASH BADAL  JAGDISH - GULSHAN 4+2 s ?? 680 0 0 
1 5 9 10  GOPAL - VIRENDRA  ALOK - SUKAMAL 3x-4 e ?? 800 3 -3 
1 6 11 12  S BALA - V SUBBARAO  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4+2 s ?? 680 0 0 
1 7 13 14  DIPAK - MILIND  ANJU - ANURADHA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 8 15 16  GUDDI - PRADIPA  ABHIJIT - SATYABRATA 4+2 n ?? 680 0 0 
1 9 17 18  RAMAN - S KRISHNAN  PUNEET - VIJAY 4+2 n ?? 680 0 0 
1 10 19 20  VM LAL - P HEGDE  R VASU - A BAHULKAR 4+2 s ?? 680 0 0 
1 11 21 22  DR. SUBBARAO - SUKU  VIJAY - TV RAMANI 6-1 s ?? -100 -13 13 
1 12 23 24  VASANTI - VAHALIA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4+2 s ?? 680 0 0 
1 13 25 26  R SRIDHARAN - DHAKRAS  HEMANT - DR. ATUL 4+2 s ?? 680 0 0 
1 14 27 28  PARIMAL - RUPA  RV - ARVIND 4+2 s ?? 680 0 0 
1 15 29 30  RAJESH - R TRIPATHI  VINOD - DR. TANNA 2+4 s ?? 230 -10 10 
1 16 31 32  RAJEEV - HIMANI  Bye - Bye (2) 4+2 s ?? 680 0 0 
1 17 33 34  JENISH - VINOTH  ANAL - JITU 4+2 s ?? 680 0 0 
1 18 35 36  MAKARAND - ASHOK  VINAY - ANIMESH 4+2 s ?? 680 0 0 
1 19 37 38  DAYA - DIPAK  PARAG - PRANEET 3NT+3 n ?? 690 0 0 
1 20 39 40  ZAHIR - JAGDISH  AJIT - SHRIKANT 3NT+3 s ?? 690 0 0 
1 21 41 42  YVETTE - ASANZGIRI  KAMLESH - SHANKAR 4+2 s ?? 680 0 0 
1 22 43 44  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAKASH - WADIA 3NT+3 n ?? 690 0 0 
1 23 45 46  RAJESH - ANANTVIKRAM  ASHOK - SUMIT 4+1 s ?? 650 -1 1 
1 24 47 48  PUNEET - PRADEEP  GAJENDRA - SK SHARMA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 25 49 50  SANDEEP - MARIANNE  ARCHIE - AVI MAHADAR 4+2 s ?? 680 0 0 
1 26 51 52  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  SANJOY - SK IYENGAR 4+2 s ?? 680 0 0 
1 27 53 54  VARSHA - IAN  HARSHAD - KK SHETTY 4+2 s ?? 680 0 0 
1 28 55 56  SUNIT - KEYZAD  SOUNAK - SOUMALYA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 29 57 58  SHOBHA - M  DEVEN - GARRY 2x-3 e ?? 500 -5 5 
1 30 59 60  GEETA - ASHA  KP MATHUR - NK SHARMA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 31 61 62  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - NATASHA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 32 63 64  DR. - AMARJIT  SAPAN - SUBIR 4+2 s ?? 680 0 0 
1 33 65 66  INDIRA - AMITA  ARVIND - DEVANG 4+2 s ?? 680 0 0 
1 34 67 68  RAJU - AJAY  PETTAM - RANI 4+2 s ?? 680 0 0 
1 35 69 70  MANECK - HANSOTIA  ALOK - SAMIR 4+2 n ?? 680 0 0 
1 36 71 72  SHEELU - MOTI  MAHAPATRA - SMITI 4+2 s ?? 680 0 0 
1 37 73 74  FINTON - A SARKAR  JKBHOSALE - ABHAY 4+2 n ?? 680 0 0 
1 38 75 76  PRAMOD - B OGALE  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4+2 s ?? 680 0 0 
1 39 77 78  SATISH - SUKRIT  S BEHURIA - SUTANU 4+2 s ?? 680 0 0 
1 40 79 80  UTTAM - JM SHAH  BHABHESH - NAVNEET 4+1 s ?? 650 -1 1 
1 41 81 82  ASHOK - SP AGGARWAL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT+3 s ?? 690 0 0 
1 42 83 84  RAVI - SUBHASH  S SOME - SUMAN 4+2 s ?? 680 0 0 
1 43 85 86  JEROO - B PURIA  SANJIT - ABHIJIT 4+2 s ?? 680 0 0 
1 44 87 88  MINAL - NIYATI  HEMANT - DEBABRATA 4+1 s ?? 650 -1 1 
1 45 89 90  HEMA - RAHUL  PRAKASH - PC GUPTA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 46 91 92  SUNIL - A BAPAT ANIL  S JHAVERI - A.46W 4+2 s ?? 680 0 0 
1 47 93 94  MADHU - PANKAJA  SNEHASISH - SUBHASHISH 4+2 s ?? 680 0 0 
1 48 95 96  SHANKARAN - A.48S  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+2 s ?? 680 0 0 
1 49 97 98  KAUSTUBH - ANIKET  MEENAL - TARU 4+2 s ?? 680 0 0 
1 50 99 100  PRIYA - BINDIYA  ANOOP - KAJAL 4+2 s ?? 680 0 0 
1 51 101 102  SAMPATH - DILIP  SRINIVAS - SG SURVE 4+2 s ?? 680 0 0 
1 52 103 104  LEENA - BARDHAN  STANLEY - RONALD 2+4 n ?? 230 -10 10 
1 53 105 106  RAVICHANDRAN - UMESH  SOUVIK - PRITAM NP - ?? bye 0 0 

board  6    East    EW vul click here for board selection
  K Q 8 2
  A 8 3
  J 5
  J 10 6 4
  A J 6
  J 10 9 7 4
  K Q 9
  A Q
  10 9 7 5 4
  K Q 5
  A 7 6 4
  7
  3
  6 2
  10 8 3 2
  K 9 8 5 3 2
Analysis
Not available
board  6, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -620, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  200 2 13 -13
2  100 5 12 -12
3 -620  29 0 0
4 -630  6 0 0
5 -650  4 -1 1
6 -660  4 -1 1
7 -690  1 -2 2
8 -800  1 -5 5
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 2  JAGGY - RAJESHWAR  UDAY - MANGALA 4= w ?? -620 0 0 
1 2 3 4  DEVYANI - SHOBHA  ANDREY - NK GUPTA 4= w ?? -620 0 0 
1 3 5 6  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  LYNN - RAHUL 4= w ?? -620 0 0 
1 4 7 8  ARUN - SUBHASH BADAL  JAGDISH - GULSHAN 4= w ?? -620 0 0 
1 5 9 10  GOPAL - VIRENDRA  ALOK - SUKAMAL 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 6 11 12  S BALA - V SUBBARAO  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 7 13 14  DIPAK - MILIND  ANJU - ANURADHA 4+1 w ?? -650 -1 1 
1 8 15 16  GUDDI - PRADIPA  ABHIJIT - SATYABRATA 4= e ?? -620 0 0 
1 9 17 18  RAMAN - S KRISHNAN  PUNEET - VIJAY 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 10 19 20  VM LAL - P HEGDE  R VASU - A BAHULKAR 4-1 w ?? 100 12 -12 
1 11 21 22  DR. SUBBARAO - SUKU  VIJAY - TV RAMANI 4= w ?? -620 0 0 
1 12 23 24  VASANTI - VAHALIA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4= w ?? -620 0 0 
1 13 25 26  R SRIDHARAN - DHAKRAS  HEMANT - DR. ATUL 4= e ?? -620 0 0 
1 14 27 28  PARIMAL - RUPA  RV - ARVIND 4+1 w ?? -650 -1 1 
1 15 29 30  RAJESH - R TRIPATHI  VINOD - DR. TANNA 4= w ?? -620 0 0 
1 16 31 32  RAJEEV - HIMANI  Bye - Bye (2) 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 17 33 34  JENISH - VINOTH  ANAL - JITU 4-2 e ?? 200 13 -13 
1 18 35 36  MAKARAND - ASHOK  VINAY - ANIMESH 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 19 37 38  DAYA - DIPAK  PARAG - PRANEET 4= w ?? -620 0 0 
1 20 39 40  ZAHIR - JAGDISH  AJIT - SHRIKANT 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 21 41 42  YVETTE - ASANZGIRI  KAMLESH - SHANKAR 4= w ?? -620 0 0 
1 22 43 44  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAKASH - WADIA 3NT+3 w ?? -690 -2 2 
1 23 45 46  RAJESH - ANANTVIKRAM  ASHOK - SUMIT 4= w ?? -620 0 0 
1 24 47 48  PUNEET - PRADEEP  GAJENDRA - SK SHARMA 4= w ?? -620 0 0 
1 25 49 50  SANDEEP - MARIANNE  ARCHIE - AVI MAHADAR 4-1 w ?? 100 12 -12 
1 26 51 52  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  SANJOY - SK IYENGAR 4-1 w ?? 100 12 -12 
1 27 53 54  VARSHA - IAN  HARSHAD - KK SHETTY 4-1 w ?? 100 12 -12 
1 28 55 56  SUNIT - KEYZAD  SOUNAK - SOUMALYA 5x-4 s ?? -800 -5 5 
1 29 57 58  SHOBHA - M  DEVEN - GARRY 4+1 w ?? -650 -1 1 
1 30 59 60  GEETA - ASHA  KP MATHUR - NK SHARMA 4= w ?? -620 0 0 
1 31 61 62  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - NATASHA 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 32 63 64  DR. - AMARJIT  SAPAN - SUBIR 4= w ?? -620 0 0 
1 33 65 66  INDIRA - AMITA  ARVIND - DEVANG 4= e ?? -620 0 0 
1 34 67 68  RAJU - AJAY  PETTAM - RANI 4= e ?? -620 0 0 
1 35 69 70  MANECK - HANSOTIA  ALOK - SAMIR 4= e ?? -620 0 0 
1 36 71 72  SHEELU - MOTI  MAHAPATRA - SMITI 4+1 e ?? -650 -1 1 
1 37 73 74  FINTON - A SARKAR  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 38 75 76  PRAMOD - B OGALE  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4= w ?? -620 0 0 
1 39 77 78  SATISH - SUKRIT  S BEHURIA - SUTANU 4= w ?? -620 0 0 
1 40 79 80  UTTAM - JM SHAH  BHABHESH - NAVNEET 4= w ?? -620 0 0 
1 41 81 82  ASHOK - SP AGGARWAL  KAMAL - A SANYAL S ROY 4= w ?? -620 0 0 
1 42 83 84  RAVI - SUBHASH  S SOME - SUMAN 4= w ?? -620 0 0 
1 43 85 86  JEROO - B PURIA  SANJIT - ABHIJIT 4= w ?? -620 0 0 
1 44 87 88  MINAL - NIYATI  HEMANT - DEBABRATA 4= w ?? -620 0 0 
1 45 89 90  HEMA - RAHUL  PRAKASH - PC GUPTA 4= w ?? -620 0 0 
1 46 91 92  SUNIL - A BAPAT ANIL  S JHAVERI - A.46W 4-2 w ?? 200 13 -13 
1 47 93 94  MADHU - PANKAJA  SNEHASISH - SUBHASHISH 4= e ?? -620 0 0 
1 48 95 96  SHANKARAN - A.48S  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 49 97 98  KAUSTUBH - ANIKET  MEENAL - TARU 4-1 w ?? 100 12 -12 
1 50 99 100  PRIYA - BINDIYA  ANOOP - KAJAL 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 51 101 102  SAMPATH - DILIP  SRINIVAS - SG SURVE 4= w ?? -620 0 0 
1 52 103 104  LEENA - BARDHAN  STANLEY - RONALD 4= e ?? -620 0 0 
1 53 105 106  RAVICHANDRAN - UMESH  SOUVIK - PRITAM NP - ?? bye 0 0