session 10
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  DEVEN-GARRY 6 21 13.90 125.26 . 1  DEVEN-GARRY 139.16 
    VASANTI-VAHALIA 12 6.10 119.13 . 2  LEENA-BARDHAN 133.86 
2  ARUN-SUBHASHBADAL 6 2 4.46 118.73 . 3  JAGGY-RAJESHWAR 129.69 
    LEENA-BARDHAN 16 15.54 118.32 . 4  VASANTI-VAHALIA 125.23 
3  VARSHA-IAN 6 8 6.10 116.29 . 5  KSSAMANT-RAAGARWAL 123.82 
    JAGGY-RAJESHWAR 17 13.90 115.79 . 6  ANAL-JITU 123.80 
4  ANDREY-NKGUPTA 6 13 11.46 111.86 . 7  VINAY-ANIMESH 123.56 
    SUNIT-KEYZAD 10 8.54 111.69 . 8  ANDREY-NKGUPTA 123.32 
5  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 20 10.00 111.34 . 9  ARUN-SUBHASHBADAL 123.19 
    UTTAM-JMSHAH 20 10.00 111.24 . 10  VARSHA-IAN 122.39 
6  ANAL-JITU 6 17 13.15 110.65 . 11  RAJESH-ANANTVIKRAM 121.34 
    SOUVIK-PRITAM 10 6.85 109.21 . 12  UTTAM-JMSHAH 121.24 
7  SUNIL-ABAPATANIL 6 5 5.08 109.21 . 13  SUNIT-KEYZAD 120.23 
    KSSAMANT-RAAGARWAL 17 14.92 108.90 . 14  ALOK-SUKAMAL 119.95 
8  VINAY-ANIMESH 6 22 15.24 108.32 . 15  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 119.94 
    ABHIJIT-SATYABRATA 9 4.76 107.87 . 16  HEMA-RAHUL 116.97 
9  RAJU-AJAY 6 12 9.01 106.41 . 17  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 116.80 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 14 10.99 105.81 . 18  SOUVIK-PRITAM 116.06 
10  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 20 14.25 105.69 . 19  RAJU-AJAY 115.42 
    PRAMOD-BOGALE 10 5.75 105.00 . 20  SUNIL-ABAPATANIL 114.29 
11  AJIT-SHRIKANT 6 7 6.47 104.72 . 21  B-PINAKIRAMKRISHNA 113.97 
    HEMA-RAHUL 15 13.53 103.44 . 22  DAYA-DIPAK 113.78 
12  JENISH-VINOTH 6 12 9.01 102.79 . 23  ASHOK-SUMIT 113.64 
    ASHOK-SUMIT 14 10.99 102.65 . 24  JKBHOSALE-ABHAY 113.41 
13  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 14 9.01 102.55 . 25  DR.-AMARJIT 113.19 
    JKBHOSALE-ABHAY 16 10.99 102.42 . 26  ABHIJIT-SATYABRATA 112.63 
14  ALOK-SUKAMAL 6 28 17.99 101.96 . 27  JENISH-VINOTH 111.80 
    SANDEEP-MARIANNE 4 2.01 101.44 . 28  RV-ARVIND 111.65 
15  PRAKASH-PCGUPTA 6 12 7.25 100.74 . 29  RSRIDHARAN-DHAKRAS 111.56 
    DR.-AMARJIT 18 12.75 100.44 . 30  AJIT-SHRIKANT 111.19 
16  SANJIT-ABHIJIT 6 5 3.36 97.44 . 31  PRAMOD-BOGALE 110.75 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 23 16.64 97.33 . 32  KAUSTUBH-ANIKET 109.73 
17  VIJAY-TVRAMANI 6 0 3.11 97.30 . 33  SAPAN-SUBIR 109.10 
    DAYA-DIPAK 19 16.89 96.89 . 34  HEMANT-DEBABRATA 108.62 
18  HEMANT-DEBABRATA 6 15 11.90 96.72 . 35  PRIYA-BINDIYA 108.14 
    DIPAK-MILIND 11 8.10 96.20 . 36  PRAKASH-PCGUPTA 107.99 
19  ASHOK-SPAGGARWAL 6 5 4.46 95.22 . 37  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 106.44 
    KAUSTUBH-ANIKET 19 15.54 94.19 . 38  PUNEET-VIJAY 105.67 
20  UDAY-MANGALA 6 3 1.62 93.98 . 39  GAJENDRA-SKSHARMA 104.45 
    RV-ARVIND 29 18.38 93.27 . 40  DIPAK-MILIND 104.30 
21  MAKARAND-ASHOK 6 16 9.50 93.18 . 41  SANDEEP-NATASHA 103.65 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 17 10.50 93.09 . 42  ARCHIE-AVIMAHADAR 103.59 
22  PUNEET-VIJAY 6 17 13.15 92.52 . 43  SANDEEP-MARIANNE 103.45 
    PARIMAL-RUPA 10 6.85 92.32 . 44  KAMAL-ASANYALSROY 103.29 
23  SANDEEP-NATASHA 6 14 11.46 92.19 . 45  PRAKASH-WADIA 103.17 
    VINOD-DR.TANNA 11 8.54 92.08 . 46  MAKARAND-ASHOK 102.68 
24  SBEHURIA-SUTANU 6 12 5.08 91.90 . 47  SANJIT-ABHIJIT 100.80 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 24 14.92 91.52 . 48  VINOD-DR.TANNA 100.62 
25  RVASU-ABAHULKAR 6 5 6.85 91.79 . 49  VIJAY-TVRAMANI 100.41 
    GAJENDRA-SKSHARMA 12 13.15 91.30 . 50  ASHOK-SPAGGARWAL 99.68 
26  PRIYA-BINDIYA 6 29 17.12 91.02 . 51  DEBASHISH-SWARNENDU 99.58 
    SHEELU-MOTI 9 2.88 90.90 . 52  SNEHASISH-SUBHASHISH 99.54 
27  ALOK-SAMIR 6 7 7.25 90.59 . 53  PARIMAL-RUPA 99.17 
    PRAKASH-WADIA 13 12.75 90.42 . 54  KPMATHUR-NKSHARMA 99.01 
28  GEETA-ASHA 6 0 0.00 89.57 . 55  RVASU-ABAHULKAR 98.64 
    SAPAN-SUBIR 40 20.00 89.10 . 56  SANJOY-SKIYENGAR 98.60 
29  SANJOY-SKIYENGAR 6 18 10.99 87.61 . 57  FINTON-ASARKAR 98.14 
    LYNN-RAHUL 16 9.01 87.14 . 58  ALOK-SAMIR 97.84 
30  PUNEET-PRADEEP 6 7 5.75 86.94 . 59  SATISH-SUKRIT 97.15 
    DEBASHISH-SWARNENDU 17 14.25 85.33 . 60  SBEHURIA-SUTANU 96.98 
31  JAGDISH-GULSHAN 6 19 10.00 85.14 . 61  LYNN-RAHUL 96.15 
    JEROO-BPURIA 19 10.00 84.85 . 62  UDAY-MANGALA 95.60 
32  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 3 1.10 84.73 . 63  SSOME-SUMAN 95.37 
    KAMAL-ASANYALSROY 32 18.90 84.39 . 64  JAGDISH-GULSHAN 95.14 
33  FINTON-ASARKAR 6 20 14.25 83.89 . 65  JEROO-BPURIA 94.85 
    RAJESH-RTRIPATHI 10 5.75 83.76 . 66  RAMAN-SKRISHNAN 93.99 
34  STANLEY-RONALD 6 14 9.50 83.49 . 67  MADHU-PANKAJA 93.83 
    VMLAL-PHEGDE 15 10.50 82.39 . 68  SHEELU-MOTI 93.78 
35  KAMLESH-SHANKAR 6 13 2.65 82.33 . 69  STANLEY-RONALD 92.99 
    KPMATHUR-NKSHARMA 34 17.35 81.66 . 70  VMLAL-PHEGDE 92.89 
36  SNEHASISH-SUBHASHISH 6 25 17.99 81.55 . 71  PUNEET-PRADEEP 92.69 
    RAVI-SUBHASH 1 2.01 81.21 . 72  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 91.95 
37  MADHU-PANKAJA 6 14 12.75 81.08 . 73  RAJEEV-HIMANI 91.23 
    RAJEEV-HIMANI 8 7.25 83.98 . 74  SRINIVAS-SGSURVE 89.58 
38  HEMANT-DR.ATUL 6 2 3.36 80.83 . 75  GEETA-ASHA 89.57 
    SATISH-SUKRIT 20 16.64 80.51 . 76  RAJESH-RTRIPATHI 89.51 
39  SSOME-SUMAN 6 23 14.92 80.45 . 77  RAVICHANDRAN-UMESH 89.27 
    SAMPATH-DILIP 11 5.08 79.44 . 78  DR.SUBBARAO-SUKU 89.25 
40  RAMAN-SKRISHNAN 6 19 15.24 78.75 . 79  GOPAL-VIRENDRA 89.14 
    ARVIND-DEVANG 6 4.76 76.96 . 80  MAHAPATRA-SMITI 88.61 
41  SOUNAK-SOUMALYA 6 20 7.25 76.52 . 81  MEENAL-TARU 88.28 
    GOPAL-VIRENDRA 26 12.75 76.39 . 82  SBALA-VSUBBARAO 86.34 
42  SRINIVAS-SGSURVE 6 23 16.11 73.47 . 83  SHOBHA-M 86.32 
    GUDDI-PRADIPA 7 3.89 76.18 . 84  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 85.83 
43  RAVICHANDRAN-UMESH 6 19 13.15 76.12 . 85  KAMLESH-SHANKAR 84.98 
    SJHAVERI-A.46W 12 6.85 76.08 . 86  SAMPATH-DILIP 84.52 
44  YVETTE-ASANZGIRI 6 17 8.54 75.18 . 87  HEMANT-DR.ATUL 84.19 
    SBALA-VSUBBARAO 20 11.46 74.88 . 88  SOUNAK-SOUMALYA 83.77 
45  SHOBHA-M 6 20 11.46 74.86 . 89  YVETTE-ASANZGIRI 83.72 
    BHABHESH-NAVNEET 17 8.54 73.96 . 90  INDIRA-AMITA 83.38 
46  MEENAL-TARU 6 20 14.92 73.36 . 91  RAVI-SUBHASH 83.22 
    SHANKARAN-A.48S 8 5.08 72.98 . 92  SJHAVERI-A.46W 82.93 
47  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 32 19.37 72.58 . 93  BHABHESH-NAVNEET 82.50 
    DEVYANI-SHOBHA 0 0.63 71.73 . 94  PARAG-PRANEET 81.93 
48  MAHAPATRA-SMITI 6 30 17.35 71.26 . 95  ARVIND-DEVANG 81.72 
    PETTAM-RANI 9 2.65 71.09 . 96  ANJU-ANURADHA 81.27 
49  ANOOP-KAJAL 6 22 9.01 70.58 . 97  GUDDI-PRADIPA 80.07 
    ANJU-ANURADHA 24 10.99 70.28 . 98  ANOOP-KAJAL 79.59 
50  MINAL-NIYATI 6 2 3.62 70.18 . 99  SHANKARAN-A.48S 78.06 
    INDIRA-AMITA 19 16.38 67.00 . 100  ZAHIR-JAGDISH 74.47 
51  DR.SUBBARAO-SUKU 6 44 20.00 69.25 . 101  MINAL-NIYATI 73.80 
    HARSHAD-KKSHETTY 0 0.00 64.54 . 102  PETTAM-RANI 73.74 
52  MANECK-HANSOTIA 6 1 1.81 66.76 . 103  DEVYANI-SHOBHA 72.36 
    PARAG-PRANEET 26 18.19 63.74 . 104  MANECK-HANSOTIA 68.57 
53  ZAHIR-JAGDISH bye 5 12.00 62.47 . 105  HARSHAD-KKSHETTY 64.54 
    bye -- -- . . ---