Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    31  32  33  34  35  36
board  31 (1)    North    NS vul
  A K
  Q J 9 7 6 4
  6 3
  4 3 2
  J 4 3 2
  A K 10 5
  8 4 2
  Q 9
  Q 10 9 7
  8
  Q J 10 9 7
  K J 7
  8 6 5
  3 2
  A K 5
  A 10 8 6 5
Analysis
Not available
board  31, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 60, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  870 1 13 -13
2  670 1 12 -12
3  140 16 2 -2
4  120 1 2 -2
5  110 11 2 -2
6  100 3 1 -1
7  50 2 0 0
8 -100  8 -4 4
9 -140  1 -5 5
10 -200  6 -6 6
11 -300  1 -8 8
12 -470  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 45  DEVEN - GARRY  RAJESH - ANANTVIKRAM 2= s ?? 110 2 -2 
1 2 103 34  LEENA - BARDHAN  ANAL - JITU 3= n ?? 140 2 -2 
1 3 5 36  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINAY - ANIMESH 3NT-2 w ?? 100 1 -1 
1 4 23 1  VASANTI - VAHALIA  JAGGY - RAJESHWAR 4-2 n ?? -200 -6 6 
1 5 53 4  VARSHA - IAN  ANDREY - NK GUPTA 2= n ?? 110 2 -2 
1 6 7 10  ARUN - SUBHASH BADAL  ALOK - SUKAMAL 2x= e ?? -470 -11 11 
1 7 63 40  DR. - AMARJIT  AJIT - SHRIKANT 3= n ?? 140 2 -2 
1 8 37 79  DAYA - DIPAK  UTTAM - JM SHAH 3-1 n ?? -100 -4 4 
1 9 67 106  RAJU - AJAY  SOUVIK - PRITAM 2x+1 n ?? 870 13 -13 
1 10 46 12  ASHOK - SUMIT  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 11 33 43  JENISH - VINOTH  KS SAMANT - RA AGARWAL 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 12 97 88  KAUSTUBH - ANIKET  HEMANT - DEBABRATA 3= e ?? -140 -5 5 
1 13 55 91  SUNIT - KEYZAD  SUNIL - A BAPAT ANIL 2= n ?? 110 2 -2 
1 14 74 13  JKBHOSALE - ABHAY  DIPAK - MILIND 3NT-2 s ?? -200 -6 6 
1 15 99 28  PRIYA - BINDIYA  RV - ARVIND 3-1 n ?? -100 -4 4 
1 16 76 35  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  MAKARAND - ASHOK 3x-1 e ?? 100 1 -1 
1 17 96 70  B - PINAKI RAMKRISHNA  ALOK - SAMIR 4-2 n ?? -200 -6 6 
1 18 89 82  HEMA - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 2= n ?? 110 2 -2 
1 19 73 75  FINTON - A SARKAR  PRAMOD - B OGALE 3-1 n ?? -100 -4 4 
1 20 90 50  PRAKASH - PC GUPTA  ARCHIE - AVI MAHADAR 3= n ?? 140 2 -2 
1 21 22 86  VIJAY - TV RAMANI  SANJIT - ABHIJIT 3NT-1 n ?? -100 -4 4 
1 22 16 64  ABHIJIT - SATYABRATA  SAPAN - SUBIR 3= s ?? 110 2 -2 
1 23 18 25  PUNEET - VIJAY  R SRIDHARAN - DHAKRAS 3NT-3 s ?? -300 -8 8 
1 24 71 60  SHEELU - MOTI  KP MATHUR - NK SHARMA 3-1 e ?? 50 0 0 
1 25 62 52  SANDEEP - NATASHA  SANJOY - SK IYENGAR 3-1 e ?? 50 0 0 
1 26 61 49  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - MARIANNE 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 27 2 17  UDAY - MANGALA  RAMAN - S KRISHNAN 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 28 48 44  GAJENDRA - SK SHARMA  PRAKASH - WADIA 2+1 s ?? 140 2 -2 
1 29 27 84  PARIMAL - RUPA  S SOME - SUMAN 3= n ?? 140 2 -2 
1 30 94 30  SNEHASISH - SUBHASHISH  VINOD - DR. TANNA 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 31 47 9  PUNEET - PRADEEP  GOPAL - VIRENDRA 3= n ?? 140 2 -2 
1 32 20 81  R VASU - A BAHULKAR  ASHOK - SP AGGARWAL 2NT-1 n ?? -100 -4 4 
1 33 105 19  RAVICHANDRAN - UMESH  VM LAL - P HEGDE 2= n ?? 110 2 -2 
1 34 59 8  GEETA - ASHA  JAGDISH - GULSHAN 3NT-2 w ?? 100 1 -1 
1 35 6 41  LYNN - RAHUL  YVETTE - ASANZGIRI 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 36 42 102  KAMLESH - SHANKAR  SRINIVAS - SG SURVE 3= n ?? 140 2 -2 
1 37 85 57  JEROO - B PURIA  SHOBHA - M 3= n ?? 140 2 -2 
1 38 24 104  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  STANLEY - RONALD 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 39 11 83  S BALA - V SUBBARAO  RAVI - SUBHASH 4-2 n ?? -200 -6 6 
1 40 29 77  RAJESH - R TRIPATHI  SATISH - SUKRIT 4-2 n ?? -200 -6 6 
1 41 100 26  ANOOP - KAJAL  HEMANT - DR. ATUL 3= n ?? 140 2 -2 
1 42 78 31  S BEHURIA - SUTANU  RAJEEV - HIMANI 2x= n ?? 670 12 -12 
1 43 93 72  MADHU - PANKAJA  MAHAPATRA - SMITI 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 44 38 21  PARAG - PRANEET  DR. SUBBARAO - SUKU 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 45 51 14  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ANJU - ANURADHA 2= n ?? 110 2 -2 
1 46 98 66  MEENAL - TARU  ARVIND - DEVANG 2= n ?? 110 2 -2 
1 47 56 101  SOUNAK - SOUMALYA  SAMPATH - DILIP 2= n ?? 110 2 -2 
1 48 39 80  ZAHIR - JAGDISH  BHABHESH - NAVNEET 2= n ?? 110 2 -2 
1 49 68 65  PETTAM - RANI  INDIRA - AMITA 2= n ?? 110 2 -2 
1 50 92 69  S JHAVERI - A.46W  MANECK - HANSOTIA 2NT= n ?? 120 2 -2 
1 51 95 54  SHANKARAN - A.48S  HARSHAD - KK SHETTY 4-2 n ?? -200 -6 6 
1 52 15 3  GUDDI - PRADIPA  DEVYANI - SHOBHA 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 53 87 32  MINAL - NIYATI  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  32 (2)    East    EW vul click here for board selection
  10 7 2
  J 10 8
  Q 8 7
  10 8 7 4
  6
  K Q 9 5 3
  9 6 3
  A Q J 2
  K Q 9 5 4
 
  A K J 2
  9 6 5 3
  A J 8 3
  A 7 6 4 2
  10 5 4
  K
Analysis
Not available
board  32, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -460, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 2 13 -13
2  200 1 12 -12
3  100 9 11 -11
4 -110  3 8 -8
5 -170  1 7 -7
6 -600  28 -4 4
7 -630  8 -5 5
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 45  DEVEN - GARRY  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 2 103 34  LEENA - BARDHAN  ANAL - JITU 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 3 5 36  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINAY - ANIMESH 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 4 23 1  VASANTI - VAHALIA  JAGGY - RAJESHWAR 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 5 53 4  VARSHA - IAN  ANDREY - NK GUPTA 2+2 w ?? -170 7 -7 
1 6 7 10  ARUN - SUBHASH BADAL  ALOK - SUKAMAL 3NT= w ?? -600 -4 4 
1 7 63 40  DR. - AMARJIT  AJIT - SHRIKANT 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 8 37 79  DAYA - DIPAK  UTTAM - JM SHAH 3NT= w ?? -600 -4 4 
1 9 67 106  RAJU - AJAY  SOUVIK - PRITAM 5-2 w ?? 200 12 -12 
1 10 46 12  ASHOK - SUMIT  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3= w ?? -110 8 -8 
1 11 33 43  JENISH - VINOTH  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 12 97 88  KAUSTUBH - ANIKET  HEMANT - DEBABRATA 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 13 55 91  SUNIT - KEYZAD  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 14 74 13  JKBHOSALE - ABHAY  DIPAK - MILIND 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 15 99 28  PRIYA - BINDIYA  RV - ARVIND 3NT= w ?? -600 -4 4 
1 16 76 35  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  MAKARAND - ASHOK 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 17 96 70  B - PINAKI RAMKRISHNA  ALOK - SAMIR 3NT-1 w ?? 100 11 -11 
1 18 89 82  HEMA - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 19 73 75  FINTON - A SARKAR  PRAMOD - B OGALE 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 20 90 50  PRAKASH - PC GUPTA  ARCHIE - AVI MAHADAR 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 21 22 86  VIJAY - TV RAMANI  SANJIT - ABHIJIT 5-1 e ?? 100 11 -11 
1 22 16 64  ABHIJIT - SATYABRATA  SAPAN - SUBIR 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 23 18 25  PUNEET - VIJAY  R SRIDHARAN - DHAKRAS 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 24 71 60  SHEELU - MOTI  KP MATHUR - NK SHARMA 6-1 w ?? 100 11 -11 
1 25 62 52  SANDEEP - NATASHA  SANJOY - SK IYENGAR 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 26 61 49  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - MARIANNE 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 27 2 17  UDAY - MANGALA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 28 48 44  GAJENDRA - SK SHARMA  PRAKASH - WADIA 3= e ?? -110 8 -8 
1 29 27 84  PARIMAL - RUPA  S SOME - SUMAN 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 30 94 30  SNEHASISH - SUBHASHISH  VINOD - DR. TANNA 5-1 w ?? 100 11 -11 
1 31 47 9  PUNEET - PRADEEP  GOPAL - VIRENDRA 6-3 w ?? 300 13 -13 
1 32 20 81  R VASU - A BAHULKAR  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 33 105 19  RAVICHANDRAN - UMESH  VM LAL - P HEGDE 5-1 e ?? 100 11 -11 
1 34 59 8  GEETA - ASHA  JAGDISH - GULSHAN 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 35 6 41  LYNN - RAHUL  YVETTE - ASANZGIRI 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 36 42 102  KAMLESH - SHANKAR  SRINIVAS - SG SURVE 3NT= w ?? -600 -4 4 
1 37 85 57  JEROO - B PURIA  SHOBHA - M 5-1 w ?? 100 11 -11 
1 38 24 104  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  STANLEY - RONALD 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 39 11 83  S BALA - V SUBBARAO  RAVI - SUBHASH 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 40 29 77  RAJESH - R TRIPATHI  SATISH - SUKRIT 5-1 w ?? 100 11 -11 
1 41 100 26  ANOOP - KAJAL  HEMANT - DR. ATUL 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 42 78 31  S BEHURIA - SUTANU  RAJEEV - HIMANI 5-1 e ?? 100 11 -11 
1 43 93 72  MADHU - PANKAJA  MAHAPATRA - SMITI 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 44 38 21  PARAG - PRANEET  DR. SUBBARAO - SUKU 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 45 51 14  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ANJU - ANURADHA 3= w ?? -110 8 -8 
1 46 98 66  MEENAL - TARU  ARVIND - DEVANG 3NT-1 w ?? 100 11 -11 
1 47 56 101  SOUNAK - SOUMALYA  SAMPATH - DILIP 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 48 39 80  ZAHIR - JAGDISH  BHABHESH - NAVNEET 3NT+1 e ?? -630 -5 5 
1 49 68 65  PETTAM - RANI  INDIRA - AMITA 3NT+1 w ?? -630 -5 5 
1 50 92 69  S JHAVERI - A.46W  MANECK - HANSOTIA 3NT= w ?? -600 -4 4 
1 51 95 54  SHANKARAN - A.48S  HARSHAD - KK SHETTY 3NT= e ?? -600 -4 4 
1 52 15 3  GUDDI - PRADIPA  DEVYANI - SHOBHA 5-3 e ?? 300 13 -13 
1 53 87 32  MINAL - NIYATI  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  33 (3)    South    none click here for board selection
  10 9 8 7
  A J 3
  Q J 9 4
  8 6
  A 6
  K Q 4
  A K 6 5
  K Q J 4
  K J 5
  10 8 6 5
  10 8 3
  A 7 3
  Q 4 3 2
  9 7 2
  7 2
  10 9 5 2
Analysis
Not available
board  33, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -420, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  100 1 11 -11
2  50 2 10 -10
3 -400  17 1 -1
4 -430  22 0 0
5 -460  10 -1 1
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 45  DEVEN - GARRY  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 2 103 34  LEENA - BARDHAN  ANAL - JITU 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 3 5 36  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINAY - ANIMESH 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 4 23 1  VASANTI - VAHALIA  JAGGY - RAJESHWAR 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 5 53 4  VARSHA - IAN  ANDREY - NK GUPTA 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 6 7 10  ARUN - SUBHASH BADAL  ALOK - SUKAMAL 6NT-2 w ?? 100 11 -11 
1 7 63 40  DR. - AMARJIT  AJIT - SHRIKANT 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 8 37 79  DAYA - DIPAK  UTTAM - JM SHAH 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 9 67 106  RAJU - AJAY  SOUVIK - PRITAM 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 10 46 12  ASHOK - SUMIT  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT+2 w ?? -460 -1 1 
1 11 33 43  JENISH - VINOTH  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 12 97 88  KAUSTUBH - ANIKET  HEMANT - DEBABRATA 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 13 55 91  SUNIT - KEYZAD  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 14 74 13  JKBHOSALE - ABHAY  DIPAK - MILIND 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 15 99 28  PRIYA - BINDIYA  RV - ARVIND 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 16 76 35  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  MAKARAND - ASHOK 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 17 96 70  B - PINAKI RAMKRISHNA  ALOK - SAMIR 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 18 89 82  HEMA - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 5-1 e ?? 50 10 -10 
1 19 73 75  FINTON - A SARKAR  PRAMOD - B OGALE 3NT= e ?? -400 1 -1 
1 20 90 50  PRAKASH - PC GUPTA  ARCHIE - AVI MAHADAR 3NT= e ?? -400 1 -1 
1 21 22 86  VIJAY - TV RAMANI  SANJIT - ABHIJIT 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 22 16 64  ABHIJIT - SATYABRATA  SAPAN - SUBIR 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 23 18 25  PUNEET - VIJAY  R SRIDHARAN - DHAKRAS 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 24 71 60  SHEELU - MOTI  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 25 62 52  SANDEEP - NATASHA  SANJOY - SK IYENGAR 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 26 61 49  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - MARIANNE 3NT= e ?? -400 1 -1 
1 27 2 17  UDAY - MANGALA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT= e ?? -400 1 -1 
1 28 48 44  GAJENDRA - SK SHARMA  PRAKASH - WADIA 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 29 27 84  PARIMAL - RUPA  S SOME - SUMAN 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 30 94 30  SNEHASISH - SUBHASHISH  VINOD - DR. TANNA 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 31 47 9  PUNEET - PRADEEP  GOPAL - VIRENDRA 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 32 20 81  R VASU - A BAHULKAR  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 33 105 19  RAVICHANDRAN - UMESH  VM LAL - P HEGDE 3NT+2 w ?? -460 -1 1 
1 34 59 8  GEETA - ASHA  JAGDISH - GULSHAN 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 35 6 41  LYNN - RAHUL  YVETTE - ASANZGIRI 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 36 42 102  KAMLESH - SHANKAR  SRINIVAS - SG SURVE 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 37 85 57  JEROO - B PURIA  SHOBHA - M 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 38 24 104  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  STANLEY - RONALD 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 39 11 83  S BALA - V SUBBARAO  RAVI - SUBHASH 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 40 29 77  RAJESH - R TRIPATHI  SATISH - SUKRIT 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 41 100 26  ANOOP - KAJAL  HEMANT - DR. ATUL 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 42 78 31  S BEHURIA - SUTANU  RAJEEV - HIMANI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 43 93 72  MADHU - PANKAJA  MAHAPATRA - SMITI 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 44 38 21  PARAG - PRANEET  DR. SUBBARAO - SUKU 3NT= w ?? -400 1 -1 
1 45 51 14  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ANJU - ANURADHA 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 46 98 66  MEENAL - TARU  ARVIND - DEVANG 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 47 56 101  SOUNAK - SOUMALYA  SAMPATH - DILIP 3NT-1 w ?? 50 10 -10 
1 48 39 80  ZAHIR - JAGDISH  BHABHESH - NAVNEET 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 49 68 65  PETTAM - RANI  INDIRA - AMITA 3NT+1 w ?? -430 0 0 
1 50 92 69  S JHAVERI - A.46W  MANECK - HANSOTIA 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 51 95 54  SHANKARAN - A.48S  HARSHAD - KK SHETTY 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 52 15 3  GUDDI - PRADIPA  DEVYANI - SHOBHA 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 53 87 32  MINAL - NIYATI  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  34 (4)    West    NS vul click here for board selection
  K 7 6 3
  Q 7 5 3
  9 6 3
  J 4
  Q 5 4
  K 6 2
  A 7 2
  K 10 6 2
  J 8 2
  10 8
  K 10 8 5 4
  A 5 3
  A 10 9
  A J 9 4
  Q J
  Q 9 8 7
Analysis
Not available
board  34, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 50, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  170 1 3 -3
2  140 3 3 -3
3  110 27 2 -2
4  50 3 0 0
5 -90  3 -4 4
6 -100  11 -4 4
7 -110  1 -4 4
8 -120  1 -5 5
9 -180  1 -6 6
10 -200  1 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 45  DEVEN - GARRY  RAJESH - ANANTVIKRAM 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 2 103 34  LEENA - BARDHAN  ANAL - JITU 2= n ?? 110 2 -2 
1 3 5 36  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINAY - ANIMESH 2= n ?? 110 2 -2 
1 4 23 1  VASANTI - VAHALIA  JAGGY - RAJESHWAR 1NT-1 s ?? -100 -4 4 
1 5 53 4  VARSHA - IAN  ANDREY - NK GUPTA 3= s ?? 140 3 -3 
1 6 7 10  ARUN - SUBHASH BADAL  ALOK - SUKAMAL 2= n ?? 110 2 -2 
1 7 63 40  DR. - AMARJIT  AJIT - SHRIKANT 2= n ?? 110 2 -2 
1 8 37 79  DAYA - DIPAK  UTTAM - JM SHAH 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 9 67 106  RAJU - AJAY  SOUVIK - PRITAM 2= n ?? 110 2 -2 
1 10 46 12  ASHOK - SUMIT  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2= n ?? 110 2 -2 
1 11 33 43  JENISH - VINOTH  KS SAMANT - RA AGARWAL 2= n ?? 110 2 -2 
1 12 97 88  KAUSTUBH - ANIKET  HEMANT - DEBABRATA 1NT-1 s ?? -100 -4 4 
1 13 55 91  SUNIT - KEYZAD  SUNIL - A BAPAT ANIL 2= n ?? 110 2 -2 
1 14 74 13  JKBHOSALE - ABHAY  DIPAK - MILIND 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 15 99 28  PRIYA - BINDIYA  RV - ARVIND 2-1 s ?? -100 -4 4 
1 16 76 35  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  MAKARAND - ASHOK 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 17 96 70  B - PINAKI RAMKRISHNA  ALOK - SAMIR 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 18 89 82  HEMA - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3-1 e ?? 50 0 0 
1 19 73 75  FINTON - A SARKAR  PRAMOD - B OGALE 1NT-2 n ?? -200 -6 6 
1 20 90 50  PRAKASH - PC GUPTA  ARCHIE - AVI MAHADAR 1+1 e ?? -90 -4 4 
1 21 22 86  VIJAY - TV RAMANI  SANJIT - ABHIJIT 2= n ?? 110 2 -2 
1 22 16 64  ABHIJIT - SATYABRATA  SAPAN - SUBIR 2= n ?? 110 2 -2 
1 23 18 25  PUNEET - VIJAY  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 24 71 60  SHEELU - MOTI  KP MATHUR - NK SHARMA 2= n ?? 110 2 -2 
1 25 62 52  SANDEEP - NATASHA  SANJOY - SK IYENGAR 2= n ?? 110 2 -2 
1 26 61 49  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - MARIANNE 2-1 w ?? 50 0 0 
1 27 2 17  UDAY - MANGALA  RAMAN - S KRISHNAN 1NT+3 e ?? -180 -6 6 
1 28 48 44  GAJENDRA - SK SHARMA  PRAKASH - WADIA 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 29 27 84  PARIMAL - RUPA  S SOME - SUMAN 2= n ?? 110 2 -2 
1 30 94 30  SNEHASISH - SUBHASHISH  VINOD - DR. TANNA 2= n ?? 110 2 -2 
1 31 47 9  PUNEET - PRADEEP  GOPAL - VIRENDRA 2+2 n ?? 170 3 -3 
1 32 20 81  R VASU - A BAHULKAR  ASHOK - SP AGGARWAL 2= n ?? 110 2 -2 
1 33 105 19  RAVICHANDRAN - UMESH  VM LAL - P HEGDE 2= n ?? 110 2 -2 
1 34 59 8  GEETA - ASHA  JAGDISH - GULSHAN 2= n ?? 110 2 -2 
1 35 6 41  LYNN - RAHUL  YVETTE - ASANZGIRI 2= n ?? 110 2 -2 
1 36 42 102  KAMLESH - SHANKAR  SRINIVAS - SG SURVE 2= n ?? 110 2 -2 
1 37 85 57  JEROO - B PURIA  SHOBHA - M 1NT= e ?? -90 -4 4 
1 38 24 104  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  STANLEY - RONALD 3-1 e ?? 50 0 0 
1 39 11 83  S BALA - V SUBBARAO  RAVI - SUBHASH 2-1 n ?? -100 -4 4 
1 40 29 77  RAJESH - R TRIPATHI  SATISH - SUKRIT 1+1 e ?? -90 -4 4 
1 41 100 26  ANOOP - KAJAL  HEMANT - DR. ATUL 2= n ?? 110 2 -2 
1 42 78 31  S BEHURIA - SUTANU  RAJEEV - HIMANI 2= e ?? -110 -4 4 
1 43 93 72  MADHU - PANKAJA  MAHAPATRA - SMITI 2= n ?? 110 2 -2 
1 44 38 21  PARAG - PRANEET  DR. SUBBARAO - SUKU 2= n ?? 110 2 -2 
1 45 51 14  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ANJU - ANURADHA 1NT+1 w ?? -120 -5 5 
1 46 98 66  MEENAL - TARU  ARVIND - DEVANG 2= n ?? 110 2 -2 
1 47 56 101  SOUNAK - SOUMALYA  SAMPATH - DILIP 2-1 s ?? -100 -4 4 
1 48 39 80  ZAHIR - JAGDISH  BHABHESH - NAVNEET 2= n ?? 110 2 -2 
1 49 68 65  PETTAM - RANI  INDIRA - AMITA 2= n ?? 110 2 -2 
1 50 92 69  S JHAVERI - A.46W  MANECK - HANSOTIA 2= n ?? 110 2 -2 
1 51 95 54  SHANKARAN - A.48S  HARSHAD - KK SHETTY 1NT-1 s ?? -100 -4 4 
1 52 15 3  GUDDI - PRADIPA  DEVYANI - SHOBHA 2= n ?? 110 2 -2 
1 53 87 32  MINAL - NIYATI  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  35 (5)    North    EW vul click here for board selection
  Q J
  A K 4
  9 4 3
  Q 7 5 3 2
  9 7 5 2
  8
  A J 7
  K 9 8 6 4
  A 10 8 4 3
  Q 9 5 2
  Q 6 2
  A
  K 6
  J 10 7 6 3
  K 10 8 5
  J 10
Analysis
Not available
board  35, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -270, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1 -100  2 5 -5
2 -120  1 4 -4
3 -140  1 4 -4
4 -150  3 3 -3
5 -170  17 3 -3
6 -200  13 2 -2
7 -250  1 1 -1
8 -500  1 -6 6
9 -620  2 -8 8
10 -650  6 -9 9
11 -790  2 -11 11
12 -800  1 -11 11
13 -990  1 -12 12
14 -1070  1 -13 13
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 45  DEVEN - GARRY  RAJESH - ANANTVIKRAM 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 2 103 34  LEENA - BARDHAN  ANAL - JITU 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 3 5 36  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINAY - ANIMESH 2+3 w ?? -200 2 -2 
1 4 23 1  VASANTI - VAHALIA  JAGGY - RAJESHWAR 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 5 53 4  VARSHA - IAN  ANDREY - NK GUPTA 3+1 w ?? -170 3 -3 
1 6 7 10  ARUN - SUBHASH BADAL  ALOK - SUKAMAL 4+1 e ?? -650 -9 9 
1 7 63 40  DR. - AMARJIT  AJIT - SHRIKANT 4+1 e ?? -650 -9 9 
1 8 37 79  DAYA - DIPAK  UTTAM - JM SHAH 3+2 w ?? -200 2 -2 
1 9 67 106  RAJU - AJAY  SOUVIK - PRITAM 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 10 46 12  ASHOK - SUMIT  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3= e ?? -140 4 -4 
1 11 33 43  JENISH - VINOTH  KS SAMANT - RA AGARWAL 4x+1 w ?? -990 -12 12 
1 12 97 88  KAUSTUBH - ANIKET  HEMANT - DEBABRATA 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 13 55 91  SUNIT - KEYZAD  SUNIL - A BAPAT ANIL 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 14 74 13  JKBHOSALE - ABHAY  DIPAK - MILIND 2x+2 e ?? -1070 -13 13 
1 15 99 28  PRIYA - BINDIYA  RV - ARVIND 2+3 w ?? -200 2 -2 
1 16 76 35  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  MAKARAND - ASHOK 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 17 96 70  B - PINAKI RAMKRISHNA  ALOK - SAMIR 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 18 89 82  HEMA - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 2+3 w ?? -200 2 -2 
1 19 73 75  FINTON - A SARKAR  PRAMOD - B OGALE 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 20 90 50  PRAKASH - PC GUPTA  ARCHIE - AVI MAHADAR 2+2 e ?? -170 3 -3 
1 21 22 86  VIJAY - TV RAMANI  SANJIT - ABHIJIT 4+1 e ?? -650 -9 9 
1 22 16 64  ABHIJIT - SATYABRATA  SAPAN - SUBIR 4x= w ?? -790 -11 11 
1 23 18 25  PUNEET - VIJAY  R SRIDHARAN - DHAKRAS 1NT+1 w ?? -120 4 -4 
1 24 71 60  SHEELU - MOTI  KP MATHUR - NK SHARMA 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 25 62 52  SANDEEP - NATASHA  SANJOY - SK IYENGAR 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 26 61 49  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - MARIANNE 2+2 w ?? -170 3 -3 
1 27 2 17  UDAY - MANGALA  RAMAN - S KRISHNAN 3+2 w ?? -200 2 -2 
1 28 48 44  GAJENDRA - SK SHARMA  PRAKASH - WADIA 5x-3 s ?? -500 -6 6 
1 29 27 84  PARIMAL - RUPA  S SOME - SUMAN 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 30 94 30  SNEHASISH - SUBHASHISH  VINOD - DR. TANNA 2+2 w ?? -170 3 -3 
1 31 47 9  PUNEET - PRADEEP  GOPAL - VIRENDRA 1NT-4 s ?? -200 2 -2 
1 32 20 81  R VASU - A BAHULKAR  ASHOK - SP AGGARWAL 3-5 n ?? -250 1 -1 
1 33 105 19  RAVICHANDRAN - UMESH  VM LAL - P HEGDE 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 34 59 8  GEETA - ASHA  JAGDISH - GULSHAN 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 35 6 41  LYNN - RAHUL  YVETTE - ASANZGIRI 3+2 e ?? -200 2 -2 
1 36 42 102  KAMLESH - SHANKAR  SRINIVAS - SG SURVE 3-2 s ?? -100 5 -5 
1 37 85 57  JEROO - B PURIA  SHOBHA - M 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 38 24 104  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  STANLEY - RONALD 3-3 n ?? -150 3 -3 
1 39 11 83  S BALA - V SUBBARAO  RAVI - SUBHASH 4+1 w ?? -650 -9 9 
1 40 29 77  RAJESH - R TRIPATHI  SATISH - SUKRIT 2+2 e ?? -170 3 -3 
1 41 100 26  ANOOP - KAJAL  HEMANT - DR. ATUL 4= e ?? -620 -8 8 
1 42 78 31  S BEHURIA - SUTANU  RAJEEV - HIMANI 4x= w ?? -790 -11 11 
1 43 93 72  MADHU - PANKAJA  MAHAPATRA - SMITI 4+1 e ?? -650 -9 9 
1 44 38 21  PARAG - PRANEET  DR. SUBBARAO - SUKU 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 45 51 14  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ANJU - ANURADHA 2+3 e ?? -200 2 -2 
1 46 98 66  MEENAL - TARU  ARVIND - DEVANG 4+1 e ?? -650 -9 9 
1 47 56 101  SOUNAK - SOUMALYA  SAMPATH - DILIP 3+1 e ?? -170 3 -3 
1 48 39 80  ZAHIR - JAGDISH  BHABHESH - NAVNEET 4-3 s ?? -150 3 -3 
1 49 68 65  PETTAM - RANI  INDIRA - AMITA 4x-4 n ?? -800 -11 11 
1 50 92 69  S JHAVERI - A.46W  MANECK - HANSOTIA 4= e ?? -620 -8 8 
1 51 95 54  SHANKARAN - A.48S  HARSHAD - KK SHETTY 3-2 s ?? -100 5 -5 
1 52 15 3  GUDDI - PRADIPA  DEVYANI - SHOBHA 4-3 n ?? -150 3 -3 
1 53 87 32  MINAL - NIYATI  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  36 (6)    East    all click here for board selection
  J 9 5 3
  A 8 3 2
  6
  K 8 7 3
  Q 10 7 4
  Q 10
  K Q 10 5 4
  A 10
  K
  J 9 7 6 5
  J 9 8 7 2
  6 5
  A 8 6 2
  K 4
  A 3
  Q J 9 4 2
Analysis
Not available
board  36, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 130, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 12 -12
2  620 6 10 -10
3  600 1 10 -10
4  500 1 9 -9
5  200 2 2 -2
6  170 6 1 -1
7  150 4 1 -1
8  140 6 0 0
9  130 2 0 0
10  120 1 0 0
11  100 11 -1 1
12 -90  2 -6 6
13 -100  3 -6 6
14 -110  2 -6 6
15 -130  1 -6 6
16 -200  2 -8 8
17 -300  1 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 45  DEVEN - GARRY  RAJESH - ANANTVIKRAM 3-1 n ?? -100 -6 6 
1 2 103 34  LEENA - BARDHAN  ANAL - JITU 4= n ?? 620 10 -10 
1 3 5 36  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINAY - ANIMESH 3+1 n ?? 170 1 -1 
1 4 23 1  VASANTI - VAHALIA  JAGGY - RAJESHWAR 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 5 53 4  VARSHA - IAN  ANDREY - NK GUPTA 2-1 w ?? 100 -1 1 
1 6 7 10  ARUN - SUBHASH BADAL  ALOK - SUKAMAL 5x-3 w ?? 800 12 -12 
1 7 63 40  DR. - AMARJIT  AJIT - SHRIKANT 4= n ?? 620 10 -10 
1 8 37 79  DAYA - DIPAK  UTTAM - JM SHAH 3= s ?? 140 0 0 
1 9 67 106  RAJU - AJAY  SOUVIK - PRITAM 2= w ?? -90 -6 6 
1 10 46 12  ASHOK - SUMIT  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2+1 n ?? 140 0 0 
1 11 33 43  JENISH - VINOTH  KS SAMANT - RA AGARWAL 4= n ?? 620 10 -10 
1 12 97 88  KAUSTUBH - ANIKET  HEMANT - DEBABRATA 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 13 55 91  SUNIT - KEYZAD  SUNIL - A BAPAT ANIL 4= s ?? 130 0 0 
1 14 74 13  JKBHOSALE - ABHAY  DIPAK - MILIND 4+1 s ?? 150 1 -1 
1 15 99 28  PRIYA - BINDIYA  RV - ARVIND 5= s ?? 600 10 -10 
1 16 76 35  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  MAKARAND - ASHOK 3+1 s ?? 170 1 -1 
1 17 96 70  B - PINAKI RAMKRISHNA  ALOK - SAMIR 3+1 s ?? 170 1 -1 
1 18 89 82  HEMA - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 19 73 75  FINTON - A SARKAR  PRAMOD - B OGALE 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 20 90 50  PRAKASH - PC GUPTA  ARCHIE - AVI MAHADAR 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 21 22 86  VIJAY - TV RAMANI  SANJIT - ABHIJIT 4= n ?? 620 10 -10 
1 22 16 64  ABHIJIT - SATYABRATA  SAPAN - SUBIR 3= w ?? -110 -6 6 
1 23 18 25  PUNEET - VIJAY  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2= w ?? -110 -6 6 
1 24 71 60  SHEELU - MOTI  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT-1 s ?? -100 -6 6 
1 25 62 52  SANDEEP - NATASHA  SANJOY - SK IYENGAR 3= n ?? 140 0 0 
1 26 61 49  DEBASHISH - SWARNENDU  SANDEEP - MARIANNE 5x-2 e ?? 500 9 -9 
1 27 2 17  UDAY - MANGALA  RAMAN - S KRISHNAN 1-2 n ?? -200 -8 8 
1 28 48 44  GAJENDRA - SK SHARMA  PRAKASH - WADIA 2-1 e ?? 100 -1 1 
1 29 27 84  PARIMAL - RUPA  S SOME - SUMAN 4-1 s ?? -100 -6 6 
1 30 94 30  SNEHASISH - SUBHASHISH  VINOD - DR. TANNA 4= s ?? 620 10 -10 
1 31 47 9  PUNEET - PRADEEP  GOPAL - VIRENDRA 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 32 20 81  R VASU - A BAHULKAR  ASHOK - SP AGGARWAL 2+1 n ?? 140 0 0 
1 33 105 19  RAVICHANDRAN - UMESH  VM LAL - P HEGDE 2-1 e ?? 100 -1 1 
1 34 59 8  GEETA - ASHA  JAGDISH - GULSHAN 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 35 6 41  LYNN - RAHUL  YVETTE - ASANZGIRI 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 36 42 102  KAMLESH - SHANKAR  SRINIVAS - SG SURVE 3-3 n ?? -300 -10 10 
1 37 85 57  JEROO - B PURIA  SHOBHA - M 2= w ?? -90 -6 6 
1 38 24 104  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  STANLEY - RONALD 2+1 n ?? 140 0 0 
1 39 11 83  S BALA - V SUBBARAO  RAVI - SUBHASH 3-1 w ?? 100 -1 1 
1 40 29 77  RAJESH - R TRIPATHI  SATISH - SUKRIT 2+1 n ?? 140 0 0 
1 41 100 26  ANOOP - KAJAL  HEMANT - DR. ATUL 4= s ?? 620 10 -10 
1 42 78 31  S BEHURIA - SUTANU  RAJEEV - HIMANI 2-2 s ?? -200 -8 8 
1 43 93 72  MADHU - PANKAJA  MAHAPATRA - SMITI 2NT-2 w ?? 200 2 -2 
1 44 38 21  PARAG - PRANEET  DR. SUBBARAO - SUKU 2+3 n ?? 150 1 -1 
1 45 51 14  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ANJU - ANURADHA 1NT-1 w ?? 100 -1 1 
1 46 98 66  MEENAL - TARU  ARVIND - DEVANG 2+2 s ?? 130 0 0 
1 47 56 101  SOUNAK - SOUMALYA  SAMPATH - DILIP 1NT+1 s ?? 120 0 0 
1 48 39 80  ZAHIR - JAGDISH  BHABHESH - NAVNEET 3+1 w ?? -130 -6 6 
1 49 68 65  PETTAM - RANI  INDIRA - AMITA 3+2 s ?? 150 1 -1 
1 50 92 69  S JHAVERI - A.46W  MANECK - HANSOTIA 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 51 95 54  SHANKARAN - A.48S  HARSHAD - KK SHETTY 3+2 s ?? 150 1 -1 
1 52 15 3  GUDDI - PRADIPA  DEVYANI - SHOBHA 4-2 e ?? 200 2 -2 
1 53 87 32  MINAL - NIYATI  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0