Deals and Frequencies WILLINGDON ANNUAL SWISS PAIRS - 27-Jan-2017
board    13  14  15  16  17  18
board  13 (1)    North    all
  5 2
  J 10 6 5
  K 8 4 2
  9 8 3
  Q 3
  A
  Q 10 9 7 3
  K Q J 10 5
  A K J 10 9 4
  K 9 8
  A J
  A 4
  8 7 6
  Q 7 4 3 2
  6 5
  7 6 2
Analysis
Not available
board  13, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -1760, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1 -710  2 14 -14
2 -720  1 14 -14
3 -1370  1 9 -9
4 -1430  1 8 -8
5 -1460  16 7 -7
6 -1470  9 7 -7
7 -2140  1 -9 9
8 -2210  15 -10 10
9 -2220  6 -10 10
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 58  LEENA - BARDHAN  DEVEN - GARRY 7NT= e ?? -2220 -10 10 
1 2 7 79  ARUN - SUBHASH BADAL  UTTAM - JM SHAH 7NT= w ?? -2220 -10 10 
1 3 55 53  SUNIT - KEYZAD  VARSHA - IAN 7NT= e ?? -2220 -10 10 
1 4 25 23  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VASANTI - VAHALIA 7= e ?? -2210 -10 10 
1 5 43 106  KS SAMANT - RA AGARWAL  SOUVIK - PRITAM 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 6 75 4  PRAMOD - B OGALE  ANDREY - NK GUPTA 7= w ?? -2140 -9 9 
1 7 34 10  ANAL - JITU  ALOK - SUKAMAL 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 8 1 13  JAGGY - RAJESHWAR  DIPAK - MILIND 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 9 89 67  HEMA - RAHUL  RAJU - AJAY 7= e ?? -2210 -10 10 
1 10 22 45  VIJAY - TV RAMANI  RAJESH - ANANTVIKRAM 7NT= w ?? -2220 -10 10 
1 11 49 5  SANDEEP - MARIANNE  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 12 88 16  HEMANT - DEBABRATA  ABHIJIT - SATYABRATA 7= e ?? -2210 -10 10 
1 13 91 97  SUNIL - A BAPAT ANIL  KAUSTUBH - ANIKET 7= e ?? -2210 -10 10 
1 14 36 18  VINAY - ANIMESH  PUNEET - VIJAY 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 15 37 74  DAYA - DIPAK  JKBHOSALE - ABHAY 7= w ?? -2210 -10 10 
1 16 40 62  AJIT - SHRIKANT  SANDEEP - NATASHA 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 17 12 59  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GEETA - ASHA 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 18 33 71  JENISH - VINOTH  SHEELU - MOTI 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 19 46 64  ASHOK - SUMIT  SAPAN - SUBIR 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 20 76 86  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  SANJIT - ABHIJIT 7= e ?? -2210 -10 10 
1 21 52 90  SANJOY - SK IYENGAR  PRAKASH - PC GUPTA 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 22 63 82  DR. - AMARJIT  KAMAL - A SANYAL S ROY 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 23 78 20  S BEHURIA - SUTANU  R VASU - A BAHULKAR 6+1 w ?? -1460 7 -7 
1 24 30 99  VINOD - DR. TANNA  PRIYA - BINDIYA 7= e ?? -2210 -10 10 
1 25 61 96  DEBASHISH - SWARNENDU  B - PINAKI RAMKRISHNA 7= e ?? -2210 -10 10 
1 26 81 85  ASHOK - SP AGGARWAL  JEROO - B PURIA 6= w ?? -1370 9 -9 
1 27 28 42  RV - ARVIND  KAMLESH - SHANKAR 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 28 94 35  SNEHASISH - SUBHASHISH  MAKARAND - ASHOK 7= e ?? -2210 -10 10 
1 29 2 77  UDAY - MANGALA  SATISH - SUKRIT 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 30 27 60  PARIMAL - RUPA  KP MATHUR - NK SHARMA 4NT+3 e ?? -720 14 -14 
1 31 84 50  S SOME - SUMAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 7NT= w ?? -2220 -10 10 
1 32 44 26  PRAKASH - WADIA  HEMANT - DR. ATUL 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 33 6 83  LYNN - RAHUL  RAVI - SUBHASH 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 34 51 19  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  VM LAL - P HEGDE 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 35 41 48  YVETTE - ASANZGIRI  GAJENDRA - SK SHARMA 7= e ?? -2210 -10 10 
1 36 93 73  MADHU - PANKAJA  FINTON - A SARKAR 7= e ?? -2210 -10 10 
1 37 95 70  SHANKARAN - A.48S  ALOK - SAMIR 7= e ?? -2210 -10 10 
1 38 17 29  RAMAN - S KRISHNAN  RAJESH - R TRIPATHI 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 39 47 80  PUNEET - PRADEEP  BHABHESH - NAVNEET 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 40 57 104  SHOBHA - M  STANLEY - RONALD 7= e ?? -2210 -10 10 
1 41 31 102  RAJEEV - HIMANI  SRINIVAS - SG SURVE 7= e ?? -2210 -10 10 
1 42 15 101  GUDDI - PRADIPA  SAMPATH - DILIP 7= e ?? -2210 -10 10 
1 43 8 69  JAGDISH - GULSHAN  MANECK - HANSOTIA 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 44 11 105  S BALA - V SUBBARAO  RAVICHANDRAN - UMESH 6NT+1 e ?? -1470 7 -7 
1 45 72 9  MAHAPATRA - SMITI  GOPAL - VIRENDRA 6= e ?? -1430 8 -8 
1 46 66 87  ARVIND - DEVANG  MINAL - NIYATI 4+3 e ?? -710 14 -14 
1 47 92 21  S JHAVERI - A.46W  DR. SUBBARAO - SUKU 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 48 24 68  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  PETTAM - RANI 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 49 3 14  DEVYANI - SHOBHA  ANJU - ANURADHA 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 50 56 39  SOUNAK - SOUMALYA  ZAHIR - JAGDISH 7NT= w ?? -2220 -10 10 
1 51 98 54  MEENAL - TARU  HARSHAD - KK SHETTY 4+3 e ?? -710 14 -14 
1 52 100 38  ANOOP - KAJAL  PARAG - PRANEET 6+1 e ?? -1460 7 -7 
1 53 65 32  INDIRA - AMITA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  14 (2)    East    none click here for board selection
  A K 7
  A 8 7 2
  K 7 3 2
  K 4
  Q J 4
  K 10 6 4
  J 10 4
  J 9 5
  8 6 5
  Q 9
  Q 8 6 5
  A 7 6 2
  10 9 3 2
  J 5 3
  A 9
  Q 10 8 3
Analysis
Not available
board  14, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 70, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  560 1 10 -10
2  500 1 10 -10
3  400 2 8 -8
4  150 6 2 -2
5  120 10 2 -2
6  90 17 1 -1
7 -50  8 -3 3
8 -100  4 -5 5
9 -150  3 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 58  LEENA - BARDHAN  DEVEN - GARRY 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 2 7 79  ARUN - SUBHASH BADAL  UTTAM - JM SHAH 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 3 55 53  SUNIT - KEYZAD  VARSHA - IAN 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 4 25 23  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VASANTI - VAHALIA 3NT-2 s ?? -100 -5 5 
1 5 43 106  KS SAMANT - RA AGARWAL  SOUVIK - PRITAM 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 6 75 4  PRAMOD - B OGALE  ANDREY - NK GUPTA 2NT+1 n ?? 150 2 -2 
1 7 34 10  ANAL - JITU  ALOK - SUKAMAL 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 8 1 13  JAGGY - RAJESHWAR  DIPAK - MILIND 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 9 89 67  HEMA - RAHUL  RAJU - AJAY 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 10 22 45  VIJAY - TV RAMANI  RAJESH - ANANTVIKRAM 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 11 49 5  SANDEEP - MARIANNE  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 3NT-3 n ?? -150 -6 6 
1 12 88 16  HEMANT - DEBABRATA  ABHIJIT - SATYABRATA 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 13 91 97  SUNIL - A BAPAT ANIL  KAUSTUBH - ANIKET 3NT= n ?? 400 8 -8 
1 14 36 18  VINAY - ANIMESH  PUNEET - VIJAY 3NT= n ?? 400 8 -8 
1 15 37 74  DAYA - DIPAK  JKBHOSALE - ABHAY 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 16 40 62  AJIT - SHRIKANT  SANDEEP - NATASHA 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 17 12 59  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GEETA - ASHA 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 18 33 71  JENISH - VINOTH  SHEELU - MOTI 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 19 46 64  ASHOK - SUMIT  SAPAN - SUBIR 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 20 76 86  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  SANJIT - ABHIJIT 1NT+2 n ?? 150 2 -2 
1 21 52 90  SANJOY - SK IYENGAR  PRAKASH - PC GUPTA 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 22 63 82  DR. - AMARJIT  KAMAL - A SANYAL S ROY 1NTxx= n ?? 560 10 -10 
1 23 78 20  S BEHURIA - SUTANU  R VASU - A BAHULKAR 3NT-2 n ?? -100 -5 5 
1 24 30 99  VINOD - DR. TANNA  PRIYA - BINDIYA 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 25 61 96  DEBASHISH - SWARNENDU  B - PINAKI RAMKRISHNA 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 26 81 85  ASHOK - SP AGGARWAL  JEROO - B PURIA 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 27 28 42  RV - ARVIND  KAMLESH - SHANKAR 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 28 94 35  SNEHASISH - SUBHASHISH  MAKARAND - ASHOK 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 29 2 77  UDAY - MANGALA  SATISH - SUKRIT 1NT+2 n ?? 150 2 -2 
1 30 27 60  PARIMAL - RUPA  KP MATHUR - NK SHARMA 2NT= n ?? 120 2 -2 
1 31 84 50  S SOME - SUMAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 32 44 26  PRAKASH - WADIA  HEMANT - DR. ATUL 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 33 6 83  LYNN - RAHUL  RAVI - SUBHASH 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 34 51 19  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  VM LAL - P HEGDE 1NT+1 n ?? 120 2 -2 
1 35 41 48  YVETTE - ASANZGIRI  GAJENDRA - SK SHARMA 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 36 93 73  MADHU - PANKAJA  FINTON - A SARKAR 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 37 95 70  SHANKARAN - A.48S  ALOK - SAMIR 3NT-3 n ?? -150 -6 6 
1 38 17 29  RAMAN - S KRISHNAN  RAJESH - R TRIPATHI 1x-3 w ?? 500 10 -10 
1 39 47 80  PUNEET - PRADEEP  BHABHESH - NAVNEET 2NT-2 n ?? -100 -5 5 
1 40 57 104  SHOBHA - M  STANLEY - RONALD 3NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 41 31 102  RAJEEV - HIMANI  SRINIVAS - SG SURVE 1NT+2 n ?? 150 2 -2 
1 42 15 101  GUDDI - PRADIPA  SAMPATH - DILIP 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 43 8 69  JAGDISH - GULSHAN  MANECK - HANSOTIA 2NT= n ?? 120 2 -2 
1 44 11 105  S BALA - V SUBBARAO  RAVICHANDRAN - UMESH 1NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 45 72 9  MAHAPATRA - SMITI  GOPAL - VIRENDRA 3NT-3 n ?? -150 -6 6 
1 46 66 87  ARVIND - DEVANG  MINAL - NIYATI 3NT-1 s ?? -50 -3 3 
1 47 92 21  S JHAVERI - A.46W  DR. SUBBARAO - SUKU 1NT+2 n ?? 150 2 -2 
1 48 24 68  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  PETTAM - RANI 1NT+2 n ?? 150 2 -2 
1 49 3 14  DEVYANI - SHOBHA  ANJU - ANURADHA 3NT-2 n ?? -100 -5 5 
1 50 56 39  SOUNAK - SOUMALYA  ZAHIR - JAGDISH 1NT-1 n ?? -50 -3 3 
1 51 98 54  MEENAL - TARU  HARSHAD - KK SHETTY 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 52 100 38  ANOOP - KAJAL  PARAG - PRANEET 1NT= n ?? 90 1 -1 
1 53 65 32  INDIRA - AMITA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  15 (3)    South    NS vul click here for board selection
  J 4 2
  A 5 3
  K Q 8
  A K 3 2
  3
  10 6 4 2
  A 6 3 2
  Q 9 7 4
  A Q 10 7
  K J 8 7
  7 5
  J 6 5
  K 9 8 6 5
  Q 9
  J 10 9 4
  10 8
Analysis
Not available
board  15, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 70, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  600 2 11 -11
2  500 1 10 -10
3  300 1 6 -6
4  170 2 3 -3
5  150 1 2 -2
6  140 10 2 -2
7  120 1 2 -2
8  110 10 1 -1
9  100 6 1 -1
10  50 4 -1 1
11 -100  5 -5 5
12 -110  4 -5 5
13 -140  1 -5 5
14 -200  3 -7 7
15 -300  1 -9 9
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 58  LEENA - BARDHAN  DEVEN - GARRY 2NT-1 n ?? -100 -5 5 
1 2 7 79  ARUN - SUBHASH BADAL  UTTAM - JM SHAH 3-1 e ?? 50 -1 1 
1 3 55 53  SUNIT - KEYZAD  VARSHA - IAN 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 4 25 23  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VASANTI - VAHALIA 2NT+1 n ?? 150 2 -2 
1 5 43 106  KS SAMANT - RA AGARWAL  SOUVIK - PRITAM 2NT= n ?? 120 2 -2 
1 6 75 4  PRAMOD - B OGALE  ANDREY - NK GUPTA 3-1 w ?? 50 -1 1 
1 7 34 10  ANAL - JITU  ALOK - SUKAMAL 3-2 w ?? 100 1 -1 
1 8 1 13  JAGGY - RAJESHWAR  DIPAK - MILIND 2= n ?? 110 1 -1 
1 9 89 67  HEMA - RAHUL  RAJU - AJAY 3-2 w ?? 100 1 -1 
1 10 22 45  VIJAY - TV RAMANI  RAJESH - ANANTVIKRAM 2= e ?? -110 -5 5 
1 11 49 5  SANDEEP - MARIANNE  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2= n ?? 110 1 -1 
1 12 88 16  HEMANT - DEBABRATA  ABHIJIT - SATYABRATA 3-2 e ?? 100 1 -1 
1 13 91 97  SUNIL - A BAPAT ANIL  KAUSTUBH - ANIKET 3NT= n ?? 600 11 -11 
1 14 36 18  VINAY - ANIMESH  PUNEET - VIJAY 2+2 n ?? 170 3 -3 
1 15 37 74  DAYA - DIPAK  JKBHOSALE - ABHAY 2-1 w ?? 50 -1 1 
1 16 40 62  AJIT - SHRIKANT  SANDEEP - NATASHA 4-1 n ?? -100 -5 5 
1 17 12 59  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GEETA - ASHA 2-2 w ?? 100 1 -1 
1 18 33 71  JENISH - VINOTH  SHEELU - MOTI 2-2 w ?? 100 1 -1 
1 19 46 64  ASHOK - SUMIT  SAPAN - SUBIR 3-2 n ?? -200 -7 7 
1 20 76 86  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  SANJIT - ABHIJIT 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 21 52 90  SANJOY - SK IYENGAR  PRAKASH - PC GUPTA 2= e ?? -110 -5 5 
1 22 63 82  DR. - AMARJIT  KAMAL - A SANYAL S ROY 3x-2 e ?? 300 6 -6 
1 23 78 20  S BEHURIA - SUTANU  R VASU - A BAHULKAR 3NT-1 s ?? -100 -5 5 
1 24 30 99  VINOD - DR. TANNA  PRIYA - BINDIYA 3NT= n ?? 600 11 -11 
1 25 61 96  DEBASHISH - SWARNENDU  B - PINAKI RAMKRISHNA 2+1 w ?? -140 -5 5 
1 26 81 85  ASHOK - SP AGGARWAL  JEROO - B PURIA 3-1 s ?? -100 -5 5 
1 27 28 42  RV - ARVIND  KAMLESH - SHANKAR 2= n ?? 110 1 -1 
1 28 94 35  SNEHASISH - SUBHASHISH  MAKARAND - ASHOK 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 29 2 77  UDAY - MANGALA  SATISH - SUKRIT 2= n ?? 110 1 -1 
1 30 27 60  PARIMAL - RUPA  KP MATHUR - NK SHARMA 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 31 84 50  S SOME - SUMAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 2= n ?? 110 1 -1 
1 32 44 26  PRAKASH - WADIA  HEMANT - DR. ATUL 2= s ?? 110 1 -1 
1 33 6 83  LYNN - RAHUL  RAVI - SUBHASH 2= n ?? 110 1 -1 
1 34 51 19  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  VM LAL - P HEGDE 2= w ?? -110 -5 5 
1 35 41 48  YVETTE - ASANZGIRI  GAJENDRA - SK SHARMA 4-1 n ?? -100 -5 5 
1 36 93 73  MADHU - PANKAJA  FINTON - A SARKAR 2NT-1 e ?? 50 -1 1 
1 37 95 70  SHANKARAN - A.48S  ALOK - SAMIR 4x-1 n ?? -200 -7 7 
1 38 17 29  RAMAN - S KRISHNAN  RAJESH - R TRIPATHI 4-3 n ?? -300 -9 9 
1 39 47 80  PUNEET - PRADEEP  BHABHESH - NAVNEET 4x-3 w ?? 500 10 -10 
1 40 57 104  SHOBHA - M  STANLEY - RONALD 2= n ?? 110 1 -1 
1 41 31 102  RAJEEV - HIMANI  SRINIVAS - SG SURVE 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 42 15 101  GUDDI - PRADIPA  SAMPATH - DILIP 2= e ?? -110 -5 5 
1 43 8 69  JAGDISH - GULSHAN  MANECK - HANSOTIA 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 44 11 105  S BALA - V SUBBARAO  RAVICHANDRAN - UMESH 2= n ?? 110 1 -1 
1 45 72 9  MAHAPATRA - SMITI  GOPAL - VIRENDRA 2= n ?? 110 1 -1 
1 46 66 87  ARVIND - DEVANG  MINAL - NIYATI 3NT-2 s ?? -200 -7 7 
1 47 92 21  S JHAVERI - A.46W  DR. SUBBARAO - SUKU 2-2 e ?? 100 1 -1 
1 48 24 68  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  PETTAM - RANI 2+2 n ?? 170 3 -3 
1 49 3 14  DEVYANI - SHOBHA  ANJU - ANURADHA 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 50 56 39  SOUNAK - SOUMALYA  ZAHIR - JAGDISH 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 51 98 54  MEENAL - TARU  HARSHAD - KK SHETTY 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 52 100 38  ANOOP - KAJAL  PARAG - PRANEET 2+1 n ?? 140 2 -2 
1 53 65 32  INDIRA - AMITA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  16 (4)    West    EW vul click here for board selection
  A J 5
  5 3 2
  Q 8 6 4
  J 8 6
  Q 9 8 7 6 42
 
  K 10 5 2
  9 2
  K
  J 10 7 4
  A J 9 7 3
  A Q 4
  10 3
  A K Q 9 8 6
 
  K 10 7 5 3
Analysis
Not available
board  16, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average -280, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  1000 1 15 -15
2  590 3 13 -13
3  420 1 12 -12
4  200 2 10 -10
5  140 1 9 -9
6  100 2 9 -9
7 -50  2 6 -6
8 -100  8 5 -5
9 -150  1 4 -4
10 -300  13 -1 1
11 -500  6 -6 6
12 -600  1 -8 8
13 -620  5 -8 8
14 -790  2 -11 11
15 -910  1 -12 12
16 -990  2 -12 12
17 -1130  1 -13 13
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 58  LEENA - BARDHAN  DEVEN - GARRY 5x-2 n ?? -300 -1 1 
1 2 7 79  ARUN - SUBHASH BADAL  UTTAM - JM SHAH 5x-1 s ?? -100 5 -5 
1 3 55 53  SUNIT - KEYZAD  VARSHA - IAN 4= s ?? 420 12 -12 
1 4 25 23  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VASANTI - VAHALIA 4= w ?? -620 -8 8 
1 5 43 106  KS SAMANT - RA AGARWAL  SOUVIK - PRITAM 5x-2 n ?? -300 -1 1 
1 6 75 4  PRAMOD - B OGALE  ANDREY - NK GUPTA 4-1 w ?? 100 9 -9 
1 7 34 10  ANAL - JITU  ALOK - SUKAMAL 5x-2 s ?? -300 -1 1 
1 8 1 13  JAGGY - RAJESHWAR  DIPAK - MILIND 4x= s ?? 590 13 -13 
1 9 89 67  HEMA - RAHUL  RAJU - AJAY 3x-1 s ?? -100 5 -5 
1 10 22 45  VIJAY - TV RAMANI  RAJESH - ANANTVIKRAM 4-2 n ?? -100 5 -5 
1 11 49 5  SANDEEP - MARIANNE  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 5x-2 s ?? -300 -1 1 
1 12 88 16  HEMANT - DEBABRATA  ABHIJIT - SATYABRATA 5x-3 s ?? -500 -6 6 
1 13 91 97  SUNIL - A BAPAT ANIL  KAUSTUBH - ANIKET 4x= s ?? 590 13 -13 
1 14 36 18  VINAY - ANIMESH  PUNEET - VIJAY 4-3 n ?? -150 4 -4 
1 15 37 74  DAYA - DIPAK  JKBHOSALE - ABHAY 5x-1 s ?? -100 5 -5 
1 16 40 62  AJIT - SHRIKANT  SANDEEP - NATASHA 5x-1 s ?? -100 5 -5 
1 17 12 59  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GEETA - ASHA 3= s ?? 140 9 -9 
1 18 33 71  JENISH - VINOTH  SHEELU - MOTI 4x-2 s ?? -300 -1 1 
1 19 46 64  ASHOK - SUMIT  SAPAN - SUBIR 4x-1 s ?? -100 5 -5 
1 20 76 86  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  SANJIT - ABHIJIT 5x-2 s ?? -300 -1 1 
1 21 52 90  SANJOY - SK IYENGAR  PRAKASH - PC GUPTA 3x+2 w ?? -1130 -13 13 
1 22 63 82  DR. - AMARJIT  KAMAL - A SANYAL S ROY 4x-2 n ?? -300 -1 1 
1 23 78 20  S BEHURIA - SUTANU  R VASU - A BAHULKAR 5x-1 e ?? 200 10 -10 
1 24 30 99  VINOD - DR. TANNA  PRIYA - BINDIYA 5x-2 s ?? -300 -1 1 
1 25 61 96  DEBASHISH - SWARNENDU  B - PINAKI RAMKRISHNA 4= w ?? -620 -8 8 
1 26 81 85  ASHOK - SP AGGARWAL  JEROO - B PURIA 4x-1 s ?? -100 5 -5 
1 27 28 42  RV - ARVIND  KAMLESH - SHANKAR 5x-2 n ?? -300 -1 1 
1 28 94 35  SNEHASISH - SUBHASHISH  MAKARAND - ASHOK 4= w ?? -620 -8 8 
1 29 2 77  UDAY - MANGALA  SATISH - SUKRIT 4x-1 s ?? -100 5 -5 
1 30 27 60  PARIMAL - RUPA  KP MATHUR - NK SHARMA 5x-3 s ?? -500 -6 6 
1 31 84 50  S SOME - SUMAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 5x-2 s ?? -300 -1 1 
1 32 44 26  PRAKASH - WADIA  HEMANT - DR. ATUL 4x-2 s ?? -300 -1 1 
1 33 6 83  LYNN - RAHUL  RAVI - SUBHASH 5= e ?? -600 -8 8 
1 34 51 19  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  VM LAL - P HEGDE 4= w ?? -620 -8 8 
1 35 41 48  YVETTE - ASANZGIRI  GAJENDRA - SK SHARMA 5x-3 s ?? -500 -6 6 
1 36 93 73  MADHU - PANKAJA  FINTON - A SARKAR 4-1 w ?? 100 9 -9 
1 37 95 70  SHANKARAN - A.48S  ALOK - SAMIR 5x-3 s ?? -500 -6 6 
1 38 17 29  RAMAN - S KRISHNAN  RAJESH - R TRIPATHI 4x= e ?? -790 -11 11 
1 39 47 80  PUNEET - PRADEEP  BHABHESH - NAVNEET 4-1 s ?? -50 6 -6 
1 40 57 104  SHOBHA - M  STANLEY - RONALD 5x-3 n ?? -500 -6 6 
1 41 31 102  RAJEEV - HIMANI  SRINIVAS - SG SURVE 5xx-2 e ?? 1000 15 -15 
1 42 15 101  GUDDI - PRADIPA  SAMPATH - DILIP 5-2 e ?? 200 10 -10 
1 43 8 69  JAGDISH - GULSHAN  MANECK - HANSOTIA 5x-2 s ?? -300 -1 1 
1 44 11 105  S BALA - V SUBBARAO  RAVICHANDRAN - UMESH 4x+1 w ?? -990 -12 12 
1 45 72 9  MAHAPATRA - SMITI  GOPAL - VIRENDRA 4x-2 s ?? -300 -1 1 
1 46 66 87  ARVIND - DEVANG  MINAL - NIYATI 4-1 n ?? -50 6 -6 
1 47 92 21  S JHAVERI - A.46W  DR. SUBBARAO - SUKU 4x+1 e ?? -910 -12 12 
1 48 24 68  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  PETTAM - RANI 4x= w ?? -790 -11 11 
1 49 3 14  DEVYANI - SHOBHA  ANJU - ANURADHA 5x-3 s ?? -500 -6 6 
1 50 56 39  SOUNAK - SOUMALYA  ZAHIR - JAGDISH 4x= s ?? 590 13 -13 
1 51 98 54  MEENAL - TARU  HARSHAD - KK SHETTY 4= w ?? -620 -8 8 
1 52 100 38  ANOOP - KAJAL  PARAG - PRANEET 4x+1 w ?? -990 -12 12 
1 53 65 32  INDIRA - AMITA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  17 (5)    North    none click here for board selection
  7 6 3 2
  Q J 2
  K J 6 4
  A 6
  A
  9 5 4 3
  3 2
  K Q 7 5 3 2
  J 10 9 8 5 4
  A
  Q 8 5
  10 8 4
  K Q
  K 10 8 7 6
  A 10 9 7
  J 9
Analysis
Not available
board  17, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  590 1 11 -11
2  500 1 10 -10
3  450 1 9 -9
4  420 3 9 -9
5  300 2 6 -6
6  170 1 4 -4
7  150 2 3 -3
8  140 4 3 -3
9  130 1 3 -3
10  100 5 2 -2
11  50 7 0 0
12 -50  16 -3 3
13 -100  3 -4 4
14 -150  3 -5 5
15 -170  1 -5 5
16 -200  1 -6 6
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 58  LEENA - BARDHAN  DEVEN - GARRY 5-3 n ?? -150 -5 5 
1 2 7 79  ARUN - SUBHASH BADAL  UTTAM - JM SHAH 5x-1 w ?? 100 2 -2 
1 3 55 53  SUNIT - KEYZAD  VARSHA - IAN 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 4 25 23  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VASANTI - VAHALIA 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 5 43 106  KS SAMANT - RA AGARWAL  SOUVIK - PRITAM 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 6 75 4  PRAMOD - B OGALE  ANDREY - NK GUPTA 2+3 e ?? -200 -6 6 
1 7 34 10  ANAL - JITU  ALOK - SUKAMAL 4x-2 e ?? 300 6 -6 
1 8 1 13  JAGGY - RAJESHWAR  DIPAK - MILIND 4+1 s ?? 450 9 -9 
1 9 89 67  HEMA - RAHUL  RAJU - AJAY 3+1 n ?? 130 3 -3 
1 10 22 45  VIJAY - TV RAMANI  RAJESH - ANANTVIKRAM 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 11 49 5  SANDEEP - MARIANNE  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 12 88 16  HEMANT - DEBABRATA  ABHIJIT - SATYABRATA 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 13 91 97  SUNIL - A BAPAT ANIL  KAUSTUBH - ANIKET 4x-3 e ?? 500 10 -10 
1 14 36 18  VINAY - ANIMESH  PUNEET - VIJAY 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 15 37 74  DAYA - DIPAK  JKBHOSALE - ABHAY 3+1 w ?? -170 -5 5 
1 16 40 62  AJIT - SHRIKANT  SANDEEP - NATASHA 5x-2 w ?? 300 6 -6 
1 17 12 59  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GEETA - ASHA 4= s ?? 420 9 -9 
1 18 33 71  JENISH - VINOTH  SHEELU - MOTI 2-2 e ?? 100 2 -2 
1 19 46 64  ASHOK - SUMIT  SAPAN - SUBIR 4x= s ?? 590 11 -11 
1 20 76 86  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  SANJIT - ABHIJIT 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 21 52 90  SANJOY - SK IYENGAR  PRAKASH - PC GUPTA 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 22 63 82  DR. - AMARJIT  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-1 e ?? 50 0 0 
1 23 78 20  S BEHURIA - SUTANU  R VASU - A BAHULKAR 3NT-1 s ?? -50 -3 3 
1 24 30 99  VINOD - DR. TANNA  PRIYA - BINDIYA 3= s ?? 140 3 -3 
1 25 61 96  DEBASHISH - SWARNENDU  B - PINAKI RAMKRISHNA 4= s ?? 420 9 -9 
1 26 81 85  ASHOK - SP AGGARWAL  JEROO - B PURIA 2-1 e ?? 50 0 0 
1 27 28 42  RV - ARVIND  KAMLESH - SHANKAR 2-1 w ?? 50 0 0 
1 28 94 35  SNEHASISH - SUBHASHISH  MAKARAND - ASHOK 3= s ?? 140 3 -3 
1 29 2 77  UDAY - MANGALA  SATISH - SUKRIT 4-1 e ?? 50 0 0 
1 30 27 60  PARIMAL - RUPA  KP MATHUR - NK SHARMA 3NT-3 n ?? -150 -5 5 
1 31 84 50  S SOME - SUMAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 32 44 26  PRAKASH - WADIA  HEMANT - DR. ATUL 3-1 e ?? 50 0 0 
1 33 6 83  LYNN - RAHUL  RAVI - SUBHASH 3-2 e ?? 100 2 -2 
1 34 51 19  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  VM LAL - P HEGDE 2NT+1 n ?? 150 3 -3 
1 35 41 48  YVETTE - ASANZGIRI  GAJENDRA - SK SHARMA 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 36 93 73  MADHU - PANKAJA  FINTON - A SARKAR 4-1 e ?? 50 0 0 
1 37 95 70  SHANKARAN - A.48S  ALOK - SAMIR 3= s ?? 140 3 -3 
1 38 17 29  RAMAN - S KRISHNAN  RAJESH - R TRIPATHI 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 39 47 80  PUNEET - PRADEEP  BHABHESH - NAVNEET 5x-1 w ?? 100 2 -2 
1 40 57 104  SHOBHA - M  STANLEY - RONALD 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 41 31 102  RAJEEV - HIMANI  SRINIVAS - SG SURVE 3-2 e ?? 100 2 -2 
1 42 15 101  GUDDI - PRADIPA  SAMPATH - DILIP 3-1 n ?? -50 -3 3 
1 43 8 69  JAGDISH - GULSHAN  MANECK - HANSOTIA 4-3 e ?? 150 3 -3 
1 44 11 105  S BALA - V SUBBARAO  RAVICHANDRAN - UMESH 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 45 72 9  MAHAPATRA - SMITI  GOPAL - VIRENDRA 4-2 s ?? -100 -4 4 
1 46 66 87  ARVIND - DEVANG  MINAL - NIYATI 4-1 n ?? -50 -3 3 
1 47 92 21  S JHAVERI - A.46W  DR. SUBBARAO - SUKU 4= s ?? 420 9 -9 
1 48 24 68  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  PETTAM - RANI 2+2 s ?? 170 4 -4 
1 49 3 14  DEVYANI - SHOBHA  ANJU - ANURADHA 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 50 56 39  SOUNAK - SOUMALYA  ZAHIR - JAGDISH 2-1 e ?? 50 0 0 
1 51 98 54  MEENAL - TARU  HARSHAD - KK SHETTY 3-2 n ?? -100 -4 4 
1 52 100 38  ANOOP - KAJAL  PARAG - PRANEET 4-1 s ?? -50 -3 3 
1 53 65 32  INDIRA - AMITA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0 

board  18 (6)    East    NS vul click here for board selection
  Q 7 6 5
  A 7 5
  8 2
  A K Q 2
  9
  K Q 10 6 2
  6
  10 9 8 7 5 3
  A 10 4 3
  9 8
  A K Q 9 3
  J 4
  K J 8 2
  J 4 3
  J 10 7 5 4
  6
Analysis
Not available
board  18, Butler Imps (avg) - round to 10
 52 data
 average 40, tails out 7
# score fq NS.Imps EW.Imps
1  800 1 13 -13
2  500 2 10 -10
3  300 5 6 -6
4  200 1 4 -4
5  170 1 4 -4
6  150 2 3 -3
7  140 5 3 -3
8  110 2 2 -2
9  100 6 2 -2
10  50 8 0 0
11 -100  1 -4 4
12 -110  11 -4 4
13 -120  1 -4 4
14 -140  2 -5 5
15 -200  1 -6 6
16 -300  1 -8 8
17 -500  2 -11 11
round table pairs  ns - names  ew - names contract dcl lead score ns.pt ew.pt 
1 1 103 58  LEENA - BARDHAN  DEVEN - GARRY 2x-2 e ?? 300 6 -6 
1 2 7 79  ARUN - SUBHASH BADAL  UTTAM - JM SHAH 4x-2 w ?? 300 6 -6 
1 3 55 53  SUNIT - KEYZAD  VARSHA - IAN 4x-2 s ?? -500 -11 11 
1 4 25 23  R SRIDHARAN - DHAKRAS  VASANTI - VAHALIA 2= e ?? -110 -4 4 
1 5 43 106  KS SAMANT - RA AGARWAL  SOUVIK - PRITAM 2+1 w ?? -140 -5 5 
1 6 75 4  PRAMOD - B OGALE  ANDREY - NK GUPTA 3= e ?? -140 -5 5 
1 7 34 10  ANAL - JITU  ALOK - SUKAMAL 1NT-1 w ?? 50 0 0 
1 8 1 13  JAGGY - RAJESHWAR  DIPAK - MILIND 3= s ?? 140 3 -3 
1 9 89 67  HEMA - RAHUL  RAJU - AJAY 2= w ?? -110 -4 4 
1 10 22 45  VIJAY - TV RAMANI  RAJESH - ANANTVIKRAM 3NT-3 n ?? -300 -8 8 
1 11 49 5  SANDEEP - MARIANNE  SK BANDOPADHYAY - TC PANT 2= w ?? -110 -4 4 
1 12 88 16  HEMANT - DEBABRATA  ABHIJIT - SATYABRATA 2= n ?? 110 2 -2 
1 13 91 97  SUNIL - A BAPAT ANIL  KAUSTUBH - ANIKET 4x-2 s ?? -500 -11 11 
1 14 36 18  VINAY - ANIMESH  PUNEET - VIJAY 1-2 e ?? 100 2 -2 
1 15 37 74  DAYA - DIPAK  JKBHOSALE - ABHAY 3x-1 w ?? 100 2 -2 
1 16 40 62  AJIT - SHRIKANT  SANDEEP - NATASHA 2= s ?? 110 2 -2 
1 17 12 59  ANBAZHAGAN - RAVINDRAN  GEETA - ASHA 2= w ?? -110 -4 4 
1 18 33 71  JENISH - VINOTH  SHEELU - MOTI 2+2 s ?? 170 4 -4 
1 19 46 64  ASHOK - SUMIT  SAPAN - SUBIR 2-1 w ?? 50 0 0 
1 20 76 86  KAUSHIK - B SEENIVASAGAN  SANJIT - ABHIJIT 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 21 52 90  SANJOY - SK IYENGAR  PRAKASH - PC GUPTA 2= w ?? -110 -4 4 
1 22 63 82  DR. - AMARJIT  KAMAL - A SANYAL S ROY 2-1 e ?? 50 0 0 
1 23 78 20  S BEHURIA - SUTANU  R VASU - A BAHULKAR 1NT+1 e ?? -120 -4 4 
1 24 30 99  VINOD - DR. TANNA  PRIYA - BINDIYA 3-1 s ?? -100 -4 4 
1 25 61 96  DEBASHISH - SWARNENDU  B - PINAKI RAMKRISHNA 2= w ?? -110 -4 4 
1 26 81 85  ASHOK - SP AGGARWAL  JEROO - B PURIA 4-1 e ?? 50 0 0 
1 27 28 42  RV - ARVIND  KAMLESH - SHANKAR 3NT-4 e ?? 200 4 -4 
1 28 94 35  SNEHASISH - SUBHASHISH  MAKARAND - ASHOK 2= e ?? -110 -4 4 
1 29 2 77  UDAY - MANGALA  SATISH - SUKRIT 3= n ?? 140 3 -3 
1 30 27 60  PARIMAL - RUPA  KP MATHUR - NK SHARMA 4x-2 w ?? 300 6 -6 
1 31 84 50  S SOME - SUMAN  ARCHIE - AVI MAHADAR 3-2 s ?? -200 -6 6 
1 32 44 26  PRAKASH - WADIA  HEMANT - DR. ATUL 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 33 6 83  LYNN - RAHUL  RAVI - SUBHASH 2+1 s ?? 140 3 -3 
1 34 51 19  DR CHANDRA - CS MAJUMDAR  VM LAL - P HEGDE 2-3 e ?? 150 3 -3 
1 35 41 48  YVETTE - ASANZGIRI  GAJENDRA - SK SHARMA 4-2 w ?? 100 2 -2 
1 36 93 73  MADHU - PANKAJA  FINTON - A SARKAR 3-2 e ?? 100 2 -2 
1 37 95 70  SHANKARAN - A.48S  ALOK - SAMIR 3= w ?? -110 -4 4 
1 38 17 29  RAMAN - S KRISHNAN  RAJESH - R TRIPATHI 3-1 e ?? 50 0 0 
1 39 47 80  PUNEET - PRADEEP  BHABHESH - NAVNEET 2= w ?? -110 -4 4 
1 40 57 104  SHOBHA - M  STANLEY - RONALD 3x-3 e ?? 500 10 -10 
1 41 31 102  RAJEEV - HIMANI  SRINIVAS - SG SURVE 3NT-2 e ?? 100 2 -2 
1 42 15 101  GUDDI - PRADIPA  SAMPATH - DILIP 3NT-3 e ?? 150 3 -3 
1 43 8 69  JAGDISH - GULSHAN  MANECK - HANSOTIA 3x-3 e ?? 500 10 -10 
1 44 11 105  S BALA - V SUBBARAO  RAVICHANDRAN - UMESH 4x-2 w ?? 300 6 -6 
1 45 72 9  MAHAPATRA - SMITI  GOPAL - VIRENDRA 2= w ?? -110 -4 4 
1 46 66 87  ARVIND - DEVANG  MINAL - NIYATI 2-1 w ?? 50 0 0 
1 47 92 21  S JHAVERI - A.46W  DR. SUBBARAO - SUKU 2NT-1 e ?? 50 0 0 
1 48 24 68  RAJENDRA - DR. SRINIVAS  PETTAM - RANI 2= w ?? -110 -4 4 
1 49 3 14  DEVYANI - SHOBHA  ANJU - ANURADHA 3-1 w ?? 50 0 0 
1 50 56 39  SOUNAK - SOUMALYA  ZAHIR - JAGDISH 3x-4 e ?? 800 13 -13 
1 51 98 54  MEENAL - TARU  HARSHAD - KK SHETTY 1NTx-1 e ?? 100 2 -2 
1 52 100 38  ANOOP - KAJAL  PARAG - PRANEET 2x-2 e ?? 300 6 -6 
1 53 65 32  INDIRA - AMITA  Bye - Bye (2) NP - ?? bye 0 0