Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    19  20  21  22  23  24
board  19 (1)    North    EW vul
  5 3
  A Q J 2
  J 6 5 2
  10 8 2
  Q J 10 7 6
  7 3
  A 8
  Q 9 5 3
  A 9 8 4 2
  6
  K 9 7 3
  A 7 4
  K
  K 10 9 8 5 4
  Q 10 4
  K J 6
Analysis
Not available
board  19, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -460, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  110 1 11 -11
2  100 3 11 -11
3 -50  3 9 -9
4 -100  5 8 -8
5 -150  3 7 -7
6 -170  2 7 -7
7 -200  1 6 -6
8 -500  10 -1 1
9 -620  4 -4 4
10 -650  14 -5 5
11 -800  6 -8 8
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 23  DEVEN - GARRY  VASANTI - VAHALIA 5= w ?? -650 -5 5 
1 2 7 103  ARUN - SUBHASH BADAL  LEENA - BARDHAN 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 3 53 1  VARSHA - IAN  JAGGY - RAJESHWAR 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 4 4 55  ANDREY - NK GUPTA  SUNIT - KEYZAD 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 5 45 79  RAJESH - ANANTVIKRAM  UTTAM - JM SHAH 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 6 34 106  ANAL - JITU  SOUVIK - PRITAM 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 7 91 43  SUNIL - A BAPAT ANIL  KS SAMANT - RA AGARWAL 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 8 36 16  VINAY - ANIMESH  ABHIJIT - SATYABRATA 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 9 67 12  RAJU - AJAY  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 10 5 75  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  PRAMOD - B OGALE 5-1 e ?? 100 11 -11 
1 11 40 89  AJIT - SHRIKANT  HEMA - RAHUL 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 12 33 46  JENISH - VINOTH  ASHOK - SUMIT 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 13 25 74  R SRIDHARAN - DHAKRAS  JKBHOSALE - ABHAY 5x-4 s ?? -800 -8 8 
1 14 10 49  ALOK - SUKAMAL  SANDEEP - MARIANNE 5-1 w ?? 100 11 -11 
1 15 90 63  PRAKASH - PC GUPTA  DR. - AMARJIT 4+1 e ?? -650 -5 5 
1 16 86 96  SANJIT - ABHIJIT  B - PINAKI RAMKRISHNA 5x-4 s ?? -800 -8 8 
1 17 22 37  VIJAY - TV RAMANI  DAYA - DIPAK 5= w ?? -650 -5 5 
1 18 88 13  HEMANT - DEBABRATA  DIPAK - MILIND 4= e ?? -620 -4 4 
1 19 81 97  ASHOK - SP AGGARWAL  KAUSTUBH - ANIKET 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 20 2 28  UDAY - MANGALA  RV - ARVIND 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 21 35 50  MAKARAND - ASHOK  ARCHIE - AVI MAHADAR 4-2 s ?? -100 8 -8 
1 22 18 27  PUNEET - VIJAY  PARIMAL - RUPA 3-1 s ?? -50 9 -9 
1 23 62 30  SANDEEP - NATASHA  VINOD - DR. TANNA 5x-4 s ?? -800 -8 8 
1 24 78 76  S BEHURIA - SUTANU  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 25 20 48  R VASU - A BAHULKAR  GAJENDRA - SK SHARMA 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 26 99 71  PRIYA - BINDIYA  SHEELU - MOTI 5-1 e ?? 100 11 -11 
1 27 70 44  ALOK - SAMIR  PRAKASH - WADIA 4+1 e ?? -650 -5 5 
1 28 59 64  GEETA - ASHA  SAPAN - SUBIR 5x-4 s ?? -800 -8 8 
1 29 52 6  SANJOY - SK IYENGAR  LYNN - RAHUL 5x-4 s ?? -800 -8 8 
1 30 47 61  PUNEET - PRADEEP  DEBASHISH - SWARNENDU 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 31 8 85  JAGDISH - GULSHAN  JEROO - B PURIA 4= e ?? -620 -4 4 
1 32 51 82  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  KAMAL - A SANYAL S ROY 5x-4 s ?? -800 -8 8 
1 33 73 29  FINTON - A SARKAR  RAJESH - R TRIPATHI 4-2 n ?? -100 8 -8 
1 34 104 19  STANLEY - RONALD  VM LAL - P HEGDE 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 35 42 60  KAMLESH - SHANKAR  KP MATHUR - NK SHARMA 4-2 s ?? -100 8 -8 
1 36 94 83  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAVI - SUBHASH 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 37 93 31  MADHU - PANKAJA  RAJEEV - HIMANI 4+1 w ?? -650 -5 5 
1 38 26 77  HEMANT - DR. ATUL  SATISH - SUKRIT 5x-3 s ?? -500 -1 1 
1 39 84 101  S SOME - SUMAN  SAMPATH - DILIP 3+2 e ?? -200 6 -6 
1 40 17 66  RAMAN - S KRISHNAN  ARVIND - DEVANG 3+1 w ?? -170 7 -7 
1 41 56 9  SOUNAK - SOUMALYA  GOPAL - VIRENDRA 4-2 s ?? -100 8 -8 
1 42 102 15  SRINIVAS - SG SURVE  GUDDI - PRADIPA 4-2 s ?? -100 8 -8 
1 43 105 92  RAVICHANDRAN - UMESH  S JHAVERI - A.46W 4-3 s ?? -150 7 -7 
1 44 41 11  YVETTE - ASANZGIRI  S BALA - V SUBBARAO 4-3 s ?? -150 7 -7 
1 45 57 80  SHOBHA - M  BHABHESH - NAVNEET 5x-3 n ?? -500 -1 1 
1 46 98 95  MEENAL - TARU  SHANKARAN - A.48S 4-1 s ?? -50 9 -9 
1 47 24 3  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  DEVYANI - SHOBHA 2= s ?? 110 11 -11 
1 48 72 68  MAHAPATRA - SMITI  PETTAM - RANI 5-3 s ?? -150 7 -7 
1 49 100 14  ANOOP - KAJAL  ANJU - ANURADHA 4-1 s ?? -50 9 -9 
1 50 87 65  MINAL - NIYATI  INDIRA - AMITA 4= e ?? -620 -4 4 
1 51 21 54  DR. SUBBARAO - SUKU  HARSHAD - KK SHETTY 3+1 w ?? -170 7 -7 
1 52 69 38  MANECK - HANSOTIA  PARAG - PRANEET 4= w ?? -620 -4 4 
1 53 39 32  ZAHIR - JAGDISH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  20 (2)    East    all click here for board selection
  3 2
  A K 9
  K Q 8 4
  Q 5 4 2
  K J 4
  J 10 6 5 3
  J 10
  K J 7
  A Q 8 6
  Q 8
  5 2
  A 10 9 6 3
  10 9 7 5
  7 4 2
  A 9 7 6 3
  8
Analysis
Not available
board  20, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 0, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 1 7 -7
2  200 4 5 -5
3  130 2 4 -4
4  120 1 3 -3
5  110 16 3 -3
6  100 3 3 -3
7 -100  1 -3 3
8 -110  10 -3 3
9 -130  2 -4 4
10 -140  11 -4 4
11 -500  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 23  DEVEN - GARRY  VASANTI - VAHALIA 2+1 n ?? 110 3 -3 
1 2 7 103  ARUN - SUBHASH BADAL  LEENA - BARDHAN 3= e ?? -140 -4 4 
1 3 53 1  VARSHA - IAN  JAGGY - RAJESHWAR 3= n ?? 110 3 -3 
1 4 4 55  ANDREY - NK GUPTA  SUNIT - KEYZAD 3= n ?? 110 3 -3 
1 5 45 79  RAJESH - ANANTVIKRAM  UTTAM - JM SHAH 2= w ?? -110 -3 3 
1 6 34 106  ANAL - JITU  SOUVIK - PRITAM 2= w ?? -110 -3 3 
1 7 91 43  SUNIL - A BAPAT ANIL  KS SAMANT - RA AGARWAL 2+1 n ?? 110 3 -3 
1 8 36 16  VINAY - ANIMESH  ABHIJIT - SATYABRATA 3= e ?? -140 -4 4 
1 9 67 12  RAJU - AJAY  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4-1 e ?? 100 3 -3 
1 10 5 75  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  PRAMOD - B OGALE 2+1 e ?? -140 -4 4 
1 11 40 89  AJIT - SHRIKANT  HEMA - RAHUL 2+1 n ?? 110 3 -3 
1 12 33 46  JENISH - VINOTH  ASHOK - SUMIT 4-1 e ?? 100 3 -3 
1 13 25 74  R SRIDHARAN - DHAKRAS  JKBHOSALE - ABHAY 2+1 e ?? -110 -3 3 
1 14 10 49  ALOK - SUKAMAL  SANDEEP - MARIANNE 2+1 n ?? 110 3 -3 
1 15 90 63  PRAKASH - PC GUPTA  DR. - AMARJIT 2NT= n ?? 120 3 -3 
1 16 86 96  SANJIT - ABHIJIT  B - PINAKI RAMKRISHNA 3= n ?? 110 3 -3 
1 17 22 37  VIJAY - TV RAMANI  DAYA - DIPAK 2+1 e ?? -140 -4 4 
1 18 88 13  HEMANT - DEBABRATA  DIPAK - MILIND 2= e ?? -110 -3 3 
1 19 81 97  ASHOK - SP AGGARWAL  KAUSTUBH - ANIKET 2-1 e ?? 100 3 -3 
1 20 2 28  UDAY - MANGALA  RV - ARVIND 2+1 n ?? 110 3 -3 
1 21 35 50  MAKARAND - ASHOK  ARCHIE - AVI MAHADAR 3= e ?? -110 -3 3 
1 22 18 27  PUNEET - VIJAY  PARIMAL - RUPA 3+1 e ?? -130 -4 4 
1 23 62 30  SANDEEP - NATASHA  VINOD - DR. TANNA 2= e ?? -110 -3 3 
1 24 78 76  S BEHURIA - SUTANU  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 2= w ?? -110 -3 3 
1 25 20 48  R VASU - A BAHULKAR  GAJENDRA - SK SHARMA 3= n ?? 110 3 -3 
1 26 99 71  PRIYA - BINDIYA  SHEELU - MOTI 2+1 n ?? 110 3 -3 
1 27 70 44  ALOK - SAMIR  PRAKASH - WADIA 4-2 e ?? 200 5 -5 
1 28 59 64  GEETA - ASHA  SAPAN - SUBIR 2+1 e ?? -140 -4 4 
1 29 52 6  SANJOY - SK IYENGAR  LYNN - RAHUL 3= s ?? 110 3 -3 
1 30 47 61  PUNEET - PRADEEP  DEBASHISH - SWARNENDU 3= e ?? -140 -4 4 
1 31 8 85  JAGDISH - GULSHAN  JEROO - B PURIA 2+1 s ?? 110 3 -3 
1 32 51 82  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  KAMAL - A SANYAL S ROY 3= n ?? 110 3 -3 
1 33 73 29  FINTON - A SARKAR  RAJESH - R TRIPATHI 2= e ?? -110 -3 3 
1 34 104 19  STANLEY - RONALD  VM LAL - P HEGDE 2= w ?? -110 -3 3 
1 35 42 60  KAMLESH - SHANKAR  KP MATHUR - NK SHARMA 3-2 w ?? 200 5 -5 
1 36 94 83  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAVI - SUBHASH 3= n ?? 110 3 -3 
1 37 93 31  MADHU - PANKAJA  RAJEEV - HIMANI 3= s ?? 110 3 -3 
1 38 26 77  HEMANT - DR. ATUL  SATISH - SUKRIT 2+1 e ?? -110 -3 3 
1 39 84 101  S SOME - SUMAN  SAMPATH - DILIP 2+1 e ?? -140 -4 4 
1 40 17 66  RAMAN - S KRISHNAN  ARVIND - DEVANG 3= w ?? -140 -4 4 
1 41 56 9  SOUNAK - SOUMALYA  GOPAL - VIRENDRA 3= s ?? 110 3 -3 
1 42 102 15  SRINIVAS - SG SURVE  GUDDI - PRADIPA 4= n ?? 130 4 -4 
1 43 105 92  RAVICHANDRAN - UMESH  S JHAVERI - A.46W 2+1 w ?? -140 -4 4 
1 44 41 11  YVETTE - ASANZGIRI  S BALA - V SUBBARAO 1NT-1 n ?? -100 -3 3 
1 45 57 80  SHOBHA - M  BHABHESH - NAVNEET 3NT-5 n ?? -500 -11 11 
1 46 98 95  MEENAL - TARU  SHANKARAN - A.48S 2+1 w ?? -140 -4 4 
1 47 24 3  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  DEVYANI - SHOBHA 3-2 e ?? 200 5 -5 
1 48 72 68  MAHAPATRA - SMITI  PETTAM - RANI 2-2 e ?? 200 5 -5 
1 49 100 14  ANOOP - KAJAL  ANJU - ANURADHA 3+1 n ?? 130 4 -4 
1 50 87 65  MINAL - NIYATI  INDIRA - AMITA 3+1 e ?? -130 -4 4 
1 51 21 54  DR. SUBBARAO - SUKU  HARSHAD - KK SHETTY 2-3 e ?? 300 7 -7 
1 52 69 38  MANECK - HANSOTIA  PARAG - PRANEET 2+1 e ?? -140 -4 4 
1 53 39 32  ZAHIR - JAGDISH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  21 (3)    South    NS vul click here for board selection
  K Q 10 6
  K Q 8 7 2
  A 10 9 4
 
  A 8 7
  A 9 6 5
  Q 3 2
  K 5 4
  5 4
  J 10 4 3
  5
  J 10 9 8 3 2
  J 9 3 2
 
  K J 8 7 6
  A Q 7 6
Analysis
Not available
board  21, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 570, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1660 1 14 -14
2  990 1 9 -9
3  680 2 3 -3
4  660 1 3 -3
5  650 17 2 -2
6  630 1 2 -2
7  620 14 2 -2
8  600 4 1 -1
9  500 1 -2 2
10 -100  4 -12 12
11 -200  4 -13 13
12 -500  2 -14 14
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 23  DEVEN - GARRY  VASANTI - VAHALIA 5= s ?? 600 1 -1 
1 2 7 103  ARUN - SUBHASH BADAL  LEENA - BARDHAN 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 3 53 1  VARSHA - IAN  JAGGY - RAJESHWAR 5= s ?? 600 1 -1 
1 4 4 55  ANDREY - NK GUPTA  SUNIT - KEYZAD 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 5 45 79  RAJESH - ANANTVIKRAM  UTTAM - JM SHAH 5-1 s ?? -100 -12 12 
1 6 34 106  ANAL - JITU  SOUVIK - PRITAM 4= s ?? 620 2 -2 
1 7 91 43  SUNIL - A BAPAT ANIL  KS SAMANT - RA AGARWAL 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 8 36 16  VINAY - ANIMESH  ABHIJIT - SATYABRATA 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 9 67 12  RAJU - AJAY  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4= s ?? 620 2 -2 
1 10 5 75  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  PRAMOD - B OGALE 4= s ?? 620 2 -2 
1 11 40 89  AJIT - SHRIKANT  HEMA - RAHUL 4= n ?? 620 2 -2 
1 12 33 46  JENISH - VINOTH  ASHOK - SUMIT 4= s ?? 620 2 -2 
1 13 25 74  R SRIDHARAN - DHAKRAS  JKBHOSALE - ABHAY 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 14 10 49  ALOK - SUKAMAL  SANDEEP - MARIANNE 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 15 90 63  PRAKASH - PC GUPTA  DR. - AMARJIT 4= s ?? 620 2 -2 
1 16 86 96  SANJIT - ABHIJIT  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 17 22 37  VIJAY - TV RAMANI  DAYA - DIPAK 4x-3 e ?? 500 -2 2 
1 18 88 13  HEMANT - DEBABRATA  DIPAK - MILIND 4= n ?? 620 2 -2 
1 19 81 97  ASHOK - SP AGGARWAL  KAUSTUBH - ANIKET 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 20 2 28  UDAY - MANGALA  RV - ARVIND 4-1 s ?? -100 -12 12 
1 21 35 50  MAKARAND - ASHOK  ARCHIE - AVI MAHADAR 4+2 s ?? 680 3 -3 
1 22 18 27  PUNEET - VIJAY  PARIMAL - RUPA 5= n ?? 600 1 -1 
1 23 62 30  SANDEEP - NATASHA  VINOD - DR. TANNA 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 24 78 76  S BEHURIA - SUTANU  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 6x-2 n ?? -500 -14 14 
1 25 20 48  R VASU - A BAHULKAR  GAJENDRA - SK SHARMA 4= s ?? 620 2 -2 
1 26 99 71  PRIYA - BINDIYA  SHEELU - MOTI 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 27 70 44  ALOK - SAMIR  PRAKASH - WADIA 4= n ?? 620 2 -2 
1 28 59 64  GEETA - ASHA  SAPAN - SUBIR 6x-1 s ?? -200 -13 13 
1 29 52 6  SANJOY - SK IYENGAR  LYNN - RAHUL 4= s ?? 620 2 -2 
1 30 47 61  PUNEET - PRADEEP  DEBASHISH - SWARNENDU 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 31 8 85  JAGDISH - GULSHAN  JEROO - B PURIA 6-1 s ?? -100 -12 12 
1 32 51 82  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  KAMAL - A SANYAL S ROY 6-2 s ?? -200 -13 13 
1 33 73 29  FINTON - A SARKAR  RAJESH - R TRIPATHI 4= n ?? 620 2 -2 
1 34 104 19  STANLEY - RONALD  VM LAL - P HEGDE 4= s ?? 620 2 -2 
1 35 42 60  KAMLESH - SHANKAR  KP MATHUR - NK SHARMA 7x-2 s ?? -500 -14 14 
1 36 94 83  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAVI - SUBHASH 4= n ?? 620 2 -2 
1 37 93 31  MADHU - PANKAJA  RAJEEV - HIMANI 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 38 26 77  HEMANT - DR. ATUL  SATISH - SUKRIT 3NT+1 s ?? 630 2 -2 
1 39 84 101  S SOME - SUMAN  SAMPATH - DILIP 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 40 17 66  RAMAN - S KRISHNAN  ARVIND - DEVANG 4= s ?? 620 2 -2 
1 41 56 9  SOUNAK - SOUMALYA  GOPAL - VIRENDRA 6-2 s ?? -200 -13 13 
1 42 102 15  SRINIVAS - SG SURVE  GUDDI - PRADIPA 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 43 105 92  RAVICHANDRAN - UMESH  S JHAVERI - A.46W 4+2 s ?? 680 3 -3 
1 44 41 11  YVETTE - ASANZGIRI  S BALA - V SUBBARAO 4-1 s ?? -100 -12 12 
1 45 57 80  SHOBHA - M  BHABHESH - NAVNEET 3NT+2 n ?? 660 3 -3 
1 46 98 95  MEENAL - TARU  SHANKARAN - A.48S 4+1 n ?? 650 2 -2 
1 47 24 3  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  DEVYANI - SHOBHA 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 48 72 68  MAHAPATRA - SMITI  PETTAM - RANI 4x+1 s ?? 990 9 -9 
1 49 100 14  ANOOP - KAJAL  ANJU - ANURADHA 4-2 n ?? -200 -13 13 
1 50 87 65  MINAL - NIYATI  INDIRA - AMITA 4+1 s ?? 650 2 -2 
1 51 21 54  DR. SUBBARAO - SUKU  HARSHAD - KK SHETTY 6x= s ?? 1660 14 -14 
1 52 69 38  MANECK - HANSOTIA  PARAG - PRANEET 5= s ?? 600 1 -1 
1 53 39 32  ZAHIR - JAGDISH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  22 (4)    West    EW vul click here for board selection
  A Q
  A 5
  Q 8 2
  K Q 10 6 5 4
  10 9 8 4
  K 9 3
  J 10 7 6 3
  J
  K 5 3 2
  10 8 7 4 2
  A
  A 8 3
  J 7 6
  Q J 6
  K 9 5 4
  9 7 2
Analysis
Not available
board  22, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 230, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  550 1 8 -8
2  460 1 6 -6
3  430 8 5 -5
4  400 9 5 -5
5  300 1 2 -2
6  200 1 -1 1
7  170 1 -2 2
8  150 14 -2 2
9  130 6 -3 3
10  120 2 -3 3
11  100 1 -4 4
12 -50  5 -7 7
13 -100  1 -8 8
14 -140  1 -9 9
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 23  DEVEN - GARRY  VASANTI - VAHALIA 3NT-1 n ?? -50 -7 7 
1 2 7 103  ARUN - SUBHASH BADAL  LEENA - BARDHAN 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 3 53 1  VARSHA - IAN  JAGGY - RAJESHWAR 3NT-1 n ?? -50 -7 7 
1 4 4 55  ANDREY - NK GUPTA  SUNIT - KEYZAD 3NT+1 s ?? 430 5 -5 
1 5 45 79  RAJESH - ANANTVIKRAM  UTTAM - JM SHAH 3NT+1 s ?? 430 5 -5 
1 6 34 106  ANAL - JITU  SOUVIK - PRITAM 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 7 91 43  SUNIL - A BAPAT ANIL  KS SAMANT - RA AGARWAL 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 8 36 16  VINAY - ANIMESH  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 9 67 12  RAJU - AJAY  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT+1 n ?? 430 5 -5 
1 10 5 75  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  PRAMOD - B OGALE 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 11 40 89  AJIT - SHRIKANT  HEMA - RAHUL 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 12 33 46  JENISH - VINOTH  ASHOK - SUMIT 3NT-2 n ?? -100 -8 8 
1 13 25 74  R SRIDHARAN - DHAKRAS  JKBHOSALE - ABHAY 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 14 10 49  ALOK - SUKAMAL  SANDEEP - MARIANNE 3NT+1 s ?? 430 5 -5 
1 15 90 63  PRAKASH - PC GUPTA  DR. - AMARJIT 3= e ?? -140 -9 9 
1 16 86 96  SANJIT - ABHIJIT  B - PINAKI RAMKRISHNA 3-1 w ?? 100 -4 4 
1 17 22 37  VIJAY - TV RAMANI  DAYA - DIPAK 3-2 w ?? 200 -1 1 
1 18 88 13  HEMANT - DEBABRATA  DIPAK - MILIND 3NT+2 n ?? 460 6 -6 
1 19 81 97  ASHOK - SP AGGARWAL  KAUSTUBH - ANIKET 1NT+1 n ?? 120 -3 3 
1 20 2 28  UDAY - MANGALA  RV - ARVIND 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 21 35 50  MAKARAND - ASHOK  ARCHIE - AVI MAHADAR 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 22 18 27  PUNEET - VIJAY  PARIMAL - RUPA 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 23 62 30  SANDEEP - NATASHA  VINOD - DR. TANNA 3NT+1 s ?? 430 5 -5 
1 24 78 76  S BEHURIA - SUTANU  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 25 20 48  R VASU - A BAHULKAR  GAJENDRA - SK SHARMA 1NT+2 n ?? 150 -2 2 
1 26 99 71  PRIYA - BINDIYA  SHEELU - MOTI 3NT+1 s ?? 430 5 -5 
1 27 70 44  ALOK - SAMIR  PRAKASH - WADIA 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 28 59 64  GEETA - ASHA  SAPAN - SUBIR 4+1 n ?? 150 -2 2 
1 29 52 6  SANJOY - SK IYENGAR  LYNN - RAHUL 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 30 47 61  PUNEET - PRADEEP  DEBASHISH - SWARNENDU 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 31 8 85  JAGDISH - GULSHAN  JEROO - B PURIA 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 32 51 82  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  KAMAL - A SANYAL S ROY 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 33 73 29  FINTON - A SARKAR  RAJESH - R TRIPATHI 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 34 104 19  STANLEY - RONALD  VM LAL - P HEGDE 3-1 s ?? -50 -7 7 
1 35 42 60  KAMLESH - SHANKAR  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT-1 n ?? -50 -7 7 
1 36 94 83  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAVI - SUBHASH 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 37 93 31  MADHU - PANKAJA  RAJEEV - HIMANI 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 38 26 77  HEMANT - DR. ATUL  SATISH - SUKRIT 4+1 n ?? 150 -2 2 
1 39 84 101  S SOME - SUMAN  SAMPATH - DILIP 3NT-1 n ?? -50 -7 7 
1 40 17 66  RAMAN - S KRISHNAN  ARVIND - DEVANG 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 41 56 9  SOUNAK - SOUMALYA  GOPAL - VIRENDRA 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 42 102 15  SRINIVAS - SG SURVE  GUDDI - PRADIPA 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 43 105 92  RAVICHANDRAN - UMESH  S JHAVERI - A.46W 1NT+1 n ?? 120 -3 3 
1 44 41 11  YVETTE - ASANZGIRI  S BALA - V SUBBARAO 3NTx= n ?? 550 8 -8 
1 45 57 80  SHOBHA - M  BHABHESH - NAVNEET 3NT+1 n ?? 430 5 -5 
1 46 98 95  MEENAL - TARU  SHANKARAN - A.48S 3-3 e ?? 300 2 -2 
1 47 24 3  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  DEVYANI - SHOBHA 3NT= s ?? 400 5 -5 
1 48 72 68  MAHAPATRA - SMITI  PETTAM - RANI 3NT+1 s ?? 430 5 -5 
1 49 100 14  ANOOP - KAJAL  ANJU - ANURADHA 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 50 87 65  MINAL - NIYATI  INDIRA - AMITA 3+2 n ?? 150 -2 2 
1 51 21 54  DR. SUBBARAO - SUKU  HARSHAD - KK SHETTY 3NT= n ?? 400 5 -5 
1 52 69 38  MANECK - HANSOTIA  PARAG - PRANEET 3+3 n ?? 170 -2 2 
1 53 39 32  ZAHIR - JAGDISH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  23 (5)    North    all click here for board selection
  5
  A Q 8 4 2
  K Q J 6 3
  10 2
  J 9 4 3 2
  K 10 9 5
  10
  A K J
  10 7 6
  J 7 6 3
  A 9 8
  9 5 3
  A K Q 8
 
  7 5 4 2
  Q 8 7 6 4
Analysis
Not available
board  23, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 320, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1100 1 13 -13
2  1000 1 12 -12
3  800 1 10 -10
4  630 1 7 -7
5  600 18 7 -7
6  500 3 5 -5
7  200 2 -3 3
8  150 9 -5 5
9  130 2 -5 5
10  100 1 -6 6
11 -100  8 -9 9
12 -200  4 -11 11
13 -300  1 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 23  DEVEN - GARRY  VASANTI - VAHALIA 5= s ?? 600 7 -7 
1 2 7 103  ARUN - SUBHASH BADAL  LEENA - BARDHAN 3+2 n ?? 150 -5 5 
1 3 53 1  VARSHA - IAN  JAGGY - RAJESHWAR 4+1 n ?? 150 -5 5 
1 4 4 55  ANDREY - NK GUPTA  SUNIT - KEYZAD 5-1 s ?? -100 -9 9 
1 5 45 79  RAJESH - ANANTVIKRAM  UTTAM - JM SHAH 5= n ?? 600 7 -7 
1 6 34 106  ANAL - JITU  SOUVIK - PRITAM 5= s ?? 600 7 -7 
1 7 91 43  SUNIL - A BAPAT ANIL  KS SAMANT - RA AGARWAL 3+1 s ?? 130 -5 5 
1 8 36 16  VINAY - ANIMESH  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 9 67 12  RAJU - AJAY  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 5-1 n ?? -100 -9 9 
1 10 5 75  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  PRAMOD - B OGALE 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 11 40 89  AJIT - SHRIKANT  HEMA - RAHUL 6x-1 n ?? -200 -11 11 
1 12 33 46  JENISH - VINOTH  ASHOK - SUMIT 3NT= s ?? 600 7 -7 
1 13 25 74  R SRIDHARAN - DHAKRAS  JKBHOSALE - ABHAY 3NT= s ?? 600 7 -7 
1 14 10 49  ALOK - SUKAMAL  SANDEEP - MARIANNE 3NT= s ?? 600 7 -7 
1 15 90 63  PRAKASH - PC GUPTA  DR. - AMARJIT 3NT= s ?? 600 7 -7 
1 16 86 96  SANJIT - ABHIJIT  B - PINAKI RAMKRISHNA 2-1 w ?? 100 -6 6 
1 17 22 37  VIJAY - TV RAMANI  DAYA - DIPAK 2-2 e ?? 200 -3 3 
1 18 88 13  HEMANT - DEBABRATA  DIPAK - MILIND 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 19 81 97  ASHOK - SP AGGARWAL  KAUSTUBH - ANIKET 3NTx-1 s ?? -200 -11 11 
1 20 2 28  UDAY - MANGALA  RV - ARVIND 3+2 n ?? 150 -5 5 
1 21 35 50  MAKARAND - ASHOK  ARCHIE - AVI MAHADAR 5-1 n ?? -100 -9 9 
1 22 18 27  PUNEET - VIJAY  PARIMAL - RUPA 3NT+1 s ?? 630 7 -7 
1 23 62 30  SANDEEP - NATASHA  VINOD - DR. TANNA 3x-2 w ?? 500 5 -5 
1 24 78 76  S BEHURIA - SUTANU  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 2x-3 w ?? 800 10 -10 
1 25 20 48  R VASU - A BAHULKAR  GAJENDRA - SK SHARMA 4+1 n ?? 150 -5 5 
1 26 99 71  PRIYA - BINDIYA  SHEELU - MOTI 3NT-1 s ?? -100 -9 9 
1 27 70 44  ALOK - SAMIR  PRAKASH - WADIA 3+2 n ?? 150 -5 5 
1 28 59 64  GEETA - ASHA  SAPAN - SUBIR 3NT-1 n ?? -100 -9 9 
1 29 52 6  SANJOY - SK IYENGAR  LYNN - RAHUL 4x-4 e ?? 1100 13 -13 
1 30 47 61  PUNEET - PRADEEP  DEBASHISH - SWARNENDU 3+2 s ?? 150 -5 5 
1 31 8 85  JAGDISH - GULSHAN  JEROO - B PURIA 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 32 51 82  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  KAMAL - A SANYAL S ROY 3x-1 w ?? 200 -3 3 
1 33 73 29  FINTON - A SARKAR  RAJESH - R TRIPATHI 3x-2 e ?? 500 5 -5 
1 34 104 19  STANLEY - RONALD  VM LAL - P HEGDE 5= n ?? 600 7 -7 
1 35 42 60  KAMLESH - SHANKAR  KP MATHUR - NK SHARMA 5-1 s ?? -100 -9 9 
1 36 94 83  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAVI - SUBHASH 5= n ?? 600 7 -7 
1 37 93 31  MADHU - PANKAJA  RAJEEV - HIMANI 3x-2 w ?? 500 5 -5 
1 38 26 77  HEMANT - DR. ATUL  SATISH - SUKRIT 5-1 s ?? -100 -9 9 
1 39 84 101  S SOME - SUMAN  SAMPATH - DILIP 3NT= s ?? 600 7 -7 
1 40 17 66  RAMAN - S KRISHNAN  ARVIND - DEVANG 3NT= s ?? 600 7 -7 
1 41 56 9  SOUNAK - SOUMALYA  GOPAL - VIRENDRA 5-2 s ?? -200 -11 11 
1 42 102 15  SRINIVAS - SG SURVE  GUDDI - PRADIPA 3+2 s ?? 150 -5 5 
1 43 105 92  RAVICHANDRAN - UMESH  S JHAVERI - A.46W 4+1 n ?? 150 -5 5 
1 44 41 11  YVETTE - ASANZGIRI  S BALA - V SUBBARAO 3+2 s ?? 150 -5 5 
1 45 57 80  SHOBHA - M  BHABHESH - NAVNEET 5xx= n ?? 1000 12 -12 
1 46 98 95  MEENAL - TARU  SHANKARAN - A.48S 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 47 24 3  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  DEVYANI - SHOBHA 5= n ?? 600 7 -7 
1 48 72 68  MAHAPATRA - SMITI  PETTAM - RANI 5-1 n ?? -100 -9 9 
1 49 100 14  ANOOP - KAJAL  ANJU - ANURADHA 5-2 n ?? -200 -11 11 
1 50 87 65  MINAL - NIYATI  INDIRA - AMITA 4= n ?? 130 -5 5 
1 51 21 54  DR. SUBBARAO - SUKU  HARSHAD - KK SHETTY 5= n ?? 600 7 -7 
1 52 69 38  MANECK - HANSOTIA  PARAG - PRANEET 4-3 n ?? -300 -12 12 
1 53 39 32  ZAHIR - JAGDISH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  24 (6)    East    none click here for board selection
  A Q 2
  10 9 6 3
  9 7 4
  A 9 3
  J 9 8 3
  A K 7
  K 8 6 3
  J 7
  K 10 7 6
  Q J
  A J 10 5 2
  6 5
  5 4
  8 5 4 2
  Q
  K Q 10 8 4 2
Analysis
Not available
board  24, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -280, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  150 1 10 -10
2  110 1 9 -9
3  100 3 9 -9
4  50 6 8 -8
5 -100  1 5 -5
6 -130  1 4 -4
7 -140  3 4 -4
8 -150  1 4 -4
9 -170  2 3 -3
10 -200  5 2 -2
11 -210  1 2 -2
12 -300  1 -1 1
13 -420  15 -4 4
14 -450  9 -5 5
15 -590  2 -7 7
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 23  DEVEN - GARRY  VASANTI - VAHALIA 3NT-3 w ?? 150 10 -10 
1 2 7 103  ARUN - SUBHASH BADAL  LEENA - BARDHAN 4= e ?? -420 -4 4 
1 3 53 1  VARSHA - IAN  JAGGY - RAJESHWAR 3= e ?? -140 4 -4 
1 4 4 55  ANDREY - NK GUPTA  SUNIT - KEYZAD 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 5 45 79  RAJESH - ANANTVIKRAM  UTTAM - JM SHAH 4-1 e ?? 50 8 -8 
1 6 34 106  ANAL - JITU  SOUVIK - PRITAM 4-1 e ?? 50 8 -8 
1 7 91 43  SUNIL - A BAPAT ANIL  KS SAMANT - RA AGARWAL 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 8 36 16  VINAY - ANIMESH  ABHIJIT - SATYABRATA 4-1 e ?? 50 8 -8 
1 9 67 12  RAJU - AJAY  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 10 5 75  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  PRAMOD - B OGALE 4= e ?? -420 -4 4 
1 11 40 89  AJIT - SHRIKANT  HEMA - RAHUL 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 12 33 46  JENISH - VINOTH  ASHOK - SUMIT 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 13 25 74  R SRIDHARAN - DHAKRAS  JKBHOSALE - ABHAY 4+1 w ?? -450 -5 5 
1 14 10 49  ALOK - SUKAMAL  SANDEEP - MARIANNE 4= e ?? -420 -4 4 
1 15 90 63  PRAKASH - PC GUPTA  DR. - AMARJIT 4= e ?? -420 -4 4 
1 16 86 96  SANJIT - ABHIJIT  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 17 22 37  VIJAY - TV RAMANI  DAYA - DIPAK 4= w ?? -420 -4 4 
1 18 88 13  HEMANT - DEBABRATA  DIPAK - MILIND 4= e ?? -420 -4 4 
1 19 81 97  ASHOK - SP AGGARWAL  KAUSTUBH - ANIKET 4= e ?? -420 -4 4 
1 20 2 28  UDAY - MANGALA  RV - ARVIND 4= e ?? -420 -4 4 
1 21 35 50  MAKARAND - ASHOK  ARCHIE - AVI MAHADAR 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 22 18 27  PUNEET - VIJAY  PARIMAL - RUPA 4= e ?? -420 -4 4 
1 23 62 30  SANDEEP - NATASHA  VINOD - DR. TANNA 2+3 w ?? -200 2 -2 
1 24 78 76  S BEHURIA - SUTANU  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 25 20 48  R VASU - A BAHULKAR  GAJENDRA - SK SHARMA 4= e ?? -420 -4 4 
1 26 99 71  PRIYA - BINDIYA  SHEELU - MOTI 5-1 w ?? 50 8 -8 
1 27 70 44  ALOK - SAMIR  PRAKASH - WADIA 4x-2 n ?? -300 -1 1 
1 28 59 64  GEETA - ASHA  SAPAN - SUBIR 4= e ?? -420 -4 4 
1 29 52 6  SANJOY - SK IYENGAR  LYNN - RAHUL 4+1 w ?? -450 -5 5 
1 30 47 61  PUNEET - PRADEEP  DEBASHISH - SWARNENDU 4x= e ?? -590 -7 7 
1 31 8 85  JAGDISH - GULSHAN  JEROO - B PURIA 4-2 e ?? 100 9 -9 
1 32 51 82  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  KAMAL - A SANYAL S ROY 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 33 73 29  FINTON - A SARKAR  RAJESH - R TRIPATHI 4x= e ?? -590 -7 7 
1 34 104 19  STANLEY - RONALD  VM LAL - P HEGDE 3NTx-1 n ?? -100 5 -5 
1 35 42 60  KAMLESH - SHANKAR  KP MATHUR - NK SHARMA 4= e ?? -420 -4 4 
1 36 94 83  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAVI - SUBHASH 4-1 e ?? 50 8 -8 
1 37 93 31  MADHU - PANKAJA  RAJEEV - HIMANI 3+2 w ?? -150 4 -4 
1 38 26 77  HEMANT - DR. ATUL  SATISH - SUKRIT 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 39 84 101  S SOME - SUMAN  SAMPATH - DILIP 4-1 e ?? 50 8 -8 
1 40 17 66  RAMAN - S KRISHNAN  ARVIND - DEVANG 2+2 e ?? -170 3 -3 
1 41 56 9  SOUNAK - SOUMALYA  GOPAL - VIRENDRA 4-2 e ?? 100 9 -9 
1 42 102 15  SRINIVAS - SG SURVE  GUDDI - PRADIPA 2= s ?? 110 9 -9 
1 43 105 92  RAVICHANDRAN - UMESH  S JHAVERI - A.46W 4-2 e ?? 100 9 -9 
1 44 41 11  YVETTE - ASANZGIRI  S BALA - V SUBBARAO 3+2 w ?? -200 2 -2 
1 45 57 80  SHOBHA - M  BHABHESH - NAVNEET 4+1 e ?? -450 -5 5 
1 46 98 95  MEENAL - TARU  SHANKARAN - A.48S 4= e ?? -420 -4 4 
1 47 24 3  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  DEVYANI - SHOBHA 2NT+3 w ?? -210 2 -2 
1 48 72 68  MAHAPATRA - SMITI  PETTAM - RANI 3= e ?? -140 4 -4 
1 49 100 14  ANOOP - KAJAL  ANJU - ANURADHA 4= w ?? -130 4 -4 
1 50 87 65  MINAL - NIYATI  INDIRA - AMITA 4= e ?? -420 -4 4 
1 51 21 54  DR. SUBBARAO - SUKU  HARSHAD - KK SHETTY 2+1 e ?? -140 4 -4 
1 52 69 38  MANECK - HANSOTIA  PARAG - PRANEET 4= e ?? -420 -4 4 
1 53 39 32  ZAHIR - JAGDISH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0