Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    25  26  27  28  29  30
board  25 (1)    North    EW vul
  A 8 4 3
  K J 10 4
  10 8 5
  5 2
  Q J 5 2
  Q 5 3
  6 4 2
  8 6 4
  K 10 6
  A 7 6
  K J 7 3
  Q 10 3
  9 7
  9 8 2
  A Q 9
  A K J 9 7
Analysis
Not available
board  25, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 160, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  430 1 7 -7
2  400 5 6 -6
3  300 1 4 -4
4  240 1 2 -2
5  210 1 2 -2
6  180 4 1 -1
7  170 4 0 0
8  150 23 0 0
9  130 9 -1 1
10  110 3 -2 2
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 36  VARSHA - IAN  VINAY - ANIMESH 2+2 s ?? 130 -1 1 
1 2 5 71  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  SHEELU - MOTI 2+3 s ?? 150 0 0 
1 3 97 43  KAUSTUBH - ANIKET  KS SAMANT - RA AGARWAL 3+2 s ?? 150 0 0 
1 4 33 7  JENISH - VINOTH  ARUN - SUBHASH BADAL 2+3 s ?? 150 0 0 
1 5 55 46  SUNIT - KEYZAD  ASHOK - SUMIT 2+3 s ?? 150 0 0 
1 6 22 49  VIJAY - TV RAMANI  SANDEEP - MARIANNE 2+2 s ?? 130 -1 1 
1 7 84 37  S SOME - SUMAN  DAYA - DIPAK 3NT= s ?? 400 6 -6 
1 8 75 1  PRAMOD - B OGALE  JAGGY - RAJESHWAR 2+3 s ?? 150 0 0 
1 9 74 67  JKBHOSALE - ABHAY  RAJU - AJAY 2NT+1 n ?? 150 0 0 
1 10 59 63  GEETA - ASHA  DR. - AMARJIT 2NT+1 s ?? 150 0 0 
1 11 78 18  S BEHURIA - SUTANU  PUNEET - VIJAY 2+3 s ?? 150 0 0 
1 12 58 73  DEVEN - GARRY  FINTON - A SARKAR 2+1 s ?? 110 -2 2 
1 13 61 10  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SUKAMAL 2NT+2 s ?? 180 1 -1 
1 14 96 89  B - PINAKI RAMKRISHNA  HEMA - RAHUL 2+3 s ?? 150 0 0 
1 15 99 27  PRIYA - BINDIYA  PARIMAL - RUPA 3NT= s ?? 400 6 -6 
1 16 40 79  AJIT - SHRIKANT  UTTAM - JM SHAH 2+3 s ?? 150 0 0 
1 17 45 93  RAJESH - ANANTVIKRAM  MADHU - PANKAJA 2NT+1 s ?? 150 0 0 
1 18 91 30  SUNIL - A BAPAT ANIL  VINOD - DR. TANNA 2NT+2 s ?? 180 1 -1 
1 19 13 16  DIPAK - MILIND  ABHIJIT - SATYABRATA 2NT+2 s ?? 180 1 -1 
1 20 19 23  VM LAL - P HEGDE  VASANTI - VAHALIA 2+1 s ?? 110 -2 2 
1 21 103 14  LEENA - BARDHAN  ANJU - ANURADHA 3NT+1 s ?? 430 7 -7 
1 22 8 28  JAGDISH - GULSHAN  RV - ARVIND 2+2 s ?? 130 -1 1 
1 23 6 82  LYNN - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-4 w ?? 400 6 -6 
1 24 51 104  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  STANLEY - RONALD 2+2 s ?? 130 -1 1 
1 25 106 102  SOUVIK - PRITAM  SRINIVAS - SG SURVE 2+2 n ?? 130 -1 1 
1 26 76 44  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PRAKASH - WADIA 2NT+2 s ?? 180 1 -1 
1 27 41 86  YVETTE - ASANZGIRI  SANJIT - ABHIJIT 2+3 n ?? 150 0 0 
1 28 60 62  KP MATHUR - NK SHARMA  SANDEEP - NATASHA 2+4 s ?? 170 0 0 
1 29 80 90  BHABHESH - NAVNEET  PRAKASH - PC GUPTA 1NT+5 s ?? 240 2 -2 
1 30 11 66  S BALA - V SUBBARAO  ARVIND - DEVANG 2+3 s ?? 150 0 0 
1 31 24 2  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  UDAY - MANGALA 1NT-3 e ?? 300 4 -4 
1 32 88 100  HEMANT - DEBABRATA  ANOOP - KAJAL 2+3 n ?? 150 0 0 
1 33 26 94  HEMANT - DR. ATUL  SNEHASISH - SUBHASHISH 2+4 s ?? 170 0 0 
1 34 15 21  GUDDI - PRADIPA  DR. SUBBARAO - SUKU 2+3 s ?? 150 0 0 
1 35 12 48  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GAJENDRA - SK SHARMA 2+4 s ?? 170 0 0 
1 36 81 87  ASHOK - SP AGGARWAL  MINAL - NIYATI 2+3 s ?? 150 0 0 
1 37 105 25  RAVICHANDRAN - UMESH  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2+3 s ?? 150 0 0 
1 38 92 70  S JHAVERI - A.46W  ALOK - SAMIR 2+3 n ?? 150 0 0 
1 39 68 42  PETTAM - RANI  KAMLESH - SHANKAR 2+2 s ?? 130 -1 1 
1 40 34 29  ANAL - JITU  RAJESH - R TRIPATHI 2NT+3 s ?? 210 2 -2 
1 41 56 95  SOUNAK - SOUMALYA  SHANKARAN - A.48S 2+3 s ?? 150 0 0 
1 42 4 17  ANDREY - NK GUPTA  RAMAN - S KRISHNAN 2+2 n ?? 170 0 0 
1 43 64 57  SAPAN - SUBIR  SHOBHA - M 2+3 s ?? 150 0 0 
1 44 65 35  INDIRA - AMITA  MAKARAND - ASHOK 2+2 s ?? 130 -1 1 
1 45 52 85  SANJOY - SK IYENGAR  JEROO - B PURIA 2+3 s ?? 150 0 0 
1 46 83 72  RAVI - SUBHASH  MAHAPATRA - SMITI 2-4 w ?? 400 6 -6 
1 47 98 69  MEENAL - TARU  MANECK - HANSOTIA 2+3 s ?? 150 0 0 
1 48 31 77  RAJEEV - HIMANI  SATISH - SUKRIT 3+1 s ?? 130 -1 1 
1 49 101 38  SAMPATH - DILIP  PARAG - PRANEET 2-4 e ?? 400 6 -6 
1 50 50 3  ARCHIE - AVI MAHADAR  DEVYANI - SHOBHA 2+3 s ?? 150 0 0 
1 51 20 47  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - PRADEEP 2+2 n ?? 130 -1 1 
1 52 54 39  HARSHAD - KK SHETTY  ZAHIR - JAGDISH 2+1 s ?? 110 -2 2 
1 53 9 32  GOPAL - VIRENDRA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  26 (2)    East    all click here for board selection
  A 8 5
  Q J 10 7 6
  K 6
  K 10 7
  Q 10 7 6 2
  9 2
  Q J 9 7
  Q J
  9 4
  K 8 5 4
  A 10 3 2
  9 5 3
  K J 3
  A 3
  8 5 4
  A 8 6 4 2
Analysis
Not available
board  26, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 420, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  750 1 8 -8
2  690 9 7 -7
3  660 12 6 -6
4  630 9 5 -5
5  600 2 5 -5
6  170 1 -6 6
7 -100  13 -11 11
8 -200  4 -12 12
9 -300  1 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 36  VARSHA - IAN  VINAY - ANIMESH 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 2 5 71  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  SHEELU - MOTI 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 3 97 43  KAUSTUBH - ANIKET  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 4 33 7  JENISH - VINOTH  ARUN - SUBHASH BADAL 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 5 55 46  SUNIT - KEYZAD  ASHOK - SUMIT 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 6 22 49  VIJAY - TV RAMANI  SANDEEP - MARIANNE 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 7 84 37  S SOME - SUMAN  DAYA - DIPAK 3NT-1 n ?? -100 -11 11 
1 8 75 1  PRAMOD - B OGALE  JAGGY - RAJESHWAR 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 9 74 67  JKBHOSALE - ABHAY  RAJU - AJAY 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 10 59 63  GEETA - ASHA  DR. - AMARJIT 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 11 78 18  S BEHURIA - SUTANU  PUNEET - VIJAY 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 12 58 73  DEVEN - GARRY  FINTON - A SARKAR 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 13 61 10  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SUKAMAL 3NT-2 s ?? -200 -12 12 
1 14 96 89  B - PINAKI RAMKRISHNA  HEMA - RAHUL 3NT-2 s ?? -200 -12 12 
1 15 99 27  PRIYA - BINDIYA  PARIMAL - RUPA 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 16 40 79  AJIT - SHRIKANT  UTTAM - JM SHAH 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 17 45 93  RAJESH - ANANTVIKRAM  MADHU - PANKAJA 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 18 91 30  SUNIL - A BAPAT ANIL  VINOD - DR. TANNA 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 19 13 16  DIPAK - MILIND  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 20 19 23  VM LAL - P HEGDE  VASANTI - VAHALIA 4-2 n ?? -200 -12 12 
1 21 103 14  LEENA - BARDHAN  ANJU - ANURADHA 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 22 8 28  JAGDISH - GULSHAN  RV - ARVIND 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 23 6 82  LYNN - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT-2 s ?? -200 -12 12 
1 24 51 104  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  STANLEY - RONALD 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 25 106 102  SOUVIK - PRITAM  SRINIVAS - SG SURVE 3NT+2 n ?? 660 6 -6 
1 26 76 44  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PRAKASH - WADIA 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 27 41 86  YVETTE - ASANZGIRI  SANJIT - ABHIJIT 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 28 60 62  KP MATHUR - NK SHARMA  SANDEEP - NATASHA 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 29 80 90  BHABHESH - NAVNEET  PRAKASH - PC GUPTA 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 30 11 66  S BALA - V SUBBARAO  ARVIND - DEVANG 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 31 24 2  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  UDAY - MANGALA 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 32 88 100  HEMANT - DEBABRATA  ANOOP - KAJAL 3NT-1 n ?? -100 -11 11 
1 33 26 94  HEMANT - DR. ATUL  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NT= s ?? 600 5 -5 
1 34 15 21  GUDDI - PRADIPA  DR. SUBBARAO - SUKU 3+1 n ?? 170 -6 6 
1 35 12 48  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GAJENDRA - SK SHARMA 3NTx= s ?? 750 8 -8 
1 36 81 87  ASHOK - SP AGGARWAL  MINAL - NIYATI 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 37 105 25  RAVICHANDRAN - UMESH  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 38 92 70  S JHAVERI - A.46W  ALOK - SAMIR 3NT-1 n ?? -100 -11 11 
1 39 68 42  PETTAM - RANI  KAMLESH - SHANKAR 3-3 n ?? -300 -12 12 
1 40 34 29  ANAL - JITU  RAJESH - R TRIPATHI 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 41 56 95  SOUNAK - SOUMALYA  SHANKARAN - A.48S 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 42 4 17  ANDREY - NK GUPTA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 43 64 57  SAPAN - SUBIR  SHOBHA - M 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 44 65 35  INDIRA - AMITA  MAKARAND - ASHOK 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 45 52 85  SANJOY - SK IYENGAR  JEROO - B PURIA 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 46 83 72  RAVI - SUBHASH  MAHAPATRA - SMITI 3NT+3 n ?? 690 7 -7 
1 47 98 69  MEENAL - TARU  MANECK - HANSOTIA 3NT-1 s ?? -100 -11 11 
1 48 31 77  RAJEEV - HIMANI  SATISH - SUKRIT 3NT+3 s ?? 690 7 -7 
1 49 101 38  SAMPATH - DILIP  PARAG - PRANEET 3NT+1 s ?? 630 5 -5 
1 50 50 3  ARCHIE - AVI MAHADAR  DEVYANI - SHOBHA 3NT+2 s ?? 660 6 -6 
1 51 20 47  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - PRADEEP 3NT+1 n ?? 630 5 -5 
1 52 54 39  HARSHAD - KK SHETTY  ZAHIR - JAGDISH 3NT= n ?? 600 5 -5 
1 53 9 32  GOPAL - VIRENDRA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  27 (3)    South    none click here for board selection
  A Q 6
  7 5
  A 8 7
  K Q 5 4 2
  K 9 8 7 4 32
  10 4 3
  K 10
  9
  J 10 5
  A 8 6
  Q 6 5
  A J 10 3
 
  K Q J 9 2
  J 9 4 3 2
  8 7 6
Analysis
Not available
board  27, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -90, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 8 9 -9
2  110 1 5 -5
3  100 3 5 -5
4  50 3 4 -4
5 -50  7 1 -1
6 -100  7 0 0
7 -140  3 -2 2
8 -150  5 -2 2
9 -200  4 -3 3
10 -300  3 -5 5
11 -500  4 -9 9
12 -530  2 -10 10
13 -800  2 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 36  VARSHA - IAN  VINAY - ANIMESH 2NT-1 n ?? -50 1 -1 
1 2 5 71  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  SHEELU - MOTI 4x-2 w ?? 300 9 -9 
1 3 97 43  KAUSTUBH - ANIKET  KS SAMANT - RA AGARWAL 3NT-2 n ?? -100 0 0 
1 4 33 7  JENISH - VINOTH  ARUN - SUBHASH BADAL 5x-2 s ?? -300 -5 5 
1 5 55 46  SUNIT - KEYZAD  ASHOK - SUMIT 3NT-4 n ?? -200 -3 3 
1 6 22 49  VIJAY - TV RAMANI  SANDEEP - MARIANNE 4-3 s ?? -150 -2 2 
1 7 84 37  S SOME - SUMAN  DAYA - DIPAK 3= w ?? -140 -2 2 
1 8 75 1  PRAMOD - B OGALE  JAGGY - RAJESHWAR 4x-1 n ?? -100 0 0 
1 9 74 67  JKBHOSALE - ABHAY  RAJU - AJAY 3= e ?? -140 -2 2 
1 10 59 63  GEETA - ASHA  DR. - AMARJIT 4x-2 n ?? -300 -5 5 
1 11 78 18  S BEHURIA - SUTANU  PUNEET - VIJAY 5-2 s ?? -100 0 0 
1 12 58 73  DEVEN - GARRY  FINTON - A SARKAR 4-2 e ?? 100 5 -5 
1 13 61 10  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SUKAMAL 3NTx-2 n ?? -300 -5 5 
1 14 96 89  B - PINAKI RAMKRISHNA  HEMA - RAHUL 4-1 s ?? -50 1 -1 
1 15 99 27  PRIYA - BINDIYA  PARIMAL - RUPA 3NTx-3 n ?? -500 -9 9 
1 16 40 79  AJIT - SHRIKANT  UTTAM - JM SHAH 3x= w ?? -530 -10 10 
1 17 45 93  RAJESH - ANANTVIKRAM  MADHU - PANKAJA 4x-2 w ?? 300 9 -9 
1 18 91 30  SUNIL - A BAPAT ANIL  VINOD - DR. TANNA 4x-2 w ?? 300 9 -9 
1 19 13 16  DIPAK - MILIND  ABHIJIT - SATYABRATA 4x-1 w ?? 100 5 -5 
1 20 19 23  VM LAL - P HEGDE  VASANTI - VAHALIA 3= w ?? -140 -2 2 
1 21 103 14  LEENA - BARDHAN  ANJU - ANURADHA 4-1 n ?? -50 1 -1 
1 22 8 28  JAGDISH - GULSHAN  RV - ARVIND 5-3 n ?? -150 -2 2 
1 23 6 82  LYNN - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 4-2 s ?? -100 0 0 
1 24 51 104  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  STANLEY - RONALD 3x= w ?? -530 -10 10 
1 25 106 102  SOUVIK - PRITAM  SRINIVAS - SG SURVE 4x-2 e ?? 300 9 -9 
1 26 76 44  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PRAKASH - WADIA 4x-1 w ?? 100 5 -5 
1 27 41 86  YVETTE - ASANZGIRI  SANJIT - ABHIJIT 3NTx-4 n ?? -800 -12 12 
1 28 60 62  KP MATHUR - NK SHARMA  SANDEEP - NATASHA 3NT-3 n ?? -150 -2 2 
1 29 80 90  BHABHESH - NAVNEET  PRAKASH - PC GUPTA 4x-2 e ?? 300 9 -9 
1 30 11 66  S BALA - V SUBBARAO  ARVIND - DEVANG 2-1 n ?? -50 1 -1 
1 31 24 2  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  UDAY - MANGALA 3NT-3 n ?? -150 -2 2 
1 32 88 100  HEMANT - DEBABRATA  ANOOP - KAJAL 4x-2 e ?? 300 9 -9 
1 33 26 94  HEMANT - DR. ATUL  SNEHASISH - SUBHASHISH 3NTx-3 n ?? -500 -9 9 
1 34 15 21  GUDDI - PRADIPA  DR. SUBBARAO - SUKU 5x-3 s ?? -500 -9 9 
1 35 12 48  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GAJENDRA - SK SHARMA 4x-2 w ?? 300 9 -9 
1 36 81 87  ASHOK - SP AGGARWAL  MINAL - NIYATI 4-2 s ?? -100 0 0 
1 37 105 25  RAVICHANDRAN - UMESH  R SRIDHARAN - DHAKRAS 3-1 w ?? 50 4 -4 
1 38 92 70  S JHAVERI - A.46W  ALOK - SAMIR 4-1 n ?? -50 1 -1 
1 39 68 42  PETTAM - RANI  KAMLESH - SHANKAR 4-3 n ?? -150 -2 2 
1 40 34 29  ANAL - JITU  RAJESH - R TRIPATHI 3NT-4 n ?? -200 -3 3 
1 41 56 95  SOUNAK - SOUMALYA  SHANKARAN - A.48S 4x-2 w ?? 300 9 -9 
1 42 4 17  ANDREY - NK GUPTA  RAMAN - S KRISHNAN 2= s ?? 110 5 -5 
1 43 64 57  SAPAN - SUBIR  SHOBHA - M 4-2 s ?? -100 0 0 
1 44 65 35  INDIRA - AMITA  MAKARAND - ASHOK 3NT-4 n ?? -200 -3 3 
1 45 52 85  SANJOY - SK IYENGAR  JEROO - B PURIA 3-1 w ?? 50 4 -4 
1 46 83 72  RAVI - SUBHASH  MAHAPATRA - SMITI 3NT-2 n ?? -100 0 0 
1 47 98 69  MEENAL - TARU  MANECK - HANSOTIA 5x-3 s ?? -500 -9 9 
1 48 31 77  RAJEEV - HIMANI  SATISH - SUKRIT 3NT-4 n ?? -200 -3 3 
1 49 101 38  SAMPATH - DILIP  PARAG - PRANEET 3-1 n ?? -50 1 -1 
1 50 50 3  ARCHIE - AVI MAHADAR  DEVYANI - SHOBHA 5x-4 s ?? -800 -12 12 
1 51 20 47  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - PRADEEP 3-1 n ?? -50 1 -1 
1 52 54 39  HARSHAD - KK SHETTY  ZAHIR - JAGDISH 3-1 w ?? 50 4 -4 
1 53 9 32  GOPAL - VIRENDRA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  28 (4)    West    NS vul click here for board selection
  8 4
  A K J 10 4 32
  J 6
  J 6
  K 7
  9 7 5
  7 2
  Q 9 8 7 4 2
  A 6 5 3
  Q 8 6
  K Q 10 9
  A 3
  Q J 10 9 2
 
  A 8 5 4 3
  K 10 5
Analysis
Not available
board  28, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 10, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  500 1 10 -10
2  300 3 7 -7
3  150 2 4 -4
4  140 1 4 -4
5  110 1 3 -3
6  100 16 3 -3
7  50 4 1 -1
8 -100  16 -3 3
9 -110  1 -3 3
10 -200  3 -5 5
11 -300  4 -7 7
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 36  VARSHA - IAN  VINAY - ANIMESH 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 2 5 71  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  SHEELU - MOTI 3-2 n ?? -200 -5 5 
1 3 97 43  KAUSTUBH - ANIKET  KS SAMANT - RA AGARWAL 3= e ?? -110 -3 3 
1 4 33 7  JENISH - VINOTH  ARUN - SUBHASH BADAL 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 5 55 46  SUNIT - KEYZAD  ASHOK - SUMIT 4x-2 w ?? 300 7 -7 
1 6 22 49  VIJAY - TV RAMANI  SANDEEP - MARIANNE 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 7 84 37  S SOME - SUMAN  DAYA - DIPAK 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 8 75 1  PRAMOD - B OGALE  JAGGY - RAJESHWAR 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 9 74 67  JKBHOSALE - ABHAY  RAJU - AJAY 2= n ?? 110 3 -3 
1 10 59 63  GEETA - ASHA  DR. - AMARJIT 3NT-2 e ?? 100 3 -3 
1 11 78 18  S BEHURIA - SUTANU  PUNEET - VIJAY 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 12 58 73  DEVEN - GARRY  FINTON - A SARKAR 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 13 61 10  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SUKAMAL 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 14 96 89  B - PINAKI RAMKRISHNA  HEMA - RAHUL 3x-1 w ?? 100 3 -3 
1 15 99 27  PRIYA - BINDIYA  PARIMAL - RUPA 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 16 40 79  AJIT - SHRIKANT  UTTAM - JM SHAH 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 17 45 93  RAJESH - ANANTVIKRAM  MADHU - PANKAJA 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 18 91 30  SUNIL - A BAPAT ANIL  VINOD - DR. TANNA 4x-2 w ?? 300 7 -7 
1 19 13 16  DIPAK - MILIND  ABHIJIT - SATYABRATA 3NT-1 e ?? 50 1 -1 
1 20 19 23  VM LAL - P HEGDE  VASANTI - VAHALIA 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 21 103 14  LEENA - BARDHAN  ANJU - ANURADHA 4x-2 e ?? 300 7 -7 
1 22 8 28  JAGDISH - GULSHAN  RV - ARVIND 4-2 n ?? -200 -5 5 
1 23 6 82  LYNN - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT-3 s ?? -300 -7 7 
1 24 51 104  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  STANLEY - RONALD 3NT-3 e ?? 150 4 -4 
1 25 106 102  SOUVIK - PRITAM  SRINIVAS - SG SURVE 4-3 n ?? -300 -7 7 
1 26 76 44  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PRAKASH - WADIA 3-3 s ?? -300 -7 7 
1 27 41 86  YVETTE - ASANZGIRI  SANJIT - ABHIJIT 5x-3 w ?? 500 10 -10 
1 28 60 62  KP MATHUR - NK SHARMA  SANDEEP - NATASHA 3NT-2 e ?? 100 3 -3 
1 29 80 90  BHABHESH - NAVNEET  PRAKASH - PC GUPTA 3NT-3 s ?? -300 -7 7 
1 30 11 66  S BALA - V SUBBARAO  ARVIND - DEVANG 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 31 24 2  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  UDAY - MANGALA 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 32 88 100  HEMANT - DEBABRATA  ANOOP - KAJAL 5-3 e ?? 150 4 -4 
1 33 26 94  HEMANT - DR. ATUL  SNEHASISH - SUBHASHISH 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 34 15 21  GUDDI - PRADIPA  DR. SUBBARAO - SUKU 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 35 12 48  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GAJENDRA - SK SHARMA 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 36 81 87  ASHOK - SP AGGARWAL  MINAL - NIYATI 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 37 105 25  RAVICHANDRAN - UMESH  R SRIDHARAN - DHAKRAS 4-2 s ?? -200 -5 5 
1 38 92 70  S JHAVERI - A.46W  ALOK - SAMIR 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 39 68 42  PETTAM - RANI  KAMLESH - SHANKAR 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 40 34 29  ANAL - JITU  RAJESH - R TRIPATHI 3NT-1 e ?? 50 1 -1 
1 41 56 95  SOUNAK - SOUMALYA  SHANKARAN - A.48S 3= n ?? 140 4 -4 
1 42 4 17  ANDREY - NK GUPTA  RAMAN - S KRISHNAN 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 43 64 57  SAPAN - SUBIR  SHOBHA - M 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 44 65 35  INDIRA - AMITA  MAKARAND - ASHOK 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 45 52 85  SANJOY - SK IYENGAR  JEROO - B PURIA 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 46 83 72  RAVI - SUBHASH  MAHAPATRA - SMITI 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 47 98 69  MEENAL - TARU  MANECK - HANSOTIA 3-1 w ?? 50 1 -1 
1 48 31 77  RAJEEV - HIMANI  SATISH - SUKRIT 1NTx-1 e ?? 100 3 -3 
1 49 101 38  SAMPATH - DILIP  PARAG - PRANEET 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 50 50 3  ARCHIE - AVI MAHADAR  DEVYANI - SHOBHA 4-2 w ?? 100 3 -3 
1 51 20 47  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - PRADEEP 3NT-1 e ?? 50 1 -1 
1 52 54 39  HARSHAD - KK SHETTY  ZAHIR - JAGDISH 3-1 n ?? -100 -3 3 
1 53 9 32  GOPAL - VIRENDRA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  29 (5)    North    all click here for board selection
  Q J 9 5
  Q 6
  9 8 7 3
  A 9 8
  10 4
  A
  A K Q 6 5 2
  K J 6 5
  K 8
  K J 10 8 3 2
  J 10 4
  Q 10
  A 7 6 3 2
  9 7 5 4
 
  7 4 3 2
Analysis
Not available
board  29, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -150, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  500 1 12 -12
2  200 9 8 -8
3  140 1 7 -7
4  100 16 6 -6
5 -110  1 1 -1
6 -130  4 1 -1
7 -150  2 0 0
8 -620  5 -10 10
9 -650  5 -11 11
10 -660  1 -11 11
11 -720  7 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 36  VARSHA - IAN  VINAY - ANIMESH 3NT-2 w ?? 200 8 -8 
1 2 5 71  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  SHEELU - MOTI 5-1 w ?? 100 6 -6 
1 3 97 43  KAUSTUBH - ANIKET  KS SAMANT - RA AGARWAL 4+1 e ?? -650 -11 11 
1 4 33 7  JENISH - VINOTH  ARUN - SUBHASH BADAL 4+1 w ?? -150 0 0 
1 5 55 46  SUNIT - KEYZAD  ASHOK - SUMIT 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 6 22 49  VIJAY - TV RAMANI  SANDEEP - MARIANNE 3NT-2 w ?? 200 8 -8 
1 7 84 37  S SOME - SUMAN  DAYA - DIPAK 3NT+4 e ?? -720 -11 11 
1 8 75 1  PRAMOD - B OGALE  JAGGY - RAJESHWAR 3NT-2 w ?? 200 8 -8 
1 9 74 67  JKBHOSALE - ABHAY  RAJU - AJAY 3NT+4 e ?? -720 -11 11 
1 10 59 63  GEETA - ASHA  DR. - AMARJIT 4-1 w ?? 100 6 -6 
1 11 78 18  S BEHURIA - SUTANU  PUNEET - VIJAY 3+2 e ?? -150 0 0 
1 12 58 73  DEVEN - GARRY  FINTON - A SARKAR 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 13 61 10  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SUKAMAL 3NT+4 e ?? -720 -11 11 
1 14 96 89  B - PINAKI RAMKRISHNA  HEMA - RAHUL 5-1 w ?? 100 6 -6 
1 15 99 27  PRIYA - BINDIYA  PARIMAL - RUPA 4+1 e ?? -650 -11 11 
1 16 40 79  AJIT - SHRIKANT  UTTAM - JM SHAH 4= e ?? -620 -10 10 
1 17 45 93  RAJESH - ANANTVIKRAM  MADHU - PANKAJA 3+1 w ?? -130 1 -1 
1 18 91 30  SUNIL - A BAPAT ANIL  VINOD - DR. TANNA 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 19 13 16  DIPAK - MILIND  ABHIJIT - SATYABRATA 4+1 e ?? -650 -11 11 
1 20 19 23  VM LAL - P HEGDE  VASANTI - VAHALIA 4-2 e ?? 200 8 -8 
1 21 103 14  LEENA - BARDHAN  ANJU - ANURADHA 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 22 8 28  JAGDISH - GULSHAN  RV - ARVIND 4= e ?? -620 -10 10 
1 23 6 82  LYNN - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3NT+4 e ?? -720 -11 11 
1 24 51 104  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  STANLEY - RONALD 4+1 e ?? -650 -11 11 
1 25 106 102  SOUVIK - PRITAM  SRINIVAS - SG SURVE 5-1 e ?? 100 6 -6 
1 26 76 44  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PRAKASH - WADIA 3= s ?? 140 7 -7 
1 27 41 86  YVETTE - ASANZGIRI  SANJIT - ABHIJIT 5-1 w ?? 100 6 -6 
1 28 60 62  KP MATHUR - NK SHARMA  SANDEEP - NATASHA 3NT-1 w ?? 100 6 -6 
1 29 80 90  BHABHESH - NAVNEET  PRAKASH - PC GUPTA 3NT+4 w ?? -720 -11 11 
1 30 11 66  S BALA - V SUBBARAO  ARVIND - DEVANG 3NT-1 w ?? 100 6 -6 
1 31 24 2  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  UDAY - MANGALA 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 32 88 100  HEMANT - DEBABRATA  ANOOP - KAJAL 2= e ?? -110 1 -1 
1 33 26 94  HEMANT - DR. ATUL  SNEHASISH - SUBHASHISH 5-1 w ?? 100 6 -6 
1 34 15 21  GUDDI - PRADIPA  DR. SUBBARAO - SUKU 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 35 12 48  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GAJENDRA - SK SHARMA 4-1 w ?? 100 6 -6 
1 36 81 87  ASHOK - SP AGGARWAL  MINAL - NIYATI 4= w ?? -130 1 -1 
1 37 105 25  RAVICHANDRAN - UMESH  R SRIDHARAN - DHAKRAS 3NT+2 w ?? -660 -11 11 
1 38 92 70  S JHAVERI - A.46W  ALOK - SAMIR 3NT-2 e ?? 200 8 -8 
1 39 68 42  PETTAM - RANI  KAMLESH - SHANKAR 4-2 w ?? 200 8 -8 
1 40 34 29  ANAL - JITU  RAJESH - R TRIPATHI 3NT-2 w ?? 200 8 -8 
1 41 56 95  SOUNAK - SOUMALYA  SHANKARAN - A.48S 3NT+4 e ?? -720 -11 11 
1 42 4 17  ANDREY - NK GUPTA  RAMAN - S KRISHNAN 4= e ?? -620 -10 10 
1 43 64 57  SAPAN - SUBIR  SHOBHA - M 3NT+4 e ?? -720 -11 11 
1 44 65 35  INDIRA - AMITA  MAKARAND - ASHOK 4+1 w ?? -650 -11 11 
1 45 52 85  SANJOY - SK IYENGAR  JEROO - B PURIA 4= e ?? -620 -10 10 
1 46 83 72  RAVI - SUBHASH  MAHAPATRA - SMITI 4-2 e ?? 200 8 -8 
1 47 98 69  MEENAL - TARU  MANECK - HANSOTIA 3NT-2 w ?? 200 8 -8 
1 48 31 77  RAJEEV - HIMANI  SATISH - SUKRIT 4= e ?? -620 -10 10 
1 49 101 38  SAMPATH - DILIP  PARAG - PRANEET 4-1 e ?? 100 6 -6 
1 50 50 3  ARCHIE - AVI MAHADAR  DEVYANI - SHOBHA 3+1 w ?? -130 1 -1 
1 51 20 47  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - PRADEEP 4x-2 e ?? 500 12 -12 
1 52 54 39  HARSHAD - KK SHETTY  ZAHIR - JAGDISH 3+1 w ?? -130 1 -1 
1 53 9 32  GOPAL - VIRENDRA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  30 (6)    East    none click here for board selection
  A Q J
  Q 7 3
  10 7 5 3
  9 8 2
  6 3
  10 6 2
  A Q J 9 8
  Q 5 4
  5 4
  J 9 8 5 4
  K 6
  A J 10 6
  K 10 9 8 7 2
  A K
  4 2
  K 7 3
Analysis
Not available
board  30, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 270, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  590 1 8 -8
2  450 1 5 -5
3  420 18 4 -4
4  400 2 4 -4
5  170 27 -3 3
6  140 1 -4 4
7  100 1 -5 5
8  50 1 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 36  VARSHA - IAN  VINAY - ANIMESH 4= s ?? 420 4 -4 
1 2 5 71  SK BANDOPADHYAY - TC PANT  SHEELU - MOTI 2+2 s ?? 170 -3 3 
1 3 97 43  KAUSTUBH - ANIKET  KS SAMANT - RA AGARWAL 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 4 33 7  JENISH - VINOTH  ARUN - SUBHASH BADAL 3= s ?? 140 -4 4 
1 5 55 46  SUNIT - KEYZAD  ASHOK - SUMIT 2+2 s ?? 170 -3 3 
1 6 22 49  VIJAY - TV RAMANI  SANDEEP - MARIANNE 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 7 84 37  S SOME - SUMAN  DAYA - DIPAK 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 8 75 1  PRAMOD - B OGALE  JAGGY - RAJESHWAR 4-1 w ?? 50 -6 6 
1 9 74 67  JKBHOSALE - ABHAY  RAJU - AJAY 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 10 59 63  GEETA - ASHA  DR. - AMARJIT 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 11 78 18  S BEHURIA - SUTANU  PUNEET - VIJAY 2+2 s ?? 170 -3 3 
1 12 58 73  DEVEN - GARRY  FINTON - A SARKAR 4x= s ?? 590 8 -8 
1 13 61 10  DEBASHISH - SWARNENDU  ALOK - SUKAMAL 4-2 w ?? 100 -5 5 
1 14 96 89  B - PINAKI RAMKRISHNA  HEMA - RAHUL 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 15 99 27  PRIYA - BINDIYA  PARIMAL - RUPA 4+1 s ?? 450 5 -5 
1 16 40 79  AJIT - SHRIKANT  UTTAM - JM SHAH 4= s ?? 420 4 -4 
1 17 45 93  RAJESH - ANANTVIKRAM  MADHU - PANKAJA 4= s ?? 420 4 -4 
1 18 91 30  SUNIL - A BAPAT ANIL  VINOD - DR. TANNA 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 19 13 16  DIPAK - MILIND  ABHIJIT - SATYABRATA 4= s ?? 420 4 -4 
1 20 19 23  VM LAL - P HEGDE  VASANTI - VAHALIA 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 21 103 14  LEENA - BARDHAN  ANJU - ANURADHA 4= n ?? 420 4 -4 
1 22 8 28  JAGDISH - GULSHAN  RV - ARVIND 4= n ?? 420 4 -4 
1 23 6 82  LYNN - RAHUL  KAMAL - A SANYAL S ROY 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 24 51 104  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  STANLEY - RONALD 2+2 s ?? 170 -3 3 
1 25 106 102  SOUVIK - PRITAM  SRINIVAS - SG SURVE 4= n ?? 420 4 -4 
1 26 76 44  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  PRAKASH - WADIA 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 27 41 86  YVETTE - ASANZGIRI  SANJIT - ABHIJIT 4= s ?? 420 4 -4 
1 28 60 62  KP MATHUR - NK SHARMA  SANDEEP - NATASHA 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 29 80 90  BHABHESH - NAVNEET  PRAKASH - PC GUPTA 2+2 n ?? 170 -3 3 
1 30 11 66  S BALA - V SUBBARAO  ARVIND - DEVANG 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 31 24 2  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  UDAY - MANGALA 2+2 s ?? 170 -3 3 
1 32 88 100  HEMANT - DEBABRATA  ANOOP - KAJAL 3NT= n ?? 400 4 -4 
1 33 26 94  HEMANT - DR. ATUL  SNEHASISH - SUBHASHISH 4= s ?? 420 4 -4 
1 34 15 21  GUDDI - PRADIPA  DR. SUBBARAO - SUKU 4= s ?? 420 4 -4 
1 35 12 48  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GAJENDRA - SK SHARMA 4= n ?? 420 4 -4 
1 36 81 87  ASHOK - SP AGGARWAL  MINAL - NIYATI 4= s ?? 420 4 -4 
1 37 105 25  RAVICHANDRAN - UMESH  R SRIDHARAN - DHAKRAS 4= s ?? 420 4 -4 
1 38 92 70  S JHAVERI - A.46W  ALOK - SAMIR 4= n ?? 420 4 -4 
1 39 68 42  PETTAM - RANI  KAMLESH - SHANKAR 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 40 34 29  ANAL - JITU  RAJESH - R TRIPATHI 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 41 56 95  SOUNAK - SOUMALYA  SHANKARAN - A.48S 4= s ?? 420 4 -4 
1 42 4 17  ANDREY - NK GUPTA  RAMAN - S KRISHNAN 3NT= n ?? 400 4 -4 
1 43 64 57  SAPAN - SUBIR  SHOBHA - M 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 44 65 35  INDIRA - AMITA  MAKARAND - ASHOK 2+2 s ?? 170 -3 3 
1 45 52 85  SANJOY - SK IYENGAR  JEROO - B PURIA 4= s ?? 420 4 -4 
1 46 83 72  RAVI - SUBHASH  MAHAPATRA - SMITI 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 47 98 69  MEENAL - TARU  MANECK - HANSOTIA 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 48 31 77  RAJEEV - HIMANI  SATISH - SUKRIT 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 49 101 38  SAMPATH - DILIP  PARAG - PRANEET 4= s ?? 420 4 -4 
1 50 50 3  ARCHIE - AVI MAHADAR  DEVYANI - SHOBHA 4= n ?? 420 4 -4 
1 51 20 47  R VASU - A BAHULKAR  PUNEET - PRADEEP 3+1 n ?? 170 -3 3 
1 52 54 39  HARSHAD - KK SHETTY  ZAHIR - JAGDISH 3+1 s ?? 170 -3 3 
1 53 9 32  GOPAL - VIRENDRA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0