Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    31  32  33  34  35  36
board  31 (1)    North    NS vul
  9 7 6 4
  A J 9 7 5
  9 5
  9 4
 
  6 3 2
  Q 10 8
  A Q 8 7 6 53
  A Q J 10 8 5
 
  J 7 6 3 2
  J 10
  K 3 2
  K Q 10 8 4
  A K 4
  K 2
Analysis
Not available
board  31, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 100, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 12 -12
2  650 1 11 -11
3  620 7 11 -11
4  500 3 9 -9
5  300 4 5 -5
6  100 14 0 0
7  50 3 -2 2
8 -100  7 -5 5
9 -140  1 -6 6
10 -150  1 -6 6
11 -200  2 -7 7
12 -300  1 -9 9
13 -400  1 -11 11
14 -420  1 -11 11
15 -550  2 -12 12
16 -590  3 -12 12
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 71  VARSHA - IAN  SHEELU - MOTI 4x= e ?? -590 -12 12 
1 2 7 55  ARUN - SUBHASH BADAL  SUNIT - KEYZAD 4x= e ?? -590 -12 12 
1 3 46 1  ASHOK - SUMIT  JAGGY - RAJESHWAR 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 4 63 36  DR. - AMARJIT  VINAY - ANIMESH 5x-2 e ?? 300 5 -5 
1 5 97 33  KAUSTUBH - ANIKET  JENISH - VINOTH 5x-1 w ?? 100 0 0 
1 6 43 23  KS SAMANT - RA AGARWAL  VASANTI - VAHALIA 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 7 16 37  ABHIJIT - SATYABRATA  DAYA - DIPAK 4= s ?? 620 11 -11 
1 8 28 30  RV - ARVIND  VINOD - DR. TANNA 5x-2 w ?? 300 5 -5 
1 9 89 61  HEMA - RAHUL  DEBASHISH - SWARNENDU 4-1 w ?? 50 -2 2 
1 10 10 5  ALOK - SUKAMAL  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 4x-3 e ?? 500 9 -9 
1 11 75 49  PRAMOD - B OGALE  SANDEEP - MARIANNE 5-2 s ?? -200 -7 7 
1 12 106 93  SOUVIK - PRITAM  MADHU - PANKAJA 5= n ?? 650 11 -11 
1 13 67 73  RAJU - AJAY  FINTON - A SARKAR 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 14 27 58  PARIMAL - RUPA  DEVEN - GARRY 5x-1 w ?? 100 0 0 
1 15 103 40  LEENA - BARDHAN  AJIT - SHRIKANT 5x= e ?? -550 -12 12 
1 16 22 80  VIJAY - TV RAMANI  BHABHESH - NAVNEET 5x= e ?? -550 -12 12 
1 17 86 18  SANJIT - ABHIJIT  PUNEET - VIJAY 4-1 s ?? -100 -5 5 
1 18 74 96  JKBHOSALE - ABHAY  B - PINAKI RAMKRISHNA 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 19 62 25  SANDEEP - NATASHA  R SRIDHARAN - DHAKRAS 4= s ?? 620 11 -11 
1 20 34 19  ANAL - JITU  VM LAL - P HEGDE 4= s ?? 620 11 -11 
1 21 45 78  RAJESH - ANANTVIKRAM  S BEHURIA - SUTANU 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 22 102 90  SRINIVAS - SG SURVE  PRAKASH - PC GUPTA 4= n ?? 620 11 -11 
1 23 99 79  PRIYA - BINDIYA  UTTAM - JM SHAH 5-1 s ?? -100 -5 5 
1 24 84 48  S SOME - SUMAN  GAJENDRA - SK SHARMA 5x-2 e ?? 300 5 -5 
1 25 6 13  LYNN - RAHUL  DIPAK - MILIND 6x-3 w ?? 500 9 -9 
1 26 21 64  DR. SUBBARAO - SUKU  SAPAN - SUBIR 5-1 s ?? -100 -5 5 
1 27 94 29  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAJESH - R TRIPATHI 4= s ?? 620 11 -11 
1 28 66 59  ARVIND - DEVANG  GEETA - ASHA 4= e ?? -420 -11 11 
1 29 82 4  KAMAL - A SANYAL S ROY  ANDREY - NK GUPTA 4-1 s ?? -100 -5 5 
1 30 51 8  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  JAGDISH - GULSHAN 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 31 14 12  ANJU - ANURADHA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4x= e ?? -590 -12 12 
1 32 105 35  RAVICHANDRAN - UMESH  MAKARAND - ASHOK 5-3 n ?? -300 -9 9 
1 33 44 57  PRAKASH - WADIA  SHOBHA - M 4-1 e ?? 50 -2 2 
1 34 42 2  KAMLESH - SHANKAR  UDAY - MANGALA 5-1 s ?? -100 -5 5 
1 35 76 26  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMANT - DR. ATUL 5x-2 w ?? 300 5 -5 
1 36 91 104  SUNIL - A BAPAT ANIL  STANLEY - RONALD 4+1 w ?? -150 -6 6 
1 37 70 100  ALOK - SAMIR  ANOOP - KAJAL 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 38 41 81  YVETTE - ASANZGIRI  ASHOK - SP AGGARWAL 4x-3 e ?? 500 9 -9 
1 39 47 83  PUNEET - PRADEEP  RAVI - SUBHASH 4= s ?? 620 11 -11 
1 40 88 50  HEMANT - DEBABRATA  ARCHIE - AVI MAHADAR 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 41 87 77  MINAL - NIYATI  SATISH - SUKRIT 3= e ?? -140 -6 6 
1 42 98 52  MEENAL - TARU  SANJOY - SK IYENGAR 5x-1 s ?? -200 -7 7 
1 43 17 24  RAMAN - S KRISHNAN  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4= s ?? 620 11 -11 
1 44 85 11  JEROO - B PURIA  S BALA - V SUBBARAO 5x-4 w ?? 800 12 -12 
1 45 31 60  RAJEEV - HIMANI  KP MATHUR - NK SHARMA 5= w ?? -400 -11 11 
1 46 56 15  SOUNAK - SOUMALYA  GUDDI - PRADIPA 4-1 e ?? 50 -2 2 
1 47 65 72  INDIRA - AMITA  MAHAPATRA - SMITI 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 48 92 68  S JHAVERI - A.46W  PETTAM - RANI 3-2 e ?? 100 0 0 
1 49 95 101  SHANKARAN - A.48S  SAMPATH - DILIP 5-1 s ?? -100 -5 5 
1 50 39 9  ZAHIR - JAGDISH  GOPAL - VIRENDRA 4x-1 e ?? 100 0 0 
1 51 20 38  R VASU - A BAHULKAR  PARAG - PRANEET 5x-1 e ?? 100 0 0 
1 52 69 54  MANECK - HANSOTIA  HARSHAD - KK SHETTY 5-1 s ?? -100 -5 5 
1 53 3 32  DEVYANI - SHOBHA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  32 (2)    East    EW vul click here for board selection
  J 6 4 3
  K Q 9
  K Q J 10 7
  5
  A 5
  A 4 3 2
  9 6 3
  10 8 4 2
  K Q 2
  J 8 7 5
  A 8 2
  K J 9
  10 9 8 7
  10 6
  5 4
  A Q 7 6 3
Analysis
Not available
board  32, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 60, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  300 1 6 -6
2  200 3 4 -4
3  170 1 3 -3
4  140 1 2 -2
5  110 21 2 -2
6  100 6 1 -1
7  90 2 1 -1
8 -50  9 -3 3
9 -100  2 -4 4
10 -110  4 -5 5
11 -300  2 -8 8
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 71  VARSHA - IAN  SHEELU - MOTI 3-1 w ?? 100 1 -1 
1 2 7 55  ARUN - SUBHASH BADAL  SUNIT - KEYZAD 2= s ?? 110 2 -2 
1 3 46 1  ASHOK - SUMIT  JAGGY - RAJESHWAR 2= s ?? 110 2 -2 
1 4 63 36  DR. - AMARJIT  VINAY - ANIMESH 4x-2 n ?? -300 -8 8 
1 5 97 33  KAUSTUBH - ANIKET  JENISH - VINOTH 2= n ?? 90 1 -1 
1 6 43 23  KS SAMANT - RA AGARWAL  VASANTI - VAHALIA 2= n ?? 90 1 -1 
1 7 16 37  ABHIJIT - SATYABRATA  DAYA - DIPAK 2= s ?? 110 2 -2 
1 8 28 30  RV - ARVIND  VINOD - DR. TANNA 2= s ?? 110 2 -2 
1 9 89 61  HEMA - RAHUL  DEBASHISH - SWARNENDU 3-1 w ?? 100 1 -1 
1 10 10 5  ALOK - SUKAMAL  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2= s ?? 110 2 -2 
1 11 75 49  PRAMOD - B OGALE  SANDEEP - MARIANNE 2= w ?? -110 -5 5 
1 12 106 93  SOUVIK - PRITAM  MADHU - PANKAJA 2= n ?? 110 2 -2 
1 13 67 73  RAJU - AJAY  FINTON - A SARKAR 4-2 w ?? 200 4 -4 
1 14 27 58  PARIMAL - RUPA  DEVEN - GARRY 3-2 s ?? -100 -4 4 
1 15 103 40  LEENA - BARDHAN  AJIT - SHRIKANT 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 16 22 80  VIJAY - TV RAMANI  BHABHESH - NAVNEET 2= s ?? 110 2 -2 
1 17 86 18  SANJIT - ABHIJIT  PUNEET - VIJAY 2+2 s ?? 170 3 -3 
1 18 74 96  JKBHOSALE - ABHAY  B - PINAKI RAMKRISHNA 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 19 62 25  SANDEEP - NATASHA  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2= s ?? 110 2 -2 
1 20 34 19  ANAL - JITU  VM LAL - P HEGDE 2= n ?? 110 2 -2 
1 21 45 78  RAJESH - ANANTVIKRAM  S BEHURIA - SUTANU 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 22 102 90  SRINIVAS - SG SURVE  PRAKASH - PC GUPTA 2= n ?? 110 2 -2 
1 23 99 79  PRIYA - BINDIYA  UTTAM - JM SHAH 2= s ?? 110 2 -2 
1 24 84 48  S SOME - SUMAN  GAJENDRA - SK SHARMA 3-1 s ?? -50 -3 3 
1 25 6 13  LYNN - RAHUL  DIPAK - MILIND 3-1 s ?? -50 -3 3 
1 26 21 64  DR. SUBBARAO - SUKU  SAPAN - SUBIR 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 27 94 29  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAJESH - R TRIPATHI 2= s ?? 110 2 -2 
1 28 66 59  ARVIND - DEVANG  GEETA - ASHA 2-1 s ?? -50 -3 3 
1 29 82 4  KAMAL - A SANYAL S ROY  ANDREY - NK GUPTA 3-1 s ?? -50 -3 3 
1 30 51 8  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  JAGDISH - GULSHAN 1NT-2 e ?? 200 4 -4 
1 31 14 12  ANJU - ANURADHA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2-1 s ?? -50 -3 3 
1 32 105 35  RAVICHANDRAN - UMESH  MAKARAND - ASHOK 2-1 w ?? 100 1 -1 
1 33 44 57  PRAKASH - WADIA  SHOBHA - M 2= w ?? -110 -5 5 
1 34 42 2  KAMLESH - SHANKAR  UDAY - MANGALA 2= n ?? 110 2 -2 
1 35 76 26  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMANT - DR. ATUL 4x-2 s ?? -300 -8 8 
1 36 91 104  SUNIL - A BAPAT ANIL  STANLEY - RONALD 4-2 e ?? 200 4 -4 
1 37 70 100  ALOK - SAMIR  ANOOP - KAJAL 2= n ?? 110 2 -2 
1 38 41 81  YVETTE - ASANZGIRI  ASHOK - SP AGGARWAL 2-1 s ?? -50 -3 3 
1 39 47 83  PUNEET - PRADEEP  RAVI - SUBHASH 3-1 w ?? 100 1 -1 
1 40 88 50  HEMANT - DEBABRATA  ARCHIE - AVI MAHADAR 3-1 w ?? 100 1 -1 
1 41 87 77  MINAL - NIYATI  SATISH - SUKRIT 2= s ?? 110 2 -2 
1 42 98 52  MEENAL - TARU  SANJOY - SK IYENGAR 2= s ?? 110 2 -2 
1 43 17 24  RAMAN - S KRISHNAN  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 2-1 w ?? 100 1 -1 
1 44 85 11  JEROO - B PURIA  S BALA - V SUBBARAO 2= s ?? 110 2 -2 
1 45 31 60  RAJEEV - HIMANI  KP MATHUR - NK SHARMA 2= s ?? 110 2 -2 
1 46 56 15  SOUNAK - SOUMALYA  GUDDI - PRADIPA 3-1 s ?? -50 -3 3 
1 47 65 72  INDIRA - AMITA  MAHAPATRA - SMITI 2= s ?? 110 2 -2 
1 48 92 68  S JHAVERI - A.46W  PETTAM - RANI 2-3 w ?? 300 6 -6 
1 49 95 101  SHANKARAN - A.48S  SAMPATH - DILIP 2= s ?? 110 2 -2 
1 50 39 9  ZAHIR - JAGDISH  GOPAL - VIRENDRA 2= w ?? -110 -5 5 
1 51 20 38  R VASU - A BAHULKAR  PARAG - PRANEET 2= n ?? 110 2 -2 
1 52 69 54  MANECK - HANSOTIA  HARSHAD - KK SHETTY 2= w ?? -110 -5 5 
1 53 3 32  DEVYANI - SHOBHA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  33 (3)    South    none click here for board selection
  10 8 4
  J 7 4
  A Q 7 6 3
  A 2
 
  K Q 9 8 5 32
  9 8 4
  8 6 3
  A Q 6 5 3
  A 10
  J 10 5
  K Q 7
  K J 9 7 2
  6
  K 2
  J 10 9 5 4
Analysis
Not available
board  33, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -210, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  530 1 12 -12
2  150 5 8 -8
3  100 5 7 -7
4  50 4 6 -6
5 -50  1 4 -4
6 -100  6 3 -3
7 -140  1 2 -2
8 -170  5 1 -1
9 -180  1 1 -1
10 -300  1 -3 3
11 -420  17 -5 5
12 -590  5 -9 9
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 71  VARSHA - IAN  SHEELU - MOTI 4x-1 s ?? -100 3 -3 
1 2 7 55  ARUN - SUBHASH BADAL  SUNIT - KEYZAD 4x-1 w ?? 100 7 -7 
1 3 46 1  ASHOK - SUMIT  JAGGY - RAJESHWAR 4= w ?? -420 -5 5 
1 4 63 36  DR. - AMARJIT  VINAY - ANIMESH 4= e ?? -420 -5 5 
1 5 97 33  KAUSTUBH - ANIKET  JENISH - VINOTH 1-3 e ?? 150 8 -8 
1 6 43 23  KS SAMANT - RA AGARWAL  VASANTI - VAHALIA 4-1 w ?? 50 6 -6 
1 7 16 37  ABHIJIT - SATYABRATA  DAYA - DIPAK 1-3 e ?? 150 8 -8 
1 8 28 30  RV - ARVIND  VINOD - DR. TANNA 3+1 w ?? -170 1 -1 
1 9 89 61  HEMA - RAHUL  DEBASHISH - SWARNENDU 4x-1 s ?? -100 3 -3 
1 10 10 5  ALOK - SUKAMAL  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 4= w ?? -420 -5 5 
1 11 75 49  PRAMOD - B OGALE  SANDEEP - MARIANNE 3x= s ?? 530 12 -12 
1 12 106 93  SOUVIK - PRITAM  MADHU - PANKAJA 3+1 e ?? -170 1 -1 
1 13 67 73  RAJU - AJAY  FINTON - A SARKAR 5-1 w ?? 50 6 -6 
1 14 27 58  PARIMAL - RUPA  DEVEN - GARRY 4= w ?? -420 -5 5 
1 15 103 40  LEENA - BARDHAN  AJIT - SHRIKANT 4x= e ?? -590 -9 9 
1 16 22 80  VIJAY - TV RAMANI  BHABHESH - NAVNEET 1-3 e ?? 150 8 -8 
1 17 86 18  SANJIT - ABHIJIT  PUNEET - VIJAY 2NT+2 e ?? -180 1 -1 
1 18 74 96  JKBHOSALE - ABHAY  B - PINAKI RAMKRISHNA 4x= w ?? -590 -9 9 
1 19 62 25  SANDEEP - NATASHA  R SRIDHARAN - DHAKRAS 4x-1 n ?? -100 3 -3 
1 20 34 19  ANAL - JITU  VM LAL - P HEGDE 4-1 w ?? 50 6 -6 
1 21 45 78  RAJESH - ANANTVIKRAM  S BEHURIA - SUTANU 4= w ?? -420 -5 5 
1 22 102 90  SRINIVAS - SG SURVE  PRAKASH - PC GUPTA 4x= w ?? -590 -9 9 
1 23 99 79  PRIYA - BINDIYA  UTTAM - JM SHAH 4x-1 s ?? -100 3 -3 
1 24 84 48  S SOME - SUMAN  GAJENDRA - SK SHARMA 4x-1 s ?? -100 3 -3 
1 25 6 13  LYNN - RAHUL  DIPAK - MILIND 5x-2 n ?? -300 -3 3 
1 26 21 64  DR. SUBBARAO - SUKU  SAPAN - SUBIR 4= e ?? -420 -5 5 
1 27 94 29  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAJESH - R TRIPATHI 1-3 w ?? 150 8 -8 
1 28 66 59  ARVIND - DEVANG  GEETA - ASHA 4x= w ?? -590 -9 9 
1 29 82 4  KAMAL - A SANYAL S ROY  ANDREY - NK GUPTA 4= w ?? -420 -5 5 
1 30 51 8  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  JAGDISH - GULSHAN 4= w ?? -420 -5 5 
1 31 14 12  ANJU - ANURADHA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 4= w ?? -420 -5 5 
1 32 105 35  RAVICHANDRAN - UMESH  MAKARAND - ASHOK 1-2 e ?? 100 7 -7 
1 33 44 57  PRAKASH - WADIA  SHOBHA - M 2-3 e ?? 150 8 -8 
1 34 42 2  KAMLESH - SHANKAR  UDAY - MANGALA 2+2 e ?? -170 1 -1 
1 35 76 26  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMANT - DR. ATUL 5x-1 w ?? 100 7 -7 
1 36 91 104  SUNIL - A BAPAT ANIL  STANLEY - RONALD 4x= w ?? -590 -9 9 
1 37 70 100  ALOK - SAMIR  ANOOP - KAJAL 4= e ?? -420 -5 5 
1 38 41 81  YVETTE - ASANZGIRI  ASHOK - SP AGGARWAL 3-1 n ?? -50 4 -4 
1 39 47 83  PUNEET - PRADEEP  RAVI - SUBHASH 1-2 e ?? 100 7 -7 
1 40 88 50  HEMANT - DEBABRATA  ARCHIE - AVI MAHADAR 1-2 e ?? 100 7 -7 
1 41 87 77  MINAL - NIYATI  SATISH - SUKRIT 4= w ?? -420 -5 5 
1 42 98 52  MEENAL - TARU  SANJOY - SK IYENGAR 4= e ?? -420 -5 5 
1 43 17 24  RAMAN - S KRISHNAN  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 4x-1 s ?? -100 3 -3 
1 44 85 11  JEROO - B PURIA  S BALA - V SUBBARAO 4-1 e ?? 50 6 -6 
1 45 31 60  RAJEEV - HIMANI  KP MATHUR - NK SHARMA 2+2 w ?? -170 1 -1 
1 46 56 15  SOUNAK - SOUMALYA  GUDDI - PRADIPA 4= w ?? -420 -5 5 
1 47 65 72  INDIRA - AMITA  MAHAPATRA - SMITI 4= w ?? -420 -5 5 
1 48 92 68  S JHAVERI - A.46W  PETTAM - RANI 2+1 e ?? -140 2 -2 
1 49 95 101  SHANKARAN - A.48S  SAMPATH - DILIP 4= w ?? -420 -5 5 
1 50 39 9  ZAHIR - JAGDISH  GOPAL - VIRENDRA 4= w ?? -420 -5 5 
1 51 20 38  R VASU - A BAHULKAR  PARAG - PRANEET 4= e ?? -420 -5 5 
1 52 69 54  MANECK - HANSOTIA  HARSHAD - KK SHETTY 2+2 w ?? -170 1 -1 
1 53 3 32  DEVYANI - SHOBHA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  34 (4)    West    NS vul click here for board selection
  A J 8 6 4
  Q 2
  Q
  K 9 6 5 4
  9 7 5 3
  9 8 6 5 4
  6 2
  Q 3
  K 2
  3
  J 9 7 5
  A J 10 8 7 2
  Q 10
  A K J 10 7
  A K 10 8 4 3
 
Analysis
Not available
board  34, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 250, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1430 1 15 -15
2  1370 2 15 -15
3  1100 2 13 -13
4  690 1 10 -10
5  680 3 10 -10
6  660 2 9 -9
7  650 4 9 -9
8  630 8 9 -9
9  620 1 9 -9
10  600 2 8 -8
11 -100  12 -8 8
12 -200  6 -10 10
13 -300  3 -11 11
14 -400  3 -12 12
15 -500  1 -13 13
16 -1100  1 -16 16
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 71  VARSHA - IAN  SHEELU - MOTI 4+1 s ?? 650 9 -9 
1 2 7 55  ARUN - SUBHASH BADAL  SUNIT - KEYZAD 3NT+2 n ?? 660 9 -9 
1 3 46 1  ASHOK - SUMIT  JAGGY - RAJESHWAR 4-1 n ?? -100 -8 8 
1 4 63 36  DR. - AMARJIT  VINAY - ANIMESH 5x-5 e ?? 1100 13 -13 
1 5 97 33  KAUSTUBH - ANIKET  JENISH - VINOTH 6-1 s ?? -100 -8 8 
1 6 43 23  KS SAMANT - RA AGARWAL  VASANTI - VAHALIA 4-1 n ?? -100 -8 8 
1 7 16 37  ABHIJIT - SATYABRATA  DAYA - DIPAK 4-2 s ?? -200 -10 10 
1 8 28 30  RV - ARVIND  VINOD - DR. TANNA 4-1 s ?? -100 -8 8 
1 9 89 61  HEMA - RAHUL  DEBASHISH - SWARNENDU 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 10 10 5  ALOK - SUKAMAL  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 6-4 s ?? -400 -12 12 
1 11 75 49  PRAMOD - B OGALE  SANDEEP - MARIANNE 6NTx-2 s ?? -500 -13 13 
1 12 106 93  SOUVIK - PRITAM  MADHU - PANKAJA 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 13 67 73  RAJU - AJAY  FINTON - A SARKAR 4+1 n ?? 650 9 -9 
1 14 27 58  PARIMAL - RUPA  DEVEN - GARRY 5x-5 e ?? 1100 13 -13 
1 15 103 40  LEENA - BARDHAN  AJIT - SHRIKANT 6= n ?? 1370 15 -15 
1 16 22 80  VIJAY - TV RAMANI  BHABHESH - NAVNEET 4+2 n ?? 680 10 -10 
1 17 86 18  SANJIT - ABHIJIT  PUNEET - VIJAY 4-2 s ?? -200 -10 10 
1 18 74 96  JKBHOSALE - ABHAY  B - PINAKI RAMKRISHNA 6= s ?? 1370 15 -15 
1 19 62 25  SANDEEP - NATASHA  R SRIDHARAN - DHAKRAS 6-2 n ?? -200 -10 10 
1 20 34 19  ANAL - JITU  VM LAL - P HEGDE 6-3 s ?? -300 -11 11 
1 21 45 78  RAJESH - ANANTVIKRAM  S BEHURIA - SUTANU 4-2 s ?? -200 -10 10 
1 22 102 90  SRINIVAS - SG SURVE  PRAKASH - PC GUPTA 6-1 n ?? -100 -8 8 
1 23 99 79  PRIYA - BINDIYA  UTTAM - JM SHAH 6-1 s ?? -100 -8 8 
1 24 84 48  S SOME - SUMAN  GAJENDRA - SK SHARMA 4= s ?? 620 9 -9 
1 25 6 13  LYNN - RAHUL  DIPAK - MILIND 6-4 s ?? -400 -12 12 
1 26 21 64  DR. SUBBARAO - SUKU  SAPAN - SUBIR 6-1 n ?? -100 -8 8 
1 27 94 29  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAJESH - R TRIPATHI 7x-4 n ?? -1100 -16 16 
1 28 66 59  ARVIND - DEVANG  GEETA - ASHA 4-1 s ?? -100 -8 8 
1 29 82 4  KAMAL - A SANYAL S ROY  ANDREY - NK GUPTA 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 30 51 8  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  JAGDISH - GULSHAN 4+1 n ?? 650 9 -9 
1 31 14 12  ANJU - ANURADHA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 6-3 s ?? -300 -11 11 
1 32 105 35  RAVICHANDRAN - UMESH  MAKARAND - ASHOK 5NT-1 s ?? -100 -8 8 
1 33 44 57  PRAKASH - WADIA  SHOBHA - M 4+1 n ?? 650 9 -9 
1 34 42 2  KAMLESH - SHANKAR  UDAY - MANGALA 6NT-1 n ?? -100 -8 8 
1 35 76 26  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMANT - DR. ATUL 3NT+3 n ?? 690 10 -10 
1 36 91 104  SUNIL - A BAPAT ANIL  STANLEY - RONALD 6= n ?? 1430 15 -15 
1 37 70 100  ALOK - SAMIR  ANOOP - KAJAL 5= n ?? 600 8 -8 
1 38 41 81  YVETTE - ASANZGIRI  ASHOK - SP AGGARWAL 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 39 47 83  PUNEET - PRADEEP  RAVI - SUBHASH 6-1 s ?? -100 -8 8 
1 40 88 50  HEMANT - DEBABRATA  ARCHIE - AVI MAHADAR 4-2 s ?? -200 -10 10 
1 41 87 77  MINAL - NIYATI  SATISH - SUKRIT 5+1 n ?? 680 10 -10 
1 42 98 52  MEENAL - TARU  SANJOY - SK IYENGAR 4+2 n ?? 680 10 -10 
1 43 17 24  RAMAN - S KRISHNAN  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 6-3 n ?? -300 -11 11 
1 44 85 11  JEROO - B PURIA  S BALA - V SUBBARAO 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 45 31 60  RAJEEV - HIMANI  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 46 56 15  SOUNAK - SOUMALYA  GUDDI - PRADIPA 6-4 s ?? -400 -12 12 
1 47 65 72  INDIRA - AMITA  MAHAPATRA - SMITI 4-1 s ?? -100 -8 8 
1 48 92 68  S JHAVERI - A.46W  PETTAM - RANI 4-2 s ?? -200 -10 10 
1 49 95 101  SHANKARAN - A.48S  SAMPATH - DILIP 3NT+2 n ?? 660 9 -9 
1 50 39 9  ZAHIR - JAGDISH  GOPAL - VIRENDRA 5= s ?? 600 8 -8 
1 51 20 38  R VASU - A BAHULKAR  PARAG - PRANEET 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 52 69 54  MANECK - HANSOTIA  HARSHAD - KK SHETTY 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 53 3 32  DEVYANI - SHOBHA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  35 (5)    North    EW vul click here for board selection
  J 10 7 3
  K J 5
  A Q 10
  A 7 4
  K 6
  A Q 4 2
  K
  K 10 8 5 3 2
  9 8 5 4
  10 6 3
  J 8 7 4
  Q 6
  A Q 2
  9 8 7
  9 6 5 3 2
  J 9
Analysis
Not available
board  35, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  200 2 4 -4
2  150 1 3 -3
3  130 4 3 -3
4  110 16 2 -2
5  100 3 2 -2
6  90 6 2 -2
7 -50  4 -3 3
8 -90  9 -4 4
9 -100  4 -4 4
10 -110  2 -4 4
11 -180  1 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 71  VARSHA - IAN  SHEELU - MOTI 2+2 s ?? 130 3 -3 
1 2 7 55  ARUN - SUBHASH BADAL  SUNIT - KEYZAD 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 3 46 1  ASHOK - SUMIT  JAGGY - RAJESHWAR 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 4 63 36  DR. - AMARJIT  VINAY - ANIMESH 2-2 e ?? 200 4 -4 
1 5 97 33  KAUSTUBH - ANIKET  JENISH - VINOTH 1NT-1 w ?? 100 2 -2 
1 6 43 23  KS SAMANT - RA AGARWAL  VASANTI - VAHALIA 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 7 16 37  ABHIJIT - SATYABRATA  DAYA - DIPAK 2NT-2 n ?? -100 -4 4 
1 8 28 30  RV - ARVIND  VINOD - DR. TANNA 2x= w ?? -180 -6 6 
1 9 89 61  HEMA - RAHUL  DEBASHISH - SWARNENDU 1NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 10 10 5  ALOK - SUKAMAL  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 11 75 49  PRAMOD - B OGALE  SANDEEP - MARIANNE 2+1 n ?? 110 2 -2 
1 12 106 93  SOUVIK - PRITAM  MADHU - PANKAJA 2= n ?? 90 2 -2 
1 13 67 73  RAJU - AJAY  FINTON - A SARKAR 2= w ?? -90 -4 4 
1 14 27 58  PARIMAL - RUPA  DEVEN - GARRY 2+1 w ?? -110 -4 4 
1 15 103 40  LEENA - BARDHAN  AJIT - SHRIKANT 3= n ?? 110 2 -2 
1 16 22 80  VIJAY - TV RAMANI  BHABHESH - NAVNEET 1NT= w ?? -90 -4 4 
1 17 86 18  SANJIT - ABHIJIT  PUNEET - VIJAY 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 18 74 96  JKBHOSALE - ABHAY  B - PINAKI RAMKRISHNA 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 19 62 25  SANDEEP - NATASHA  R SRIDHARAN - DHAKRAS 2= w ?? -90 -4 4 
1 20 34 19  ANAL - JITU  VM LAL - P HEGDE 3= s ?? 110 2 -2 
1 21 45 78  RAJESH - ANANTVIKRAM  S BEHURIA - SUTANU 1NT= w ?? -90 -4 4 
1 22 102 90  SRINIVAS - SG SURVE  PRAKASH - PC GUPTA 1NT= n ?? 90 2 -2 
1 23 99 79  PRIYA - BINDIYA  UTTAM - JM SHAH 2= s ?? 90 2 -2 
1 24 84 48  S SOME - SUMAN  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT-2 n ?? -100 -4 4 
1 25 6 13  LYNN - RAHUL  DIPAK - MILIND 2= s ?? 90 2 -2 
1 26 21 64  DR. SUBBARAO - SUKU  SAPAN - SUBIR 2= w ?? -90 -4 4 
1 27 94 29  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAJESH - R TRIPATHI 2= s ?? 90 2 -2 
1 28 66 59  ARVIND - DEVANG  GEETA - ASHA 2= w ?? -90 -4 4 
1 29 82 4  KAMAL - A SANYAL S ROY  ANDREY - NK GUPTA 1NT= w ?? -90 -4 4 
1 30 51 8  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  JAGDISH - GULSHAN 2-1 w ?? 100 2 -2 
1 31 14 12  ANJU - ANURADHA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2-1 w ?? 100 2 -2 
1 32 105 35  RAVICHANDRAN - UMESH  MAKARAND - ASHOK 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 33 44 57  PRAKASH - WADIA  SHOBHA - M 3-2 w ?? 200 4 -4 
1 34 42 2  KAMLESH - SHANKAR  UDAY - MANGALA 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 35 76 26  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMANT - DR. ATUL 2= w ?? -90 -4 4 
1 36 91 104  SUNIL - A BAPAT ANIL  STANLEY - RONALD 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 37 70 100  ALOK - SAMIR  ANOOP - KAJAL 2+1 n ?? 110 2 -2 
1 38 41 81  YVETTE - ASANZGIRI  ASHOK - SP AGGARWAL 2NT-2 n ?? -100 -4 4 
1 39 47 83  PUNEET - PRADEEP  RAVI - SUBHASH 1NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 40 88 50  HEMANT - DEBABRATA  ARCHIE - AVI MAHADAR 2+2 s ?? 130 3 -3 
1 41 87 77  MINAL - NIYATI  SATISH - SUKRIT 2+1 w ?? -110 -4 4 
1 42 98 52  MEENAL - TARU  SANJOY - SK IYENGAR 1NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 43 17 24  RAMAN - S KRISHNAN  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 1+1 s ?? 90 2 -2 
1 44 85 11  JEROO - B PURIA  S BALA - V SUBBARAO 1+1 w ?? -90 -4 4 
1 45 31 60  RAJEEV - HIMANI  KP MATHUR - NK SHARMA 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 46 56 15  SOUNAK - SOUMALYA  GUDDI - PRADIPA 2+1 s ?? 110 2 -2 
1 47 65 72  INDIRA - AMITA  MAHAPATRA - SMITI 1NT+2 n ?? 150 3 -3 
1 48 92 68  S JHAVERI - A.46W  PETTAM - RANI 2NT-2 n ?? -100 -4 4 
1 49 95 101  SHANKARAN - A.48S  SAMPATH - DILIP 3+1 s ?? 130 3 -3 
1 50 39 9  ZAHIR - JAGDISH  GOPAL - VIRENDRA 3+1 n ?? 130 3 -3 
1 51 20 38  R VASU - A BAHULKAR  PARAG - PRANEET 2+1 n ?? 110 2 -2 
1 52 69 54  MANECK - HANSOTIA  HARSHAD - KK SHETTY 1NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 53 3 32  DEVYANI - SHOBHA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  36 (6)    East    all click here for board selection
  5 3 2
  4 2
  J 9 8 3 2
  A Q J
  K 8
  A J 10 6
  Q 5
  K 8 6 5 3
  Q 10 7 6 4
  Q 8 7
  10 7 6
  4 2
  A J 9
  K 9 5 3
  A K 4
  10 9 7
Analysis
Not available
board  36, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 240, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 2 11 -11
2  660 2 9 -9
3  630 6 9 -9
4  600 2 8 -8
5  500 1 6 -6
6  400 2 4 -4
7  210 2 -1 1
8  200 8 -1 1
9  180 6 -2 2
10  130 9 -3 3
11  110 3 -4 4
12  100 3 -4 4
13  90 3 -4 4
14 -100  1 -8 8
15 -160  1 -9 9
16 -200  1 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 53 71  VARSHA - IAN  SHEELU - MOTI 1NT-5 w ?? 500 6 -6 
1 2 7 55  ARUN - SUBHASH BADAL  SUNIT - KEYZAD 2= n ?? 90 -4 4 
1 3 46 1  ASHOK - SUMIT  JAGGY - RAJESHWAR 1NT-2 w ?? 200 -1 1 
1 4 63 36  DR. - AMARJIT  VINAY - ANIMESH 2-2 n ?? -200 -10 10 
1 5 97 33  KAUSTUBH - ANIKET  JENISH - VINOTH 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 6 43 23  KS SAMANT - RA AGARWAL  VASANTI - VAHALIA 3NT-1 s ?? -100 -8 8 
1 7 16 37  ABHIJIT - SATYABRATA  DAYA - DIPAK 3NT+1 s ?? 630 9 -9 
1 8 28 30  RV - ARVIND  VINOD - DR. TANNA 2-2 e ?? 200 -1 1 
1 9 89 61  HEMA - RAHUL  DEBASHISH - SWARNENDU 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 10 10 5  ALOK - SUKAMAL  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2NT+3 s ?? 210 -1 1 
1 11 75 49  PRAMOD - B OGALE  SANDEEP - MARIANNE 3-1 e ?? 100 -4 4 
1 12 106 93  SOUVIK - PRITAM  MADHU - PANKAJA 3+1 n ?? 130 -3 3 
1 13 67 73  RAJU - AJAY  FINTON - A SARKAR 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 14 27 58  PARIMAL - RUPA  DEVEN - GARRY 2= n ?? 90 -4 4 
1 15 103 40  LEENA - BARDHAN  AJIT - SHRIKANT 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 16 22 80  VIJAY - TV RAMANI  BHABHESH - NAVNEET 3NT+1 s ?? 630 9 -9 
1 17 86 18  SANJIT - ABHIJIT  PUNEET - VIJAY 1NT+3 s ?? 180 -2 2 
1 18 74 96  JKBHOSALE - ABHAY  B - PINAKI RAMKRISHNA 2+1 n ?? 110 -4 4 
1 19 62 25  SANDEEP - NATASHA  R SRIDHARAN - DHAKRAS 1NT+3 s ?? 180 -2 2 
1 20 34 19  ANAL - JITU  VM LAL - P HEGDE 3NT+2 s ?? 660 9 -9 
1 21 45 78  RAJESH - ANANTVIKRAM  S BEHURIA - SUTANU 3NT= n ?? 600 8 -8 
1 22 102 90  SRINIVAS - SG SURVE  PRAKASH - PC GUPTA 1NT+3 n ?? 180 -2 2 
1 23 99 79  PRIYA - BINDIYA  UTTAM - JM SHAH 1NT+3 s ?? 180 -2 2 
1 24 84 48  S SOME - SUMAN  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT= s ?? 600 8 -8 
1 25 6 13  LYNN - RAHUL  DIPAK - MILIND 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 26 21 64  DR. SUBBARAO - SUKU  SAPAN - SUBIR 1x= e ?? -160 -9 9 
1 27 94 29  SNEHASISH - SUBHASHISH  RAJESH - R TRIPATHI 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 28 66 59  ARVIND - DEVANG  GEETA - ASHA 2-2 w ?? 200 -1 1 
1 29 82 4  KAMAL - A SANYAL S ROY  ANDREY - NK GUPTA 2-1 e ?? 100 -4 4 
1 30 51 8  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  JAGDISH - GULSHAN 2-2 w ?? 200 -1 1 
1 31 14 12  ANJU - ANURADHA  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN 2+1 n ?? 110 -4 4 
1 32 105 35  RAVICHANDRAN - UMESH  MAKARAND - ASHOK 1NT+4 s ?? 210 -1 1 
1 33 44 57  PRAKASH - WADIA  SHOBHA - M 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 34 42 2  KAMLESH - SHANKAR  UDAY - MANGALA 2= n ?? 90 -4 4 
1 35 76 26  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  HEMANT - DR. ATUL 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 36 91 104  SUNIL - A BAPAT ANIL  STANLEY - RONALD 3NT+2 s ?? 660 9 -9 
1 37 70 100  ALOK - SAMIR  ANOOP - KAJAL 1NT+3 n ?? 180 -2 2 
1 38 41 81  YVETTE - ASANZGIRI  ASHOK - SP AGGARWAL 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 39 47 83  PUNEET - PRADEEP  RAVI - SUBHASH 3NT+1 s ?? 630 9 -9 
1 40 88 50  HEMANT - DEBABRATA  ARCHIE - AVI MAHADAR 1NTx-3 w ?? 800 11 -11 
1 41 87 77  MINAL - NIYATI  SATISH - SUKRIT 2-2 e ?? 200 -1 1 
1 42 98 52  MEENAL - TARU  SANJOY - SK IYENGAR 2-2 e ?? 200 -1 1 
1 43 17 24  RAMAN - S KRISHNAN  RAJENDRA - DR. SRINIVAS 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 44 85 11  JEROO - B PURIA  S BALA - V SUBBARAO 2-2 e ?? 200 -1 1 
1 45 31 60  RAJEEV - HIMANI  KP MATHUR - NK SHARMA 2+2 n ?? 130 -3 3 
1 46 56 15  SOUNAK - SOUMALYA  GUDDI - PRADIPA 2NTx-3 w ?? 800 11 -11 
1 47 65 72  INDIRA - AMITA  MAHAPATRA - SMITI 2-2 e ?? 200 -1 1 
1 48 92 68  S JHAVERI - A.46W  PETTAM - RANI 1NT+3 s ?? 180 -2 2 
1 49 95 101  SHANKARAN - A.48S  SAMPATH - DILIP 1NT-4 w ?? 400 4 -4 
1 50 39 9  ZAHIR - JAGDISH  GOPAL - VIRENDRA 2+1 n ?? 110 -4 4 
1 51 20 38  R VASU - A BAHULKAR  PARAG - PRANEET 3NT+1 n ?? 630 9 -9 
1 52 69 54  MANECK - HANSOTIA  HARSHAD - KK SHETTY 1NT-4 w ?? 400 4 -4 
1 53 3 32  DEVYANI - SHOBHA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0