session 1
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s carry direc rk  p a i r t o t 
1  JAGGY-RAJESHWAR 6 10 13.53 . . 1  KAUSTUBH-ANIKET 20.00 
    UDAY-MANGALA 2 6.47 . . 2  VIJAY-TVRAMANI 18.90 
2  DEVYANI-SHOBHA 6 0 5.08 . . 3  VARSHA-IAN 17.35 
    ANDREY-NKGUPTA 12 14.92 . . 4  VINAY-ANIMESH 17.12 
3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 15 15.24 . . 5  VMLAL-PHEGDE 16.89 
    LYNN-RAHUL 2 4.76 . . 6  SANDEEP-MARIANNE 16.64 
4  ARUN-SUBHASHBADAL 6 11 14.25 . . 7  VINOD-DR.TANNA 16.64 
    JAGDISH-GULSHAN 1 5.75 . . 8  SUNIT-KEYZAD 16.38 
5  GOPAL-VIRENDRA 6 5 8.10 . . 9  DEVEN-GARRY 15.83 
    ALOK-SUKAMAL 9 11.90 . . 10  SATISH-SUKRIT 15.83 
6  SBALA-VSUBBARAO 6 0 5.75 . . 11  B-PINAKIRAMKRISHNA 15.83 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 10 14.25 . . 12  DAYA-DIPAK 15.83 
7  DIPAK-MILIND 6 15 14.92 . . 13  ALOK-SAMIR 15.54 
    ANJU-ANURADHA 3 5.08 . . 14  MADHU-PANKAJA 15.54 
8  GUDDI-PRADIPA 6 0 7.25 . . 15  UTTAM-JMSHAH 15.54 
    ABHIJIT-SATYABRATA 6 12.75 . . 16  DR.-AMARJIT 15.24 
9  RAMAN-SKRISHNAN 6 1 6.85 . . 17  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 15.24 
    PUNEET-VIJAY 8 13.15 . . 18  AJIT-SHRIKANT 15.24 
10  VMLAL-PHEGDE 6 27 16.89 . . 19  ANDREY-NKGUPTA 14.92 
    RVASU-ABAHULKAR 8 3.11 . . 20  DIPAK-MILIND 14.92 
11  DR.SUBBARAO-SUKU 6 5 1.10 . . 21  JENISH-VINOTH 14.59 
    VIJAY-TVRAMANI 34 18.90 . . 22  HEMANT-DEBABRATA 14.59 
12  VASANTI-VAHALIA 6 10 13.53 . . 23  DEBASHISH-SWARNENDU 14.59 
    RAJENDRA-DR.SRINIVAS 2 6.47 . . 24  SUNIL-ABAPATANIL 14.25 
13  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 10 13.90 . . 25  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 14.25 
    HEMANT-DR.ATUL 1 6.10 . . 26  Bye-Bye(2) 14.25 
14  PARIMAL-RUPA 6 10 8.10 . . 27  ARUN-SUBHASHBADAL 14.25 
    RV-ARVIND 14 11.90 . . 28  PRIYA-BINDIYA 14.25 
15  RAJESH-RTRIPATHI 6 0 3.36 . . 29  KAMLESH-SHANKAR 13.90 
    VINOD-DR.TANNA 18 16.64 . . 30  PETTAM-RANI 13.90 
16  RAJEEV-HIMANI 6 0 5.75 . . 31  RSRIDHARAN-DHAKRAS 13.90 
    Bye-Bye(2) 10 14.25 . . 32  JKBHOSALE-ABHAY 13.90 
17  JENISH-VINOTH 6 20 14.59 . . 33  SRINIVAS-SGSURVE 13.90 
    ANAL-JITU 9 5.41 . . 34  GEETA-ASHA 13.90 
18  MAKARAND-ASHOK 6 0 2.88 . . 35  SANJIT-ABHIJIT 13.53 
    VINAY-ANIMESH 20 17.12 . . 36  JAGGY-RAJESHWAR 13.53 
19  DAYA-DIPAK 6 16 15.83 . . 37  VASANTI-VAHALIA 13.53 
    PARAG-PRANEET 1 4.17 . . 38  PUNEET-VIJAY 13.15 
20  ZAHIR-JAGDISH 6 6 4.76 . . 39  ABHIJIT-SATYABRATA 12.75 
    AJIT-SHRIKANT 19 15.24 . . 40  PRAMOD-BOGALE 12.75 
21  YVETTE-ASANZGIRI 6 0 6.10 . . 41  SSOME-SUMAN 12.75 
    KAMLESH-SHANKAR 9 13.90 . . 42  HEMA-RAHUL 12.75 
22  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 1 8.54 . . 43  STANLEY-RONALD 12.75 
    PRAKASH-WADIA 4 11.46 . . 44  GAJENDRA-SKSHARMA 12.33 
23  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 12 10.99 . . 45  ALOK-SUKAMAL 11.90 
    ASHOK-SUMIT 10 9.01 . . 46  RV-ARVIND 11.90 
24  PUNEET-PRADEEP 6 2 7.67 . . 47  KAMAL-ASANYALSROY 11.90 
    GAJENDRA-SKSHARMA 7 12.33 . . 48  SHEELU-MOTI 11.90 
25  SANDEEP-MARIANNE 6 22 16.64 . . 49  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 11.46 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 4 3.36 . . 50  PRAKASH-WADIA 11.46 
26  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 12 11.46 . . 51  INDIRA-AMITA 11.46 
    SANJOY-SKIYENGAR 9 8.54 . . 52  RAJESH-ANANTVIKRAM 10.99 
27  VARSHA-IAN 6 22 17.35 . . 53  RAVICHANDRAN-UMESH 10.00 
    HARSHAD-KKSHETTY 1 2.65 . . 54  SOUVIK-PRITAM 10.00 
28  SUNIT-KEYZAD 6 22 16.38 . . 55  ASHOK-SUMIT 9.01 
    SOUNAK-SOUMALYA 5 3.62 . . 56  ARVIND-DEVANG 8.54 
29  SHOBHA-M 6 0 4.17 . . 57  KSSAMANT-RAAGARWAL 8.54 
    DEVEN-GARRY 15 15.83 . . 58  SANJOY-SKIYENGAR 8.54 
30  GEETA-ASHA 6 11 13.90 . . 59  MAHAPATRA-SMITI 8.10 
    KPMATHUR-NKSHARMA 2 6.10 . . 60  ASHOK-SPAGGARWAL 8.10 
31  DEBASHISH-SWARNENDU 6 19 14.59 . . 61  PARIMAL-RUPA 8.10 
    SANDEEP-NATASHA 8 5.41 . . 62  GOPAL-VIRENDRA 8.10 
32  DR.-AMARJIT 6 14 15.24 . . 63  PUNEET-PRADEEP 7.67 
    SAPAN-SUBIR 1 4.76 . . 64  LEENA-BARDHAN 7.25 
33  INDIRA-AMITA 6 11 11.46 . . 65  PRAKASH-PCGUPTA 7.25 
    ARVIND-DEVANG 8 8.54 . . 66  RAVI-SUBHASH 7.25 
34  RAJU-AJAY 6 0 6.10 . . 67  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 7.25 
    PETTAM-RANI 9 13.90 . . 68  GUDDI-PRADIPA 7.25 
35  MANECK-HANSOTIA 6 0 4.46 . . 69  RAMAN-SKRISHNAN 6.85 
    ALOK-SAMIR 14 15.54 . . 70  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6.47 
36  SHEELU-MOTI 6 12 11.90 . . 71  UDAY-MANGALA 6.47 
    MAHAPATRA-SMITI 8 8.10 . . 72  JEROO-BPURIA 6.47 
37  FINTON-ASARKAR 6 1 6.10 . . 73  KPMATHUR-NKSHARMA 6.10 
    JKBHOSALE-ABHAY 10 13.90 . . 74  SAMPATH-DILIP 6.10 
38  PRAMOD-BOGALE 6 7 12.75 . . 75  FINTON-ASARKAR 6.10 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 1 7.25 . . 76  HEMANT-DR.ATUL 6.10 
39  SATISH-SUKRIT 6 15 15.83 . . 77  RAJU-AJAY 6.10 
    SBEHURIA-SUTANU 0 4.17 . . 78  YVETTE-ASANZGIRI 6.10 
40  UTTAM-JMSHAH 6 17 15.54 . . 79  ANOOP-KAJAL 5.75 
    BHABHESH-NAVNEET 3 4.46 . . 80  JAGDISH-GULSHAN 5.75 
41  ASHOK-SPAGGARWAL 6 5 8.10 . . 81  RAJEEV-HIMANI 5.75 
    KAMAL-ASANYALSROY 9 11.90 . . 82  SBALA-VSUBBARAO 5.75 
42  RAVI-SUBHASH 6 2 7.25 . . 83  SJHAVERI-A.46W 5.75 
    SSOME-SUMAN 8 12.75 . . 84  SANDEEP-NATASHA 5.41 
43  JEROO-BPURIA 6 0 6.47 . . 85  MINAL-NIYATI 5.41 
    SANJIT-ABHIJIT 8 13.53 . . 86  ANAL-JITU 5.41 
44  MINAL-NIYATI 6 0 5.41 . . 87  ANJU-ANURADHA 5.08 
    HEMANT-DEBABRATA 11 14.59 . . 88  DEVYANI-SHOBHA 5.08 
45  HEMA-RAHUL 6 10 12.75 . . 89  ZAHIR-JAGDISH 4.76 
    PRAKASH-PCGUPTA 4 7.25 . . 90  LYNN-RAHUL 4.76 
46  SUNIL-ABAPATANIL 6 18 14.25 . . 91  SAPAN-SUBIR 4.76 
    SJHAVERI-A.46W 8 5.75 . . 92  BHABHESH-NAVNEET 4.46 
47  MADHU-PANKAJA 6 16 15.54 . . 93  SNEHASISH-SUBHASHISH 4.46 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 2 4.46 . . 94  MANECK-HANSOTIA 4.46 
48  SHANKARAN-A.48S 6 0 4.17 . . 95  PARAG-PRANEET 4.17 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 15 15.83 . . 96  SHANKARAN-A.48S 4.17 
49  KAUSTUBH-ANIKET 6 40 20.00 . . 97  SBEHURIA-SUTANU 4.17 
    MEENAL-TARU 0 0.00 . . 98  SHOBHA-M 4.17 
50  PRIYA-BINDIYA 6 12 14.25 . . 99  SOUNAK-SOUMALYA 3.62 
    ANOOP-KAJAL 2 5.75 . . 100  RAJESH-RTRIPATHI 3.36 
51  SAMPATH-DILIP 6 1 6.10 . . 101  ARCHIE-AVIMAHADAR 3.36 
    SRINIVAS-SGSURVE 10 13.90 . . 102  RVASU-ABAHULKAR 3.11 
52  LEENA-BARDHAN 6 12 7.25 . . 103  MAKARAND-ASHOK 2.88 
    STANLEY-RONALD 18 12.75 . . 104  HARSHAD-KKSHETTY 2.65 
53  RAVICHANDRAN-UMESH 0.6 0 10.00 . . 105  DR.SUBBARAO-SUKU 1.10 
    SOUVIK-PRITAM 0 10.00 . . 106  MEENAL-TARU 0.00