Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    19  20  21  22  23  24
board  19 (1)    North    EW vul
  10
  K Q J 9 4
  K Q 9 2
  9 7 3
  A Q J 4
  6 5 3 2
  A 7 4
  K 4
  8 7 3
  A 10
  J 10 8 5 3
  10 6 2
  K 9 6 5 2
  8 7
  6
  A Q J 8 5
Analysis
Not available
board  19, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1100 1 14 -14
2  800 2 13 -13
3  650 1 12 -12
4  400 3 8 -8
5  300 2 6 -6
6  200 2 4 -4
7  170 4 4 -4
8  140 2 3 -3
9  130 1 3 -3
10  110 8 2 -2
11 -50  10 -3 3
12 -100  4 -4 4
13 -110  1 -4 4
14 -150  6 -5 5
15 -200  1 -6 6
16 -250  1 -7 7
17 -300  2 -8 8
18 -500  1 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 49  VARSHA - IAN  SANDEEP - MARIANNE 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 2 97 58  KAUSTUBH - ANIKET  DEVEN - GARRY 3NT= n ?? 400 8 -8 
1 3 40 13  AJIT - SHRIKANT  DIPAK - MILIND 3= s ?? 110 2 -2 
1 4 55 22  SUNIT - KEYZAD  VIJAY - TV RAMANI 2x-3 w ?? 800 13 -13 
1 5 5 30  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINOD - DR. TANNA 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 6 36 71  VINAY - ANIMESH  SHEELU - MOTI 3NT-2 n ?? -100 -4 4 
1 7 46 99  ASHOK - SUMIT  PRIYA - BINDIYA 2+2 n ?? 170 4 -4 
1 8 43 75  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAMOD - B OGALE 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 9 63 84  DR. - AMARJIT  S SOME - SUMAN 2= n ?? 110 2 -2 
1 10 33 18  JENISH - VINOTH  PUNEET - VIJAY 2NT-4 e ?? 400 8 -8 
1 11 7 104  ARUN - SUBHASH BADAL  STANLEY - RONALD 3= s ?? 110 2 -2 
1 12 76 89  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMA - RAHUL 3= s ?? 110 2 -2 
1 13 45 67  RAJESH - ANANTVIKRAM  RAJU - AJAY 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 14 19 2  VM LAL - P HEGDE  UDAY - MANGALA 2-3 e ?? 300 6 -6 
1 15 73 96  FINTON - A SARKAR  B - PINAKI RAMKRISHNA 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 16 24 1  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  JAGGY - RAJESHWAR 3NT-5 s ?? -250 -7 7 
1 17 37 81  DAYA - DIPAK  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 18 90 88  PRAKASH - PC GUPTA  HEMANT - DEBABRATA 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 19 103 8  LEENA - BARDHAN  JAGDISH - GULSHAN 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 20 68 23  PETTAM - RANI  VASANTI - VAHALIA 3NTx-2 s ?? -300 -8 8 
1 21 16 59  ABHIJIT - SATYABRATA  GEETA - ASHA 1NTx-3 w ?? 800 13 -13 
1 22 61 65  DEBASHISH - SWARNENDU  INDIRA - AMITA 2+2 n ?? 170 4 -4 
1 23 51 93  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  MADHU - PANKAJA 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 24 86 92  SANJIT - ABHIJIT  S JHAVERI - A.46W 3NT-2 s ?? -100 -4 4 
1 25 83 78  RAVI - SUBHASH  S BEHURIA - SUTANU 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 26 4 56  ANDREY - NK GUPTA  SOUNAK - SOUMALYA 2+2 n ?? 170 4 -4 
1 27 79 94  UTTAM - JM SHAH  SNEHASISH - SUBHASHISH 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 28 106 91  SOUVIK - PRITAM  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT= n ?? 400 8 -8 
1 29 34 60  ANAL - JITU  KP MATHUR - NK SHARMA 2x-4 w ?? 1100 14 -14 
1 30 82 27  KAMAL - A SANYAL S ROY  PARIMAL - RUPA 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 31 74 102  JKBHOSALE - ABHAY  SRINIVAS - SG SURVE 3NTx+1 n ?? 650 12 -12 
1 32 11 28  S BALA - V SUBBARAO  RV - ARVIND 3NTx-2 n ?? -300 -8 8 
1 33 10 87  ALOK - SUKAMAL  MINAL - NIYATI 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 34 12 70  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  ALOK - SAMIR 2= s ?? 110 2 -2 
1 35 100 77  ANOOP - KAJAL  SATISH - SUKRIT 3-2 e ?? 200 4 -4 
1 36 17 105  RAMAN - S KRISHNAN  RAVICHANDRAN - UMESH 2x-1 e ?? 200 4 -4 
1 37 44 21  PRAKASH - WADIA  DR. SUBBARAO - SUKU 2+2 n ?? 170 4 -4 
1 38 48 14  GAJENDRA - SK SHARMA  ANJU - ANURADHA 3= s ?? 110 2 -2 
1 39 38 29  PARAG - PRANEET  RAJESH - R TRIPATHI 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 40 25 69  R SRIDHARAN - DHAKRAS  MANECK - HANSOTIA 4= s ?? 130 3 -3 
1 41 15 64  GUDDI - PRADIPA  SAPAN - SUBIR 2NT-4 n ?? -200 -6 6 
1 42 26 42  HEMANT - DR. ATUL  KAMLESH - SHANKAR 3= s ?? 110 2 -2 
1 43 50 101  ARCHIE - AVI MAHADAR  SAMPATH - DILIP 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 44 6 31  LYNN - RAHUL  RAJEEV - HIMANI 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 45 85 39  JEROO - B PURIA  ZAHIR - JAGDISH 5-2 s ?? -100 -4 4 
1 46 9 52  GOPAL - VIRENDRA  SANJOY - SK IYENGAR 3= w ?? -110 -4 4 
1 47 66 72  ARVIND - DEVANG  MAHAPATRA - SMITI 2-1 n ?? -50 -3 3 
1 48 41 62  YVETTE - ASANZGIRI  SANDEEP - NATASHA 3NTx-3 n ?? -500 -11 11 
1 49 95 80  SHANKARAN - A.48S  BHABHESH - NAVNEET 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 50 35 54  MAKARAND - ASHOK  HARSHAD - KK SHETTY 2NT-2 n ?? -100 -4 4 
1 51 3 47  DEVYANI - SHOBHA  PUNEET - PRADEEP 3= s ?? 110 2 -2 
1 52 57 20  SHOBHA - M  R VASU - A BAHULKAR 3-3 e ?? 300 6 -6 
1 53 98 32  MEENAL - TARU  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  20 (2)    East    all click here for board selection
  K Q 9 4
  Q 9 6 4 3
  K 8 7
  7
  7
  K 7 5 2
  9 6 3 2
  A 8 4 3
  10 8 3 2
  J 8
  A 5
  K J 6 5 2
  A J 6 5
  A 10
  Q J 10 4
  Q 10 9
Analysis
Not available
board  20, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -10, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  620 10 12 -12
2  600 1 12 -12
3  170 1 5 -5
4  140 4 4 -4
5  100 1 3 -3
6 -100  20 -3 3
7 -200  14 -5 5
8 -500  1 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 49  VARSHA - IAN  SANDEEP - MARIANNE 2+1 s ?? 140 4 -4 
1 2 97 58  KAUSTUBH - ANIKET  DEVEN - GARRY 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 3 40 13  AJIT - SHRIKANT  DIPAK - MILIND 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 4 55 22  SUNIT - KEYZAD  VIJAY - TV RAMANI 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 5 5 30  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINOD - DR. TANNA 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 6 36 71  VINAY - ANIMESH  SHEELU - MOTI 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 7 46 99  ASHOK - SUMIT  PRIYA - BINDIYA 4= s ?? 620 12 -12 
1 8 43 75  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAMOD - B OGALE 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 9 63 84  DR. - AMARJIT  S SOME - SUMAN 4= n ?? 620 12 -12 
1 10 33 18  JENISH - VINOTH  PUNEET - VIJAY 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 11 7 104  ARUN - SUBHASH BADAL  STANLEY - RONALD 3NT= s ?? 600 12 -12 
1 12 76 89  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMA - RAHUL 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 13 45 67  RAJESH - ANANTVIKRAM  RAJU - AJAY 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 14 19 2  VM LAL - P HEGDE  UDAY - MANGALA 4-2 n ?? -200 -5 5 
1 15 73 96  FINTON - A SARKAR  B - PINAKI RAMKRISHNA 4-1 n ?? -100 -3 3 
1 16 24 1  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  JAGGY - RAJESHWAR 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 17 37 81  DAYA - DIPAK  ASHOK - SP AGGARWAL 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 18 90 88  PRAKASH - PC GUPTA  HEMANT - DEBABRATA 4= s ?? 620 12 -12 
1 19 103 8  LEENA - BARDHAN  JAGDISH - GULSHAN 4-1 n ?? -100 -3 3 
1 20 68 23  PETTAM - RANI  VASANTI - VAHALIA 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 21 16 59  ABHIJIT - SATYABRATA  GEETA - ASHA 4= s ?? 620 12 -12 
1 22 61 65  DEBASHISH - SWARNENDU  INDIRA - AMITA 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 23 51 93  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  MADHU - PANKAJA 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 24 86 92  SANJIT - ABHIJIT  S JHAVERI - A.46W 4= n ?? 620 12 -12 
1 25 83 78  RAVI - SUBHASH  S BEHURIA - SUTANU 3-2 n ?? -200 -5 5 
1 26 4 56  ANDREY - NK GUPTA  SOUNAK - SOUMALYA 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 27 79 94  UTTAM - JM SHAH  SNEHASISH - SUBHASHISH 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 28 106 91  SOUVIK - PRITAM  SUNIL - A BAPAT ANIL 4= n ?? 620 12 -12 
1 29 34 60  ANAL - JITU  KP MATHUR - NK SHARMA 4= s ?? 620 12 -12 
1 30 82 27  KAMAL - A SANYAL S ROY  PARIMAL - RUPA 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 31 74 102  JKBHOSALE - ABHAY  SRINIVAS - SG SURVE 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 32 11 28  S BALA - V SUBBARAO  RV - ARVIND 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 33 10 87  ALOK - SUKAMAL  MINAL - NIYATI 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 34 12 70  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  ALOK - SAMIR 3+1 n ?? 170 5 -5 
1 35 100 77  ANOOP - KAJAL  SATISH - SUKRIT 3-1 s ?? -100 -3 3 
1 36 17 105  RAMAN - S KRISHNAN  RAVICHANDRAN - UMESH 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 37 44 21  PRAKASH - WADIA  DR. SUBBARAO - SUKU 3= s ?? 140 4 -4 
1 38 48 14  GAJENDRA - SK SHARMA  ANJU - ANURADHA 2+1 s ?? 140 4 -4 
1 39 38 29  PARAG - PRANEET  RAJESH - R TRIPATHI 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 40 25 69  R SRIDHARAN - DHAKRAS  MANECK - HANSOTIA 4= s ?? 620 12 -12 
1 41 15 64  GUDDI - PRADIPA  SAPAN - SUBIR 4x-2 n ?? -500 -10 10 
1 42 26 42  HEMANT - DR. ATUL  KAMLESH - SHANKAR 3NT-1 s ?? -100 -3 3 
1 43 50 101  ARCHIE - AVI MAHADAR  SAMPATH - DILIP 3= s ?? 140 4 -4 
1 44 6 31  LYNN - RAHUL  RAJEEV - HIMANI 3NT-1 s ?? -100 -3 3 
1 45 85 39  JEROO - B PURIA  ZAHIR - JAGDISH 4-1 s ?? -100 -3 3 
1 46 9 52  GOPAL - VIRENDRA  SANJOY - SK IYENGAR 4= s ?? 620 12 -12 
1 47 66 72  ARVIND - DEVANG  MAHAPATRA - SMITI 2-1 e ?? 100 3 -3 
1 48 41 62  YVETTE - ASANZGIRI  SANDEEP - NATASHA 4-1 n ?? -100 -3 3 
1 49 95 80  SHANKARAN - A.48S  BHABHESH - NAVNEET 4-1 n ?? -100 -3 3 
1 50 35 54  MAKARAND - ASHOK  HARSHAD - KK SHETTY 4= s ?? 620 12 -12 
1 51 3 47  DEVYANI - SHOBHA  PUNEET - PRADEEP 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 52 57 20  SHOBHA - M  R VASU - A BAHULKAR 4-1 n ?? -100 -3 3 
1 53 98 32  MEENAL - TARU  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  21 (3)    South    NS vul click here for board selection
  J 9 6
  5 3 2
  Q J 9 4
  A J 9
  Q 10 8 7 3
  J 7 4
  8
  K 7 4 2
  K 4 2
  K 10 9 8 6
  A 6
  8 6 3
  A 5
  A Q
  K 10 7 5 3 2
  Q 10 5
Analysis
Not available
board  21, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 530, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1350 1 13 -13
2  750 1 6 -6
3  690 9 4 -4
4  660 18 4 -4
5  630 3 3 -3
6  600 3 2 -2
7  240 1 -7 7
8  210 4 -8 8
9  180 1 -8 8
10  150 8 -9 9
11  50 2 -10 10
12 -100  1 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 49  VARSHA - IAN  SANDEEP - MARIANNE 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 2 97 58  KAUSTUBH - ANIKET  DEVEN - GARRY 1NT+4 s ?? 210 -8 8 
1 3 40 13  AJIT - SHRIKANT  DIPAK - MILIND 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 4 55 22  SUNIT - KEYZAD  VIJAY - TV RAMANI 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 5 5 30  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINOD - DR. TANNA 1NT+5 s ?? 240 -7 7 
1 6 36 71  VINAY - ANIMESH  SHEELU - MOTI 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 7 46 99  ASHOK - SUMIT  PRIYA - BINDIYA 3+2 s ?? 150 -9 9 
1 8 43 75  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAMOD - B OGALE 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 9 63 84  DR. - AMARJIT  S SOME - SUMAN 3NT+2 n ?? 660 4 -4 
1 10 33 18  JENISH - VINOTH  PUNEET - VIJAY 1NT+4 s ?? 210 -8 8 
1 11 7 104  ARUN - SUBHASH BADAL  STANLEY - RONALD 3NT= s ?? 600 2 -2 
1 12 76 89  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMA - RAHUL 2-1 e ?? 50 -10 10 
1 13 45 67  RAJESH - ANANTVIKRAM  RAJU - AJAY 3NT= s ?? 600 2 -2 
1 14 19 2  VM LAL - P HEGDE  UDAY - MANGALA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 15 73 96  FINTON - A SARKAR  B - PINAKI RAMKRISHNA 3NTx+3 n ?? 1350 13 -13 
1 16 24 1  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  JAGGY - RAJESHWAR 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 17 37 81  DAYA - DIPAK  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 18 90 88  PRAKASH - PC GUPTA  HEMANT - DEBABRATA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 19 103 8  LEENA - BARDHAN  JAGDISH - GULSHAN 3NT+2 n ?? 660 4 -4 
1 20 68 23  PETTAM - RANI  VASANTI - VAHALIA 4+1 s ?? 150 -9 9 
1 21 16 59  ABHIJIT - SATYABRATA  GEETA - ASHA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 22 61 65  DEBASHISH - SWARNENDU  INDIRA - AMITA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 23 51 93  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  MADHU - PANKAJA 3NT-1 s ?? -100 -12 12 
1 24 86 92  SANJIT - ABHIJIT  S JHAVERI - A.46W 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 25 83 78  RAVI - SUBHASH  S BEHURIA - SUTANU 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 26 4 56  ANDREY - NK GUPTA  SOUNAK - SOUMALYA 3NT+1 s ?? 630 3 -3 
1 27 79 94  UTTAM - JM SHAH  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 28 106 91  SOUVIK - PRITAM  SUNIL - A BAPAT ANIL 3NT+2 n ?? 660 4 -4 
1 29 34 60  ANAL - JITU  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 30 82 27  KAMAL - A SANYAL S ROY  PARIMAL - RUPA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 31 74 102  JKBHOSALE - ABHAY  SRINIVAS - SG SURVE 3+2 s ?? 150 -9 9 
1 32 11 28  S BALA - V SUBBARAO  RV - ARVIND 3-1 w ?? 50 -10 10 
1 33 10 87  ALOK - SUKAMAL  MINAL - NIYATI 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 34 12 70  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  ALOK - SAMIR 2NT+3 n ?? 210 -8 8 
1 35 100 77  ANOOP - KAJAL  SATISH - SUKRIT 3+2 s ?? 150 -9 9 
1 36 17 105  RAMAN - S KRISHNAN  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 37 44 21  PRAKASH - WADIA  DR. SUBBARAO - SUKU 2NT+2 s ?? 180 -8 8 
1 38 48 14  GAJENDRA - SK SHARMA  ANJU - ANURADHA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 39 38 29  PARAG - PRANEET  RAJESH - R TRIPATHI 3+2 s ?? 150 -9 9 
1 40 25 69  R SRIDHARAN - DHAKRAS  MANECK - HANSOTIA 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 41 15 64  GUDDI - PRADIPA  SAPAN - SUBIR 3-3 e ?? 150 -9 9 
1 42 26 42  HEMANT - DR. ATUL  KAMLESH - SHANKAR 3NT= n ?? 600 2 -2 
1 43 50 101  ARCHIE - AVI MAHADAR  SAMPATH - DILIP 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 44 6 31  LYNN - RAHUL  RAJEEV - HIMANI 3NT+1 s ?? 630 3 -3 
1 45 85 39  JEROO - B PURIA  ZAHIR - JAGDISH 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 46 9 52  GOPAL - VIRENDRA  SANJOY - SK IYENGAR 2NT+3 s ?? 210 -8 8 
1 47 66 72  ARVIND - DEVANG  MAHAPATRA - SMITI 3NT+2 s ?? 660 4 -4 
1 48 41 62  YVETTE - ASANZGIRI  SANDEEP - NATASHA 3NT+1 s ?? 630 3 -3 
1 49 95 80  SHANKARAN - A.48S  BHABHESH - NAVNEET 3+2 s ?? 150 -9 9 
1 50 35 54  MAKARAND - ASHOK  HARSHAD - KK SHETTY 3NT+3 s ?? 690 4 -4 
1 51 3 47  DEVYANI - SHOBHA  PUNEET - PRADEEP 3+2 s ?? 150 -9 9 
1 52 57 20  SHOBHA - M  R VASU - A BAHULKAR 3NTx= n ?? 750 6 -6 
1 53 98 32  MEENAL - TARU  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  22 (4)    West    EW vul click here for board selection
  8
  K Q 8 5
  K 10 3 2
  Q 5 4 2
  K Q 9
  A 7 6
  A Q 8 7 4
  K 9
  10 6 4 3
  9 3 2
  J 9 5
  J 10 8
  A J 7 5 2
  J 10 4
  6
  A 7 6 3
Analysis
Not available
board  22, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 140, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 12 -12
2  500 2 8 -8
3  400 1 6 -6
4  300 5 4 -4
5  200 9 2 -2
6  150 1 0 0
7  140 3 0 0
8  130 8 0 0
9  110 9 -1 1
10  100 5 -1 1
11 -50  3 -5 5
12 -90  2 -6 6
13 -120  1 -6 6
14 -180  1 -8 8
15 -690  1 -13 13
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 49  VARSHA - IAN  SANDEEP - MARIANNE 1NT-2 w ?? 200 2 -2 
1 2 97 58  KAUSTUBH - ANIKET  DEVEN - GARRY 3= s ?? 110 -1 1 
1 3 40 13  AJIT - SHRIKANT  DIPAK - MILIND 3= s ?? 110 -1 1 
1 4 55 22  SUNIT - KEYZAD  VIJAY - TV RAMANI 1NTx-1 w ?? 200 2 -2 
1 5 5 30  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINOD - DR. TANNA 1+2 n ?? 140 0 0 
1 6 36 71  VINAY - ANIMESH  SHEELU - MOTI 2+1 n ?? 140 0 0 
1 7 46 99  ASHOK - SUMIT  PRIYA - BINDIYA 2NT-1 w ?? 100 -1 1 
1 8 43 75  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAMOD - B OGALE 1NT-1 w ?? 100 -1 1 
1 9 63 84  DR. - AMARJIT  S SOME - SUMAN 2+2 n ?? 130 0 0 
1 10 33 18  JENISH - VINOTH  PUNEET - VIJAY 2NT-3 w ?? 300 4 -4 
1 11 7 104  ARUN - SUBHASH BADAL  STANLEY - RONALD 2+2 s ?? 130 0 0 
1 12 76 89  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMA - RAHUL 2+3 s ?? 150 0 0 
1 13 45 67  RAJESH - ANANTVIKRAM  RAJU - AJAY 1NT-1 w ?? 100 -1 1 
1 14 19 2  VM LAL - P HEGDE  UDAY - MANGALA 1NT-2 w ?? 200 2 -2 
1 15 73 96  FINTON - A SARKAR  B - PINAKI RAMKRISHNA 2+2 n ?? 130 0 0 
1 16 24 1  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  JAGGY - RAJESHWAR 1NT= w ?? -90 -6 6 
1 17 37 81  DAYA - DIPAK  ASHOK - SP AGGARWAL 3+1 n ?? 130 0 0 
1 18 90 88  PRAKASH - PC GUPTA  HEMANT - DEBABRATA 1NT-3 e ?? 300 4 -4 
1 19 103 8  LEENA - BARDHAN  JAGDISH - GULSHAN 3NTx-2 e ?? 500 8 -8 
1 20 68 23  PETTAM - RANI  VASANTI - VAHALIA 1NT+1 w ?? -120 -6 6 
1 21 16 59  ABHIJIT - SATYABRATA  GEETA - ASHA 3-1 n ?? -50 -5 5 
1 22 61 65  DEBASHISH - SWARNENDU  INDIRA - AMITA 1NT-2 w ?? 200 2 -2 
1 23 51 93  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  MADHU - PANKAJA 3NTx-3 e ?? 800 12 -12 
1 24 86 92  SANJIT - ABHIJIT  S JHAVERI - A.46W 2NT-4 w ?? 400 6 -6 
1 25 83 78  RAVI - SUBHASH  S BEHURIA - SUTANU 3-3 w ?? 300 4 -4 
1 26 4 56  ANDREY - NK GUPTA  SOUNAK - SOUMALYA 2NT-3 e ?? 300 4 -4 
1 27 79 94  UTTAM - JM SHAH  SNEHASISH - SUBHASHISH 2+1 n ?? 140 0 0 
1 28 106 91  SOUVIK - PRITAM  SUNIL - A BAPAT ANIL 3= s ?? 110 -1 1 
1 29 34 60  ANAL - JITU  KP MATHUR - NK SHARMA 3+1 s ?? 130 0 0 
1 30 82 27  KAMAL - A SANYAL S ROY  PARIMAL - RUPA 3-1 n ?? -50 -5 5 
1 31 74 102  JKBHOSALE - ABHAY  SRINIVAS - SG SURVE 3= s ?? 110 -1 1 
1 32 11 28  S BALA - V SUBBARAO  RV - ARVIND 1NT-1 w ?? 100 -1 1 
1 33 10 87  ALOK - SUKAMAL  MINAL - NIYATI 2x-2 w ?? 500 8 -8 
1 34 12 70  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  ALOK - SAMIR 2= n ?? 110 -1 1 
1 35 100 77  ANOOP - KAJAL  SATISH - SUKRIT 1+1 s ?? 110 -1 1 
1 36 17 105  RAMAN - S KRISHNAN  RAVICHANDRAN - UMESH 1NTx= w ?? -180 -8 8 
1 37 44 21  PRAKASH - WADIA  DR. SUBBARAO - SUKU 2-1 s ?? -50 -5 5 
1 38 48 14  GAJENDRA - SK SHARMA  ANJU - ANURADHA 2-2 e ?? 200 2 -2 
1 39 38 29  PARAG - PRANEET  RAJESH - R TRIPATHI 1NT-2 w ?? 200 2 -2 
1 40 25 69  R SRIDHARAN - DHAKRAS  MANECK - HANSOTIA 2= n ?? 110 -1 1 
1 41 15 64  GUDDI - PRADIPA  SAPAN - SUBIR 3-3 e ?? 300 4 -4 
1 42 26 42  HEMANT - DR. ATUL  KAMLESH - SHANKAR 2+2 s ?? 130 0 0 
1 43 50 101  ARCHIE - AVI MAHADAR  SAMPATH - DILIP 2NT-2 w ?? 200 2 -2 
1 44 6 31  LYNN - RAHUL  RAJEEV - HIMANI 2NT-1 w ?? 100 -1 1 
1 45 85 39  JEROO - B PURIA  ZAHIR - JAGDISH 2-2 e ?? 200 2 -2 
1 46 9 52  GOPAL - VIRENDRA  SANJOY - SK IYENGAR 2= n ?? 110 -1 1 
1 47 66 72  ARVIND - DEVANG  MAHAPATRA - SMITI 2-2 w ?? 200 2 -2 
1 48 41 62  YVETTE - ASANZGIRI  SANDEEP - NATASHA 2+1 s ?? 110 -1 1 
1 49 95 80  SHANKARAN - A.48S  BHABHESH - NAVNEET 1NT= w ?? -90 -6 6 
1 50 35 54  MAKARAND - ASHOK  HARSHAD - KK SHETTY 3+1 s ?? 130 0 0 
1 51 3 47  DEVYANI - SHOBHA  PUNEET - PRADEEP 2NTx= w ?? -690 -13 13 
1 52 57 20  SHOBHA - M  R VASU - A BAHULKAR 2+2 n ?? 130 0 0 
1 53 98 32  MEENAL - TARU  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  23 (5)    North    all click here for board selection
  8 6
  9 8 6 2
  10 8 2
  K 6 5 4
  J 9 5 2
  Q 7 5
  A J 7 5
  J 3
  A K 7 3
  A K 10
  K 3
  Q 10 9 8
  Q 10 4
  J 4 3
  Q 9 6 4
  A 7 2
Analysis
Not available
board  23, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -620, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1 -620  41 0 0
2 -630  10 0 0
3 -660  1 -1 1
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 49  VARSHA - IAN  SANDEEP - MARIANNE 4= w ?? -620 0 0 
1 2 97 58  KAUSTUBH - ANIKET  DEVEN - GARRY 4= e ?? -620 0 0 
1 3 40 13  AJIT - SHRIKANT  DIPAK - MILIND 4= e ?? -620 0 0 
1 4 55 22  SUNIT - KEYZAD  VIJAY - TV RAMANI 4= e ?? -620 0 0 
1 5 5 30  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINOD - DR. TANNA 4= w ?? -620 0 0 
1 6 36 71  VINAY - ANIMESH  SHEELU - MOTI 4= e ?? -620 0 0 
1 7 46 99  ASHOK - SUMIT  PRIYA - BINDIYA 4= e ?? -620 0 0 
1 8 43 75  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAMOD - B OGALE 4= e ?? -620 0 0 
1 9 63 84  DR. - AMARJIT  S SOME - SUMAN 4= e ?? -620 0 0 
1 10 33 18  JENISH - VINOTH  PUNEET - VIJAY 4= w ?? -620 0 0 
1 11 7 104  ARUN - SUBHASH BADAL  STANLEY - RONALD 4= e ?? -620 0 0 
1 12 76 89  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMA - RAHUL 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 13 45 67  RAJESH - ANANTVIKRAM  RAJU - AJAY 4= w ?? -620 0 0 
1 14 19 2  VM LAL - P HEGDE  UDAY - MANGALA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 15 73 96  FINTON - A SARKAR  B - PINAKI RAMKRISHNA 4= e ?? -620 0 0 
1 16 24 1  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  JAGGY - RAJESHWAR 4= w ?? -620 0 0 
1 17 37 81  DAYA - DIPAK  ASHOK - SP AGGARWAL 4= w ?? -620 0 0 
1 18 90 88  PRAKASH - PC GUPTA  HEMANT - DEBABRATA 4= e ?? -620 0 0 
1 19 103 8  LEENA - BARDHAN  JAGDISH - GULSHAN 4= e ?? -620 0 0 
1 20 68 23  PETTAM - RANI  VASANTI - VAHALIA 4= w ?? -620 0 0 
1 21 16 59  ABHIJIT - SATYABRATA  GEETA - ASHA 4= w ?? -620 0 0 
1 22 61 65  DEBASHISH - SWARNENDU  INDIRA - AMITA 4= w ?? -620 0 0 
1 23 51 93  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  MADHU - PANKAJA 4= w ?? -620 0 0 
1 24 86 92  SANJIT - ABHIJIT  S JHAVERI - A.46W 3NT+2 e ?? -660 -1 1 
1 25 83 78  RAVI - SUBHASH  S BEHURIA - SUTANU 4= w ?? -620 0 0 
1 26 4 56  ANDREY - NK GUPTA  SOUNAK - SOUMALYA 4= e ?? -620 0 0 
1 27 79 94  UTTAM - JM SHAH  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 28 106 91  SOUVIK - PRITAM  SUNIL - A BAPAT ANIL 4= e ?? -620 0 0 
1 29 34 60  ANAL - JITU  KP MATHUR - NK SHARMA 4= w ?? -620 0 0 
1 30 82 27  KAMAL - A SANYAL S ROY  PARIMAL - RUPA 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 31 74 102  JKBHOSALE - ABHAY  SRINIVAS - SG SURVE 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 32 11 28  S BALA - V SUBBARAO  RV - ARVIND 4= w ?? -620 0 0 
1 33 10 87  ALOK - SUKAMAL  MINAL - NIYATI 4= e ?? -620 0 0 
1 34 12 70  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  ALOK - SAMIR 4= e ?? -620 0 0 
1 35 100 77  ANOOP - KAJAL  SATISH - SUKRIT 4= e ?? -620 0 0 
1 36 17 105  RAMAN - S KRISHNAN  RAVICHANDRAN - UMESH 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 37 44 21  PRAKASH - WADIA  DR. SUBBARAO - SUKU 4= e ?? -620 0 0 
1 38 48 14  GAJENDRA - SK SHARMA  ANJU - ANURADHA 4= w ?? -620 0 0 
1 39 38 29  PARAG - PRANEET  RAJESH - R TRIPATHI 4= w ?? -620 0 0 
1 40 25 69  R SRIDHARAN - DHAKRAS  MANECK - HANSOTIA 4= w ?? -620 0 0 
1 41 15 64  GUDDI - PRADIPA  SAPAN - SUBIR 4= e ?? -620 0 0 
1 42 26 42  HEMANT - DR. ATUL  KAMLESH - SHANKAR 4= w ?? -620 0 0 
1 43 50 101  ARCHIE - AVI MAHADAR  SAMPATH - DILIP 3NT+1 e ?? -630 0 0 
1 44 6 31  LYNN - RAHUL  RAJEEV - HIMANI 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 45 85 39  JEROO - B PURIA  ZAHIR - JAGDISH 4= w ?? -620 0 0 
1 46 9 52  GOPAL - VIRENDRA  SANJOY - SK IYENGAR 4= w ?? -620 0 0 
1 47 66 72  ARVIND - DEVANG  MAHAPATRA - SMITI 4= e ?? -620 0 0 
1 48 41 62  YVETTE - ASANZGIRI  SANDEEP - NATASHA 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 49 95 80  SHANKARAN - A.48S  BHABHESH - NAVNEET 3NT+1 w ?? -630 0 0 
1 50 35 54  MAKARAND - ASHOK  HARSHAD - KK SHETTY 4= e ?? -620 0 0 
1 51 3 47  DEVYANI - SHOBHA  PUNEET - PRADEEP 4= w ?? -620 0 0 
1 52 57 20  SHOBHA - M  R VASU - A BAHULKAR 4= e ?? -620 0 0 
1 53 98 32  MEENAL - TARU  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  24 (6)    East    none click here for board selection
  A Q J 10 6
  8 4
  K 8 6 3
  9 3
  5
  Q 7 6 3
  A J 5
  K J 10 5 4
  9 4 3 2
  K 9 5
  9 4 2
  A 6 2
  K 8 7
  A J 10 2
  Q 10 7
  Q 8 7
Analysis
Not available
board  24, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 13 -13
2  500 1 10 -10
3  420 2 9 -9
4  400 1 8 -8
5  180 1 4 -4
6  170 1 4 -4
7  140 10 3 -3
8  110 5 2 -2
9  100 4 2 -2
10  50 2 0 0
11 0 2 -1 1
12 -50  12 -3 3
13 -100  8 -4 4
14 -150  2 -5 5
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 49  VARSHA - IAN  SANDEEP - MARIANNE 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 2 97 58  KAUSTUBH - ANIKET  DEVEN - GARRY 3-2 w ?? 100 2 -2 
1 3 40 13  AJIT - SHRIKANT  DIPAK - MILIND 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 4 55 22  SUNIT - KEYZAD  VIJAY - TV RAMANI 3-2 n ?? -100 -4 4 
1 5 5 30  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  VINOD - DR. TANNA 4-2 n ?? -100 -4 4 
1 6 36 71  VINAY - ANIMESH  SHEELU - MOTI 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 7 46 99  ASHOK - SUMIT  PRIYA - BINDIYA 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 8 43 75  KS SAMANT - RA AGARWAL  PRAMOD - B OGALE 2-1 w ?? 50 0 0 
1 9 63 84  DR. - AMARJIT  S SOME - SUMAN 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 10 33 18  JENISH - VINOTH  PUNEET - VIJAY 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 11 7 104  ARUN - SUBHASH BADAL  STANLEY - RONALD PASS - ?? 0 -1 1 
1 12 76 89  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMA - RAHUL 2= n ?? 110 2 -2 
1 13 45 67  RAJESH - ANANTVIKRAM  RAJU - AJAY 3= n ?? 140 3 -3 
1 14 19 2  VM LAL - P HEGDE  UDAY - MANGALA 4-2 n ?? -100 -4 4 
1 15 73 96  FINTON - A SARKAR  B - PINAKI RAMKRISHNA 4-2 n ?? -100 -4 4 
1 16 24 1  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  JAGGY - RAJESHWAR 2-3 s ?? -150 -5 5 
1 17 37 81  DAYA - DIPAK  ASHOK - SP AGGARWAL 4= n ?? 420 9 -9 
1 18 90 88  PRAKASH - PC GUPTA  HEMANT - DEBABRATA 2-3 s ?? -150 -5 5 
1 19 103 8  LEENA - BARDHAN  JAGDISH - GULSHAN 3NT= n ?? 400 8 -8 
1 20 68 23  PETTAM - RANI  VASANTI - VAHALIA 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 21 16 59  ABHIJIT - SATYABRATA  GEETA - ASHA 3x-1 w ?? 100 2 -2 
1 22 61 65  DEBASHISH - SWARNENDU  INDIRA - AMITA 3-2 w ?? 100 2 -2 
1 23 51 93  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  MADHU - PANKAJA 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 24 86 92  SANJIT - ABHIJIT  S JHAVERI - A.46W 3= n ?? 140 3 -3 
1 25 83 78  RAVI - SUBHASH  S BEHURIA - SUTANU 5x-3 w ?? 500 10 -10 
1 26 4 56  ANDREY - NK GUPTA  SOUNAK - SOUMALYA 2+2 n ?? 170 4 -4 
1 27 79 94  UTTAM - JM SHAH  SNEHASISH - SUBHASHISH 4x-1 n ?? -100 -4 4 
1 28 106 91  SOUVIK - PRITAM  SUNIL - A BAPAT ANIL 2= n ?? 110 2 -2 
1 29 34 60  ANAL - JITU  KP MATHUR - NK SHARMA 4= n ?? 420 9 -9 
1 30 82 27  KAMAL - A SANYAL S ROY  PARIMAL - RUPA 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 31 74 102  JKBHOSALE - ABHAY  SRINIVAS - SG SURVE 3NT-2 s ?? -100 -4 4 
1 32 11 28  S BALA - V SUBBARAO  RV - ARVIND 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 33 10 87  ALOK - SUKAMAL  MINAL - NIYATI 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 34 12 70  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  ALOK - SAMIR 3= n ?? 140 3 -3 
1 35 100 77  ANOOP - KAJAL  SATISH - SUKRIT 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 36 17 105  RAMAN - S KRISHNAN  RAVICHANDRAN - UMESH 2= n ?? 110 2 -2 
1 37 44 21  PRAKASH - WADIA  DR. SUBBARAO - SUKU 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 38 48 14  GAJENDRA - SK SHARMA  ANJU - ANURADHA 4-1 e ?? 50 0 0 
1 39 38 29  PARAG - PRANEET  RAJESH - R TRIPATHI 2= n ?? 110 2 -2 
1 40 25 69  R SRIDHARAN - DHAKRAS  MANECK - HANSOTIA 5x-4 w ?? 800 13 -13 
1 41 15 64  GUDDI - PRADIPA  SAPAN - SUBIR 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 42 26 42  HEMANT - DR. ATUL  KAMLESH - SHANKAR 3-2 n ?? -100 -4 4 
1 43 50 101  ARCHIE - AVI MAHADAR  SAMPATH - DILIP 2NT-2 w ?? 100 2 -2 
1 44 6 31  LYNN - RAHUL  RAJEEV - HIMANI 2-1 n ?? -50 -3 3 
1 45 85 39  JEROO - B PURIA  ZAHIR - JAGDISH 2= n ?? 110 2 -2 
1 46 9 52  GOPAL - VIRENDRA  SANJOY - SK IYENGAR PASS - ?? 0 -1 1 
1 47 66 72  ARVIND - DEVANG  MAHAPATRA - SMITI 3NT-1 s ?? -50 -3 3 
1 48 41 62  YVETTE - ASANZGIRI  SANDEEP - NATASHA 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 49 95 80  SHANKARAN - A.48S  BHABHESH - NAVNEET 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 50 35 54  MAKARAND - ASHOK  HARSHAD - KK SHETTY 2+1 n ?? 140 3 -3 
1 51 3 47  DEVYANI - SHOBHA  PUNEET - PRADEEP 3-1 s ?? -50 -3 3 
1 52 57 20  SHOBHA - M  R VASU - A BAHULKAR 1NT+3 n ?? 180 4 -4 
1 53 98 32  MEENAL - TARU  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0