Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    1  2  3  4  5  6
board  1    North    none
  K 9 4
  Q 9 8 2
  10 8 5
  J 8 5
  6 3 2
  A K J 4
  J 4 3
  4 3 2
  A Q J 10 8 7
  6 3
  A 2
  K Q 10
  5
  10 7 5
  K Q 9 7 6
  A 9 7 6
Analysis
Not available
board  1, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -440, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  50 1 10 -10
2 -170  1 7 -7
3 -420  23 1 -1
4 -450  24 0 0
5 -460  1 -1 1
6 -480  1 -1 1
7 -490  1 -2 2
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 5  DEVEN - GARRY  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 4= e ?? -420 1 -1 
1 2 103 45  LEENA - BARDHAN  RAJESH - ANANTVIKRAM 4= e ?? -420 1 -1 
1 3 53 34  VARSHA - IAN  ANAL - JITU 4= e ?? -420 1 -1 
1 4 1 67  JAGGY - RAJESHWAR  RAJU - AJAY 4+1 e ?? -450 0 0 
1 5 7 36  ARUN - SUBHASH BADAL  VINAY - ANIMESH 4= e ?? -420 1 -1 
1 6 79 46  UTTAM - JM SHAH  ASHOK - SUMIT 4+1 e ?? -450 0 0 
1 7 10 63  ALOK - SUKAMAL  DR. - AMARJIT 4+1 e ?? -450 0 0 
1 8 23 40  VASANTI - VAHALIA  AJIT - SHRIKANT 4+2 e ?? -480 -1 1 
1 9 88 4  HEMANT - DEBABRATA  ANDREY - NK GUPTA 4+1 e ?? -450 0 0 
1 10 13 43  DIPAK - MILIND  KS SAMANT - RA AGARWAL 4+1 w ?? -450 0 0 
1 11 37 55  DAYA - DIPAK  SUNIT - KEYZAD 4= e ?? -420 1 -1 
1 12 33 96  JENISH - VINOTH  B - PINAKI RAMKRISHNA 4= e ?? -420 1 -1 
1 13 89 75  HEMA - RAHUL  PRAMOD - B OGALE 4+1 e ?? -450 0 0 
1 14 64 91  SAPAN - SUBIR  SUNIL - A BAPAT ANIL 4+1 e ?? -450 0 0 
1 15 35 22  MAKARAND - ASHOK  VIJAY - TV RAMANI 4+1 e ?? -450 0 0 
1 16 25 106  R SRIDHARAN - DHAKRAS  SOUVIK - PRITAM 4+1 e ?? -450 0 0 
1 17 99 12  PRIYA - BINDIYA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4= e ?? -420 1 -1 
1 18 28 97  RV - ARVIND  KAUSTUBH - ANIKET 4+1 e ?? -450 0 0 
1 19 50 76  ARCHIE - AVI MAHADAR  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3NT+3 e ?? -490 -2 2 
1 20 90 71  PRAKASH - PC GUPTA  SHEELU - MOTI 4= e ?? -420 1 -1 
1 21 61 70  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SAMIR 4+1 e ?? -450 0 0 
1 22 94 74  SNEHASISH - SUBHASHISH  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+2 w ?? -460 -1 1 
1 23 47 82  PUNEET - PRADEEP  KAMAL - A SANYAL S ROY 4+1 e ?? -450 0 0 
1 24 73 85  FINTON - A SARKAR  JEROO - B PURIA 4+1 e ?? -450 0 0 
1 25 62 86  SANDEEP - NATASHA  SANJIT - ABHIJIT 4= e ?? -420 1 -1 
1 26 52 105  SANJOY - SK IYENGAR  RAVICHANDRAN - UMESH 4= e ?? -420 1 -1 
1 27 16 84  ABHIJIT - SATYABRATA  S SOME - SUMAN 4= e ?? -420 1 -1 
1 28 44 60  PRAKASH - WADIA  KP MATHUR - NK SHARMA 4+1 e ?? -450 0 0 
1 29 48 18  GAJENDRA - SK SHARMA  PUNEET - VIJAY 4= e ?? -420 1 -1 
1 30 83 81  RAVI - SUBHASH  ASHOK - SP AGGARWAL 4+1 e ?? -450 0 0 
1 31 27 49  PARIMAL - RUPA  SANDEEP - MARIANNE 4= e ?? -420 1 -1 
1 32 59 17  GEETA - ASHA  RAMAN - S KRISHNAN 4+1 w ?? -450 0 0 
1 33 20 2  R VASU - A BAHULKAR  UDAY - MANGALA 4= e ?? -420 1 -1 
1 34 6 8  LYNN - RAHUL  JAGDISH - GULSHAN 4= e ?? -420 1 -1 
1 35 102 72  SRINIVAS - SG SURVE  MAHAPATRA - SMITI 3+1 e ?? -170 7 -7 
1 36 41 29  YVETTE - ASANZGIRI  RAJESH - R TRIPATHI 4= e ?? -420 1 -1 
1 37 24 30  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  VINOD - DR. TANNA 4= e ?? -420 1 -1 
1 38 19 9  VM LAL - P HEGDE  GOPAL - VIRENDRA 4+1 e ?? -450 0 0 
1 39 42 104  KAMLESH - SHANKAR  STANLEY - RONALD 4= e ?? -420 1 -1 
1 40 100 57  ANOOP - KAJAL  SHOBHA - M 4= e ?? -420 1 -1 
1 41 78 26  S BEHURIA - SUTANU  HEMANT - DR. ATUL 4+1 w ?? -450 0 0 
1 42 31 21  RAJEEV - HIMANI  DR. SUBBARAO - SUKU 4+1 e ?? -450 0 0 
1 43 77 51  SATISH - SUKRIT  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 4+1 e ?? -450 0 0 
1 44 38 98  PARAG - PRANEET  MEENAL - TARU 4+1 e ?? -450 0 0 
1 45 56 11  SOUNAK - SOUMALYA  S BALA - V SUBBARAO 4+1 e ?? -450 0 0 
1 46 80 93  BHABHESH - NAVNEET  MADHU - PANKAJA 4= e ?? -420 1 -1 
1 47 65 14  INDIRA - AMITA  ANJU - ANURADHA 4= e ?? -420 1 -1 
1 48 15 69  GUDDI - PRADIPA  MANECK - HANSOTIA 4= e ?? -420 1 -1 
1 49 66 39  ARVIND - DEVANG  ZAHIR - JAGDISH 4= e ?? -420 1 -1 
1 50 101 68  SAMPATH - DILIP  PETTAM - RANI 4+1 e ?? -450 0 0 
1 51 92 87  S JHAVERI - A.46W  MINAL - NIYATI 4+1 e ?? -450 0 0 
1 52 54 3  HARSHAD - KK SHETTY  DEVYANI - SHOBHA 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 53 95 32  SHANKARAN - A.48S  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  2    East    NS vul click here for board selection
  10 6 5 3
  J 6 5
  8 4 3
  K 6 3
  A 8 4
  8 3 2
  A K Q 10 9
  9 5
  9 7 2
  A K 10 4
  7 6 5
  J 10 4
  K Q J
  Q 9 7
  J 2
  A Q 8 7 2
Analysis
Not available
board  2, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -180, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  90 1 7 -7
2  50 4 6 -6
3 -90  2 3 -3
4 -100  4 2 -2
5 -110  2 2 -2
6 -200  37 -1 1
7 -300  2 -3 3
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 5  DEVEN - GARRY  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 2 103 45  LEENA - BARDHAN  RAJESH - ANANTVIKRAM 1NT-2 n ?? -200 -1 1 
1 3 53 34  VARSHA - IAN  ANAL - JITU 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 4 1 67  JAGGY - RAJESHWAR  RAJU - AJAY 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 5 7 36  ARUN - SUBHASH BADAL  VINAY - ANIMESH 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 6 79 46  UTTAM - JM SHAH  ASHOK - SUMIT 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 7 10 63  ALOK - SUKAMAL  DR. - AMARJIT 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 8 23 40  VASANTI - VAHALIA  AJIT - SHRIKANT 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 9 88 4  HEMANT - DEBABRATA  ANDREY - NK GUPTA 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 10 13 43  DIPAK - MILIND  KS SAMANT - RA AGARWAL 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 11 37 55  DAYA - DIPAK  SUNIT - KEYZAD 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 12 33 96  JENISH - VINOTH  B - PINAKI RAMKRISHNA 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 13 89 75  HEMA - RAHUL  PRAMOD - B OGALE 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 14 64 91  SAPAN - SUBIR  SUNIL - A BAPAT ANIL 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 15 35 22  MAKARAND - ASHOK  VIJAY - TV RAMANI 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 16 25 106  R SRIDHARAN - DHAKRAS  SOUVIK - PRITAM 1NT-1 s ?? -100 2 -2 
1 17 99 12  PRIYA - BINDIYA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 18 28 97  RV - ARVIND  KAUSTUBH - ANIKET 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 19 50 76  ARCHIE - AVI MAHADAR  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 20 90 71  PRAKASH - PC GUPTA  SHEELU - MOTI 2-1 e ?? 50 6 -6 
1 21 61 70  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SAMIR 2= w ?? -90 3 -3 
1 22 94 74  SNEHASISH - SUBHASHISH  JKBHOSALE - ABHAY 1NT-1 s ?? -100 2 -2 
1 23 47 82  PUNEET - PRADEEP  KAMAL - A SANYAL S ROY 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 24 73 85  FINTON - A SARKAR  JEROO - B PURIA 1NT-1 n ?? -100 2 -2 
1 25 62 86  SANDEEP - NATASHA  SANJIT - ABHIJIT 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 26 52 105  SANJOY - SK IYENGAR  RAVICHANDRAN - UMESH 2= w ?? -90 3 -3 
1 27 16 84  ABHIJIT - SATYABRATA  S SOME - SUMAN 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 28 44 60  PRAKASH - WADIA  KP MATHUR - NK SHARMA 1-2 s ?? -200 -1 1 
1 29 48 18  GAJENDRA - SK SHARMA  PUNEET - VIJAY 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 30 83 81  RAVI - SUBHASH  ASHOK - SP AGGARWAL 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 31 27 49  PARIMAL - RUPA  SANDEEP - MARIANNE 1NT-3 s ?? -300 -3 3 
1 32 59 17  GEETA - ASHA  RAMAN - S KRISHNAN 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 33 20 2  R VASU - A BAHULKAR  UDAY - MANGALA 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 34 6 8  LYNN - RAHUL  JAGDISH - GULSHAN 3= w ?? -110 2 -2 
1 35 102 72  SRINIVAS - SG SURVE  MAHAPATRA - SMITI 3-1 w ?? 50 6 -6 
1 36 41 29  YVETTE - ASANZGIRI  RAJESH - R TRIPATHI 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 37 24 30  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  VINOD - DR. TANNA 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 38 19 9  VM LAL - P HEGDE  GOPAL - VIRENDRA 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 39 42 104  KAMLESH - SHANKAR  STANLEY - RONALD 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 40 100 57  ANOOP - KAJAL  SHOBHA - M 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 41 78 26  S BEHURIA - SUTANU  HEMANT - DR. ATUL 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 42 31 21  RAJEEV - HIMANI  DR. SUBBARAO - SUKU 3-1 w ?? 50 6 -6 
1 43 77 51  SATISH - SUKRIT  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 44 38 98  PARAG - PRANEET  MEENAL - TARU 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 45 56 11  SOUNAK - SOUMALYA  S BALA - V SUBBARAO 2+1 e ?? -110 2 -2 
1 46 80 93  BHABHESH - NAVNEET  MADHU - PANKAJA 3-1 w ?? 50 6 -6 
1 47 65 14  INDIRA - AMITA  ANJU - ANURADHA 1NT= s ?? 90 7 -7 
1 48 15 69  GUDDI - PRADIPA  MANECK - HANSOTIA 1-3 n ?? -300 -3 3 
1 49 66 39  ARVIND - DEVANG  ZAHIR - JAGDISH 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 50 101 68  SAMPATH - DILIP  PETTAM - RANI 1NT-1 s ?? -100 2 -2 
1 51 92 87  S JHAVERI - A.46W  MINAL - NIYATI 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 52 54 3  HARSHAD - KK SHETTY  DEVYANI - SHOBHA 1NT-2 s ?? -200 -1 1 
1 53 95 32  SHANKARAN - A.48S  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  3    South    EW vul click here for board selection
  7 3
  A Q 7 4
  K J 5
  9 8 5 3
  9 5 4
  J 2
  8 6 4
  A Q 7 4 2
  K Q J 8 6 2
  K 10 9
  9 3
  K 6
  A 10
  8 6 5 3
  A Q 10 7 2
  J 10
Analysis
Not available
board  3, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -110, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  400 1 11 -11
2  200 1 7 -7
3  140 1 6 -6
4  110 4 6 -6
5  100 1 5 -5
6 -50  8 2 -2
7 -100  5 0 0
8 -140  24 -1 1
9 -170  4 -2 2
10 -200  2 -3 3
11 -500  1 -9 9
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 5  DEVEN - GARRY  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3-1 n ?? -50 2 -2 
1 2 103 45  LEENA - BARDHAN  RAJESH - ANANTVIKRAM 4-2 n ?? -100 0 0 
1 3 53 34  VARSHA - IAN  ANAL - JITU 4x-1 e ?? 200 7 -7 
1 4 1 67  JAGGY - RAJESHWAR  RAJU - AJAY 3= e ?? -140 -1 1 
1 5 7 36  ARUN - SUBHASH BADAL  VINAY - ANIMESH 3= e ?? -140 -1 1 
1 6 79 46  UTTAM - JM SHAH  ASHOK - SUMIT 3= e ?? -140 -1 1 
1 7 10 63  ALOK - SUKAMAL  DR. - AMARJIT 3+1 e ?? -170 -2 2 
1 8 23 40  VASANTI - VAHALIA  AJIT - SHRIKANT 2+3 w ?? -200 -3 3 
1 9 88 4  HEMANT - DEBABRATA  ANDREY - NK GUPTA 3NT-4 e ?? 400 11 -11 
1 10 13 43  DIPAK - MILIND  KS SAMANT - RA AGARWAL 3+2 e ?? -200 -3 3 
1 11 37 55  DAYA - DIPAK  SUNIT - KEYZAD 3= e ?? -140 -1 1 
1 12 33 96  JENISH - VINOTH  B - PINAKI RAMKRISHNA 4-2 n ?? -100 0 0 
1 13 89 75  HEMA - RAHUL  PRAMOD - B OGALE 3= e ?? -140 -1 1 
1 14 64 91  SAPAN - SUBIR  SUNIL - A BAPAT ANIL 3= e ?? -140 -1 1 
1 15 35 22  MAKARAND - ASHOK  VIJAY - TV RAMANI 2+2 e ?? -170 -2 2 
1 16 25 106  R SRIDHARAN - DHAKRAS  SOUVIK - PRITAM 3= e ?? -140 -1 1 
1 17 99 12  PRIYA - BINDIYA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3= e ?? -140 -1 1 
1 18 28 97  RV - ARVIND  KAUSTUBH - ANIKET 3= e ?? -140 -1 1 
1 19 50 76  ARCHIE - AVI MAHADAR  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3= e ?? -140 -1 1 
1 20 90 71  PRAKASH - PC GUPTA  SHEELU - MOTI 3+1 e ?? -170 -2 2 
1 21 61 70  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SAMIR 3= e ?? -140 -1 1 
1 22 94 74  SNEHASISH - SUBHASHISH  JKBHOSALE - ABHAY 3= e ?? -140 -1 1 
1 23 47 82  PUNEET - PRADEEP  KAMAL - A SANYAL S ROY 2+1 w ?? -140 -1 1 
1 24 73 85  FINTON - A SARKAR  JEROO - B PURIA 3= e ?? -140 -1 1 
1 25 62 86  SANDEEP - NATASHA  SANJIT - ABHIJIT 3= n ?? 140 6 -6 
1 26 52 105  SANJOY - SK IYENGAR  RAVICHANDRAN - UMESH 2+1 e ?? -140 -1 1 
1 27 16 84  ABHIJIT - SATYABRATA  S SOME - SUMAN 3= e ?? -140 -1 1 
1 28 44 60  PRAKASH - WADIA  KP MATHUR - NK SHARMA 3= e ?? -140 -1 1 
1 29 48 18  GAJENDRA - SK SHARMA  PUNEET - VIJAY 4-2 n ?? -100 0 0 
1 30 83 81  RAVI - SUBHASH  ASHOK - SP AGGARWAL 3-1 n ?? -50 2 -2 
1 31 27 49  PARIMAL - RUPA  SANDEEP - MARIANNE 3= e ?? -140 -1 1 
1 32 59 17  GEETA - ASHA  RAMAN - S KRISHNAN 3= e ?? -140 -1 1 
1 33 20 2  R VASU - A BAHULKAR  UDAY - MANGALA 2+1 e ?? -140 -1 1 
1 34 6 8  LYNN - RAHUL  JAGDISH - GULSHAN 3-1 e ?? 100 5 -5 
1 35 102 72  SRINIVAS - SG SURVE  MAHAPATRA - SMITI 2+1 e ?? -140 -1 1 
1 36 41 29  YVETTE - ASANZGIRI  RAJESH - R TRIPATHI 5x-3 n ?? -500 -9 9 
1 37 24 30  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  VINOD - DR. TANNA 3-1 n ?? -50 2 -2 
1 38 19 9  VM LAL - P HEGDE  GOPAL - VIRENDRA 4-2 s ?? -100 0 0 
1 39 42 104  KAMLESH - SHANKAR  STANLEY - RONALD 2= n ?? 110 6 -6 
1 40 100 57  ANOOP - KAJAL  SHOBHA - M 4-2 n ?? -100 0 0 
1 41 78 26  S BEHURIA - SUTANU  HEMANT - DR. ATUL 3= e ?? -140 -1 1 
1 42 31 21  RAJEEV - HIMANI  DR. SUBBARAO - SUKU 2= n ?? 110 6 -6 
1 43 77 51  SATISH - SUKRIT  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3+1 e ?? -170 -2 2 
1 44 38 98  PARAG - PRANEET  MEENAL - TARU 2+1 e ?? -140 -1 1 
1 45 56 11  SOUNAK - SOUMALYA  S BALA - V SUBBARAO 3-1 n ?? -50 2 -2 
1 46 80 93  BHABHESH - NAVNEET  MADHU - PANKAJA 2= n ?? 110 6 -6 
1 47 65 14  INDIRA - AMITA  ANJU - ANURADHA 3= e ?? -140 -1 1 
1 48 15 69  GUDDI - PRADIPA  MANECK - HANSOTIA 2= n ?? 110 6 -6 
1 49 66 39  ARVIND - DEVANG  ZAHIR - JAGDISH 3-1 n ?? -50 2 -2 
1 50 101 68  SAMPATH - DILIP  PETTAM - RANI 4-1 n ?? -50 2 -2 
1 51 92 87  S JHAVERI - A.46W  MINAL - NIYATI 3-1 s ?? -50 2 -2 
1 52 54 3  HARSHAD - KK SHETTY  DEVYANI - SHOBHA 3-1 s ?? -50 2 -2 
1 53 95 32  SHANKARAN - A.48S  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  4    West    all click here for board selection
  A Q 10 3
  10 8 5
  8 5 4 2
  K 7
  K 8 7 6 4
  K 9 2
  9 6
  A Q 2
  2
  A 6 3
  A K Q J 3
  10 9 5 3
  J 9 5
  Q J 7 4
  10 7
  J 8 6 4
Analysis
Not available
board  4, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -590, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 1 13 -13
2  200 1 13 -13
3  100 5 12 -12
4 -90  1 11 -11
5 -600  37 0 0
6 -630  6 -1 1
7 -750  1 -4 4
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 5  DEVEN - GARRY  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3NT= w ?? -600 0 0 
1 2 103 45  LEENA - BARDHAN  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT= w ?? -600 0 0 
1 3 53 34  VARSHA - IAN  ANAL - JITU 3NT= w ?? -600 0 0 
1 4 1 67  JAGGY - RAJESHWAR  RAJU - AJAY 3NT= w ?? -600 0 0 
1 5 7 36  ARUN - SUBHASH BADAL  VINAY - ANIMESH 3NT-2 e ?? 200 13 -13 
1 6 79 46  UTTAM - JM SHAH  ASHOK - SUMIT 3NT= e ?? -600 0 0 
1 7 10 63  ALOK - SUKAMAL  DR. - AMARJIT 3NT= w ?? -600 0 0 
1 8 23 40  VASANTI - VAHALIA  AJIT - SHRIKANT 3NT= w ?? -600 0 0 
1 9 88 4  HEMANT - DEBABRATA  ANDREY - NK GUPTA 3NT+1 e ?? -630 -1 1 
1 10 13 43  DIPAK - MILIND  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT= w ?? -600 0 0 
1 11 37 55  DAYA - DIPAK  SUNIT - KEYZAD 3NT-1 e ?? 100 12 -12 
1 12 33 96  JENISH - VINOTH  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NT= w ?? -600 0 0 
1 13 89 75  HEMA - RAHUL  PRAMOD - B OGALE 3NT= w ?? -600 0 0 
1 14 64 91  SAPAN - SUBIR  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT= w ?? -600 0 0 
1 15 35 22  MAKARAND - ASHOK  VIJAY - TV RAMANI 3NT= w ?? -600 0 0 
1 16 25 106  R SRIDHARAN - DHAKRAS  SOUVIK - PRITAM 3NT= w ?? -600 0 0 
1 17 99 12  PRIYA - BINDIYA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT= w ?? -600 0 0 
1 18 28 97  RV - ARVIND  KAUSTUBH - ANIKET 3NT= w ?? -600 0 0 
1 19 50 76  ARCHIE - AVI MAHADAR  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3NT= w ?? -600 0 0 
1 20 90 71  PRAKASH - PC GUPTA  SHEELU - MOTI 3NT= e ?? -600 0 0 
1 21 61 70  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SAMIR 3NT= w ?? -600 0 0 
1 22 94 74  SNEHASISH - SUBHASHISH  JKBHOSALE - ABHAY 3NT-1 e ?? 100 12 -12 
1 23 47 82  PUNEET - PRADEEP  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT= w ?? -600 0 0 
1 24 73 85  FINTON - A SARKAR  JEROO - B PURIA 3NT= w ?? -600 0 0 
1 25 62 86  SANDEEP - NATASHA  SANJIT - ABHIJIT 3NT= w ?? -600 0 0 
1 26 52 105  SANJOY - SK IYENGAR  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT= w ?? -600 0 0 
1 27 16 84  ABHIJIT - SATYABRATA  S SOME - SUMAN 3NT= w ?? -600 0 0 
1 28 44 60  PRAKASH - WADIA  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+1 w ?? -630 -1 1 
1 29 48 18  GAJENDRA - SK SHARMA  PUNEET - VIJAY 3NT+1 w ?? -630 -1 1 
1 30 83 81  RAVI - SUBHASH  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT-1 e ?? 100 12 -12 
1 31 27 49  PARIMAL - RUPA  SANDEEP - MARIANNE 3NT= e ?? -600 0 0 
1 32 59 17  GEETA - ASHA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT+1 w ?? -630 -1 1 
1 33 20 2  R VASU - A BAHULKAR  UDAY - MANGALA 3NT= w ?? -600 0 0 
1 34 6 8  LYNN - RAHUL  JAGDISH - GULSHAN 3NT= w ?? -600 0 0 
1 35 102 72  SRINIVAS - SG SURVE  MAHAPATRA - SMITI 3NTx= e ?? -750 -4 4 
1 36 41 29  YVETTE - ASANZGIRI  RAJESH - R TRIPATHI 3NT= e ?? -600 0 0 
1 37 24 30  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  VINOD - DR. TANNA 3NT= w ?? -600 0 0 
1 38 19 9  VM LAL - P HEGDE  GOPAL - VIRENDRA 3NT= w ?? -600 0 0 
1 39 42 104  KAMLESH - SHANKAR  STANLEY - RONALD 3NT= w ?? -600 0 0 
1 40 100 57  ANOOP - KAJAL  SHOBHA - M 3NT= w ?? -600 0 0 
1 41 78 26  S BEHURIA - SUTANU  HEMANT - DR. ATUL 3NT-3 e ?? 300 13 -13 
1 42 31 21  RAJEEV - HIMANI  DR. SUBBARAO - SUKU 3NT+1 e ?? -630 -1 1 
1 43 77 51  SATISH - SUKRIT  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3NT-1 w ?? 100 12 -12 
1 44 38 98  PARAG - PRANEET  MEENAL - TARU 3NT= w ?? -600 0 0 
1 45 56 11  SOUNAK - SOUMALYA  S BALA - V SUBBARAO 3NT= e ?? -600 0 0 
1 46 80 93  BHABHESH - NAVNEET  MADHU - PANKAJA 2= e ?? -90 11 -11 
1 47 65 14  INDIRA - AMITA  ANJU - ANURADHA 3NT+1 e ?? -630 -1 1 
1 48 15 69  GUDDI - PRADIPA  MANECK - HANSOTIA 3NT= e ?? -600 0 0 
1 49 66 39  ARVIND - DEVANG  ZAHIR - JAGDISH 3NT= w ?? -600 0 0 
1 50 101 68  SAMPATH - DILIP  PETTAM - RANI 3NT= w ?? -600 0 0 
1 51 92 87  S JHAVERI - A.46W  MINAL - NIYATI 3NT= w ?? -600 0 0 
1 52 54 3  HARSHAD - KK SHETTY  DEVYANI - SHOBHA 3NT-1 w ?? 100 12 -12 
1 53 95 32  SHANKARAN - A.48S  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  5    North    NS vul click here for board selection
  A Q 8 6
  10 9 4 3
  A K 7 6
  10
  K 10 5 2
  Q J 8 5
  3 2
  J 9 3
  J 7 4
  A 6
  J 10 8 5 4
  Q 7 5
  9 3
  K 7 2
  Q 9
  A K 8 6 4 2
Analysis
Not available
board  5, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 630, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  690 7 2 -2
2  660 11 1 -1
3  630 17 0 0
4  600 12 -1 1
5 -100  5 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 5  DEVEN - GARRY  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3NT= n ?? 600 -1 1 
1 2 103 45  LEENA - BARDHAN  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 3 53 34  VARSHA - IAN  ANAL - JITU 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 4 1 67  JAGGY - RAJESHWAR  RAJU - AJAY 3NT= s ?? 600 -1 1 
1 5 7 36  ARUN - SUBHASH BADAL  VINAY - ANIMESH 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 6 79 46  UTTAM - JM SHAH  ASHOK - SUMIT 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 7 10 63  ALOK - SUKAMAL  DR. - AMARJIT 4-1 s ?? -100 -12 12 
1 8 23 40  VASANTI - VAHALIA  AJIT - SHRIKANT 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 9 88 4  HEMANT - DEBABRATA  ANDREY - NK GUPTA 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 10 13 43  DIPAK - MILIND  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 11 37 55  DAYA - DIPAK  SUNIT - KEYZAD 5-1 n ?? -100 -12 12 
1 12 33 96  JENISH - VINOTH  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 13 89 75  HEMA - RAHUL  PRAMOD - B OGALE 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 14 64 91  SAPAN - SUBIR  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 15 35 22  MAKARAND - ASHOK  VIJAY - TV RAMANI 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 16 25 106  R SRIDHARAN - DHAKRAS  SOUVIK - PRITAM 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 17 99 12  PRIYA - BINDIYA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT+2 s ?? 660 1 -1 
1 18 28 97  RV - ARVIND  KAUSTUBH - ANIKET 3NT= s ?? 600 -1 1 
1 19 50 76  ARCHIE - AVI MAHADAR  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3NT= n ?? 600 -1 1 
1 20 90 71  PRAKASH - PC GUPTA  SHEELU - MOTI 3NT+2 s ?? 660 1 -1 
1 21 61 70  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SAMIR 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 22 94 74  SNEHASISH - SUBHASHISH  JKBHOSALE - ABHAY 3NT= n ?? 600 -1 1 
1 23 47 82  PUNEET - PRADEEP  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 24 73 85  FINTON - A SARKAR  JEROO - B PURIA 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 25 62 86  SANDEEP - NATASHA  SANJIT - ABHIJIT 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 26 52 105  SANJOY - SK IYENGAR  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 27 16 84  ABHIJIT - SATYABRATA  S SOME - SUMAN 3NT= n ?? 600 -1 1 
1 28 44 60  PRAKASH - WADIA  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT-1 n ?? -100 -12 12 
1 29 48 18  GAJENDRA - SK SHARMA  PUNEET - VIJAY 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 30 83 81  RAVI - SUBHASH  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 31 27 49  PARIMAL - RUPA  SANDEEP - MARIANNE 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 32 59 17  GEETA - ASHA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 33 20 2  R VASU - A BAHULKAR  UDAY - MANGALA 3NT= s ?? 600 -1 1 
1 34 6 8  LYNN - RAHUL  JAGDISH - GULSHAN 3NT= s ?? 600 -1 1 
1 35 102 72  SRINIVAS - SG SURVE  MAHAPATRA - SMITI 3NT-1 n ?? -100 -12 12 
1 36 41 29  YVETTE - ASANZGIRI  RAJESH - R TRIPATHI 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 37 24 30  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  VINOD - DR. TANNA 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 38 19 9  VM LAL - P HEGDE  GOPAL - VIRENDRA 3NT+2 n ?? 660 1 -1 
1 39 42 104  KAMLESH - SHANKAR  STANLEY - RONALD 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 40 100 57  ANOOP - KAJAL  SHOBHA - M 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 41 78 26  S BEHURIA - SUTANU  HEMANT - DR. ATUL 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 42 31 21  RAJEEV - HIMANI  DR. SUBBARAO - SUKU 3NT= n ?? 600 -1 1 
1 43 77 51  SATISH - SUKRIT  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3NT+1 s ?? 630 0 0 
1 44 38 98  PARAG - PRANEET  MEENAL - TARU 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 45 56 11  SOUNAK - SOUMALYA  S BALA - V SUBBARAO 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 46 80 93  BHABHESH - NAVNEET  MADHU - PANKAJA 3NT= s ?? 600 -1 1 
1 47 65 14  INDIRA - AMITA  ANJU - ANURADHA 3NT+3 n ?? 690 2 -2 
1 48 15 69  GUDDI - PRADIPA  MANECK - HANSOTIA 3NT-1 n ?? -100 -12 12 
1 49 66 39  ARVIND - DEVANG  ZAHIR - JAGDISH 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 50 101 68  SAMPATH - DILIP  PETTAM - RANI 3NT+1 n ?? 630 0 0 
1 51 92 87  S JHAVERI - A.46W  MINAL - NIYATI 3NT= s ?? 600 -1 1 
1 52 54 3  HARSHAD - KK SHETTY  DEVYANI - SHOBHA 3NT= n ?? 600 -1 1 
1 53 95 32  SHANKARAN - A.48S  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  6    East    EW vul click here for board selection
  K Q 9 6 5
  10 3 2
  2
  A 10 8 7
  A 7
  A Q J
  J 8 6 5 3
  K 6 3
  J 8 4
  9 8 6 4
  A Q 4
  Q J 5
  10 3 2
  K 7 5
  K 10 9 7
  9 4 2
Analysis
Not available
board  6, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 60, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 4 6 -6
2  200 15 4 -4
3  100 18 1 -1
4 -50  1 -3 3
5 -100  1 -4 4
6 -110  1 -5 5
7 -140  1 -5 5
8 -200  1 -6 6
9 -300  1 -8 8
10 -600  7 -12 12
11 -620  1 -12 12
12 -1100  1 -15 15
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 58 5  DEVEN - GARRY  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3= e ?? -140 -5 5 
1 2 103 45  LEENA - BARDHAN  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT-3 w ?? 300 6 -6 
1 3 53 34  VARSHA - IAN  ANAL - JITU 4-1 w ?? 100 1 -1 
1 4 1 67  JAGGY - RAJESHWAR  RAJU - AJAY 4-1 w ?? 100 1 -1 
1 5 7 36  ARUN - SUBHASH BADAL  VINAY - ANIMESH 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 6 79 46  UTTAM - JM SHAH  ASHOK - SUMIT 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 7 10 63  ALOK - SUKAMAL  DR. - AMARJIT 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 8 23 40  VASANTI - VAHALIA  AJIT - SHRIKANT 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 9 88 4  HEMANT - DEBABRATA  ANDREY - NK GUPTA 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 10 13 43  DIPAK - MILIND  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 11 37 55  DAYA - DIPAK  SUNIT - KEYZAD 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 12 33 96  JENISH - VINOTH  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 13 89 75  HEMA - RAHUL  PRAMOD - B OGALE 3NT-3 w ?? 300 6 -6 
1 14 64 91  SAPAN - SUBIR  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 15 35 22  MAKARAND - ASHOK  VIJAY - TV RAMANI 4= w ?? -620 -12 12 
1 16 25 106  R SRIDHARAN - DHAKRAS  SOUVIK - PRITAM 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 17 99 12  PRIYA - BINDIYA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 18 28 97  RV - ARVIND  KAUSTUBH - ANIKET 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 19 50 76  ARCHIE - AVI MAHADAR  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 20 90 71  PRAKASH - PC GUPTA  SHEELU - MOTI 3NT-2 e ?? 200 4 -4 
1 21 61 70  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SAMIR 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 22 94 74  SNEHASISH - SUBHASHISH  JKBHOSALE - ABHAY 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 23 47 82  PUNEET - PRADEEP  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 24 73 85  FINTON - A SARKAR  JEROO - B PURIA 3NT-1 e ?? 100 1 -1 
1 25 62 86  SANDEEP - NATASHA  SANJIT - ABHIJIT 4x-5 n ?? -1100 -15 15 
1 26 52 105  SANJOY - SK IYENGAR  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 27 16 84  ABHIJIT - SATYABRATA  S SOME - SUMAN 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 28 44 60  PRAKASH - WADIA  KP MATHUR - NK SHARMA 2x-1 n ?? -100 -4 4 
1 29 48 18  GAJENDRA - SK SHARMA  PUNEET - VIJAY 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 30 83 81  RAVI - SUBHASH  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT-3 w ?? 300 6 -6 
1 31 27 49  PARIMAL - RUPA  SANDEEP - MARIANNE 2x-2 n ?? -300 -8 8 
1 32 59 17  GEETA - ASHA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 33 20 2  R VASU - A BAHULKAR  UDAY - MANGALA 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 34 6 8  LYNN - RAHUL  JAGDISH - GULSHAN 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 35 102 72  SRINIVAS - SG SURVE  MAHAPATRA - SMITI 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 36 41 29  YVETTE - ASANZGIRI  RAJESH - R TRIPATHI 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 37 24 30  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  VINOD - DR. TANNA 3NT-1 w ?? 100 1 -1 
1 38 19 9  VM LAL - P HEGDE  GOPAL - VIRENDRA 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 39 42 104  KAMLESH - SHANKAR  STANLEY - RONALD 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 40 100 57  ANOOP - KAJAL  SHOBHA - M 3NT-3 w ?? 300 6 -6 
1 41 78 26  S BEHURIA - SUTANU  HEMANT - DR. ATUL 3NT-1 e ?? 100 1 -1 
1 42 31 21  RAJEEV - HIMANI  DR. SUBBARAO - SUKU 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 43 77 51  SATISH - SUKRIT  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 44 38 98  PARAG - PRANEET  MEENAL - TARU 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 45 56 11  SOUNAK - SOUMALYA  S BALA - V SUBBARAO 3NTx-1 w ?? 200 4 -4 
1 46 80 93  BHABHESH - NAVNEET  MADHU - PANKAJA 3= w ?? -110 -5 5 
1 47 65 14  INDIRA - AMITA  ANJU - ANURADHA 2-1 n ?? -50 -3 3 
1 48 15 69  GUDDI - PRADIPA  MANECK - HANSOTIA 3NT-2 e ?? 200 4 -4 
1 49 66 39  ARVIND - DEVANG  ZAHIR - JAGDISH 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 50 101 68  SAMPATH - DILIP  PETTAM - RANI 3-4 n ?? -200 -6 6 
1 51 92 87  S JHAVERI - A.46W  MINAL - NIYATI 3NT-2 w ?? 200 4 -4 
1 52 54 3  HARSHAD - KK SHETTY  DEVYANI - SHOBHA 3NT= w ?? -600 -12 12 
1 53 95 32  SHANKARAN - A.48S  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0