Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    7  8  9  10  11  12
board  7 (1)    North    all
  A 10 9 8
  A J
  Q 3 2
  K Q 4 3
  K 4
  K 6
  10 7 6 4
  A J 8 5 2
  Q J 5
  9 8 5 4
  A J 9
  10 9 7
  7 6 3 2
  Q 10 7 3 2
  K 8 5
  6
Analysis
Not available
board  7, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 130, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  400 1 7 -7
2  300 1 5 -5
3  200 1 2 -2
4  170 6 1 -1
5  140 23 0 0
6  120 1 0 0
7  110 12 -1 1
8 -100  5 -6 6
9 -200  2 -8 8
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 5  LEENA - BARDHAN  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2+1 n ?? 140 0 0 
1 2 58 53  DEVEN - GARRY  VARSHA - IAN 2+1 n ?? 140 0 0 
1 3 7 45  ARUN - SUBHASH BADAL  RAJESH - ANANTVIKRAM 2+1 n ?? 140 0 0 
1 4 67 63  RAJU - AJAY  DR. - AMARJIT 2= n ?? 110 -1 1 
1 5 1 34  JAGGY - RAJESHWAR  ANAL - JITU 2+1 n ?? 140 0 0 
1 6 79 88  UTTAM - JM SHAH  HEMANT - DEBABRATA 2= n ?? 110 -1 1 
1 7 46 40  ASHOK - SUMIT  AJIT - SHRIKANT 3-4 e ?? 400 7 -7 
1 8 55 36  SUNIT - KEYZAD  VINAY - ANIMESH 2= n ?? 110 -1 1 
1 9 23 10  VASANTI - VAHALIA  ALOK - SUKAMAL 2= s ?? 110 -1 1 
1 10 43 22  KS SAMANT - RA AGARWAL  VIJAY - TV RAMANI 2+1 n ?? 140 0 0 
1 11 13 33  DIPAK - MILIND  JENISH - VINOTH 3-2 e ?? 200 2 -2 
1 12 12 89  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  HEMA - RAHUL 2+1 n ?? 140 0 0 
1 13 76 25  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2-1 n ?? -100 -6 6 
1 14 4 91  ANDREY - NK GUPTA  SUNIL - A BAPAT ANIL 2+2 s ?? 170 1 -1 
1 15 37 90  DAYA - DIPAK  PRAKASH - PC GUPTA 2+2 s ?? 170 1 -1 
1 16 64 94  SAPAN - SUBIR  SNEHASISH - SUBHASHISH 2= s ?? 110 -1 1 
1 17 97 106  KAUSTUBH - ANIKET  SOUVIK - PRITAM 2-3 w ?? 300 5 -5 
1 18 96 75  B - PINAKI RAMKRISHNA  PRAMOD - B OGALE 2+1 n ?? 140 0 0 
1 19 28 61  RV - ARVIND  DEBASHISH - SWARNENDU 2-1 n ?? -100 -6 6 
1 20 47 99  PUNEET - PRADEEP  PRIYA - BINDIYA 2= n ?? 110 -1 1 
1 21 73 86  FINTON - A SARKAR  SANJIT - ABHIJIT 2+1 n ?? 140 0 0 
1 22 52 35  SANJOY - SK IYENGAR  MAKARAND - ASHOK 2= n ?? 110 -1 1 
1 23 60 83  KP MATHUR - NK SHARMA  RAVI - SUBHASH 2= n ?? 110 -1 1 
1 24 70 82  ALOK - SAMIR  KAMAL - A SANYAL S ROY 2+1 n ?? 140 0 0 
1 25 71 31  SHEELU - MOTI  RAJEEV - HIMANI 2+1 n ?? 140 0 0 
1 26 85 48  JEROO - B PURIA  GAJENDRA - SK SHARMA 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 27 50 74  ARCHIE - AVI MAHADAR  JKBHOSALE - ABHAY 2+1 n ?? 140 0 0 
1 28 84 49  S SOME - SUMAN  SANDEEP - MARIANNE 2+1 n ?? 140 0 0 
1 29 16 62  ABHIJIT - SATYABRATA  SANDEEP - NATASHA 2= n ?? 110 -1 1 
1 30 6 105  LYNN - RAHUL  RAVICHANDRAN - UMESH 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 31 20 18  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - VIJAY 2+1 n ?? 140 0 0 
1 32 29 2  RAJESH - R TRIPATHI  UDAY - MANGALA 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 33 72 17  MAHAPATRA - SMITI  RAMAN - S KRISHNAN 2+1 n ?? 140 0 0 
1 34 27 78  PARIMAL - RUPA  S BEHURIA - SUTANU 3NTx-1 n ?? -200 -8 8 
1 35 44 19  PRAKASH - WADIA  VM LAL - P HEGDE 2+1 n ?? 140 0 0 
1 36 104 100  STANLEY - RONALD  ANOOP - KAJAL 3= n ?? 140 0 0 
1 37 102 24  SRINIVAS - SG SURVE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2+1 n ?? 140 0 0 
1 38 98 81  MEENAL - TARU  ASHOK - SP AGGARWAL 4-2 n ?? -200 -8 8 
1 39 41 56  YVETTE - ASANZGIRI  SOUNAK - SOUMALYA 2= n ?? 110 -1 1 
1 40 80 8  BHABHESH - NAVNEET  JAGDISH - GULSHAN 2+1 n ?? 140 0 0 
1 41 30 59  VINOD - DR. TANNA  GEETA - ASHA 2+1 n ?? 140 0 0 
1 42 9 51  GOPAL - VIRENDRA  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 4-1 n ?? -100 -6 6 
1 43 42 77  KAMLESH - SHANKAR  SATISH - SUKRIT 4-1 n ?? -100 -6 6 
1 44 57 65  SHOBHA - M  INDIRA - AMITA 2= n ?? 110 -1 1 
1 45 26 66  HEMANT - DR. ATUL  ARVIND - DEVANG 2+2 n ?? 170 1 -1 
1 46 21 69  DR. SUBBARAO - SUKU  MANECK - HANSOTIA 2-1 n ?? -100 -6 6 
1 47 38 14  PARAG - PRANEET  ANJU - ANURADHA 2NT= n ?? 120 0 0 
1 48 15 92  GUDDI - PRADIPA  S JHAVERI - A.46W 2+1 n ?? 140 0 0 
1 49 11 39  S BALA - V SUBBARAO  ZAHIR - JAGDISH 2+1 n ?? 140 0 0 
1 50 101 54  SAMPATH - DILIP  HARSHAD - KK SHETTY 2+1 n ?? 140 0 0 
1 51 68 95  PETTAM - RANI  SHANKARAN - A.48S 2+1 n ?? 140 0 0 
1 52 87 3  MINAL - NIYATI  DEVYANI - SHOBHA 2= n ?? 110 -1 1 
1 53 93 32  MADHU - PANKAJA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  8 (2)    East    none click here for board selection
  K Q 9 2
  K 5 2
  8 5 4
  5 3 2
  3
  A 9 8 7 3
  A 10 6 3
  A K 7
  A 10 8 7 6 5
  Q 6
  K Q 7
  10 4
  J 4
  J 10 4
  J 9 2
  Q J 9 8 6
Analysis
Not available
board  8, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -410, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  50 8 10 -10
2 -140  2 7 -7
3 -200  1 5 -5
4 -400  1 0 0
5 -420  5 0 0
6 -430  6 -1 1
7 -450  8 -1 1
8 -460  19 -2 2
9 -500  2 -3 3
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 5  LEENA - BARDHAN  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3NT+2 e ?? -460 -2 2 
1 2 58 53  DEVEN - GARRY  VARSHA - IAN 4+1 e ?? -450 -1 1 
1 3 7 45  ARUN - SUBHASH BADAL  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 4 67 63  RAJU - AJAY  DR. - AMARJIT 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 5 1 34  JAGGY - RAJESHWAR  ANAL - JITU 2+1 e ?? -140 7 -7 
1 6 79 88  UTTAM - JM SHAH  HEMANT - DEBABRATA 4+1 e ?? -450 -1 1 
1 7 46 40  ASHOK - SUMIT  AJIT - SHRIKANT 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 8 55 36  SUNIT - KEYZAD  VINAY - ANIMESH 6-1 w ?? 50 10 -10 
1 9 23 10  VASANTI - VAHALIA  ALOK - SUKAMAL 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 10 43 22  KS SAMANT - RA AGARWAL  VIJAY - TV RAMANI 4+1 w ?? -450 -1 1 
1 11 13 33  DIPAK - MILIND  JENISH - VINOTH 4= e ?? -420 0 0 
1 12 12 89  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  HEMA - RAHUL 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 13 76 25  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  R SRIDHARAN - DHAKRAS 4+1 w ?? -450 -1 1 
1 14 4 91  ANDREY - NK GUPTA  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 15 37 90  DAYA - DIPAK  PRAKASH - PC GUPTA 4+1 e ?? -450 -1 1 
1 16 64 94  SAPAN - SUBIR  SNEHASISH - SUBHASHISH 4+1 w ?? -450 -1 1 
1 17 97 106  KAUSTUBH - ANIKET  SOUVIK - PRITAM 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 18 96 75  B - PINAKI RAMKRISHNA  PRAMOD - B OGALE 1x-3 n ?? -500 -3 3 
1 19 28 61  RV - ARVIND  DEBASHISH - SWARNENDU 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 20 47 99  PUNEET - PRADEEP  PRIYA - BINDIYA 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 21 73 86  FINTON - A SARKAR  SANJIT - ABHIJIT 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 22 52 35  SANJOY - SK IYENGAR  MAKARAND - ASHOK 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 23 60 83  KP MATHUR - NK SHARMA  RAVI - SUBHASH 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 24 70 82  ALOK - SAMIR  KAMAL - A SANYAL S ROY 4+1 e ?? -450 -1 1 
1 25 71 31  SHEELU - MOTI  RAJEEV - HIMANI 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 26 85 48  JEROO - B PURIA  GAJENDRA - SK SHARMA 5+1 e ?? -420 0 0 
1 27 50 74  ARCHIE - AVI MAHADAR  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 28 84 49  S SOME - SUMAN  SANDEEP - MARIANNE 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 29 16 62  ABHIJIT - SATYABRATA  SANDEEP - NATASHA 6-1 w ?? 50 10 -10 
1 30 6 105  LYNN - RAHUL  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 31 20 18  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - VIJAY 3NT+2 e ?? -460 -2 2 
1 32 29 2  RAJESH - R TRIPATHI  UDAY - MANGALA 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 33 72 17  MAHAPATRA - SMITI  RAMAN - S KRISHNAN 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 34 27 78  PARIMAL - RUPA  S BEHURIA - SUTANU 3NT-1 w ?? 50 10 -10 
1 35 44 19  PRAKASH - WADIA  VM LAL - P HEGDE 4+1 e ?? -450 -1 1 
1 36 104 100  STANLEY - RONALD  ANOOP - KAJAL 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 37 102 24  SRINIVAS - SG SURVE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 38 98 81  MEENAL - TARU  ASHOK - SP AGGARWAL 4= e ?? -420 0 0 
1 39 41 56  YVETTE - ASANZGIRI  SOUNAK - SOUMALYA 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 40 80 8  BHABHESH - NAVNEET  JAGDISH - GULSHAN 2+1 e ?? -140 7 -7 
1 41 30 59  VINOD - DR. TANNA  GEETA - ASHA 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 42 9 51  GOPAL - VIRENDRA  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 4= w ?? -420 0 0 
1 43 42 77  KAMLESH - SHANKAR  SATISH - SUKRIT 1x-3 n ?? -500 -3 3 
1 44 57 65  SHOBHA - M  INDIRA - AMITA 3NT+1 e ?? -430 -1 1 
1 45 26 66  HEMANT - DR. ATUL  ARVIND - DEVANG 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 46 21 69  DR. SUBBARAO - SUKU  MANECK - HANSOTIA 4= e ?? -420 0 0 
1 47 38 14  PARAG - PRANEET  ANJU - ANURADHA 3NT-1 w ?? 50 10 -10 
1 48 15 92  GUDDI - PRADIPA  S JHAVERI - A.46W 3NT+1 e ?? -430 -1 1 
1 49 11 39  S BALA - V SUBBARAO  ZAHIR - JAGDISH 3NT= w ?? -400 0 0 
1 50 101 54  SAMPATH - DILIP  HARSHAD - KK SHETTY 2+3 w ?? -200 5 -5 
1 51 68 95  PETTAM - RANI  SHANKARAN - A.48S 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 52 87 3  MINAL - NIYATI  DEVYANI - SHOBHA 3NT+2 w ?? -460 -2 2 
1 53 93 32  MADHU - PANKAJA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  9 (3)    South    EW vul click here for board selection
  A Q 10 9 5
  10 8 4
  K 8
  A 10 7
  K 3 2
  K Q 9 3
  6 2
  K J 9 3
  J 7 4
  A J 6
  Q 10 9 4
  Q 6 5
  8 6
  7 5 2
  A J 7 5 3
  8 4 2
Analysis
Not available
board  9, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -30, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 3 8 -8
2  200 1 6 -6
3  110 3 4 -4
4  100 5 4 -4
5  90 2 3 -3
6 -50  22 -1 1
7 -90  1 -2 2
8 -100  10 -2 2
9 -110  1 -2 2
10 -120  2 -3 3
11 -150  1 -3 3
12 -600  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 5  LEENA - BARDHAN  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 2 58 53  DEVEN - GARRY  VARSHA - IAN 1NT-1 s ?? -50 -1 1 
1 3 7 45  ARUN - SUBHASH BADAL  RAJESH - ANANTVIKRAM 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 4 67 63  RAJU - AJAY  DR. - AMARJIT 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 5 1 34  JAGGY - RAJESHWAR  ANAL - JITU 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 6 79 88  UTTAM - JM SHAH  HEMANT - DEBABRATA 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 7 46 40  ASHOK - SUMIT  AJIT - SHRIKANT 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 8 55 36  SUNIT - KEYZAD  VINAY - ANIMESH 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 9 23 10  VASANTI - VAHALIA  ALOK - SUKAMAL 4-2 w ?? 200 6 -6 
1 10 43 22  KS SAMANT - RA AGARWAL  VIJAY - TV RAMANI 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 11 13 33  DIPAK - MILIND  JENISH - VINOTH 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 12 12 89  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  HEMA - RAHUL 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 13 76 25  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2= n ?? 110 4 -4 
1 14 4 91  ANDREY - NK GUPTA  SUNIL - A BAPAT ANIL 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 15 37 90  DAYA - DIPAK  PRAKASH - PC GUPTA 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 16 64 94  SAPAN - SUBIR  SNEHASISH - SUBHASHISH 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 17 97 106  KAUSTUBH - ANIKET  SOUVIK - PRITAM 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 18 96 75  B - PINAKI RAMKRISHNA  PRAMOD - B OGALE 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 19 28 61  RV - ARVIND  DEBASHISH - SWARNENDU 1NT= s ?? 90 3 -3 
1 20 47 99  PUNEET - PRADEEP  PRIYA - BINDIYA 2x-1 n ?? -100 -2 2 
1 21 73 86  FINTON - A SARKAR  SANJIT - ABHIJIT 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 22 52 35  SANJOY - SK IYENGAR  MAKARAND - ASHOK 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 23 60 83  KP MATHUR - NK SHARMA  RAVI - SUBHASH 2-2 s ?? -100 -2 2 
1 24 70 82  ALOK - SAMIR  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 25 71 31  SHEELU - MOTI  RAJEEV - HIMANI 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 26 85 48  JEROO - B PURIA  GAJENDRA - SK SHARMA 2-3 e ?? 300 8 -8 
1 27 50 74  ARCHIE - AVI MAHADAR  JKBHOSALE - ABHAY 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 28 84 49  S SOME - SUMAN  SANDEEP - MARIANNE 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 29 16 62  ABHIJIT - SATYABRATA  SANDEEP - NATASHA 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 30 6 105  LYNN - RAHUL  RAVICHANDRAN - UMESH 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 31 20 18  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - VIJAY 1NT-1 e ?? 100 4 -4 
1 32 29 2  RAJESH - R TRIPATHI  UDAY - MANGALA 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 33 72 17  MAHAPATRA - SMITI  RAMAN - S KRISHNAN 1NT+1 w ?? -120 -3 3 
1 34 27 78  PARIMAL - RUPA  S BEHURIA - SUTANU 2-3 e ?? 300 8 -8 
1 35 44 19  PRAKASH - WADIA  VM LAL - P HEGDE 1NT+1 w ?? -120 -3 3 
1 36 104 100  STANLEY - RONALD  ANOOP - KAJAL 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 37 102 24  SRINIVAS - SG SURVE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 38 98 81  MEENAL - TARU  ASHOK - SP AGGARWAL 2NT-1 e ?? 100 4 -4 
1 39 41 56  YVETTE - ASANZGIRI  SOUNAK - SOUMALYA 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 40 80 8  BHABHESH - NAVNEET  JAGDISH - GULSHAN 2-1 w ?? 100 4 -4 
1 41 30 59  VINOD - DR. TANNA  GEETA - ASHA 2= n ?? 110 4 -4 
1 42 9 51  GOPAL - VIRENDRA  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 1NT= s ?? 90 3 -3 
1 43 42 77  KAMLESH - SHANKAR  SATISH - SUKRIT 2-2 n ?? -100 -2 2 
1 44 57 65  SHOBHA - M  INDIRA - AMITA 2-1 n ?? -50 -1 1 
1 45 26 66  HEMANT - DR. ATUL  ARVIND - DEVANG 3-2 n ?? -100 -2 2 
1 46 21 69  DR. SUBBARAO - SUKU  MANECK - HANSOTIA 2NT-1 w ?? 100 4 -4 
1 47 38 14  PARAG - PRANEET  ANJU - ANURADHA 2= n ?? 110 4 -4 
1 48 15 92  GUDDI - PRADIPA  S JHAVERI - A.46W 3NT= w ?? -600 -11 11 
1 49 11 39  S BALA - V SUBBARAO  ZAHIR - JAGDISH 1NT-1 e ?? 100 4 -4 
1 50 101 54  SAMPATH - DILIP  HARSHAD - KK SHETTY 2= w ?? -110 -2 2 
1 51 68 95  PETTAM - RANI  SHANKARAN - A.48S 1NT+2 w ?? -150 -3 3 
1 52 87 3  MINAL - NIYATI  DEVYANI - SHOBHA 3NT-3 w ?? 300 8 -8 
1 53 93 32  MADHU - PANKAJA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  10 (4)    West    all click here for board selection
  A K Q J 10
 
  10 7 6 3
  J 6 5 4
  9 6 2
  9 8 5
  K Q J 9
  A K 2
  8 7 5 3
  K Q J 4 2
  A 5
  8 7
  4
  A 10 7 6 3
  8 4 2
  Q 10 9 3
Analysis
Not available
board  10, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 260, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1100 5 13 -13
2  800 6 11 -11
3  670 1 9 -9
4  500 2 6 -6
5  400 2 4 -4
6  300 4 1 -1
7  200 10 -2 2
8  100 12 -4 4
9 -90  2 -8 8
10 -100  1 -8 8
11 -110  1 -9 9
12 -200  3 -10 10
13 -670  2 -14 14
14 -800  1 -14 14
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 5  LEENA - BARDHAN  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3x-1 n ?? -200 -10 10 
1 2 58 53  DEVEN - GARRY  VARSHA - IAN 1NT= w ?? -90 -8 8 
1 3 7 45  ARUN - SUBHASH BADAL  RAJESH - ANANTVIKRAM 4x-4 e ?? 1100 13 -13 
1 4 67 63  RAJU - AJAY  DR. - AMARJIT 4-4 e ?? 400 4 -4 
1 5 1 34  JAGGY - RAJESHWAR  ANAL - JITU 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 6 79 88  UTTAM - JM SHAH  HEMANT - DEBABRATA 3-3 e ?? 300 1 -1 
1 7 46 40  ASHOK - SUMIT  AJIT - SHRIKANT 3-3 e ?? 300 1 -1 
1 8 55 36  SUNIT - KEYZAD  VINAY - ANIMESH 4x-3 n ?? -800 -14 14 
1 9 23 10  VASANTI - VAHALIA  ALOK - SUKAMAL 3NT-2 w ?? 200 -2 2 
1 10 43 22  KS SAMANT - RA AGARWAL  VIJAY - TV RAMANI 4-3 e ?? 300 1 -1 
1 11 13 33  DIPAK - MILIND  JENISH - VINOTH 4x-3 e ?? 800 11 -11 
1 12 12 89  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  HEMA - RAHUL 2-1 w ?? 100 -4 4 
1 13 76 25  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2x= w ?? -670 -14 14 
1 14 4 91  ANDREY - NK GUPTA  SUNIL - A BAPAT ANIL 2x= n ?? 670 9 -9 
1 15 37 90  DAYA - DIPAK  PRAKASH - PC GUPTA 4x-4 e ?? 1100 13 -13 
1 16 64 94  SAPAN - SUBIR  SNEHASISH - SUBHASHISH 2= e ?? -110 -9 9 
1 17 97 106  KAUSTUBH - ANIKET  SOUVIK - PRITAM 4x-3 e ?? 800 11 -11 
1 18 96 75  B - PINAKI RAMKRISHNA  PRAMOD - B OGALE 4x-3 e ?? 800 11 -11 
1 19 28 61  RV - ARVIND  DEBASHISH - SWARNENDU 3-2 e ?? 200 -2 2 
1 20 47 99  PUNEET - PRADEEP  PRIYA - BINDIYA 2-2 e ?? 200 -2 2 
1 21 73 86  FINTON - A SARKAR  SANJIT - ABHIJIT 3-1 e ?? 100 -4 4 
1 22 52 35  SANJOY - SK IYENGAR  MAKARAND - ASHOK 4x-4 e ?? 1100 13 -13 
1 23 60 83  KP MATHUR - NK SHARMA  RAVI - SUBHASH 4x-4 e ?? 1100 13 -13 
1 24 70 82  ALOK - SAMIR  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 25 71 31  SHEELU - MOTI  RAJEEV - HIMANI 4-2 e ?? 200 -2 2 
1 26 85 48  JEROO - B PURIA  GAJENDRA - SK SHARMA 3x-3 e ?? 800 11 -11 
1 27 50 74  ARCHIE - AVI MAHADAR  JKBHOSALE - ABHAY 3-2 n ?? -200 -10 10 
1 28 84 49  S SOME - SUMAN  SANDEEP - MARIANNE 3-2 e ?? 200 -2 2 
1 29 16 62  ABHIJIT - SATYABRATA  SANDEEP - NATASHA 4x-4 e ?? 1100 13 -13 
1 30 6 105  LYNN - RAHUL  RAVICHANDRAN - UMESH 2x= e ?? -670 -14 14 
1 31 20 18  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - VIJAY 2-2 e ?? 200 -2 2 
1 32 29 2  RAJESH - R TRIPATHI  UDAY - MANGALA 2x-2 e ?? 500 6 -6 
1 33 72 17  MAHAPATRA - SMITI  RAMAN - S KRISHNAN 4-4 e ?? 400 4 -4 
1 34 27 78  PARIMAL - RUPA  S BEHURIA - SUTANU 3-2 e ?? 200 -2 2 
1 35 44 19  PRAKASH - WADIA  VM LAL - P HEGDE 3-2 e ?? 200 -2 2 
1 36 104 100  STANLEY - RONALD  ANOOP - KAJAL 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 37 102 24  SRINIVAS - SG SURVE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2-2 n ?? -200 -10 10 
1 38 98 81  MEENAL - TARU  ASHOK - SP AGGARWAL 3x-2 e ?? 500 6 -6 
1 39 41 56  YVETTE - ASANZGIRI  SOUNAK - SOUMALYA 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 40 80 8  BHABHESH - NAVNEET  JAGDISH - GULSHAN 2-2 e ?? 200 -2 2 
1 41 30 59  VINOD - DR. TANNA  GEETA - ASHA 4x-3 e ?? 800 11 -11 
1 42 9 51  GOPAL - VIRENDRA  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 43 42 77  KAMLESH - SHANKAR  SATISH - SUKRIT 2-1 n ?? -100 -8 8 
1 44 57 65  SHOBHA - M  INDIRA - AMITA 3-3 e ?? 300 1 -1 
1 45 26 66  HEMANT - DR. ATUL  ARVIND - DEVANG 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 46 21 69  DR. SUBBARAO - SUKU  MANECK - HANSOTIA 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 47 38 14  PARAG - PRANEET  ANJU - ANURADHA 2-1 w ?? 100 -4 4 
1 48 15 92  GUDDI - PRADIPA  S JHAVERI - A.46W 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 49 11 39  S BALA - V SUBBARAO  ZAHIR - JAGDISH 1NT= w ?? -90 -8 8 
1 50 101 54  SAMPATH - DILIP  HARSHAD - KK SHETTY 2x-1 w ?? 200 -2 2 
1 51 68 95  PETTAM - RANI  SHANKARAN - A.48S 4x-3 w ?? 800 11 -11 
1 52 87 3  MINAL - NIYATI  DEVYANI - SHOBHA 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 53 93 32  MADHU - PANKAJA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  11 (5)    North    none click here for board selection
  K 8 4 3
  10 7
  7 2
  K Q J 9 8
  A Q 10 9 6
  K Q 3
  K J
  10 6 4
  2
  A 8 6 4
  A 9 8 4 3
  7 5 2
  J 7 5
  J 9 5 2
  Q 10 6 5
  A 3
Analysis
Not available
board  11, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  150 3 3 -3
2  100 19 2 -2
3  50 15 0 0
4 -50  1 -3 3
5 -90  4 -4 4
6 -110  4 -4 4
7 -140  3 -5 5
8 -180  1 -6 6
9 -200  1 -6 6
10 -300  1 -8 8
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 5  LEENA - BARDHAN  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2= e ?? -90 -4 4 
1 2 58 53  DEVEN - GARRY  VARSHA - IAN 2NT-1 w ?? 50 0 0 
1 3 7 45  ARUN - SUBHASH BADAL  RAJESH - ANANTVIKRAM 3-3 e ?? 150 3 -3 
1 4 67 63  RAJU - AJAY  DR. - AMARJIT 3NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 5 1 34  JAGGY - RAJESHWAR  ANAL - JITU 2x= e ?? -180 -6 6 
1 6 79 88  UTTAM - JM SHAH  HEMANT - DEBABRATA 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 7 46 40  ASHOK - SUMIT  AJIT - SHRIKANT 2+1 e ?? -110 -4 4 
1 8 55 36  SUNIT - KEYZAD  VINAY - ANIMESH 2-1 e ?? 50 0 0 
1 9 23 10  VASANTI - VAHALIA  ALOK - SUKAMAL 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 10 43 22  KS SAMANT - RA AGARWAL  VIJAY - TV RAMANI 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 11 13 33  DIPAK - MILIND  JENISH - VINOTH 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 12 12 89  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  HEMA - RAHUL 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 13 76 25  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2+1 w ?? -140 -5 5 
1 14 4 91  ANDREY - NK GUPTA  SUNIL - A BAPAT ANIL 1NT= w ?? -90 -4 4 
1 15 37 90  DAYA - DIPAK  PRAKASH - PC GUPTA 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 16 64 94  SAPAN - SUBIR  SNEHASISH - SUBHASHISH 2NT-1 w ?? 50 0 0 
1 17 97 106  KAUSTUBH - ANIKET  SOUVIK - PRITAM 3NT-1 e ?? 50 0 0 
1 18 96 75  B - PINAKI RAMKRISHNA  PRAMOD - B OGALE 2= w ?? -110 -4 4 
1 19 28 61  RV - ARVIND  DEBASHISH - SWARNENDU 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 20 47 99  PUNEET - PRADEEP  PRIYA - BINDIYA 2NT-1 w ?? 50 0 0 
1 21 73 86  FINTON - A SARKAR  SANJIT - ABHIJIT 3NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 22 52 35  SANJOY - SK IYENGAR  MAKARAND - ASHOK 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 23 60 83  KP MATHUR - NK SHARMA  RAVI - SUBHASH 2NT-1 w ?? 50 0 0 
1 24 70 82  ALOK - SAMIR  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 25 71 31  SHEELU - MOTI  RAJEEV - HIMANI 2x-2 s ?? -300 -8 8 
1 26 85 48  JEROO - B PURIA  GAJENDRA - SK SHARMA 2+1 w ?? -140 -5 5 
1 27 50 74  ARCHIE - AVI MAHADAR  JKBHOSALE - ABHAY 2= e ?? -90 -4 4 
1 28 84 49  S SOME - SUMAN  SANDEEP - MARIANNE 2= w ?? -110 -4 4 
1 29 16 62  ABHIJIT - SATYABRATA  SANDEEP - NATASHA 3= w ?? -110 -4 4 
1 30 6 105  LYNN - RAHUL  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 31 20 18  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - VIJAY 3NT-3 e ?? 150 3 -3 
1 32 29 2  RAJESH - R TRIPATHI  UDAY - MANGALA 2NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 33 72 17  MAHAPATRA - SMITI  RAMAN - S KRISHNAN 2x-1 w ?? 100 2 -2 
1 34 27 78  PARIMAL - RUPA  S BEHURIA - SUTANU 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 35 44 19  PRAKASH - WADIA  VM LAL - P HEGDE 2NT-1 e ?? 50 0 0 
1 36 104 100  STANLEY - RONALD  ANOOP - KAJAL 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 37 102 24  SRINIVAS - SG SURVE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2NT-1 w ?? 50 0 0 
1 38 98 81  MEENAL - TARU  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT-3 w ?? 150 3 -3 
1 39 41 56  YVETTE - ASANZGIRI  SOUNAK - SOUMALYA 3-1 e ?? 50 0 0 
1 40 80 8  BHABHESH - NAVNEET  JAGDISH - GULSHAN 2NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 41 30 59  VINOD - DR. TANNA  GEETA - ASHA 3NT-1 w ?? 50 0 0 
1 42 9 51  GOPAL - VIRENDRA  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 2-1 n ?? -50 -3 3 
1 43 42 77  KAMLESH - SHANKAR  SATISH - SUKRIT 2-1 e ?? 50 0 0 
1 44 57 65  SHOBHA - M  INDIRA - AMITA 3NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 45 26 66  HEMANT - DR. ATUL  ARVIND - DEVANG 3NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 46 21 69  DR. SUBBARAO - SUKU  MANECK - HANSOTIA 2+1 w ?? -140 -5 5 
1 47 38 14  PARAG - PRANEET  ANJU - ANURADHA 1NT= e ?? -90 -4 4 
1 48 15 92  GUDDI - PRADIPA  S JHAVERI - A.46W 2NT-1 w ?? 50 0 0 
1 49 11 39  S BALA - V SUBBARAO  ZAHIR - JAGDISH 2NT-1 e ?? 50 0 0 
1 50 101 54  SAMPATH - DILIP  HARSHAD - KK SHETTY 2NT-1 e ?? 50 0 0 
1 51 68 95  PETTAM - RANI  SHANKARAN - A.48S 2-4 n ?? -200 -6 6 
1 52 87 3  MINAL - NIYATI  DEVYANI - SHOBHA 2-1 w ?? 50 0 0 
1 53 93 32  MADHU - PANKAJA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  12 (6)    East    NS vul click here for board selection
  J 2
  10 4 2
  A K Q 8 5
  Q 9 6
  8 7 4
  A K 9 8
  J 9 3
  K J 7
  A K Q 10 6
  J 7 6 3
  10 6 4
  10
  9 5 3
  Q 5
  7 2
  A 8 5 4 3 2
Analysis
Not available
board  12, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  100 6 4 -4
2  50 21 3 -3
3 -110  4 -2 2
4 -140  14 -3 3
5 -170  2 -4 4
6 -200  2 -4 4
7 -420  2 -9 9
8 -450  1 -9 9
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 5  LEENA - BARDHAN  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 2 58 53  DEVEN - GARRY  VARSHA - IAN 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 3 7 45  ARUN - SUBHASH BADAL  RAJESH - ANANTVIKRAM 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 4 67 63  RAJU - AJAY  DR. - AMARJIT 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 5 1 34  JAGGY - RAJESHWAR  ANAL - JITU 4-2 w ?? 100 4 -4 
1 6 79 88  UTTAM - JM SHAH  HEMANT - DEBABRATA 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 7 46 40  ASHOK - SUMIT  AJIT - SHRIKANT 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 8 55 36  SUNIT - KEYZAD  VINAY - ANIMESH 2= e ?? -110 -2 2 
1 9 23 10  VASANTI - VAHALIA  ALOK - SUKAMAL 3NT-1 w ?? 50 3 -3 
1 10 43 22  KS SAMANT - RA AGARWAL  VIJAY - TV RAMANI 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 11 13 33  DIPAK - MILIND  JENISH - VINOTH 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 12 12 89  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  HEMA - RAHUL 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 13 76 25  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  R SRIDHARAN - DHAKRAS 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 14 4 91  ANDREY - NK GUPTA  SUNIL - A BAPAT ANIL 2+3 e ?? -200 -4 4 
1 15 37 90  DAYA - DIPAK  PRAKASH - PC GUPTA 4-1 w ?? 50 3 -3 
1 16 64 94  SAPAN - SUBIR  SNEHASISH - SUBHASHISH 2+3 e ?? -200 -4 4 
1 17 97 106  KAUSTUBH - ANIKET  SOUVIK - PRITAM 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 18 96 75  B - PINAKI RAMKRISHNA  PRAMOD - B OGALE 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 19 28 61  RV - ARVIND  DEBASHISH - SWARNENDU 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 20 47 99  PUNEET - PRADEEP  PRIYA - BINDIYA 4-1 w ?? 50 3 -3 
1 21 73 86  FINTON - A SARKAR  SANJIT - ABHIJIT 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 22 52 35  SANJOY - SK IYENGAR  MAKARAND - ASHOK 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 23 60 83  KP MATHUR - NK SHARMA  RAVI - SUBHASH 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 24 70 82  ALOK - SAMIR  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT-2 e ?? 100 4 -4 
1 25 71 31  SHEELU - MOTI  RAJEEV - HIMANI 4x-1 e ?? 100 4 -4 
1 26 85 48  JEROO - B PURIA  GAJENDRA - SK SHARMA 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 27 50 74  ARCHIE - AVI MAHADAR  JKBHOSALE - ABHAY 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 28 84 49  S SOME - SUMAN  SANDEEP - MARIANNE 2= e ?? -110 -2 2 
1 29 16 62  ABHIJIT - SATYABRATA  SANDEEP - NATASHA 2= w ?? -110 -2 2 
1 30 6 105  LYNN - RAHUL  RAVICHANDRAN - UMESH 4= e ?? -420 -9 9 
1 31 20 18  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - VIJAY 3= e ?? -140 -3 3 
1 32 29 2  RAJESH - R TRIPATHI  UDAY - MANGALA 4-2 e ?? 100 4 -4 
1 33 72 17  MAHAPATRA - SMITI  RAMAN - S KRISHNAN 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 34 27 78  PARIMAL - RUPA  S BEHURIA - SUTANU 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 35 44 19  PRAKASH - WADIA  VM LAL - P HEGDE 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 36 104 100  STANLEY - RONALD  ANOOP - KAJAL 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 37 102 24  SRINIVAS - SG SURVE  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 38 98 81  MEENAL - TARU  ASHOK - SP AGGARWAL 4= w ?? -420 -9 9 
1 39 41 56  YVETTE - ASANZGIRI  SOUNAK - SOUMALYA 4-1 w ?? 50 3 -3 
1 40 80 8  BHABHESH - NAVNEET  JAGDISH - GULSHAN 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 41 30 59  VINOD - DR. TANNA  GEETA - ASHA 4+1 e ?? -450 -9 9 
1 42 9 51  GOPAL - VIRENDRA  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR 3+1 w ?? -170 -4 4 
1 43 42 77  KAMLESH - SHANKAR  SATISH - SUKRIT 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 44 57 65  SHOBHA - M  INDIRA - AMITA 3= e ?? -140 -3 3 
1 45 26 66  HEMANT - DR. ATUL  ARVIND - DEVANG 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 46 21 69  DR. SUBBARAO - SUKU  MANECK - HANSOTIA 3= e ?? -140 -3 3 
1 47 38 14  PARAG - PRANEET  ANJU - ANURADHA 4-1 e ?? 50 3 -3 
1 48 15 92  GUDDI - PRADIPA  S JHAVERI - A.46W 3NT-2 w ?? 100 4 -4 
1 49 11 39  S BALA - V SUBBARAO  ZAHIR - JAGDISH 2= e ?? -110 -2 2 
1 50 101 54  SAMPATH - DILIP  HARSHAD - KK SHETTY 1+3 e ?? -170 -4 4 
1 51 68 95  PETTAM - RANI  SHANKARAN - A.48S 2+1 w ?? -140 -3 3 
1 52 87 3  MINAL - NIYATI  DEVYANI - SHOBHA 4-2 e ?? 100 4 -4 
1 53 93 32  MADHU - PANKAJA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0