Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    13  14  15  16  17  18
board  13 (1)    North    all
  A K J 8 6 54
  J 6 5
  8
  6 5
  2
  Q 7 4
  A Q 10 7 4 3
  A 10 2
  Q 9
  K 3 2
  K 6 5 2
  K J 7 3
  10 7 3
  A 10 9 8
  J 9
  Q 9 8 4
Analysis
Not available
board  13, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 60, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  730 2 12 -12
2  620 1 11 -11
3  400 2 8 -8
4  200 1 4 -4
5  170 5 3 -3
6  140 10 2 -2
7  100 14 1 -1
8 -100  6 -4 4
9 -130  5 -5 5
10 -150  1 -5 5
11 -200  1 -6 6
12 -500  1 -11 11
13 -600  2 -12 12
14 -660  1 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 104  JAGGY - RAJESHWAR  STANLEY - RONALD 3= n ?? 140 2 -2 
1 2 3 106  DEVYANI - SHOBHA  SOUVIK - PRITAM 3+1 n ?? 170 3 -3 
1 3 5 2  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  UDAY - MANGALA 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 4 7 4  ARUN - SUBHASH BADAL  ANDREY - NK GUPTA 3x= n ?? 730 12 -12 
1 5 9 6  GOPAL - VIRENDRA  LYNN - RAHUL 4= w ?? -130 -5 5 
1 6 11 8  S BALA - V SUBBARAO  JAGDISH - GULSHAN 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 7 13 10  DIPAK - MILIND  ALOK - SUKAMAL 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 8 15 12  GUDDI - PRADIPA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 5-1 e ?? 100 1 -1 
1 9 17 14  RAMAN - S KRISHNAN  ANJU - ANURADHA 3+2 n ?? 200 4 -4 
1 10 19 16  VM LAL - P HEGDE  ABHIJIT - SATYABRATA 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 11 21 18  DR. SUBBARAO - SUKU  PUNEET - VIJAY 3+1 n ?? 170 3 -3 
1 12 23 20  VASANTI - VAHALIA  R VASU - A BAHULKAR 3+1 n ?? 170 3 -3 
1 13 25 22  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VIJAY - TV RAMANI 3= n ?? 140 2 -2 
1 14 27 24  PARIMAL - RUPA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3x= n ?? 730 12 -12 
1 15 29 26  RAJESH - R TRIPATHI  HEMANT - DR. ATUL 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 16 31 28  RAJEEV - HIMANI  RV - ARVIND 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 17 33 30  JENISH - VINOTH  VINOD - DR. TANNA 3= n ?? 140 2 -2 
1 18 35 32  MAKARAND - ASHOK  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 19 37 34  DAYA - DIPAK  ANAL - JITU 4= e ?? -130 -5 5 
1 20 39 36  ZAHIR - JAGDISH  VINAY - ANIMESH 4= w ?? -130 -5 5 
1 21 41 38  YVETTE - ASANZGIRI  PARAG - PRANEET 4= n ?? 620 11 -11 
1 22 43 40  KS SAMANT - RA AGARWAL  AJIT - SHRIKANT 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 23 45 42  RAJESH - ANANTVIKRAM  KAMLESH - SHANKAR 3= n ?? 140 2 -2 
1 24 47 44  PUNEET - PRADEEP  PRAKASH - WADIA 5= e ?? -600 -12 12 
1 25 49 46  SANDEEP - MARIANNE  ASHOK - SUMIT 4= e ?? -130 -5 5 
1 26 51 48  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  GAJENDRA - SK SHARMA 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 27 53 50  VARSHA - IAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 3= s ?? 140 2 -2 
1 28 55 52  SUNIT - KEYZAD  SANJOY - SK IYENGAR 3= n ?? 140 2 -2 
1 29 57 54  SHOBHA - M  HARSHAD - KK SHETTY 3= n ?? 140 2 -2 
1 30 59 56  GEETA - ASHA  SOUNAK - SOUMALYA 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 31 61 58  DEBASHISH - SWARNENDU  DEVEN - GARRY 3= n ?? 140 2 -2 
1 32 63 60  DR. - AMARJIT  KP MATHUR - NK SHARMA 5-1 e ?? 100 1 -1 
1 33 65 62  INDIRA - AMITA  SANDEEP - NATASHA 4+1 w ?? -150 -5 5 
1 34 67 64  RAJU - AJAY  SAPAN - SUBIR 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 35 69 66  MANECK - HANSOTIA  ARVIND - DEVANG 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 36 71 68  SHEELU - MOTI  PETTAM - RANI 4-4 e ?? 400 8 -8 
1 37 73 70  FINTON - A SARKAR  ALOK - SAMIR 5-1 e ?? 100 1 -1 
1 38 75 72  PRAMOD - B OGALE  MAHAPATRA - SMITI 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 39 77 74  SATISH - SUKRIT  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+2 e ?? -660 -12 12 
1 40 79 76  UTTAM - JM SHAH  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 3x-1 n ?? -200 -6 6 
1 41 81 78  ASHOK - SP AGGARWAL  S BEHURIA - SUTANU 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 42 83 80  RAVI - SUBHASH  BHABHESH - NAVNEET 5= w ?? -600 -12 12 
1 43 85 82  JEROO - B PURIA  KAMAL - A SANYAL S ROY 3+1 n ?? 170 3 -3 
1 44 87 84  MINAL - NIYATI  S SOME - SUMAN 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 45 89 86  HEMA - RAHUL  SANJIT - ABHIJIT 3= n ?? 140 2 -2 
1 46 91 88  SUNIL - A BAPAT ANIL  HEMANT - DEBABRATA 4-1 n ?? -100 -4 4 
1 47 93 90  MADHU - PANKAJA  PRAKASH - PC GUPTA 3NT-4 w ?? 400 8 -8 
1 48 95 92  SHANKARAN - A.48S  S JHAVERI - A.46W 3+1 n ?? 170 3 -3 
1 49 97 94  KAUSTUBH - ANIKET  SNEHASISH - SUBHASHISH 3= n ?? 140 2 -2 
1 50 99 96  PRIYA - BINDIYA  B - PINAKI RAMKRISHNA 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 51 101 98  SAMPATH - DILIP  MEENAL - TARU 5-1 w ?? 100 1 -1 
1 52 103 100  LEENA - BARDHAN  ANOOP - KAJAL 5x-2 n ?? -500 -11 11 
1 53 105 102  RAVICHANDRAN - UMESH  SRINIVAS - SG SURVE 4= w ?? -130 -5 5 

board  14 (2)    East    none click here for board selection
  10 5 3
  J 10 7 6
 
  J 8 7 6 5 2
  8
  9 5 4 2
  A K Q 7 5 2
  K 10
  A K J 7 4 2
  A 8
  J 10 4
  9 3
  Q 9 6
  K Q 3
  9 8 6 3
  A Q 4
Analysis
Not available
board  14, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -390, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  200 1 11 -11
2  100 1 10 -10
3  50 3 10 -10
4 -130  3 6 -6
5 -150  1 6 -6
6 -170  1 6 -6
7 -400  20 0 0
8 -420  4 -1 1
9 -430  16 -1 1
10 -550  1 -4 4
11 -920  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 104  JAGGY - RAJESHWAR  STANLEY - RONALD 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 2 3 106  DEVYANI - SHOBHA  SOUVIK - PRITAM 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 3 5 2  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  UDAY - MANGALA 3NT= e ?? -400 0 0 
1 4 7 4  ARUN - SUBHASH BADAL  ANDREY - NK GUPTA 3NT= w ?? -400 0 0 
1 5 9 6  GOPAL - VIRENDRA  LYNN - RAHUL 3NTx= w ?? -550 -4 4 
1 6 11 8  S BALA - V SUBBARAO  JAGDISH - GULSHAN 3NT= w ?? -400 0 0 
1 7 13 10  DIPAK - MILIND  ALOK - SUKAMAL 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 8 15 12  GUDDI - PRADIPA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 9 17 14  RAMAN - S KRISHNAN  ANJU - ANURADHA 5= w ?? -400 0 0 
1 10 19 16  VM LAL - P HEGDE  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT= w ?? -400 0 0 
1 11 21 18  DR. SUBBARAO - SUKU  PUNEET - VIJAY 5= w ?? -400 0 0 
1 12 23 20  VASANTI - VAHALIA  R VASU - A BAHULKAR 3NT= w ?? -400 0 0 
1 13 25 22  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VIJAY - TV RAMANI 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 14 27 24  PARIMAL - RUPA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 15 29 26  RAJESH - R TRIPATHI  HEMANT - DR. ATUL 5= w ?? -400 0 0 
1 16 31 28  RAJEEV - HIMANI  RV - ARVIND 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 17 33 30  JENISH - VINOTH  VINOD - DR. TANNA 4+1 w ?? -150 6 -6 
1 18 35 32  MAKARAND - ASHOK  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 19 37 34  DAYA - DIPAK  ANAL - JITU 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 20 39 36  ZAHIR - JAGDISH  VINAY - ANIMESH 3NT= w ?? -400 0 0 
1 21 41 38  YVETTE - ASANZGIRI  PARAG - PRANEET 5-2 w ?? 100 10 -10 
1 22 43 40  KS SAMANT - RA AGARWAL  AJIT - SHRIKANT 4= e ?? -420 -1 1 
1 23 45 42  RAJESH - ANANTVIKRAM  KAMLESH - SHANKAR 5= w ?? -400 0 0 
1 24 47 44  PUNEET - PRADEEP  PRAKASH - WADIA 5+1 w ?? -420 -1 1 
1 25 49 46  SANDEEP - MARIANNE  ASHOK - SUMIT 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 26 51 48  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 27 53 50  VARSHA - IAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 3NT+1 e ?? -430 -1 1 
1 28 55 52  SUNIT - KEYZAD  SANJOY - SK IYENGAR 5= w ?? -400 0 0 
1 29 57 54  SHOBHA - M  HARSHAD - KK SHETTY 3NT= e ?? -400 0 0 
1 30 59 56  GEETA - ASHA  SOUNAK - SOUMALYA 3NT= e ?? -400 0 0 
1 31 61 58  DEBASHISH - SWARNENDU  DEVEN - GARRY 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 32 63 60  DR. - AMARJIT  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT= e ?? -400 0 0 
1 33 65 62  INDIRA - AMITA  SANDEEP - NATASHA 6= w ?? -920 -11 11 
1 34 67 64  RAJU - AJAY  SAPAN - SUBIR 4-1 e ?? 50 10 -10 
1 35 69 66  MANECK - HANSOTIA  ARVIND - DEVANG 4= w ?? -130 6 -6 
1 36 71 68  SHEELU - MOTI  PETTAM - RANI 4= w ?? -130 6 -6 
1 37 73 70  FINTON - A SARKAR  ALOK - SAMIR 3NT+1 e ?? -430 -1 1 
1 38 75 72  PRAMOD - B OGALE  MAHAPATRA - SMITI 4= e ?? -420 -1 1 
1 39 77 74  SATISH - SUKRIT  JKBHOSALE - ABHAY 3+3 w ?? -170 6 -6 
1 40 79 76  UTTAM - JM SHAH  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 5= e ?? -400 0 0 
1 41 81 78  ASHOK - SP AGGARWAL  S BEHURIA - SUTANU 3NT= w ?? -400 0 0 
1 42 83 80  RAVI - SUBHASH  BHABHESH - NAVNEET 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 43 85 82  JEROO - B PURIA  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 44 87 84  MINAL - NIYATI  S SOME - SUMAN 5= w ?? -400 0 0 
1 45 89 86  HEMA - RAHUL  SANJIT - ABHIJIT 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 46 91 88  SUNIL - A BAPAT ANIL  HEMANT - DEBABRATA 5-1 w ?? 50 10 -10 
1 47 93 90  MADHU - PANKAJA  PRAKASH - PC GUPTA 5= w ?? -400 0 0 
1 48 95 92  SHANKARAN - A.48S  S JHAVERI - A.46W 6-4 w ?? 200 11 -11 
1 49 97 94  KAUSTUBH - ANIKET  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NT+1 w ?? -430 -1 1 
1 50 99 96  PRIYA - BINDIYA  B - PINAKI RAMKRISHNA 3+1 w ?? -130 6 -6 
1 51 101 98  SAMPATH - DILIP  MEENAL - TARU 3NT= w ?? -400 0 0 
1 52 103 100  LEENA - BARDHAN  ANOOP - KAJAL 5= w ?? -400 0 0 
1 53 105 102  RAVICHANDRAN - UMESH  SRINIVAS - SG SURVE 5+1 w ?? -420 -1 1 

board  15 (3)    South    NS vul click here for board selection
  A 10 9 3
  A 7 5
  A
  J 9 8 7 6
  K Q 4
  K 6 4 3
  9 6 5
  Q 10 2
  6 2
  Q J 9 2
  K Q J 4 3
  A 5
  J 8 7 5
  10 8
  10 8 7 2
  K 4 3
Analysis
Not available
board  15, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -30, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  500 1 11 -11
2  140 1 5 -5
3  110 3 4 -4
4  100 5 4 -4
5  50 15 2 -2
6 -90  10 -2 2
7 -100  2 -2 2
8 -110  1 -2 2
9 -120  1 -3 3
10 -130  1 -3 3
11 -140  3 -3 3
12 -150  2 -3 3
13 -170  1 -4 4
14 -200  3 -5 5
15 -420  2 -9 9
16 -500  1 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 104  JAGGY - RAJESHWAR  STANLEY - RONALD 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 2 3 106  DEVYANI - SHOBHA  SOUVIK - PRITAM 3-1 e ?? 50 2 -2 
1 3 5 2  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  UDAY - MANGALA 2NT-1 w ?? 50 2 -2 
1 4 7 4  ARUN - SUBHASH BADAL  ANDREY - NK GUPTA 1+2 n ?? 110 4 -4 
1 5 9 6  GOPAL - VIRENDRA  LYNN - RAHUL 4= e ?? -420 -9 9 
1 6 11 8  S BALA - V SUBBARAO  JAGDISH - GULSHAN 3+1 e ?? -170 -4 4 
1 7 13 10  DIPAK - MILIND  ALOK - SUKAMAL 3NT-2 w ?? 100 4 -4 
1 8 15 12  GUDDI - PRADIPA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3NT-2 e ?? 100 4 -4 
1 9 17 14  RAMAN - S KRISHNAN  ANJU - ANURADHA 2+1 w ?? -140 -3 3 
1 10 19 16  VM LAL - P HEGDE  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT-1 e ?? 50 2 -2 
1 11 21 18  DR. SUBBARAO - SUKU  PUNEET - VIJAY 3= s ?? 140 5 -5 
1 12 23 20  VASANTI - VAHALIA  R VASU - A BAHULKAR 1x-2 n ?? -500 -10 10 
1 13 25 22  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VIJAY - TV RAMANI 3NT-2 w ?? 100 4 -4 
1 14 27 24  PARIMAL - RUPA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4-1 e ?? 50 2 -2 
1 15 29 26  RAJESH - R TRIPATHI  HEMANT - DR. ATUL 2= e ?? -90 -2 2 
1 16 31 28  RAJEEV - HIMANI  RV - ARVIND 3-1 n ?? -100 -2 2 
1 17 33 30  JENISH - VINOTH  VINOD - DR. TANNA 3-1 w ?? 50 2 -2 
1 18 35 32  MAKARAND - ASHOK  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 19 37 34  DAYA - DIPAK  ANAL - JITU 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 20 39 36  ZAHIR - JAGDISH  VINAY - ANIMESH 4-1 n ?? -100 -2 2 
1 21 41 38  YVETTE - ASANZGIRI  PARAG - PRANEET 2= s ?? 110 4 -4 
1 22 43 40  KS SAMANT - RA AGARWAL  AJIT - SHRIKANT 3-1 e ?? 50 2 -2 
1 23 45 42  RAJESH - ANANTVIKRAM  KAMLESH - SHANKAR 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 24 47 44  PUNEET - PRADEEP  PRAKASH - WADIA 3NT-1 e ?? 50 2 -2 
1 25 49 46  SANDEEP - MARIANNE  ASHOK - SUMIT 2NT-1 w ?? 50 2 -2 
1 26 51 48  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  GAJENDRA - SK SHARMA 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 27 53 50  VARSHA - IAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 3-1 w ?? 50 2 -2 
1 28 55 52  SUNIT - KEYZAD  SANJOY - SK IYENGAR 2= e ?? -90 -2 2 
1 29 57 54  SHOBHA - M  HARSHAD - KK SHETTY 2-2 n ?? -200 -5 5 
1 30 59 56  GEETA - ASHA  SOUNAK - SOUMALYA 3NTx-3 e ?? 500 11 -11 
1 31 61 58  DEBASHISH - SWARNENDU  DEVEN - GARRY 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 32 63 60  DR. - AMARJIT  KP MATHUR - NK SHARMA 1NT+2 e ?? -150 -3 3 
1 33 65 62  INDIRA - AMITA  SANDEEP - NATASHA 2NT+1 w ?? -150 -3 3 
1 34 67 64  RAJU - AJAY  SAPAN - SUBIR 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 35 69 66  MANECK - HANSOTIA  ARVIND - DEVANG 1-2 n ?? -200 -5 5 
1 36 71 68  SHEELU - MOTI  PETTAM - RANI 2= e ?? -110 -2 2 
1 37 73 70  FINTON - A SARKAR  ALOK - SAMIR 2+1 e ?? -140 -3 3 
1 38 75 72  PRAMOD - B OGALE  MAHAPATRA - SMITI 3-1 e ?? 50 2 -2 
1 39 77 74  SATISH - SUKRIT  JKBHOSALE - ABHAY 4-1 e ?? 50 2 -2 
1 40 79 76  UTTAM - JM SHAH  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 1NT= w ?? -90 -2 2 
1 41 81 78  ASHOK - SP AGGARWAL  S BEHURIA - SUTANU 2+2 e ?? -130 -3 3 
1 42 83 80  RAVI - SUBHASH  BHABHESH - NAVNEET 1NT+1 w ?? -120 -3 3 
1 43 85 82  JEROO - B PURIA  KAMAL - A SANYAL S ROY 4= e ?? -420 -9 9 
1 44 87 84  MINAL - NIYATI  S SOME - SUMAN 3NT-2 w ?? 100 4 -4 
1 45 89 86  HEMA - RAHUL  SANJIT - ABHIJIT 3-1 e ?? 50 2 -2 
1 46 91 88  SUNIL - A BAPAT ANIL  HEMANT - DEBABRATA 2NT-1 w ?? 50 2 -2 
1 47 93 90  MADHU - PANKAJA  PRAKASH - PC GUPTA 2+1 n ?? 110 4 -4 
1 48 95 92  SHANKARAN - A.48S  S JHAVERI - A.46W 2= e ?? -90 -2 2 
1 49 97 94  KAUSTUBH - ANIKET  SNEHASISH - SUBHASHISH 2NT-1 w ?? 50 2 -2 
1 50 99 96  PRIYA - BINDIYA  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NT-2 w ?? 100 4 -4 
1 51 101 98  SAMPATH - DILIP  MEENAL - TARU 1-2 n ?? -200 -5 5 
1 52 103 100  LEENA - BARDHAN  ANOOP - KAJAL 2= e ?? -90 -2 2 
1 53 105 102  RAVICHANDRAN - UMESH  SRINIVAS - SG SURVE 3-1 w ?? 50 2 -2 

board  16 (4)    West    EW vul click here for board selection
  K J 8 5
  J 6 5
  K Q 8 6
  A 4
  Q 6 4
  9 3
  J 7
  Q J 10 9 8 2
  10 7
  A K 7 2
  9 4 3 2
  K 5 3
  A 9 3 2
  Q 10 8 4
  A 10 5
  7 6
Analysis
Not available
board  16, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 310, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  450 5 4 -4
2  420 23 3 -3
3  210 1 -3 3
4  200 4 -3 3
5  180 1 -4 4
6  170 6 -4 4
7  140 2 -5 5
8  120 3 -5 5
9  100 2 -5 5
10  90 1 -6 6
11 -50  3 -8 8
12 -100  1 -9 9
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 104  JAGGY - RAJESHWAR  STANLEY - RONALD 4+1 s ?? 450 4 -4 
1 2 3 106  DEVYANI - SHOBHA  SOUVIK - PRITAM 4= s ?? 420 3 -3 
1 3 5 2  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  UDAY - MANGALA 1NT+4 n ?? 210 -3 3 
1 4 7 4  ARUN - SUBHASH BADAL  ANDREY - NK GUPTA 4= n ?? 420 3 -3 
1 5 9 6  GOPAL - VIRENDRA  LYNN - RAHUL 2+1 n ?? 140 -5 5 
1 6 11 8  S BALA - V SUBBARAO  JAGDISH - GULSHAN 2+2 n ?? 170 -4 4 
1 7 13 10  DIPAK - MILIND  ALOK - SUKAMAL 1NT= s ?? 90 -6 6 
1 8 15 12  GUDDI - PRADIPA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4+1 n ?? 450 4 -4 
1 9 17 14  RAMAN - S KRISHNAN  ANJU - ANURADHA 2+2 n ?? 170 -4 4 
1 10 19 16  VM LAL - P HEGDE  ABHIJIT - SATYABRATA 4= n ?? 420 3 -3 
1 11 21 18  DR. SUBBARAO - SUKU  PUNEET - VIJAY 3+1 n ?? 170 -4 4 
1 12 23 20  VASANTI - VAHALIA  R VASU - A BAHULKAR 3+2 n ?? 200 -3 3 
1 13 25 22  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VIJAY - TV RAMANI 4= n ?? 420 3 -3 
1 14 27 24  PARIMAL - RUPA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4= n ?? 420 3 -3 
1 15 29 26  RAJESH - R TRIPATHI  HEMANT - DR. ATUL 1NT+3 n ?? 180 -4 4 
1 16 31 28  RAJEEV - HIMANI  RV - ARVIND 4-1 n ?? -50 -8 8 
1 17 33 30  JENISH - VINOTH  VINOD - DR. TANNA 1NT+1 n ?? 120 -5 5 
1 18 35 32  MAKARAND - ASHOK  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 19 37 34  DAYA - DIPAK  ANAL - JITU 4-1 n ?? -50 -8 8 
1 20 39 36  ZAHIR - JAGDISH  VINAY - ANIMESH 2+3 n ?? 200 -3 3 
1 21 41 38  YVETTE - ASANZGIRI  PARAG - PRANEET 4= n ?? 420 3 -3 
1 22 43 40  KS SAMANT - RA AGARWAL  AJIT - SHRIKANT 4= n ?? 420 3 -3 
1 23 45 42  RAJESH - ANANTVIKRAM  KAMLESH - SHANKAR 2+2 n ?? 170 -4 4 
1 24 47 44  PUNEET - PRADEEP  PRAKASH - WADIA 3-1 w ?? 100 -5 5 
1 25 49 46  SANDEEP - MARIANNE  ASHOK - SUMIT 4= n ?? 420 3 -3 
1 26 51 48  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  GAJENDRA - SK SHARMA 4= n ?? 420 3 -3 
1 27 53 50  VARSHA - IAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 4= n ?? 420 3 -3 
1 28 55 52  SUNIT - KEYZAD  SANJOY - SK IYENGAR 1NT+1 n ?? 120 -5 5 
1 29 57 54  SHOBHA - M  HARSHAD - KK SHETTY 4+1 n ?? 450 4 -4 
1 30 59 56  GEETA - ASHA  SOUNAK - SOUMALYA 2+3 n ?? 200 -3 3 
1 31 61 58  DEBASHISH - SWARNENDU  DEVEN - GARRY 4= n ?? 420 3 -3 
1 32 63 60  DR. - AMARJIT  KP MATHUR - NK SHARMA 2+2 n ?? 170 -4 4 
1 33 65 62  INDIRA - AMITA  SANDEEP - NATASHA 3-2 s ?? -100 -9 9 
1 34 67 64  RAJU - AJAY  SAPAN - SUBIR 4= n ?? 420 3 -3 
1 35 69 66  MANECK - HANSOTIA  ARVIND - DEVANG 4= s ?? 420 3 -3 
1 36 71 68  SHEELU - MOTI  PETTAM - RANI 4= n ?? 420 3 -3 
1 37 73 70  FINTON - A SARKAR  ALOK - SAMIR 4= n ?? 420 3 -3 
1 38 75 72  PRAMOD - B OGALE  MAHAPATRA - SMITI 4= n ?? 420 3 -3 
1 39 77 74  SATISH - SUKRIT  JKBHOSALE - ABHAY 2+2 n ?? 170 -4 4 
1 40 79 76  UTTAM - JM SHAH  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 4= n ?? 420 3 -3 
1 41 81 78  ASHOK - SP AGGARWAL  S BEHURIA - SUTANU 4= n ?? 420 3 -3 
1 42 83 80  RAVI - SUBHASH  BHABHESH - NAVNEET 3NT-1 n ?? -50 -8 8 
1 43 85 82  JEROO - B PURIA  KAMAL - A SANYAL S ROY 4= n ?? 420 3 -3 
1 44 87 84  MINAL - NIYATI  S SOME - SUMAN 3-1 w ?? 100 -5 5 
1 45 89 86  HEMA - RAHUL  SANJIT - ABHIJIT 2+1 n ?? 140 -5 5 
1 46 91 88  SUNIL - A BAPAT ANIL  HEMANT - DEBABRATA 4= n ?? 420 3 -3 
1 47 93 90  MADHU - PANKAJA  PRAKASH - PC GUPTA 2NT= n ?? 120 -5 5 
1 48 95 92  SHANKARAN - A.48S  S JHAVERI - A.46W 4= n ?? 420 3 -3 
1 49 97 94  KAUSTUBH - ANIKET  SNEHASISH - SUBHASHISH 2+3 n ?? 200 -3 3 
1 50 99 96  PRIYA - BINDIYA  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+1 n ?? 450 4 -4 
1 51 101 98  SAMPATH - DILIP  MEENAL - TARU 4= n ?? 420 3 -3 
1 52 103 100  LEENA - BARDHAN  ANOOP - KAJAL 4= n ?? 420 3 -3 
1 53 105 102  RAVICHANDRAN - UMESH  SRINIVAS - SG SURVE 4+1 n ?? 450 4 -4 

board  17 (5)    North    none click here for board selection
  K
  8 7 6 4
  K Q J 9 7 5
  K 9
  10 9
  Q 9
  8 3
  A 10 7 6 5 42
  A J 8 7 5 32
  A J 5 2
  6
  3
  Q 6 4
  K 10 3
  A 10 4 2
  Q J 8
Analysis
Not available
board  17, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -60, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  650 1 12 -12
2  500 1 11 -11
3  460 1 11 -11
4  430 3 10 -10
5  400 7 10 -10
6  130 1 5 -5
7  110 4 5 -5
8  100 3 4 -4
9 -50  7 0 0
10 -100  7 -1 1
11 -150  1 -3 3
12 -170  2 -3 3
13 -420  1 -8 8
14 -590  12 -11 11
15 -630  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 104  JAGGY - RAJESHWAR  STANLEY - RONALD 4-1 n ?? -50 0 0 
1 2 3 106  DEVYANI - SHOBHA  SOUVIK - PRITAM 3NT-1 s ?? -50 0 0 
1 3 5 2  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  UDAY - MANGALA 3NT+1 s ?? 430 10 -10 
1 4 7 4  ARUN - SUBHASH BADAL  ANDREY - NK GUPTA 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 5 9 6  GOPAL - VIRENDRA  LYNN - RAHUL 3x+1 e ?? -630 -11 11 
1 6 11 8  S BALA - V SUBBARAO  JAGDISH - GULSHAN 5-2 n ?? -100 -1 1 
1 7 13 10  DIPAK - MILIND  ALOK - SUKAMAL 4x= e ?? -590 -11 11 
1 8 15 12  GUDDI - PRADIPA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 3= n ?? 110 5 -5 
1 9 17 14  RAMAN - S KRISHNAN  ANJU - ANURADHA 3NT-2 s ?? -100 -1 1 
1 10 19 16  VM LAL - P HEGDE  ABHIJIT - SATYABRATA 4x= e ?? -590 -11 11 
1 11 21 18  DR. SUBBARAO - SUKU  PUNEET - VIJAY 4= n ?? 130 5 -5 
1 12 23 20  VASANTI - VAHALIA  R VASU - A BAHULKAR 3= n ?? 110 5 -5 
1 13 25 22  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VIJAY - TV RAMANI 4-1 n ?? -50 0 0 
1 14 27 24  PARIMAL - RUPA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 15 29 26  RAJESH - R TRIPATHI  HEMANT - DR. ATUL 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 16 31 28  RAJEEV - HIMANI  RV - ARVIND 4-1 n ?? -50 0 0 
1 17 33 30  JENISH - VINOTH  VINOD - DR. TANNA 4x-1 e ?? 100 4 -4 
1 18 35 32  MAKARAND - ASHOK  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 19 37 34  DAYA - DIPAK  ANAL - JITU 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 20 39 36  ZAHIR - JAGDISH  VINAY - ANIMESH 4= e ?? -420 -8 8 
1 21 41 38  YVETTE - ASANZGIRI  PARAG - PRANEET 3NT+2 s ?? 460 11 -11 
1 22 43 40  KS SAMANT - RA AGARWAL  AJIT - SHRIKANT 3NT+1 n ?? 430 10 -10 
1 23 45 42  RAJESH - ANANTVIKRAM  KAMLESH - SHANKAR 3+1 e ?? -170 -3 3 
1 24 47 44  PUNEET - PRADEEP  PRAKASH - WADIA 4x-1 e ?? 100 4 -4 
1 25 49 46  SANDEEP - MARIANNE  ASHOK - SUMIT 4x= e ?? -590 -11 11 
1 26 51 48  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 27 53 50  VARSHA - IAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 5-1 s ?? -50 0 0 
1 28 55 52  SUNIT - KEYZAD  SANJOY - SK IYENGAR 4-1 n ?? -50 0 0 
1 29 57 54  SHOBHA - M  HARSHAD - KK SHETTY 5-1 n ?? -50 0 0 
1 30 59 56  GEETA - ASHA  SOUNAK - SOUMALYA 5-2 n ?? -100 -1 1 
1 31 61 58  DEBASHISH - SWARNENDU  DEVEN - GARRY 3= n ?? 110 5 -5 
1 32 63 60  DR. - AMARJIT  KP MATHUR - NK SHARMA 5-2 n ?? -100 -1 1 
1 33 65 62  INDIRA - AMITA  SANDEEP - NATASHA 4x= e ?? -590 -11 11 
1 34 67 64  RAJU - AJAY  SAPAN - SUBIR 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 35 69 66  MANECK - HANSOTIA  ARVIND - DEVANG 4x= e ?? -590 -11 11 
1 36 71 68  SHEELU - MOTI  PETTAM - RANI 3+1 e ?? -170 -3 3 
1 37 73 70  FINTON - A SARKAR  ALOK - SAMIR 5x-1 n ?? -100 -1 1 
1 38 75 72  PRAMOD - B OGALE  MAHAPATRA - SMITI 4x= e ?? -590 -11 11 
1 39 77 74  SATISH - SUKRIT  JKBHOSALE - ABHAY 4x= e ?? -590 -11 11 
1 40 79 76  UTTAM - JM SHAH  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 5x-3 e ?? 500 11 -11 
1 41 81 78  ASHOK - SP AGGARWAL  S BEHURIA - SUTANU 4x= e ?? -590 -11 11 
1 42 83 80  RAVI - SUBHASH  BHABHESH - NAVNEET 4x= e ?? -590 -11 11 
1 43 85 82  JEROO - B PURIA  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT= s ?? 400 10 -10 
1 44 87 84  MINAL - NIYATI  S SOME - SUMAN 3= n ?? 110 5 -5 
1 45 89 86  HEMA - RAHUL  SANJIT - ABHIJIT 4-3 n ?? -150 -3 3 
1 46 91 88  SUNIL - A BAPAT ANIL  HEMANT - DEBABRATA 3NT+1 s ?? 430 10 -10 
1 47 93 90  MADHU - PANKAJA  PRAKASH - PC GUPTA 3NTx+1 s ?? 650 12 -12 
1 48 95 92  SHANKARAN - A.48S  S JHAVERI - A.46W 4x= e ?? -590 -11 11 
1 49 97 94  KAUSTUBH - ANIKET  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NT-2 s ?? -100 -1 1 
1 50 99 96  PRIYA - BINDIYA  B - PINAKI RAMKRISHNA 4x= e ?? -590 -11 11 
1 51 101 98  SAMPATH - DILIP  MEENAL - TARU 4-2 n ?? -100 -1 1 
1 52 103 100  LEENA - BARDHAN  ANOOP - KAJAL 5x-1 e ?? 100 4 -4 
1 53 105 102  RAVICHANDRAN - UMESH  SRINIVAS - SG SURVE 4x= e ?? -590 -11 11 

board  18 (6)    East    NS vul click here for board selection
  K 3
  A K 9 6 3
  A 9 8 7 4
  3
  10 8 5
  8 7 2
  Q 10 6
  J 8 7 2
  7 6 2
  Q 4
  J 5 3 2
  K Q 10 4
  A Q J 9 4
  J 10 5
  K
  A 9 6 5
Analysis
Not available
board  18, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 1140, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1460 1 8 -8
2  1430 29 7 -7
3  710 2 -10 10
4  690 4 -10 10
5  680 14 -10 10
6  650 1 -10 10
7  600 1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 1 104  JAGGY - RAJESHWAR  STANLEY - RONALD 6= n ?? 1430 7 -7 
1 2 3 106  DEVYANI - SHOBHA  SOUVIK - PRITAM 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 3 5 2  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  UDAY - MANGALA 6= n ?? 1430 7 -7 
1 4 7 4  ARUN - SUBHASH BADAL  ANDREY - NK GUPTA 5+1 n ?? 680 -10 10 
1 5 9 6  GOPAL - VIRENDRA  LYNN - RAHUL 6= n ?? 1430 7 -7 
1 6 11 8  S BALA - V SUBBARAO  JAGDISH - GULSHAN 6= n ?? 1430 7 -7 
1 7 13 10  DIPAK - MILIND  ALOK - SUKAMAL 5+1 n ?? 680 -10 10 
1 8 15 12  GUDDI - PRADIPA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4+1 n ?? 650 -10 10 
1 9 17 14  RAMAN - S KRISHNAN  ANJU - ANURADHA 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 10 19 16  VM LAL - P HEGDE  ABHIJIT - SATYABRATA 6= n ?? 1430 7 -7 
1 11 21 18  DR. SUBBARAO - SUKU  PUNEET - VIJAY 4+3 n ?? 710 -10 10 
1 12 23 20  VASANTI - VAHALIA  R VASU - A BAHULKAR 6= s ?? 1430 7 -7 
1 13 25 22  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VIJAY - TV RAMANI 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 14 27 24  PARIMAL - RUPA  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+3 n ?? 690 -10 10 
1 15 29 26  RAJESH - R TRIPATHI  HEMANT - DR. ATUL 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 16 31 28  RAJEEV - HIMANI  RV - ARVIND 6= n ?? 1430 7 -7 
1 17 33 30  JENISH - VINOTH  VINOD - DR. TANNA 6= n ?? 1430 7 -7 
1 18 35 32  MAKARAND - ASHOK  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 
1 19 37 34  DAYA - DIPAK  ANAL - JITU 6= s ?? 1430 7 -7 
1 20 39 36  ZAHIR - JAGDISH  VINAY - ANIMESH 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 21 41 38  YVETTE - ASANZGIRI  PARAG - PRANEET 6= n ?? 1430 7 -7 
1 22 43 40  KS SAMANT - RA AGARWAL  AJIT - SHRIKANT 6= n ?? 1430 7 -7 
1 23 45 42  RAJESH - ANANTVIKRAM  KAMLESH - SHANKAR 6= n ?? 1430 7 -7 
1 24 47 44  PUNEET - PRADEEP  PRAKASH - WADIA 6= s ?? 1430 7 -7 
1 25 49 46  SANDEEP - MARIANNE  ASHOK - SUMIT 6= n ?? 1430 7 -7 
1 26 51 48  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT+3 s ?? 690 -10 10 
1 27 53 50  VARSHA - IAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 6= n ?? 1430 7 -7 
1 28 55 52  SUNIT - KEYZAD  SANJOY - SK IYENGAR 6= n ?? 1430 7 -7 
1 29 57 54  SHOBHA - M  HARSHAD - KK SHETTY 6= n ?? 1430 7 -7 
1 30 59 56  GEETA - ASHA  SOUNAK - SOUMALYA 6= n ?? 1430 7 -7 
1 31 61 58  DEBASHISH - SWARNENDU  DEVEN - GARRY 6= n ?? 1430 7 -7 
1 32 63 60  DR. - AMARJIT  KP MATHUR - NK SHARMA 6= n ?? 1430 7 -7 
1 33 65 62  INDIRA - AMITA  SANDEEP - NATASHA 6= s ?? 1430 7 -7 
1 34 67 64  RAJU - AJAY  SAPAN - SUBIR 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 35 69 66  MANECK - HANSOTIA  ARVIND - DEVANG 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 36 71 68  SHEELU - MOTI  PETTAM - RANI 6= s ?? 1430 7 -7 
1 37 73 70  FINTON - A SARKAR  ALOK - SAMIR 6= n ?? 1430 7 -7 
1 38 75 72  PRAMOD - B OGALE  MAHAPATRA - SMITI 6= n ?? 1430 7 -7 
1 39 77 74  SATISH - SUKRIT  JKBHOSALE - ABHAY 3NT+3 s ?? 690 -10 10 
1 40 79 76  UTTAM - JM SHAH  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN 6= n ?? 1430 7 -7 
1 41 81 78  ASHOK - SP AGGARWAL  S BEHURIA - SUTANU 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 42 83 80  RAVI - SUBHASH  BHABHESH - NAVNEET 5+1 n ?? 680 -10 10 
1 43 85 82  JEROO - B PURIA  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT= s ?? 600 -11 11 
1 44 87 84  MINAL - NIYATI  S SOME - SUMAN 5+1 n ?? 680 -10 10 
1 45 89 86  HEMA - RAHUL  SANJIT - ABHIJIT 6= n ?? 1430 7 -7 
1 46 91 88  SUNIL - A BAPAT ANIL  HEMANT - DEBABRATA 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 47 93 90  MADHU - PANKAJA  PRAKASH - PC GUPTA 3NT+3 n ?? 690 -10 10 
1 48 95 92  SHANKARAN - A.48S  S JHAVERI - A.46W 6+1 n ?? 1460 8 -8 
1 49 97 94  KAUSTUBH - ANIKET  SNEHASISH - SUBHASHISH 6= n ?? 1430 7 -7 
1 50 99 96  PRIYA - BINDIYA  B - PINAKI RAMKRISHNA 4+2 n ?? 680 -10 10 
1 51 101 98  SAMPATH - DILIP  MEENAL - TARU 4+3 s ?? 710 -10 10 
1 52 103 100  LEENA - BARDHAN  ANOOP - KAJAL 6= n ?? 1430 7 -7 
1 53 105 102  RAVICHANDRAN - UMESH  SRINIVAS - SG SURVE 6= n ?? 1430 7 -7