session 11
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  DEVEN-GARRY 6 19 16.64 139.16 . 1  DEVEN-GARRY 155.80 
    JAGGY-RAJESHWAR 1 3.36 129.69 . 2  LEENA-BARDHAN 144.85 
2  LEENA-BARDHAN 6 5 10.99 133.86 . 3  ANAL-JITU 143.58 
    VASANTI-VAHALIA 3 9.01 125.23 . 4  RAJESH-ANANTVIKRAM 139.33 
3  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 2 0.22 123.82 . 5  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 139.00 
    ANAL-JITU 37 19.78 123.80 . 6  VINAY-ANIMESH 134.55 
4  VINAY-ANIMESH 6 12 10.99 123.56 . 7  VASANTI-VAHALIA 134.24 
    ANDREY-NKGUPTA 10 9.01 123.32 . 8  JAGGY-RAJESHWAR 133.05 
5  ARUN-SUBHASHBADAL 6 8 9.50 123.19 . 9  VARSHA-IAN 132.89 
    VARSHA-IAN 9 10.50 122.39 . 10  ARUN-SUBHASHBADAL 132.69 
6  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 30 17.99 121.34 . 11  ANDREY-NKGUPTA 132.33 
    SUNIT-KEYZAD 6 2.01 120.23 . 12  ALOK-SUKAMAL 132.28 
7  UTTAM-JMSHAH 6 7 7.67 121.24 . 13  DR.-AMARJIT 130.31 
    ALOK-SUKAMAL 12 12.33 119.95 . 14  AJIT-SHRIKANT 129.75 
8  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 34 19.06 119.94 . 15  DAYA-DIPAK 129.61 
    HEMA-RAHUL 4 0.94 116.97 . 16  UTTAM-JMSHAH 128.91 
9  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 6 10 8.54 116.80 . 17  RAJU-AJAY 128.17 
    SOUVIK-PRITAM 13 11.46 116.06 . 18  SOUVIK-PRITAM 127.52 
10  RAJU-AJAY 6 15 12.75 115.42 . 19  ASHOK-SUMIT 125.97 
    SUNIL-ABAPATANIL 9 7.25 114.29 . 20  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 125.34 
11  B-PINAKIRAMKRISHNA 6 5 4.17 113.97 . 21  JENISH-VINOTH 124.13 
    DAYA-DIPAK 20 15.83 113.78 . 22  KSSAMANT-RAAGARWAL 124.04 
12  ASHOK-SUMIT 6 14 12.33 113.64 . 23  KAUSTUBH-ANIKET 123.63 
    JKBHOSALE-ABHAY 9 7.67 113.41 . 24  HEMANT-DEBABRATA 123.21 
13  DR.-AMARJIT 6 25 17.12 113.19 . 25  SUNIT-KEYZAD 122.24 
    ABHIJIT-SATYABRATA 5 2.88 112.63 . 26  SUNIL-ABAPATANIL 121.54 
14  JENISH-VINOTH 6 16 12.33 111.80 . 27  JKBHOSALE-ABHAY 121.08 
    RV-ARVIND 11 7.67 111.65 . 28  DIPAK-MILIND 120.13 
15  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 0 1.44 111.56 . 29  PRIYA-BINDIYA 119.60 
    AJIT-SHRIKANT 27 18.56 111.19 . 30  RV-ARVIND 119.32 
16  PRAMOD-BOGALE 6 6 6.10 110.75 . 31  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 118.34 
    KAUSTUBH-ANIKET 15 13.90 109.73 . 32  B-PINAKIRAMKRISHNA 118.14 
17  SAPAN-SUBIR 6 4 5.41 109.10 . 33  HEMA-RAHUL 117.91 
    HEMANT-DEBABRATA 15 14.59 108.62 . 34  MAKARAND-ASHOK 117.60 
18  PRIYA-BINDIYA 6 9 11.46 108.14 . 35  ALOK-SAMIR 117.49 
    PRAKASH-PCGUPTA 6 8.54 107.99 . 36  KAMAL-ASANYALSROY 117.19 
19  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 7 11.90 106.44 . 37  FINTON-ASARKAR 116.87 
    PUNEET-VIJAY 3 8.10 105.67 . 38  PRAMOD-BOGALE 116.85 
20  GAJENDRA-SKSHARMA 6 12 4.17 104.45 . 39  PRAKASH-PCGUPTA 116.53 
    DIPAK-MILIND 27 15.83 104.30 . 40  ARCHIE-AVIMAHADAR 115.92 
21  SANDEEP-NATASHA 6 7 7.67 103.65 . 41  VIJAY-TVRAMANI 115.65 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 12 12.33 103.59 . 42  ABHIJIT-SATYABRATA 115.51 
22  SANDEEP-MARIANNE 6 8 6.10 103.45 . 43  SANJIT-ABHIJIT 114.70 
    KAMAL-ASANYALSROY 17 13.90 103.29 . 44  SAPAN-SUBIR 114.51 
23  PRAKASH-WADIA 6 7 5.08 103.17 . 45  PUNEET-VIJAY 113.77 
    MAKARAND-ASHOK 19 14.92 102.68 . 46  RSRIDHARAN-DHAKRAS 113.00 
24  SANJIT-ABHIJIT 6 21 13.90 100.80 . 47  SHEELU-MOTI 111.57 
    VINOD-DR.TANNA 12 6.10 100.62 . 48  KPMATHUR-NKSHARMA 111.34 
25  VIJAY-TVRAMANI 6 18 15.24 100.41 . 49  SANDEEP-NATASHA 111.32 
    ASHOK-SPAGGARWAL 5 4.76 99.68 . 50  DEBASHISH-SWARNENDU 111.04 
26  DEBASHISH-SWARNENDU 6 14 11.46 99.58 . 51  SANJOY-SKIYENGAR 110.93 
    PARIMAL-RUPA 11 8.54 99.17 . 52  JEROO-BPURIA 109.77 
27  SNEHASISH-SUBHASHISH 6 8 7.67 99.54 . 53  SANDEEP-MARIANNE 109.55 
    KPMATHUR-NKSHARMA 13 12.33 99.01 . 54  UDAY-MANGALA 109.13 
28  RVASU-ABAHULKAR 6 6 7.67 98.64 . 55  GAJENDRA-SKSHARMA 108.62 
    SANJOY-SKIYENGAR 11 12.33 98.60 . 56  PRAKASH-WADIA 108.25 
29  FINTON-ASARKAR 6 29 18.73 98.14 . 57  PARIMAL-RUPA 107.71 
    SATISH-SUKRIT 1 1.27 97.15 . 58  SSOME-SUMAN 107.70 
30  ALOK-SAMIR 6 35 19.65 97.84 . 59  SNEHASISH-SUBHASHISH 107.21 
    SBEHURIA-SUTANU 1 0.35 96.98 . 60  VINOD-DR.TANNA 106.72 
31  LYNN-RAHUL 6 6 6.47 96.15 . 61  PUNEET-PRADEEP 106.59 
    UDAY-MANGALA 14 13.53 95.60 . 62  RVASU-ABAHULKAR 106.31 
32  SSOME-SUMAN 6 14 12.33 95.37 . 63  GOPAL-VIRENDRA 105.78 
    JAGDISH-GULSHAN 9 7.67 95.14 . 64  VMLAL-PHEGDE 105.64 
33  JEROO-BPURIA 6 16 14.92 94.85 . 65  RAJEEV-HIMANI 105.48 
    RAMAN-SKRISHNAN 4 5.08 93.99 . 66  ASHOK-SPAGGARWAL 104.44 
34  MADHU-PANKAJA 6 2 2.21 93.83 . 67  RAVICHANDRAN-UMESH 103.86 
    SHEELU-MOTI 25 17.79 93.78 . 68  JAGDISH-GULSHAN 102.81 
35  STANLEY-RONALD 6 5 6.10 92.99 . 69  LYNN-RAHUL 102.62 
    PUNEET-PRADEEP 14 13.90 92.69 . 70  YVETTE-ASANZGIRI 101.30 
36  VMLAL-PHEGDE 6 15 12.75 92.89 . 71  KAMLESH-SHANKAR 100.52 
    RAJENDRA-DR.SRINIVAS 9 7.25 91.95 . 72  SRINIVAS-SGSURVE 100.08 
37  RAJEEV-HIMANI 6 12 14.25 91.23 . 73  SHOBHA-M 99.85 
    GEETA-ASHA 2 5.75 89.57 . 74  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 99.20 
38  SRINIVAS-SGSURVE 6 11 10.50 89.58 . 75  STANLEY-RONALD 99.09 
    RAJESH-RTRIPATHI 10 9.50 89.51 . 76  SBALA-VSUBBARAO 99.09 
39  RAVICHANDRAN-UMESH 6 15 14.59 89.27 . 77  RAMAN-SKRISHNAN 99.07 
    DR.SUBBARAO-SUKU 4 5.41 89.25 . 78  RAVI-SUBHASH 99.05 
40  GOPAL-VIRENDRA 6 18 16.64 89.14 . 79  RAJESH-RTRIPATHI 99.01 
    MEENAL-TARU 0 3.36 88.28 . 80  SATISH-SUKRIT 98.42 
41  MAHAPATRA-SMITI 6 4 7.25 88.61 . 81  ANOOP-KAJAL 97.97 
    SBALA-VSUBBARAO 10 12.75 86.34 . 82  HEMANT-DR.ATUL 97.34 
42  SHOBHA-M 6 20 13.53 86.32 . 83  SBEHURIA-SUTANU 97.33 
    DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 12 6.47 85.83 . 84  MADHU-PANKAJA 96.04 
43  KAMLESH-SHANKAR 6 23 15.54 84.98 . 85  MAHAPATRA-SMITI 95.86 
    SAMPATH-DILIP 9 4.46 84.52 . 86  PARAG-PRANEET 95.46 
44  HEMANT-DR.ATUL 6 19 13.15 84.19 . 87  GEETA-ASHA 95.32 
    SOUNAK-SOUMALYA 12 6.85 83.77 . 88  DR.SUBBARAO-SUKU 94.66 
45  YVETTE-ASANZGIRI 6 22 17.58 83.72 . 89  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 92.30 
    INDIRA-AMITA 0 2.42 83.38 . 90  ANJU-ANURADHA 92.26 
46  RAVI-SUBHASH 6 18 15.83 83.22 . 91  MEENAL-TARU 91.64 
    SJHAVERI-A.46W 3 4.17 82.93 . 92  ARVIND-DEVANG 90.73 
47  BHABHESH-NAVNEET 6 4 6.47 82.50 . 93  SOUNAK-SOUMALYA 90.62 
    PARAG-PRANEET 12 13.53 81.93 . 94  ZAHIR-JAGDISH 90.30 
48  ARVIND-DEVANG 6 9 9.01 81.72 . 95  SAMPATH-DILIP 88.98 
    ANJU-ANURADHA 11 10.99 81.27 . 96  BHABHESH-NAVNEET 88.97 
49  GUDDI-PRADIPA 6 0 1.62 80.07 . 97  PETTAM-RANI 87.64 
    ANOOP-KAJAL 26 18.38 79.59 . 98  SJHAVERI-A.46W 87.10 
50  SHANKARAN-A.48S 6 3 4.17 78.06 . 99  INDIRA-AMITA 85.80 
    ZAHIR-JAGDISH 18 15.83 74.47 . 100  MANECK-HANSOTIA 84.68 
51  MINAL-NIYATI 6 9 6.10 73.80 . 101  SHANKARAN-A.48S 82.23 
    PETTAM-RANI 18 13.90 73.74 . 102  GUDDI-PRADIPA 81.69 
52  DEVYANI-SHOBHA 6 3 3.89 72.36 . 103  MINAL-NIYATI 79.90 
    MANECK-HANSOTIA 19 16.11 68.57 . 104  HARSHAD-KKSHETTY 76.54 
53  HARSHAD-KKSHETTY bye 5 12.00 64.54 . 105  DEVYANI-SHOBHA 76.25 
    bye -- -- . . ---