Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    25  26  27  28  29  30
board  25 (1)    North    EW vul
  A J 10
  Q J 8 7 4 2
  K Q
  K 4
  K Q 7 2
  3
  9 8 7
  A Q J 6 2
  9 8 5 4 3
  K 9
  A J 5 3
  7 5
  6
  A 10 6 5
  10 6 4 2
  10 9 8 3
Analysis
Not available
board  25, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 380, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1080 2 12 -12
2  690 2 7 -7
3  650 3 7 -7
4  500 5 3 -3
5  450 16 2 -2
6  420 6 1 -1
7  300 1 -2 2
8  200 10 -5 5
9  170 2 -5 5
10  150 2 -6 6
11  100 3 -7 7
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 1  DEVEN - GARRY  JAGGY - RAJESHWAR 5= n ?? 450 2 -2 
1 2 103 23  LEENA - BARDHAN  VASANTI - VAHALIA 4= n ?? 420 1 -1 
1 3 43 34  KS SAMANT - RA AGARWAL  ANAL - JITU 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 4 36 4  VINAY - ANIMESH  ANDREY - NK GUPTA 4x-2 e ?? 500 3 -3 
1 5 7 53  ARUN - SUBHASH BADAL  VARSHA - IAN 2+3 n ?? 200 -5 5 
1 6 45 55  RAJESH - ANANTVIKRAM  SUNIT - KEYZAD 4x+1 n ?? 690 7 -7 
1 7 79 10  UTTAM - JM SHAH  ALOK - SUKAMAL 5x= n ?? 650 7 -7 
1 8 5 89  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  HEMA - RAHUL 4= n ?? 420 1 -1 
1 9 12 106  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  SOUVIK - PRITAM 3+2 n ?? 200 -5 5 
1 10 67 91  RAJU - AJAY  SUNIL - A BAPAT ANIL 4= n ?? 420 1 -1 
1 11 96 37  B - PINAKI RAMKRISHNA  DAYA - DIPAK 4x-2 e ?? 500 3 -3 
1 12 46 74  ASHOK - SUMIT  JKBHOSALE - ABHAY 4+1 s ?? 450 2 -2 
1 13 63 16  DR. - AMARJIT  ABHIJIT - SATYABRATA 4-2 e ?? 200 -5 5 
1 14 33 28  JENISH - VINOTH  RV - ARVIND 1NT+2 n ?? 150 -6 6 
1 15 25 40  R SRIDHARAN - DHAKRAS  AJIT - SHRIKANT 4-3 e ?? 300 -2 2 
1 16 75 97  PRAMOD - B OGALE  KAUSTUBH - ANIKET 4x-2 e ?? 500 3 -3 
1 17 64 88  SAPAN - SUBIR  HEMANT - DEBABRATA 4-2 e ?? 200 -5 5 
1 18 99 90  PRIYA - BINDIYA  PRAKASH - PC GUPTA 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 19 76 18  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PUNEET - VIJAY 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 20 48 13  GAJENDRA - SK SHARMA  DIPAK - MILIND 2+3 n ?? 200 -5 5 
1 21 62 50  SANDEEP - NATASHA  ARCHIE - AVI MAHADAR 4-2 e ?? 200 -5 5 
1 22 49 82  SANDEEP - MARIANNE  KAMAL - A SANYAL S ROY 3+2 n ?? 200 -5 5 
1 23 44 35  PRAKASH - WADIA  MAKARAND - ASHOK 5x= n ?? 650 7 -7 
1 24 86 30  SANJIT - ABHIJIT  VINOD - DR. TANNA 5x= n ?? 650 7 -7 
1 25 22 81  VIJAY - TV RAMANI  ASHOK - SP AGGARWAL 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 26 61 27  DEBASHISH - SWARNENDU  PARIMAL - RUPA 4xx+1 n ?? 1080 12 -12 
1 27 94 60  SNEHASISH - SUBHASHISH  KP MATHUR - NK SHARMA 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 28 20 52  R VASU - A BAHULKAR  SANJOY - SK IYENGAR 4x-2 e ?? 500 3 -3 
1 29 73 77  FINTON - A SARKAR  SATISH - SUKRIT 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 30 70 78  ALOK - SAMIR  S BEHURIA - SUTANU 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 31 6 2  LYNN - RAHUL  UDAY - MANGALA 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 32 84 8  S SOME - SUMAN  JAGDISH - GULSHAN 1NT+2 n ?? 150 -6 6 
1 33 17 85  RAMAN - S KRISHNAN  JEROO - B PURIA 3-1 e ?? 100 -7 7 
1 34 93 71  MADHU - PANKAJA  SHEELU - MOTI 3-1 e ?? 100 -7 7 
1 35 104 47  STANLEY - RONALD  PUNEET - PRADEEP 4x-2 e ?? 500 3 -3 
1 36 19 24  VM LAL - P HEGDE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 37 59 31  GEETA - ASHA  RAJEEV - HIMANI 2+2 n ?? 170 -5 5 
1 38 102 29  SRINIVAS - SG SURVE  RAJESH - R TRIPATHI 4x+1 n ?? 690 7 -7 
1 39 105 21  RAVICHANDRAN - UMESH  DR. SUBBARAO - SUKU 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 40 9 98  GOPAL - VIRENDRA  MEENAL - TARU 4+1 s ?? 450 2 -2 
1 41 72 11  MAHAPATRA - SMITI  S BALA - V SUBBARAO 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 42 57 51  SHOBHA - M  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 4xx+1 n ?? 1080 12 -12 
1 43 42 101  KAMLESH - SHANKAR  SAMPATH - DILIP 4-2 e ?? 200 -5 5 
1 44 26 56  HEMANT - DR. ATUL  SOUNAK - SOUMALYA 3+2 n ?? 200 -5 5 
1 45 41 65  YVETTE - ASANZGIRI  INDIRA - AMITA 4+1 n ?? 450 2 -2 
1 46 83 92  RAVI - SUBHASH  S JHAVERI - A.46W 4= n ?? 420 1 -1 
1 47 80 38  BHABHESH - NAVNEET  PARAG - PRANEET 4+1 s ?? 450 2 -2 
1 48 66 14  ARVIND - DEVANG  ANJU - ANURADHA 4= n ?? 420 1 -1 
1 49 15 100  GUDDI - PRADIPA  ANOOP - KAJAL 3+2 s ?? 200 -5 5 
1 50 95 39  SHANKARAN - A.48S  ZAHIR - JAGDISH 4= n ?? 420 1 -1 
1 51 87 68  MINAL - NIYATI  PETTAM - RANI 3+1 n ?? 170 -5 5 
1 52 3 69  DEVYANI - SHOBHA  MANECK - HANSOTIA 3-1 e ?? 100 -7 7 
1 53 54 32  HARSHAD - KK SHETTY  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  26 (2)    East    all click here for board selection
  8 5
  9 7 4 2
  Q 10
  Q J 10 7 4
  K Q 6 3
  K Q 10 8
  J 7 4
  6 2
  10 7
  A 3
  A K 3 2
  A K 9 8 3
  A J 9 4 2
  J 6 5
  9 8 6 5
  5
Analysis
Not available
board  26, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -640, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  100 2 12 -12
2 -600  6 1 -1
3 -630  21 0 0
4 -660  18 -1 1
5 -690  4 -2 2
6 -1960  1 -16 16
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 1  DEVEN - GARRY  JAGGY - RAJESHWAR 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 2 103 23  LEENA - BARDHAN  VASANTI - VAHALIA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 3 43 34  KS SAMANT - RA AGARWAL  ANAL - JITU 2xx+3 e ?? -1960 -16 16 
1 4 36 4  VINAY - ANIMESH  ANDREY - NK GUPTA 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 5 7 53  ARUN - SUBHASH BADAL  VARSHA - IAN 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 6 45 55  RAJESH - ANANTVIKRAM  SUNIT - KEYZAD 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 7 79 10  UTTAM - JM SHAH  ALOK - SUKAMAL 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 8 5 89  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  HEMA - RAHUL 6NT-1 w ?? 100 12 -12 
1 9 12 106  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  SOUVIK - PRITAM 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 10 67 91  RAJU - AJAY  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 11 96 37  B - PINAKI RAMKRISHNA  DAYA - DIPAK 3NT+3 w ?? -690 -2 2 
1 12 46 74  ASHOK - SUMIT  JKBHOSALE - ABHAY 3NT= w ?? -600 1 -1 
1 13 63 16  DR. - AMARJIT  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 14 33 28  JENISH - VINOTH  RV - ARVIND 3NT+3 e ?? -690 -2 2 
1 15 25 40  R SRIDHARAN - DHAKRAS  AJIT - SHRIKANT 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 16 75 97  PRAMOD - B OGALE  KAUSTUBH - ANIKET 3NT= w ?? -600 1 -1 
1 17 64 88  SAPAN - SUBIR  HEMANT - DEBABRATA 4NT= e ?? -630 0 0 
1 18 99 90  PRIYA - BINDIYA  PRAKASH - PC GUPTA 3NT= w ?? -600 1 -1 
1 19 76 18  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PUNEET - VIJAY 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 20 48 13  GAJENDRA - SK SHARMA  DIPAK - MILIND 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 21 62 50  SANDEEP - NATASHA  ARCHIE - AVI MAHADAR 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 22 49 82  SANDEEP - MARIANNE  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 23 44 35  PRAKASH - WADIA  MAKARAND - ASHOK 3NT+3 w ?? -690 -2 2 
1 24 86 30  SANJIT - ABHIJIT  VINOD - DR. TANNA 4-1 w ?? 100 12 -12 
1 25 22 81  VIJAY - TV RAMANI  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 26 61 27  DEBASHISH - SWARNENDU  PARIMAL - RUPA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 27 94 60  SNEHASISH - SUBHASHISH  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 28 20 52  R VASU - A BAHULKAR  SANJOY - SK IYENGAR 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 29 73 77  FINTON - A SARKAR  SATISH - SUKRIT 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 30 70 78  ALOK - SAMIR  S BEHURIA - SUTANU 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 31 6 2  LYNN - RAHUL  UDAY - MANGALA 3NT+3 w ?? -690 -2 2 
1 32 84 8  S SOME - SUMAN  JAGDISH - GULSHAN 4NT= w ?? -630 0 0 
1 33 17 85  RAMAN - S KRISHNAN  JEROO - B PURIA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 34 93 71  MADHU - PANKAJA  SHEELU - MOTI 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 35 104 47  STANLEY - RONALD  PUNEET - PRADEEP 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 36 19 24  VM LAL - P HEGDE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 37 59 31  GEETA - ASHA  RAJEEV - HIMANI 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 38 102 29  SRINIVAS - SG SURVE  RAJESH - R TRIPATHI 3NT= w ?? -600 1 -1 
1 39 105 21  RAVICHANDRAN - UMESH  DR. SUBBARAO - SUKU 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 40 9 98  GOPAL - VIRENDRA  MEENAL - TARU 3NT= w ?? -600 1 -1 
1 41 72 11  MAHAPATRA - SMITI  S BALA - V SUBBARAO 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 42 57 51  SHOBHA - M  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 43 42 101  KAMLESH - SHANKAR  SAMPATH - DILIP 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 44 26 56  HEMANT - DR. ATUL  SOUNAK - SOUMALYA 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 45 41 65  YVETTE - ASANZGIRI  INDIRA - AMITA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 46 83 92  RAVI - SUBHASH  S JHAVERI - A.46W 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 47 80 38  BHABHESH - NAVNEET  PARAG - PRANEET 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 48 66 14  ARVIND - DEVANG  ANJU - ANURADHA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 49 15 100  GUDDI - PRADIPA  ANOOP - KAJAL 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 50 95 39  SHANKARAN - A.48S  ZAHIR - JAGDISH 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 51 87 68  MINAL - NIYATI  PETTAM - RANI 3NT= e ?? -600 1 -1 
1 52 3 69  DEVYANI - SHOBHA  MANECK - HANSOTIA 3NT+2 w ?? -660 -1 1 
1 53 54 32  HARSHAD - KK SHETTY  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  27 (3)    South    none click here for board selection
  A J 9 7
  J 8 7 6
  J 7 6
  J 3
  Q 8 3
  K 9 5 4 3
  10 3
  K Q 8
  6 5
  10 2
  A K Q 8 4 2
  A 5 4
  K 10 4 2
  A Q
  9 5
  10 9 7 6 2
Analysis
Not available
board  27, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -180, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  200 1 9 -9
2  100 1 7 -7
3  50 7 6 -6
4 -50  4 4 -4
5 -100  1 2 -2
6 -110  1 2 -2
7 -130  16 2 -2
8 -150  3 1 -1
9 -170  1 0 0
10 -400  17 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 1  DEVEN - GARRY  JAGGY - RAJESHWAR 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 2 103 23  LEENA - BARDHAN  VASANTI - VAHALIA 4-3 n ?? -150 1 -1 
1 3 43 34  KS SAMANT - RA AGARWAL  ANAL - JITU 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 4 36 4  VINAY - ANIMESH  ANDREY - NK GUPTA 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 5 7 53  ARUN - SUBHASH BADAL  VARSHA - IAN 3-1 s ?? -50 4 -4 
1 6 45 55  RAJESH - ANANTVIKRAM  SUNIT - KEYZAD 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 7 79 10  UTTAM - JM SHAH  ALOK - SUKAMAL 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 8 5 89  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  HEMA - RAHUL 3NT-1 e ?? 50 6 -6 
1 9 12 106  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  SOUVIK - PRITAM 3NT-1 w ?? 50 6 -6 
1 10 67 91  RAJU - AJAY  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 11 96 37  B - PINAKI RAMKRISHNA  DAYA - DIPAK 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 12 46 74  ASHOK - SUMIT  JKBHOSALE - ABHAY 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 13 63 16  DR. - AMARJIT  ABHIJIT - SATYABRATA 3+1 e ?? -130 2 -2 
1 14 33 28  JENISH - VINOTH  RV - ARVIND 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 15 25 40  R SRIDHARAN - DHAKRAS  AJIT - SHRIKANT 3NT= e ?? -400 -6 6 
1 16 75 97  PRAMOD - B OGALE  KAUSTUBH - ANIKET 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 17 64 88  SAPAN - SUBIR  HEMANT - DEBABRATA 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 18 99 90  PRIYA - BINDIYA  PRAKASH - PC GUPTA 3-1 n ?? -50 4 -4 
1 19 76 18  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PUNEET - VIJAY 2= w ?? -110 2 -2 
1 20 48 13  GAJENDRA - SK SHARMA  DIPAK - MILIND 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 21 62 50  SANDEEP - NATASHA  ARCHIE - AVI MAHADAR 3-1 s ?? -50 4 -4 
1 22 49 82  SANDEEP - MARIANNE  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT-1 w ?? 50 6 -6 
1 23 44 35  PRAKASH - WADIA  MAKARAND - ASHOK 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 24 86 30  SANJIT - ABHIJIT  VINOD - DR. TANNA 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 25 22 81  VIJAY - TV RAMANI  ASHOK - SP AGGARWAL 3-2 n ?? -100 2 -2 
1 26 61 27  DEBASHISH - SWARNENDU  PARIMAL - RUPA 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 27 94 60  SNEHASISH - SUBHASHISH  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT-1 e ?? 50 6 -6 
1 28 20 52  R VASU - A BAHULKAR  SANJOY - SK IYENGAR 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 29 73 77  FINTON - A SARKAR  SATISH - SUKRIT 2-1 n ?? -50 4 -4 
1 30 70 78  ALOK - SAMIR  S BEHURIA - SUTANU 3-2 e ?? 100 7 -7 
1 31 6 2  LYNN - RAHUL  UDAY - MANGALA 3+1 e ?? -130 2 -2 
1 32 84 8  S SOME - SUMAN  JAGDISH - GULSHAN 3-3 n ?? -150 1 -1 
1 33 17 85  RAMAN - S KRISHNAN  JEROO - B PURIA 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 34 93 71  MADHU - PANKAJA  SHEELU - MOTI 2+2 w ?? -170 0 0 
1 35 104 47  STANLEY - RONALD  PUNEET - PRADEEP 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 36 19 24  VM LAL - P HEGDE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 37 59 31  GEETA - ASHA  RAJEEV - HIMANI 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 38 102 29  SRINIVAS - SG SURVE  RAJESH - R TRIPATHI 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 39 105 21  RAVICHANDRAN - UMESH  DR. SUBBARAO - SUKU 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 40 9 98  GOPAL - VIRENDRA  MEENAL - TARU 3+1 e ?? -130 2 -2 
1 41 72 11  MAHAPATRA - SMITI  S BALA - V SUBBARAO 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 42 57 51  SHOBHA - M  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3NT-1 e ?? 50 6 -6 
1 43 42 101  KAMLESH - SHANKAR  SAMPATH - DILIP 2-4 e ?? 200 9 -9 
1 44 26 56  HEMANT - DR. ATUL  SOUNAK - SOUMALYA 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 45 41 65  YVETTE - ASANZGIRI  INDIRA - AMITA 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 46 83 92  RAVI - SUBHASH  S JHAVERI - A.46W 2NT+1 w ?? -150 1 -1 
1 47 80 38  BHABHESH - NAVNEET  PARAG - PRANEET 4= e ?? -130 2 -2 
1 48 66 14  ARVIND - DEVANG  ANJU - ANURADHA 3NT-1 w ?? 50 6 -6 
1 49 15 100  GUDDI - PRADIPA  ANOOP - KAJAL 3NT= w ?? -400 -6 6 
1 50 95 39  SHANKARAN - A.48S  ZAHIR - JAGDISH 3+1 e ?? -130 2 -2 
1 51 87 68  MINAL - NIYATI  PETTAM - RANI 3-1 w ?? 50 6 -6 
1 52 3 69  DEVYANI - SHOBHA  MANECK - HANSOTIA 2+2 e ?? -130 2 -2 
1 53 54 32  HARSHAD - KK SHETTY  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  28 (4)    West    NS vul click here for board selection
  K Q 9 6
  J 7 3 2
  K 4
  A 8 6
  A 7 2
  6 4
  Q J 7 3 2
  Q J 7
  8 5 4 3
  A Q 5
  A 10 6
  9 3 2
  J 10
  K 10 9 8
  9 8 5
  K 10 5 4
Analysis
Not available
board  28, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 90, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  180 1 3 -3
2  150 1 2 -2
3  140 18 2 -2
4  120 1 1 -1
5  110 10 1 -1
6  100 5 0 0
7  50 6 -1 1
8 -90  1 -5 5
9 -100  7 -5 5
10 -110  1 -5 5
11 -200  1 -7 7
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 1  DEVEN - GARRY  JAGGY - RAJESHWAR 2= s ?? 110 1 -1 
1 2 103 23  LEENA - BARDHAN  VASANTI - VAHALIA 2= s ?? 110 1 -1 
1 3 43 34  KS SAMANT - RA AGARWAL  ANAL - JITU 3-1 n ?? -100 -5 5 
1 4 36 4  VINAY - ANIMESH  ANDREY - NK GUPTA 2-2 e ?? 100 0 0 
1 5 7 53  ARUN - SUBHASH BADAL  VARSHA - IAN 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 6 45 55  RAJESH - ANANTVIKRAM  SUNIT - KEYZAD 3= s ?? 140 2 -2 
1 7 79 10  UTTAM - JM SHAH  ALOK - SUKAMAL 2-2 e ?? 100 0 0 
1 8 5 89  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  HEMA - RAHUL 3-1 w ?? 50 -1 1 
1 9 12 106  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  SOUVIK - PRITAM 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 10 67 91  RAJU - AJAY  SUNIL - A BAPAT ANIL 3= s ?? 140 2 -2 
1 11 96 37  B - PINAKI RAMKRISHNA  DAYA - DIPAK 3-1 s ?? -100 -5 5 
1 12 46 74  ASHOK - SUMIT  JKBHOSALE - ABHAY 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 13 63 16  DR. - AMARJIT  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT-3 e ?? 150 2 -2 
1 14 33 28  JENISH - VINOTH  RV - ARVIND 2-2 e ?? 100 0 0 
1 15 25 40  R SRIDHARAN - DHAKRAS  AJIT - SHRIKANT 3-1 w ?? 50 -1 1 
1 16 75 97  PRAMOD - B OGALE  KAUSTUBH - ANIKET 2-1 e ?? 50 -1 1 
1 17 64 88  SAPAN - SUBIR  HEMANT - DEBABRATA 3= s ?? 140 2 -2 
1 18 99 90  PRIYA - BINDIYA  PRAKASH - PC GUPTA 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 19 76 18  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PUNEET - VIJAY 2= s ?? 110 1 -1 
1 20 48 13  GAJENDRA - SK SHARMA  DIPAK - MILIND 2-1 s ?? -100 -5 5 
1 21 62 50  SANDEEP - NATASHA  ARCHIE - AVI MAHADAR 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 22 49 82  SANDEEP - MARIANNE  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-1 s ?? -100 -5 5 
1 23 44 35  PRAKASH - WADIA  MAKARAND - ASHOK 2= e ?? -110 -5 5 
1 24 86 30  SANJIT - ABHIJIT  VINOD - DR. TANNA 3-2 w ?? 100 0 0 
1 25 22 81  VIJAY - TV RAMANI  ASHOK - SP AGGARWAL 3-1 e ?? 50 -1 1 
1 26 61 27  DEBASHISH - SWARNENDU  PARIMAL - RUPA 2-1 s ?? -100 -5 5 
1 27 94 60  SNEHASISH - SUBHASHISH  KP MATHUR - NK SHARMA 3-2 s ?? -200 -7 7 
1 28 20 52  R VASU - A BAHULKAR  SANJOY - SK IYENGAR 2= n ?? 110 1 -1 
1 29 73 77  FINTON - A SARKAR  SATISH - SUKRIT 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 30 70 78  ALOK - SAMIR  S BEHURIA - SUTANU 3= n ?? 140 2 -2 
1 31 6 2  LYNN - RAHUL  UDAY - MANGALA 2-1 s ?? -100 -5 5 
1 32 84 8  S SOME - SUMAN  JAGDISH - GULSHAN 2= s ?? 110 1 -1 
1 33 17 85  RAMAN - S KRISHNAN  JEROO - B PURIA 2-1 s ?? -100 -5 5 
1 34 93 71  MADHU - PANKAJA  SHEELU - MOTI 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 35 104 47  STANLEY - RONALD  PUNEET - PRADEEP 2-2 e ?? 100 0 0 
1 36 19 24  VM LAL - P HEGDE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2= s ?? 110 1 -1 
1 37 59 31  GEETA - ASHA  RAJEEV - HIMANI 1NT+1 n ?? 120 1 -1 
1 38 102 29  SRINIVAS - SG SURVE  RAJESH - R TRIPATHI 1NT+3 s ?? 180 3 -3 
1 39 105 21  RAVICHANDRAN - UMESH  DR. SUBBARAO - SUKU 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 40 9 98  GOPAL - VIRENDRA  MEENAL - TARU 2= s ?? 110 1 -1 
1 41 72 11  MAHAPATRA - SMITI  S BALA - V SUBBARAO 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 42 57 51  SHOBHA - M  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 2= n ?? 110 1 -1 
1 43 42 101  KAMLESH - SHANKAR  SAMPATH - DILIP 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 44 26 56  HEMANT - DR. ATUL  SOUNAK - SOUMALYA 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 45 41 65  YVETTE - ASANZGIRI  INDIRA - AMITA 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 46 83 92  RAVI - SUBHASH  S JHAVERI - A.46W 2= s ?? 110 1 -1 
1 47 80 38  BHABHESH - NAVNEET  PARAG - PRANEET 2NT-1 e ?? 50 -1 1 
1 48 66 14  ARVIND - DEVANG  ANJU - ANURADHA 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 49 15 100  GUDDI - PRADIPA  ANOOP - KAJAL 2NT-1 w ?? 50 -1 1 
1 50 95 39  SHANKARAN - A.48S  ZAHIR - JAGDISH 1NT= e ?? -90 -5 5 
1 51 87 68  MINAL - NIYATI  PETTAM - RANI 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 52 3 69  DEVYANI - SHOBHA  MANECK - HANSOTIA 2= s ?? 110 1 -1 
1 53 54 32  HARSHAD - KK SHETTY  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  29 (5)    North    all click here for board selection
  K J 10 9 8 64
  9
  A
  A K 3 2
  Q 7 2
  A Q J 10 8 75
  9
  7 5
  3
  K 6 4 3 2
  K J 8 3 2
  J 8
  A 5
 
  Q 10 7 6 5 4
  Q 10 9 6 4
Analysis
Not available
board  29, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 770, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1860 1 14 -14
2  1430 7 12 -12
3  1390 3 12 -12
4  1100 1 8 -8
5  1050 1 7 -7
6  800 3 1 -1
7  710 1 -2 2
8  680 21 -3 3
9  650 2 -3 3
10  640 2 -4 4
11  500 9 -7 7
12  200 1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 1  DEVEN - GARRY  JAGGY - RAJESHWAR 6+1 s ?? 1390 12 -12 
1 2 103 23  LEENA - BARDHAN  VASANTI - VAHALIA 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 3 43 34  KS SAMANT - RA AGARWAL  ANAL - JITU 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 4 36 4  VINAY - ANIMESH  ANDREY - NK GUPTA 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 5 7 53  ARUN - SUBHASH BADAL  VARSHA - IAN 4+2 s ?? 680 -3 3 
1 6 45 55  RAJESH - ANANTVIKRAM  SUNIT - KEYZAD 6= n ?? 1430 12 -12 
1 7 79 10  UTTAM - JM SHAH  ALOK - SUKAMAL 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 8 5 89  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  HEMA - RAHUL 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 9 12 106  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  SOUVIK - PRITAM 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 10 67 91  RAJU - AJAY  SUNIL - A BAPAT ANIL 6= n ?? 1430 12 -12 
1 11 96 37  B - PINAKI RAMKRISHNA  DAYA - DIPAK 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 12 46 74  ASHOK - SUMIT  JKBHOSALE - ABHAY 4+2 s ?? 680 -3 3 
1 13 63 16  DR. - AMARJIT  ABHIJIT - SATYABRATA 6= n ?? 1430 12 -12 
1 14 33 28  JENISH - VINOTH  RV - ARVIND 6x+1 n ?? 1860 14 -14 
1 15 25 40  R SRIDHARAN - DHAKRAS  AJIT - SHRIKANT 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 16 75 97  PRAMOD - B OGALE  KAUSTUBH - ANIKET 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 17 64 88  SAPAN - SUBIR  HEMANT - DEBABRATA 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 18 99 90  PRIYA - BINDIYA  PRAKASH - PC GUPTA 4+2 n ?? 680 -3 3 
1 19 76 18  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PUNEET - VIJAY 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 20 48 13  GAJENDRA - SK SHARMA  DIPAK - MILIND 6+1 n ?? 1390 12 -12 
1 21 62 50  SANDEEP - NATASHA  ARCHIE - AVI MAHADAR 6x-3 w ?? 800 1 -1 
1 22 49 82  SANDEEP - MARIANNE  KAMAL - A SANYAL S ROY 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 23 44 35  PRAKASH - WADIA  MAKARAND - ASHOK 4+2 n ?? 680 -3 3 
1 24 86 30  SANJIT - ABHIJIT  VINOD - DR. TANNA 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 25 22 81  VIJAY - TV RAMANI  ASHOK - SP AGGARWAL 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 26 61 27  DEBASHISH - SWARNENDU  PARIMAL - RUPA 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 27 94 60  SNEHASISH - SUBHASHISH  KP MATHUR - NK SHARMA 4+1 n ?? 650 -3 3 
1 28 20 52  R VASU - A BAHULKAR  SANJOY - SK IYENGAR 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 29 73 77  FINTON - A SARKAR  SATISH - SUKRIT 6+1 n ?? 1390 12 -12 
1 30 70 78  ALOK - SAMIR  S BEHURIA - SUTANU 6= n ?? 1430 12 -12 
1 31 6 2  LYNN - RAHUL  UDAY - MANGALA 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 32 84 8  S SOME - SUMAN  JAGDISH - GULSHAN 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 33 17 85  RAMAN - S KRISHNAN  JEROO - B PURIA 5+2 n ?? 640 -4 4 
1 34 93 71  MADHU - PANKAJA  SHEELU - MOTI 5-2 w ?? 200 -11 11 
1 35 104 47  STANLEY - RONALD  PUNEET - PRADEEP 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 36 19 24  VM LAL - P HEGDE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 6= n ?? 1430 12 -12 
1 37 59 31  GEETA - ASHA  RAJEEV - HIMANI 6x-3 w ?? 800 1 -1 
1 38 102 29  SRINIVAS - SG SURVE  RAJESH - R TRIPATHI 4+2 n ?? 680 -3 3 
1 39 105 21  RAVICHANDRAN - UMESH  DR. SUBBARAO - SUKU 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 40 9 98  GOPAL - VIRENDRA  MEENAL - TARU 6= n ?? 1430 12 -12 
1 41 72 11  MAHAPATRA - SMITI  S BALA - V SUBBARAO 4+2 n ?? 680 -3 3 
1 42 57 51  SHOBHA - M  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 5x-3 e ?? 800 1 -1 
1 43 42 101  KAMLESH - SHANKAR  SAMPATH - DILIP 6= n ?? 1430 12 -12 
1 44 26 56  HEMANT - DR. ATUL  SOUNAK - SOUMALYA 7x-4 w ?? 1100 8 -8 
1 45 41 65  YVETTE - ASANZGIRI  INDIRA - AMITA 5x+1 n ?? 1050 7 -7 
1 46 83 92  RAVI - SUBHASH  S JHAVERI - A.46W 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 47 80 38  BHABHESH - NAVNEET  PARAG - PRANEET 5x-2 w ?? 500 -7 7 
1 48 66 14  ARVIND - DEVANG  ANJU - ANURADHA 4+2 n ?? 680 -3 3 
1 49 15 100  GUDDI - PRADIPA  ANOOP - KAJAL 5+1 n ?? 680 -3 3 
1 50 95 39  SHANKARAN - A.48S  ZAHIR - JAGDISH 4+3 n ?? 710 -2 2 
1 51 87 68  MINAL - NIYATI  PETTAM - RANI 4+1 n ?? 650 -3 3 
1 52 3 69  DEVYANI - SHOBHA  MANECK - HANSOTIA 5+2 n ?? 640 -4 4 
1 53 54 32  HARSHAD - KK SHETTY  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  30 (6)    East    none click here for board selection
  9 5 2
  9
  A Q 10 9 5 4
  K 8 2
  3
  A K 8
  K J 8 7 3 2
  9 5 3
  J 8 7 6 4
  10 7 6 2
 
  A 7 6 4
  A K Q 10
  Q J 5 4 3
  6
  Q J 10
Analysis
Not available
board  30, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 420, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1700 1 15 -15
2  1600 1 15 -15
3  1400 1 14 -14
4  1100 2 12 -12
5  800 8 9 -9
6  500 10 2 -2
7  430 1 0 0
8  400 3 -1 1
9  300 11 -3 3
10  250 1 -5 5
11  200 1 -6 6
12  150 2 -7 7
13  140 1 -7 7
14  120 1 -7 7
15  100 1 -8 8
16 -50  4 -10 10
17 -100  2 -11 11
18 -300  1 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 1  DEVEN - GARRY  JAGGY - RAJESHWAR 2x-3 e ?? 500 2 -2 
1 2 103 23  LEENA - BARDHAN  VASANTI - VAHALIA 2x-3 e ?? 500 2 -2 
1 3 43 34  KS SAMANT - RA AGARWAL  ANAL - JITU 2+1 s ?? 140 -7 7 
1 4 36 4  VINAY - ANIMESH  ANDREY - NK GUPTA 2x-4 e ?? 800 9 -9 
1 5 7 53  ARUN - SUBHASH BADAL  VARSHA - IAN 2x-3 w ?? 500 2 -2 
1 6 45 55  RAJESH - ANANTVIKRAM  SUNIT - KEYZAD 3x-4 w ?? 800 9 -9 
1 7 79 10  UTTAM - JM SHAH  ALOK - SUKAMAL 2x-2 e ?? 300 -3 3 
1 8 5 89  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  HEMA - RAHUL 2xx-4 w ?? 1600 15 -15 
1 9 12 106  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  SOUVIK - PRITAM 2x-3 e ?? 500 2 -2 
1 10 67 91  RAJU - AJAY  SUNIL - A BAPAT ANIL 3x-2 w ?? 300 -3 3 
1 11 96 37  B - PINAKI RAMKRISHNA  DAYA - DIPAK 2x-3 e ?? 500 2 -2 
1 12 46 74  ASHOK - SUMIT  JKBHOSALE - ABHAY 3x-4 w ?? 800 9 -9 
1 13 63 16  DR. - AMARJIT  ABHIJIT - SATYABRATA 3x-4 e ?? 800 9 -9 
1 14 33 28  JENISH - VINOTH  RV - ARVIND 3x-2 w ?? 300 -3 3 
1 15 25 40  R SRIDHARAN - DHAKRAS  AJIT - SHRIKANT 3NT-1 s ?? -50 -10 10 
1 16 75 97  PRAMOD - B OGALE  KAUSTUBH - ANIKET 3NT-2 n ?? -100 -11 11 
1 17 64 88  SAPAN - SUBIR  HEMANT - DEBABRATA 2x-2 e ?? 300 -3 3 
1 18 99 90  PRIYA - BINDIYA  PRAKASH - PC GUPTA 2x-2 e ?? 300 -3 3 
1 19 76 18  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PUNEET - VIJAY 2x-3 e ?? 500 2 -2 
1 20 48 13  GAJENDRA - SK SHARMA  DIPAK - MILIND 2NT-1 n ?? -50 -10 10 
1 21 62 50  SANDEEP - NATASHA  ARCHIE - AVI MAHADAR 2-4 w ?? 200 -6 6 
1 22 49 82  SANDEEP - MARIANNE  KAMAL - A SANYAL S ROY 2x-3 w ?? 500 2 -2 
1 23 44 35  PRAKASH - WADIA  MAKARAND - ASHOK 2x-2 e ?? 300 -3 3 
1 24 86 30  SANJIT - ABHIJIT  VINOD - DR. TANNA 3-5 w ?? 250 -5 5 
1 25 22 81  VIJAY - TV RAMANI  ASHOK - SP AGGARWAL 3x-6 e ?? 1400 14 -14 
1 26 61 27  DEBASHISH - SWARNENDU  PARIMAL - RUPA 2x-2 e ?? 300 -3 3 
1 27 94 60  SNEHASISH - SUBHASHISH  KP MATHUR - NK SHARMA 2x-2 e ?? 300 -3 3 
1 28 20 52  R VASU - A BAHULKAR  SANJOY - SK IYENGAR 2-3 e ?? 150 -7 7 
1 29 73 77  FINTON - A SARKAR  SATISH - SUKRIT 2x-4 e ?? 800 9 -9 
1 30 70 78  ALOK - SAMIR  S BEHURIA - SUTANU 2x-5 e ?? 1100 12 -12 
1 31 6 2  LYNN - RAHUL  UDAY - MANGALA 2x-3 w ?? 500 2 -2 
1 32 84 8  S SOME - SUMAN  JAGDISH - GULSHAN 3x-5 w ?? 1100 12 -12 
1 33 17 85  RAMAN - S KRISHNAN  JEROO - B PURIA 2x-3 w ?? 500 2 -2 
1 34 93 71  MADHU - PANKAJA  SHEELU - MOTI 2-3 w ?? 150 -7 7 
1 35 104 47  STANLEY - RONALD  PUNEET - PRADEEP 2x-3 e ?? 500 2 -2 
1 36 19 24  VM LAL - P HEGDE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2x-2 w ?? 300 -3 3 
1 37 59 31  GEETA - ASHA  RAJEEV - HIMANI 3NT= s ?? 400 -1 1 
1 38 102 29  SRINIVAS - SG SURVE  RAJESH - R TRIPATHI 3NT= n ?? 400 -1 1 
1 39 105 21  RAVICHANDRAN - UMESH  DR. SUBBARAO - SUKU 3x-4 w ?? 800 9 -9 
1 40 9 98  GOPAL - VIRENDRA  MEENAL - TARU 3NT+1 n ?? 430 0 0 
1 41 72 11  MAHAPATRA - SMITI  S BALA - V SUBBARAO 3NT= n ?? 400 -1 1 
1 42 57 51  SHOBHA - M  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 4x-2 n ?? -300 -12 12 
1 43 42 101  KAMLESH - SHANKAR  SAMPATH - DILIP 2x-2 w ?? 300 -3 3 
1 44 26 56  HEMANT - DR. ATUL  SOUNAK - SOUMALYA 3x-4 e ?? 800 9 -9 
1 45 41 65  YVETTE - ASANZGIRI  INDIRA - AMITA 3x-4 w ?? 800 9 -9 
1 46 83 92  RAVI - SUBHASH  S JHAVERI - A.46W 3x-7 w ?? 1700 15 -15 
1 47 80 38  BHABHESH - NAVNEET  PARAG - PRANEET 2x-2 w ?? 300 -3 3 
1 48 66 14  ARVIND - DEVANG  ANJU - ANURADHA 2-2 w ?? 100 -8 8 
1 49 15 100  GUDDI - PRADIPA  ANOOP - KAJAL 3NT-1 n ?? -50 -10 10 
1 50 95 39  SHANKARAN - A.48S  ZAHIR - JAGDISH 4-2 s ?? -100 -11 11 
1 51 87 68  MINAL - NIYATI  PETTAM - RANI 2-1 n ?? -50 -10 10 
1 52 3 69  DEVYANI - SHOBHA  MANECK - HANSOTIA 2NT= n ?? 120 -7 7 
1 53 54 32  HARSHAD - KK SHETTY  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0