Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    7  8  9  10  11  12
board  7 (1)    North    all
  A 9 5 2
  K 6
  10 6 5 4
  10 8 6
  K J 7 3
  10 8 7 4 2
  3 2
  5 2
  10 4
  A 3
  A Q J 7
  A Q 7 4 3
  Q 8 6
  Q J 9 5
  K 9 8
  K J 9
Analysis
Not available
board  7, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -30, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  500 1 11 -11
2  300 2 8 -8
3  200 5 6 -6
4  120 1 4 -4
5  100 12 4 -4
6 -90  6 -2 2
7 -100  3 -2 2
8 -110  12 -2 2
9 -130  1 -3 3
10 -140  1 -3 3
11 -200  4 -5 5
12 -300  3 -7 7
13 -600  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 106  JAGGY - RAJESHWAR  SOUVIK - PRITAM 2= w ?? -110 -2 2 
1 2 3 2  DEVYANI - SHOBHA  UDAY - MANGALA 3NT= e ?? -600 -11 11 
1 3 5 4  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  ANDREY - NK GUPTA 1NT+1 s ?? 120 4 -4 
1 4 7 6  ARUN - SUBHASH BADAL  LYNN - RAHUL 2= e ?? -90 -2 2 
1 5 9 8  GOPAL - VIRENDRA  JAGDISH - GULSHAN 3NT-3 e ?? 300 8 -8 
1 6 11 10  S BALA - V SUBBARAO  ALOK - SUKAMAL 2-1 w ?? 100 4 -4 
1 7 13 12  DIPAK - MILIND  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2-2 s ?? -200 -5 5 
1 8 15 14  GUDDI - PRADIPA  ANJU - ANURADHA 3-1 e ?? 100 4 -4 
1 9 17 16  RAMAN - S KRISHNAN  ABHIJIT - SATYABRATA 2-1 w ?? 100 4 -4 
1 10 19 18  VM LAL - P HEGDE  PUNEET - VIJAY 3+1 e ?? -130 -3 3 
1 11 21 20  DR. SUBBARAO - SUKU  R VASU - A BAHULKAR 3-2 w ?? 200 6 -6 
1 12 23 22  VASANTI - VAHALIA  VIJAY - TV RAMANI 2= w ?? -110 -2 2 
1 13 25 24  R SRIDHARAN - DHAKRAS  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2-1 n ?? -100 -2 2 
1 14 27 26  PARIMAL - RUPA  HEMANT - DR. ATUL 2= e ?? -90 -2 2 
1 15 29 28  RAJESH - R TRIPATHI  RV - ARVIND 2= e ?? -110 -2 2 
1 16 31 30  RAJEEV - HIMANI  VINOD - DR. TANNA 3= w ?? -110 -2 2 
1 17 33 32  JENISH - VINOTH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 18 35 34  MAKARAND - ASHOK  ANAL - JITU 2+1 e ?? -110 -2 2 
1 19 37 36  DAYA - DIPAK  VINAY - ANIMESH 1NT-1 s ?? -100 -2 2 
1 20 39 38  ZAHIR - JAGDISH  PARAG - PRANEET 2+1 e ?? -110 -2 2 
1 21 41 40  YVETTE - ASANZGIRI  AJIT - SHRIKANT 2-2 n ?? -200 -5 5 
1 22 43 42  KS SAMANT - RA AGARWAL  KAMLESH - SHANKAR 2-2 w ?? 200 6 -6 
1 23 45 44  RAJESH - ANANTVIKRAM  PRAKASH - WADIA 1NT= e ?? -90 -2 2 
1 24 47 46  PUNEET - PRADEEP  ASHOK - SUMIT 2-3 n ?? -300 -7 7 
1 25 49 48  SANDEEP - MARIANNE  GAJENDRA - SK SHARMA 3-1 w ?? 100 4 -4 
1 26 51 50  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ARCHIE - AVI MAHADAR 2= w ?? -110 -2 2 
1 27 53 52  VARSHA - IAN  SANJOY - SK IYENGAR 2-1 w ?? 100 4 -4 
1 28 55 54  SUNIT - KEYZAD  HARSHAD - KK SHETTY 3x-1 e ?? 200 6 -6 
1 29 57 56  SHOBHA - M  SOUNAK - SOUMALYA 2NT-3 n ?? -300 -7 7 
1 30 59 58  GEETA - ASHA  DEVEN - GARRY 3= e ?? -110 -2 2 
1 31 61 60  DEBASHISH - SWARNENDU  KP MATHUR - NK SHARMA 2-1 e ?? 100 4 -4 
1 32 63 62  DR. - AMARJIT  SANDEEP - NATASHA 2NT-1 e ?? 100 4 -4 
1 33 65 64  INDIRA - AMITA  SAPAN - SUBIR 2-2 n ?? -200 -5 5 
1 34 67 66  RAJU - AJAY  ARVIND - DEVANG 1NT-1 e ?? 100 4 -4 
1 35 69 68  MANECK - HANSOTIA  PETTAM - RANI 2= e ?? -90 -2 2 
1 36 71 70  SHEELU - MOTI  ALOK - SAMIR 2NT-2 e ?? 200 6 -6 
1 37 73 72  FINTON - A SARKAR  MAHAPATRA - SMITI 5-1 e ?? 100 4 -4 
1 38 75 74  PRAMOD - B OGALE  JKBHOSALE - ABHAY 3x-2 w ?? 500 11 -11 
1 39 77 76  SATISH - SUKRIT  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 2= w ?? -110 -2 2 
1 40 79 78  UTTAM - JM SHAH  S BEHURIA - SUTANU 2-1 e ?? 100 4 -4 
1 41 81 80  ASHOK - SP AGGARWAL  BHABHESH - NAVNEET 3NT-3 s ?? -300 -7 7 
1 42 83 82  RAVI - SUBHASH  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-1 e ?? 100 4 -4 
1 43 85 84  JEROO - B PURIA  S SOME - SUMAN 2-2 n ?? -200 -5 5 
1 44 87 86  MINAL - NIYATI  SANJIT - ABHIJIT 3= e ?? -110 -2 2 
1 45 89 88  HEMA - RAHUL  HEMANT - DEBABRATA 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 46 91 90  SUNIL - A BAPAT ANIL  PRAKASH - PC GUPTA 2+1 e ?? -110 -2 2 
1 47 93 92  MADHU - PANKAJA  S JHAVERI - A.46W 2NT-1 s ?? -100 -2 2 
1 48 95 94  SHANKARAN - A.48S  SNEHASISH - SUBHASHISH 2= w ?? -110 -2 2 
1 49 97 96  KAUSTUBH - ANIKET  B - PINAKI RAMKRISHNA 3-3 e ?? 300 8 -8 
1 50 99 98  PRIYA - BINDIYA  MEENAL - TARU 2-2 e ?? 200 6 -6 
1 51 101 100  SAMPATH - DILIP  ANOOP - KAJAL 2= w ?? -90 -2 2 
1 52 103 102  LEENA - BARDHAN  SRINIVAS - SG SURVE 3-1 w ?? 100 4 -4 
1 53 105 104  RAVICHANDRAN - UMESH  STANLEY - RONALD 2= e ?? -90 -2 2 

board  8 (2)    East    none click here for board selection
  A K 8
  7 4
  Q 6 4 3
  J 8 7 4
  J 10 9 6 5
  J 2
  7 2
  10 6 3 2
  Q 2
  A K Q 6 5
  A K
  A K 9 5
  7 4 3
  10 9 8 3
  J 10 9 8 5
  Q
Analysis
Not available
board  8, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -360, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 1 12 -12
2  100 4 10 -10
3  50 3 9 -9
4 -100  1 6 -6
5 -170  6 5 -5
6 -230  1 4 -4
7 -400  2 -1 1
8 -420  12 -2 2
9 -430  18 -2 2
10 -450  2 -3 3
11 -460  2 -3 3
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 106  JAGGY - RAJESHWAR  SOUVIK - PRITAM 3NT= e ?? -400 -1 1 
1 2 3 2  DEVYANI - SHOBHA  UDAY - MANGALA 3NT= e ?? -400 -1 1 
1 3 5 4  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  ANDREY - NK GUPTA 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 4 7 6  ARUN - SUBHASH BADAL  LYNN - RAHUL 4= w ?? -420 -2 2 
1 5 9 8  GOPAL - VIRENDRA  JAGDISH - GULSHAN 2+4 e ?? -230 4 -4 
1 6 11 10  S BALA - V SUBBARAO  ALOK - SUKAMAL 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 7 13 12  DIPAK - MILIND  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4= e ?? -420 -2 2 
1 8 15 14  GUDDI - PRADIPA  ANJU - ANURADHA 2+2 e ?? -170 5 -5 
1 9 17 16  RAMAN - S KRISHNAN  ABHIJIT - SATYABRATA 4= w ?? -420 -2 2 
1 10 19 18  VM LAL - P HEGDE  PUNEET - VIJAY 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 11 21 20  DR. SUBBARAO - SUKU  R VASU - A BAHULKAR 5-1 e ?? 50 9 -9 
1 12 23 22  VASANTI - VAHALIA  VIJAY - TV RAMANI 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 13 25 24  R SRIDHARAN - DHAKRAS  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 14 27 26  PARIMAL - RUPA  HEMANT - DR. ATUL 2+2 e ?? -170 5 -5 
1 15 29 28  RAJESH - R TRIPATHI  RV - ARVIND 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 16 31 30  RAJEEV - HIMANI  VINOD - DR. TANNA 4= e ?? -420 -2 2 
1 17 33 32  JENISH - VINOTH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 18 35 34  MAKARAND - ASHOK  ANAL - JITU 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 19 37 36  DAYA - DIPAK  VINAY - ANIMESH 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 20 39 38  ZAHIR - JAGDISH  PARAG - PRANEET 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 21 41 40  YVETTE - ASANZGIRI  AJIT - SHRIKANT 4= e ?? -420 -2 2 
1 22 43 42  KS SAMANT - RA AGARWAL  KAMLESH - SHANKAR 5-2 e ?? 100 10 -10 
1 23 45 44  RAJESH - ANANTVIKRAM  PRAKASH - WADIA 6NTx-1 e ?? 100 10 -10 
1 24 47 46  PUNEET - PRADEEP  ASHOK - SUMIT 4= e ?? -420 -2 2 
1 25 49 48  SANDEEP - MARIANNE  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 26 51 50  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ARCHIE - AVI MAHADAR 6NTx-2 e ?? 300 12 -12 
1 27 53 52  VARSHA - IAN  SANJOY - SK IYENGAR 3NT+2 e ?? -460 -3 3 
1 28 55 54  SUNIT - KEYZAD  HARSHAD - KK SHETTY 4= w ?? -420 -2 2 
1 29 57 56  SHOBHA - M  SOUNAK - SOUMALYA 4= e ?? -420 -2 2 
1 30 59 58  GEETA - ASHA  DEVEN - GARRY 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 31 61 60  DEBASHISH - SWARNENDU  KP MATHUR - NK SHARMA 4= e ?? -420 -2 2 
1 32 63 62  DR. - AMARJIT  SANDEEP - NATASHA 4= e ?? -420 -2 2 
1 33 65 64  INDIRA - AMITA  SAPAN - SUBIR 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 34 67 66  RAJU - AJAY  ARVIND - DEVANG 2+2 e ?? -170 5 -5 
1 35 69 68  MANECK - HANSOTIA  PETTAM - RANI 2+2 e ?? -170 5 -5 
1 36 71 70  SHEELU - MOTI  ALOK - SAMIR 5-2 e ?? 100 10 -10 
1 37 73 72  FINTON - A SARKAR  MAHAPATRA - SMITI 2NT-2 n ?? -100 6 -6 
1 38 75 74  PRAMOD - B OGALE  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 39 77 76  SATISH - SUKRIT  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 40 79 78  UTTAM - JM SHAH  S BEHURIA - SUTANU 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 41 81 80  ASHOK - SP AGGARWAL  BHABHESH - NAVNEET 5-1 w ?? 50 9 -9 
1 42 83 82  RAVI - SUBHASH  KAMAL - A SANYAL S ROY 5-1 e ?? 50 9 -9 
1 43 85 84  JEROO - B PURIA  S SOME - SUMAN 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 44 87 86  MINAL - NIYATI  SANJIT - ABHIJIT 6NT-2 e ?? 100 10 -10 
1 45 89 88  HEMA - RAHUL  HEMANT - DEBABRATA 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 46 91 90  SUNIL - A BAPAT ANIL  PRAKASH - PC GUPTA 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 47 93 92  MADHU - PANKAJA  S JHAVERI - A.46W 3NT+1 e ?? -430 -2 2 
1 48 95 94  SHANKARAN - A.48S  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NT+2 w ?? -460 -3 3 
1 49 97 96  KAUSTUBH - ANIKET  B - PINAKI RAMKRISHNA 4= e ?? -420 -2 2 
1 50 99 98  PRIYA - BINDIYA  MEENAL - TARU 3+1 e ?? -170 5 -5 
1 51 101 100  SAMPATH - DILIP  ANOOP - KAJAL 2+2 e ?? -170 5 -5 
1 52 103 102  LEENA - BARDHAN  SRINIVAS - SG SURVE 3NT+1 w ?? -430 -2 2 
1 53 105 104  RAVICHANDRAN - UMESH  STANLEY - RONALD 4= e ?? -420 -2 2 

board  9 (3)    South    EW vul click here for board selection
  A 10 3
  K 10 4 3
  9
  J 9 6 4 3
  Q 9 7
  A 9 7 6
  Q 7 5 4
  K 7
  K 2
  Q J 8 5 2
  10 8
  A 8 5 2
  J 8 6 5 4
 
  A K J 6 3 2
  Q 10
Analysis
Not available
board  9, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  140 14 3 -3
2  110 11 2 -2
3  90 2 2 -2
4  80 1 1 -1
5 -50  15 -3 3
6 -100  7 -4 4
7 -140  1 -5 5
8 -730  1 -13 13
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 106  JAGGY - RAJESHWAR  SOUVIK - PRITAM 2= s ?? 110 2 -2 
1 2 3 2  DEVYANI - SHOBHA  UDAY - MANGALA 3= n ?? 140 3 -3 
1 3 5 4  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  ANDREY - NK GUPTA 1+1 s ?? 110 2 -2 
1 4 7 6  ARUN - SUBHASH BADAL  LYNN - RAHUL 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 5 9 8  GOPAL - VIRENDRA  JAGDISH - GULSHAN 3x= e ?? -730 -13 13 
1 6 11 10  S BALA - V SUBBARAO  ALOK - SUKAMAL 2= s ?? 110 2 -2 
1 7 13 12  DIPAK - MILIND  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 1= s ?? 80 1 -1 
1 8 15 14  GUDDI - PRADIPA  ANJU - ANURADHA 2= n ?? 90 2 -2 
1 9 17 16  RAMAN - S KRISHNAN  ABHIJIT - SATYABRATA 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 10 19 18  VM LAL - P HEGDE  PUNEET - VIJAY 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 11 21 20  DR. SUBBARAO - SUKU  R VASU - A BAHULKAR 1+2 s ?? 140 3 -3 
1 12 23 22  VASANTI - VAHALIA  VIJAY - TV RAMANI 1+2 s ?? 140 3 -3 
1 13 25 24  R SRIDHARAN - DHAKRAS  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 14 27 26  PARIMAL - RUPA  HEMANT - DR. ATUL 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 15 29 28  RAJESH - R TRIPATHI  RV - ARVIND 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 16 31 30  RAJEEV - HIMANI  VINOD - DR. TANNA 1NT= n ?? 90 2 -2 
1 17 33 32  JENISH - VINOTH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 18 35 34  MAKARAND - ASHOK  ANAL - JITU 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 19 37 36  DAYA - DIPAK  VINAY - ANIMESH 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 20 39 38  ZAHIR - JAGDISH  PARAG - PRANEET 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 21 41 40  YVETTE - ASANZGIRI  AJIT - SHRIKANT 2-2 s ?? -100 -4 4 
1 22 43 42  KS SAMANT - RA AGARWAL  KAMLESH - SHANKAR 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 23 45 44  RAJESH - ANANTVIKRAM  PRAKASH - WADIA 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 24 47 46  PUNEET - PRADEEP  ASHOK - SUMIT 4x-1 s ?? -100 -4 4 
1 25 49 48  SANDEEP - MARIANNE  GAJENDRA - SK SHARMA 2= s ?? 110 2 -2 
1 26 51 50  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ARCHIE - AVI MAHADAR 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 27 53 52  VARSHA - IAN  SANJOY - SK IYENGAR 2= s ?? 110 2 -2 
1 28 55 54  SUNIT - KEYZAD  HARSHAD - KK SHETTY 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 29 57 56  SHOBHA - M  SOUNAK - SOUMALYA 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 30 59 58  GEETA - ASHA  DEVEN - GARRY 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 31 61 60  DEBASHISH - SWARNENDU  KP MATHUR - NK SHARMA 3-1 s ?? -50 -3 3 
1 32 63 62  DR. - AMARJIT  SANDEEP - NATASHA 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 33 65 64  INDIRA - AMITA  SAPAN - SUBIR 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 34 67 66  RAJU - AJAY  ARVIND - DEVANG 1+2 s ?? 140 3 -3 
1 35 69 68  MANECK - HANSOTIA  PETTAM - RANI 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 36 71 70  SHEELU - MOTI  ALOK - SAMIR 2= s ?? 110 2 -2 
1 37 73 72  FINTON - A SARKAR  MAHAPATRA - SMITI 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 38 75 74  PRAMOD - B OGALE  JKBHOSALE - ABHAY 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 39 77 76  SATISH - SUKRIT  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 2-1 s ?? -50 -3 3 
1 40 79 78  UTTAM - JM SHAH  S BEHURIA - SUTANU 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 41 81 80  ASHOK - SP AGGARWAL  BHABHESH - NAVNEET 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 42 83 82  RAVI - SUBHASH  KAMAL - A SANYAL S ROY 2= s ?? 110 2 -2 
1 43 85 84  JEROO - B PURIA  S SOME - SUMAN 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 44 87 86  MINAL - NIYATI  SANJIT - ABHIJIT 2= s ?? 110 2 -2 
1 45 89 88  HEMA - RAHUL  HEMANT - DEBABRATA 3-2 s ?? -100 -4 4 
1 46 91 90  SUNIL - A BAPAT ANIL  PRAKASH - PC GUPTA 3= s ?? 140 3 -3 
1 47 93 92  MADHU - PANKAJA  S JHAVERI - A.46W 2+1 e ?? -140 -5 5 
1 48 95 94  SHANKARAN - A.48S  SNEHASISH - SUBHASHISH 2= s ?? 110 2 -2 
1 49 97 96  KAUSTUBH - ANIKET  B - PINAKI RAMKRISHNA 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 50 99 98  PRIYA - BINDIYA  MEENAL - TARU 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 51 101 100  SAMPATH - DILIP  ANOOP - KAJAL 2= s ?? 110 2 -2 
1 52 103 102  LEENA - BARDHAN  SRINIVAS - SG SURVE 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 53 105 104  RAVICHANDRAN - UMESH  STANLEY - RONALD 4-1 s ?? -50 -3 3 

board  10 (4)    West    all click here for board selection
  Q 9
  K J 8 6 5 43
  A
  K Q J
  10 8 6 5 2
  10 7
  Q 6 3
  9 8 3
  A K J 4
  Q 2
  K 9 5 2
  A 5 2
  7 3
  A 9
  J 10 8 7 4
  10 7 6 4
Analysis
Not available
board  10, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 160, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  620 8 10 -10
2  500 1 8 -8
3  200 5 1 -1
4  170 11 0 0
5  140 1 -1 1
6  100 25 -2 2
7 -140  1 -7 7
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 106  JAGGY - RAJESHWAR  SOUVIK - PRITAM 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 2 3 2  DEVYANI - SHOBHA  UDAY - MANGALA 4-2 e ?? 200 1 -1 
1 3 5 4  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  ANDREY - NK GUPTA 3= e ?? -140 -7 7 
1 4 7 6  ARUN - SUBHASH BADAL  LYNN - RAHUL 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 5 9 8  GOPAL - VIRENDRA  JAGDISH - GULSHAN 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 6 11 10  S BALA - V SUBBARAO  ALOK - SUKAMAL 3+1 n ?? 170 0 0 
1 7 13 12  DIPAK - MILIND  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4= n ?? 620 10 -10 
1 8 15 14  GUDDI - PRADIPA  ANJU - ANURADHA 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 9 17 16  RAMAN - S KRISHNAN  ABHIJIT - SATYABRATA 4-2 e ?? 200 1 -1 
1 10 19 18  VM LAL - P HEGDE  PUNEET - VIJAY 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 11 21 20  DR. SUBBARAO - SUKU  R VASU - A BAHULKAR 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 12 23 22  VASANTI - VAHALIA  VIJAY - TV RAMANI 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 13 25 24  R SRIDHARAN - DHAKRAS  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4-2 e ?? 200 1 -1 
1 14 27 26  PARIMAL - RUPA  HEMANT - DR. ATUL 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 15 29 28  RAJESH - R TRIPATHI  RV - ARVIND 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 16 31 30  RAJEEV - HIMANI  VINOD - DR. TANNA 4= n ?? 620 10 -10 
1 17 33 32  JENISH - VINOTH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 18 35 34  MAKARAND - ASHOK  ANAL - JITU 4= n ?? 620 10 -10 
1 19 37 36  DAYA - DIPAK  VINAY - ANIMESH 3+1 n ?? 170 0 0 
1 20 39 38  ZAHIR - JAGDISH  PARAG - PRANEET 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 21 41 40  YVETTE - ASANZGIRI  AJIT - SHRIKANT 4= n ?? 620 10 -10 
1 22 43 42  KS SAMANT - RA AGARWAL  KAMLESH - SHANKAR 3-1 w ?? 100 -2 2 
1 23 45 44  RAJESH - ANANTVIKRAM  PRAKASH - WADIA 4-2 e ?? 200 1 -1 
1 24 47 46  PUNEET - PRADEEP  ASHOK - SUMIT 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 25 49 48  SANDEEP - MARIANNE  GAJENDRA - SK SHARMA 2+2 n ?? 170 0 0 
1 26 51 50  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ARCHIE - AVI MAHADAR 2+2 n ?? 170 0 0 
1 27 53 52  VARSHA - IAN  SANJOY - SK IYENGAR 2+2 s ?? 170 0 0 
1 28 55 54  SUNIT - KEYZAD  HARSHAD - KK SHETTY 3+1 s ?? 170 0 0 
1 29 57 56  SHOBHA - M  SOUNAK - SOUMALYA 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 30 59 58  GEETA - ASHA  DEVEN - GARRY 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 31 61 60  DEBASHISH - SWARNENDU  KP MATHUR - NK SHARMA 2+1 n ?? 140 -1 1 
1 32 63 62  DR. - AMARJIT  SANDEEP - NATASHA 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 33 65 64  INDIRA - AMITA  SAPAN - SUBIR 3+1 s ?? 170 0 0 
1 34 67 66  RAJU - AJAY  ARVIND - DEVANG 4= n ?? 620 10 -10 
1 35 69 68  MANECK - HANSOTIA  PETTAM - RANI 2+2 n ?? 170 0 0 
1 36 71 70  SHEELU - MOTI  ALOK - SAMIR 4= n ?? 620 10 -10 
1 37 73 72  FINTON - A SARKAR  MAHAPATRA - SMITI 4x-2 e ?? 500 8 -8 
1 38 75 74  PRAMOD - B OGALE  JKBHOSALE - ABHAY 3-2 w ?? 200 1 -1 
1 39 77 76  SATISH - SUKRIT  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 40 79 78  UTTAM - JM SHAH  S BEHURIA - SUTANU 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 41 81 80  ASHOK - SP AGGARWAL  BHABHESH - NAVNEET 4= n ?? 620 10 -10 
1 42 83 82  RAVI - SUBHASH  KAMAL - A SANYAL S ROY 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 43 85 84  JEROO - B PURIA  S SOME - SUMAN 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 44 87 86  MINAL - NIYATI  SANJIT - ABHIJIT 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 45 89 88  HEMA - RAHUL  HEMANT - DEBABRATA 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 46 91 90  SUNIL - A BAPAT ANIL  PRAKASH - PC GUPTA 2+2 n ?? 170 0 0 
1 47 93 92  MADHU - PANKAJA  S JHAVERI - A.46W 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 48 95 94  SHANKARAN - A.48S  SNEHASISH - SUBHASHISH 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 49 97 96  KAUSTUBH - ANIKET  B - PINAKI RAMKRISHNA 3-1 e ?? 100 -2 2 
1 50 99 98  PRIYA - BINDIYA  MEENAL - TARU 3+1 n ?? 170 0 0 
1 51 101 100  SAMPATH - DILIP  ANOOP - KAJAL 2+2 n ?? 170 0 0 
1 52 103 102  LEENA - BARDHAN  SRINIVAS - SG SURVE 4= n ?? 620 10 -10 
1 53 105 104  RAVICHANDRAN - UMESH  STANLEY - RONALD 3-1 e ?? 100 -2 2 

board  11 (5)    North    none click here for board selection
  7
  9
  A Q 7 6 4 2
  9 8 7 6 5
  Q 10 5
  A Q J 2
  K J 8
  A 3 2
  A K J 8 6 3
  K 8 6
  9 5 3
  J
  9 4 2
  10 7 5 4 3
  10
  K Q 10 4
Analysis
Not available
board  11, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -360, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  50 12 9 -9
2 -100  2 6 -6
3 -420  9 -2 2
4 -450  17 -3 3
5 -460  3 -3 3
6 -490  3 -4 4
7 -500  2 -4 4
8 -680  1 -8 8
9 -800  2 -10 10
10 -1100  1 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 106  JAGGY - RAJESHWAR  SOUVIK - PRITAM 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 2 3 2  DEVYANI - SHOBHA  UDAY - MANGALA 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 3 5 4  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  ANDREY - NK GUPTA 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 4 7 6  ARUN - SUBHASH BADAL  LYNN - RAHUL 5= w ?? -450 -3 3 
1 5 9 8  GOPAL - VIRENDRA  JAGDISH - GULSHAN 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 6 11 10  S BALA - V SUBBARAO  ALOK - SUKAMAL 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 7 13 12  DIPAK - MILIND  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 5x-1 s ?? -100 6 -6 
1 8 15 14  GUDDI - PRADIPA  ANJU - ANURADHA 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 9 17 16  RAMAN - S KRISHNAN  ABHIJIT - SATYABRATA 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 10 19 18  VM LAL - P HEGDE  PUNEET - VIJAY 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 11 21 20  DR. SUBBARAO - SUKU  R VASU - A BAHULKAR 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 12 23 22  VASANTI - VAHALIA  VIJAY - TV RAMANI 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 13 25 24  R SRIDHARAN - DHAKRAS  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+3 w ?? -490 -4 4 
1 14 27 26  PARIMAL - RUPA  HEMANT - DR. ATUL 1NTx+5 w ?? -680 -8 8 
1 15 29 28  RAJESH - R TRIPATHI  RV - ARVIND 5x-1 n ?? -100 6 -6 
1 16 31 30  RAJEEV - HIMANI  VINOD - DR. TANNA 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 17 33 32  JENISH - VINOTH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 18 35 34  MAKARAND - ASHOK  ANAL - JITU 4NT+1 w ?? -460 -3 3 
1 19 37 36  DAYA - DIPAK  VINAY - ANIMESH 3NT+3 w ?? -490 -4 4 
1 20 39 38  ZAHIR - JAGDISH  PARAG - PRANEET 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 21 41 40  YVETTE - ASANZGIRI  AJIT - SHRIKANT 4= e ?? -420 -2 2 
1 22 43 42  KS SAMANT - RA AGARWAL  KAMLESH - SHANKAR 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 23 45 44  RAJESH - ANANTVIKRAM  PRAKASH - WADIA 5-1 e ?? 50 9 -9 
1 24 47 46  PUNEET - PRADEEP  ASHOK - SUMIT 5x-4 n ?? -800 -10 10 
1 25 49 48  SANDEEP - MARIANNE  GAJENDRA - SK SHARMA 4= e ?? -420 -2 2 
1 26 51 50  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ARCHIE - AVI MAHADAR 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 27 53 52  VARSHA - IAN  SANJOY - SK IYENGAR 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 28 55 54  SUNIT - KEYZAD  HARSHAD - KK SHETTY 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 29 57 56  SHOBHA - M  SOUNAK - SOUMALYA 6x-4 n ?? -800 -10 10 
1 30 59 58  GEETA - ASHA  DEVEN - GARRY 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 31 61 60  DEBASHISH - SWARNENDU  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+3 w ?? -490 -4 4 
1 32 63 62  DR. - AMARJIT  SANDEEP - NATASHA 4= e ?? -420 -2 2 
1 33 65 64  INDIRA - AMITA  SAPAN - SUBIR 3NT+2 w ?? -460 -3 3 
1 34 67 66  RAJU - AJAY  ARVIND - DEVANG 4= e ?? -420 -2 2 
1 35 69 68  MANECK - HANSOTIA  PETTAM - RANI 6-1 e ?? 50 9 -9 
1 36 71 70  SHEELU - MOTI  ALOK - SAMIR 5x-5 n ?? -1100 -12 12 
1 37 73 72  FINTON - A SARKAR  MAHAPATRA - SMITI 5= e ?? -450 -3 3 
1 38 75 74  PRAMOD - B OGALE  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+2 w ?? -460 -3 3 
1 39 77 76  SATISH - SUKRIT  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 40 79 78  UTTAM - JM SHAH  S BEHURIA - SUTANU 4= e ?? -420 -2 2 
1 41 81 80  ASHOK - SP AGGARWAL  BHABHESH - NAVNEET 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 42 83 82  RAVI - SUBHASH  KAMAL - A SANYAL S ROY 4= e ?? -420 -2 2 
1 43 85 84  JEROO - B PURIA  S SOME - SUMAN 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 44 87 86  MINAL - NIYATI  SANJIT - ABHIJIT 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 45 89 88  HEMA - RAHUL  HEMANT - DEBABRATA 6-1 w ?? 50 9 -9 
1 46 91 90  SUNIL - A BAPAT ANIL  PRAKASH - PC GUPTA 4= e ?? -420 -2 2 
1 47 93 92  MADHU - PANKAJA  S JHAVERI - A.46W 6-1 e ?? 50 9 -9 
1 48 95 94  SHANKARAN - A.48S  SNEHASISH - SUBHASHISH 4+1 w ?? -450 -3 3 
1 49 97 96  KAUSTUBH - ANIKET  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+1 e ?? -450 -3 3 
1 50 99 98  PRIYA - BINDIYA  MEENAL - TARU 4= e ?? -420 -2 2 
1 51 101 100  SAMPATH - DILIP  ANOOP - KAJAL 5x-3 s ?? -500 -4 4 
1 52 103 102  LEENA - BARDHAN  SRINIVAS - SG SURVE 4= e ?? -420 -2 2 
1 53 105 104  RAVICHANDRAN - UMESH  STANLEY - RONALD 5x-3 n ?? -500 -4 4 

board  12 (6)    East    NS vul click here for board selection
  J 4
  A 9 8 7
  A K 4 3
  Q 8 4
  Q 8 2
  2
  7 6 5
  A K 10 7 6 2
  6
  K Q 10 6 4 3
  Q J 9 2
  9 5
  A K 10 9 7 53
  J 5
  10 8
  J 3
Analysis
Not available
board  12, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 310, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1100 2 13 -13
2  800 2 10 -10
3  790 1 10 -10
4  630 2 8 -8
5  620 17 7 -7
6  600 3 7 -7
7  170 1 -4 4
8  150 1 -4 4
9  140 2 -5 5
10  100 1 -5 5
11 -100  16 -9 9
12 -200  2 -11 11
13 -300  2 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 106  JAGGY - RAJESHWAR  SOUVIK - PRITAM 4= s ?? 620 7 -7 
1 2 3 2  DEVYANI - SHOBHA  UDAY - MANGALA 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 3 5 4  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  ANDREY - NK GUPTA 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 4 7 6  ARUN - SUBHASH BADAL  LYNN - RAHUL 5x-4 w ?? 800 10 -10 
1 5 9 8  GOPAL - VIRENDRA  JAGDISH - GULSHAN 5-1 s ?? -100 -9 9 
1 6 11 10  S BALA - V SUBBARAO  ALOK - SUKAMAL 3= s ?? 140 -5 5 
1 7 13 12  DIPAK - MILIND  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4= s ?? 620 7 -7 
1 8 15 14  GUDDI - PRADIPA  ANJU - ANURADHA 4-1 n ?? -100 -9 9 
1 9 17 16  RAMAN - S KRISHNAN  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 10 19 18  VM LAL - P HEGDE  PUNEET - VIJAY 4= s ?? 620 7 -7 
1 11 21 20  DR. SUBBARAO - SUKU  R VASU - A BAHULKAR 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 12 23 22  VASANTI - VAHALIA  VIJAY - TV RAMANI 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 13 25 24  R SRIDHARAN - DHAKRAS  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 14 27 26  PARIMAL - RUPA  HEMANT - DR. ATUL 4= s ?? 620 7 -7 
1 15 29 28  RAJESH - R TRIPATHI  RV - ARVIND 5x-5 w ?? 1100 13 -13 
1 16 31 30  RAJEEV - HIMANI  VINOD - DR. TANNA 5-2 s ?? -200 -11 11 
1 17 33 32  JENISH - VINOTH  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 18 35 34  MAKARAND - ASHOK  ANAL - JITU 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 19 37 36  DAYA - DIPAK  VINAY - ANIMESH 3NT= n ?? 600 7 -7 
1 20 39 38  ZAHIR - JAGDISH  PARAG - PRANEET 4= s ?? 620 7 -7 
1 21 41 40  YVETTE - ASANZGIRI  AJIT - SHRIKANT 3NT-3 n ?? -300 -12 12 
1 22 43 42  KS SAMANT - RA AGARWAL  KAMLESH - SHANKAR 4= s ?? 620 7 -7 
1 23 45 44  RAJESH - ANANTVIKRAM  PRAKASH - WADIA 2+1 s ?? 140 -5 5 
1 24 47 46  PUNEET - PRADEEP  ASHOK - SUMIT 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 25 49 48  SANDEEP - MARIANNE  GAJENDRA - SK SHARMA 5x-5 e ?? 1100 13 -13 
1 26 51 50  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  ARCHIE - AVI MAHADAR 3NT-2 n ?? -200 -11 11 
1 27 53 52  VARSHA - IAN  SANJOY - SK IYENGAR 4= s ?? 620 7 -7 
1 28 55 54  SUNIT - KEYZAD  HARSHAD - KK SHETTY 4= s ?? 620 7 -7 
1 29 57 56  SHOBHA - M  SOUNAK - SOUMALYA 4= n ?? 620 7 -7 
1 30 59 58  GEETA - ASHA  DEVEN - GARRY 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 31 61 60  DEBASHISH - SWARNENDU  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT-3 n ?? -300 -12 12 
1 32 63 62  DR. - AMARJIT  SANDEEP - NATASHA 4x= n ?? 790 10 -10 
1 33 65 64  INDIRA - AMITA  SAPAN - SUBIR 4= s ?? 620 7 -7 
1 34 67 66  RAJU - AJAY  ARVIND - DEVANG 4= n ?? 620 7 -7 
1 35 69 68  MANECK - HANSOTIA  PETTAM - RANI 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 36 71 70  SHEELU - MOTI  ALOK - SAMIR 4= s ?? 620 7 -7 
1 37 73 72  FINTON - A SARKAR  MAHAPATRA - SMITI 4= n ?? 620 7 -7 
1 38 75 74  PRAMOD - B OGALE  JKBHOSALE - ABHAY 4x-4 e ?? 800 10 -10 
1 39 77 76  SATISH - SUKRIT  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 5-1 s ?? -100 -9 9 
1 40 79 78  UTTAM - JM SHAH  S BEHURIA - SUTANU 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 41 81 80  ASHOK - SP AGGARWAL  BHABHESH - NAVNEET 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 42 83 82  RAVI - SUBHASH  KAMAL - A SANYAL S ROY 4-3 w ?? 150 -4 4 
1 43 85 84  JEROO - B PURIA  S SOME - SUMAN 4= s ?? 620 7 -7 
1 44 87 86  MINAL - NIYATI  SANJIT - ABHIJIT 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 45 89 88  HEMA - RAHUL  HEMANT - DEBABRATA 3NT+1 n ?? 630 8 -8 
1 46 91 90  SUNIL - A BAPAT ANIL  PRAKASH - PC GUPTA 4-1 n ?? -100 -9 9 
1 47 93 92  MADHU - PANKAJA  S JHAVERI - A.46W 4-1 s ?? -100 -9 9 
1 48 95 94  SHANKARAN - A.48S  SNEHASISH - SUBHASHISH 2+2 s ?? 170 -4 4 
1 49 97 96  KAUSTUBH - ANIKET  B - PINAKI RAMKRISHNA 4= s ?? 620 7 -7 
1 50 99 98  PRIYA - BINDIYA  MEENAL - TARU 4= s ?? 620 7 -7 
1 51 101 100  SAMPATH - DILIP  ANOOP - KAJAL 3-2 w ?? 100 -5 5 
1 52 103 102  LEENA - BARDHAN  SRINIVAS - SG SURVE 4= s ?? 620 7 -7 
1 53 105 104  RAVICHANDRAN - UMESH  STANLEY - RONALD 3NT+1 n ?? 630 8 -8