session 12
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  DEVEN-GARRY 6 8 9.01 155.80 . 1  DEVEN-GARRY 164.81 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 10 10.99 139.33 . 2  LEENA-BARDHAN 159.77 
2  LEENA-BARDHAN 6 16 14.92 144.85 . 3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 150.46 
    ANAL-JITU 4 5.08 143.58 . 4  RAJESH-ANANTVIKRAM 150.32 
3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 7 11.46 139.00 . 5  VARSHA-IAN 148.72 
    VINAY-ANIMESH 4 8.54 134.55 . 6  ANAL-JITU 148.66 
4  VASANTI-VAHALIA 6 4 5.41 134.24 . 7  JAGGY-RAJESHWAR 147.64 
    JAGGY-RAJESHWAR 15 14.59 133.05 . 8  RAJU-AJAY 145.96 
5  VARSHA-IAN 6 16 15.83 132.89 . 9  ARUN-SUBHASHBADAL 143.19 
    ANDREY-NKGUPTA 1 4.17 132.33 . 10  VINAY-ANIMESH 143.09 
6  ARUN-SUBHASHBADAL 6 25 10.50 132.69 . 11  UTTAM-JMSHAH 142.81 
    ALOK-SUKAMAL 24 9.50 132.28 . 12  ASHOK-SUMIT 141.80 
7  DR.-AMARJIT 6 14 10.50 130.31 . 13  ALOK-SUKAMAL 141.78 
    AJIT-SHRIKANT 13 9.50 129.75 . 14  DR.-AMARJIT 140.81 
8  DAYA-DIPAK 6 3 6.10 129.61 . 15  VASANTI-VAHALIA 139.65 
    UTTAM-JMSHAH 12 13.90 128.91 . 16  AJIT-SHRIKANT 139.25 
9  RAJU-AJAY 6 29 17.79 128.17 . 17  HEMANT-DEBABRATA 138.13 
    SOUVIK-PRITAM 6 2.21 127.52 . 18  DIPAK-MILIND 137.02 
10  ASHOK-SUMIT 6 16 15.83 125.97 . 19  ANDREY-NKGUPTA 136.50 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 1 4.17 125.34 . 20  DAYA-DIPAK 135.71 
11  JENISH-VINOTH 6 14 8.54 124.13 . 21  KSSAMANT-RAAGARWAL 135.50 
    KSSAMANT-RAAGARWAL 17 11.46 124.04 . 22  SUNIT-KEYZAD 133.70 
12  KAUSTUBH-ANIKET 6 2 5.08 123.63 . 23  JENISH-VINOTH 132.67 
    HEMANT-DEBABRATA 14 14.92 123.21 . 24  HEMA-RAHUL 131.81 
13  SUNIT-KEYZAD 6 7 11.46 122.24 . 25  B-PINAKIRAMKRISHNA 130.89 
    SUNIL-ABAPATANIL 4 8.54 121.54 . 26  PRAMOD-BOGALE 130.75 
14  JKBHOSALE-ABHAY 6 5 3.11 121.08 . 27  SAPAN-SUBIR 130.62 
    DIPAK-MILIND 24 16.89 120.13 . 28  SUNIL-ABAPATANIL 130.08 
15  PRIYA-BINDIYA 6 12 10.00 119.60 . 29  MAKARAND-ASHOK 129.93 
    RV-ARVIND 12 10.00 119.32 . 30  VIJAY-TVRAMANI 129.90 
16  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 4 7.67 118.34 . 31  RSRIDHARAN-DHAKRAS 129.89 
    MAKARAND-ASHOK 9 12.33 117.60 . 32  SOUVIK-PRITAM 129.73 
17  B-PINAKIRAMKRISHNA 6 16 12.75 118.14 . 33  PRIYA-BINDIYA 129.60 
    ALOK-SAMIR 10 7.25 117.49 . 34  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 129.51 
18  HEMA-RAHUL 6 14 13.90 117.91 . 35  RV-ARVIND 129.32 
    KAMAL-ASANYALSROY 5 6.10 117.19 . 36  KAUSTUBH-ANIKET 128.71 
19  FINTON-ASARKAR 6 5 6.10 116.87 . 37  ARCHIE-AVIMAHADAR 126.42 
    PRAMOD-BOGALE 14 13.90 116.85 . 38  PRAKASH-PCGUPTA 126.03 
20  PRAKASH-PCGUPTA 6 7 9.50 116.53 . 39  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 126.01 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 8 10.50 115.92 . 40  SHEELU-MOTI 125.82 
21  VIJAY-TVRAMANI 6 23 14.25 115.65 . 41  DEBASHISH-SWARNENDU 125.63 
    SANJIT-ABHIJIT 13 5.75 114.70 . 42  SNEHASISH-SUBHASHISH 125.00 
22  ABHIJIT-SATYABRATA 6 5 3.89 115.51 . 43  ALOK-SAMIR 124.74 
    SAPAN-SUBIR 21 16.11 114.51 . 44  JKBHOSALE-ABHAY 124.19 
23  PUNEET-VIJAY 6 4 3.11 113.77 . 45  PUNEET-PRADEEP 123.48 
    RSRIDHARAN-DHAKRAS 23 16.89 113.00 . 46  KAMAL-ASANYALSROY 123.29 
24  SHEELU-MOTI 6 16 14.25 111.57 . 47  FINTON-ASARKAR 122.97 
    KPMATHUR-NKSHARMA 6 5.75 111.34 . 48  JEROO-BPURIA 122.10 
25  SANDEEP-NATASHA 6 6 10.50 111.32 . 49  SANDEEP-NATASHA 121.82 
    SANJOY-SKIYENGAR 5 9.50 110.93 . 50  SANJIT-ABHIJIT 120.45 
26  DEBASHISH-SWARNENDU 6 15 14.59 111.04 . 51  SANJOY-SKIYENGAR 120.43 
    SANDEEP-MARIANNE 4 5.41 109.55 . 52  RAVICHANDRAN-UMESH 119.97 
27  UDAY-MANGALA 6 5 4.76 109.13 . 53  ABHIJIT-SATYABRATA 119.40 
    RAMAN-SKRISHNAN 18 15.24 99.07 . 54  SSOME-SUMAN 119.16 
28  GAJENDRA-SKSHARMA 6 10 9.50 108.62 . 55  PRAKASH-WADIA 118.75 
    PRAKASH-WADIA 11 10.50 108.25 . 56  GAJENDRA-SKSHARMA 118.12 
29  PARIMAL-RUPA 6 7 8.54 107.71 . 57  KPMATHUR-NKSHARMA 117.09 
    SSOME-SUMAN 10 11.46 107.70 . 58  PUNEET-VIJAY 116.88 
30  SNEHASISH-SUBHASHISH 6 27 17.79 107.21 . 59  RAVI-SUBHASH 116.84 
    VINOD-DR.TANNA 4 2.21 106.72 . 60  ASHOK-SPAGGARWAL 116.77 
31  PUNEET-PRADEEP 6 20 16.89 106.59 . 61  PARIMAL-RUPA 116.25 
    GOPAL-VIRENDRA 1 3.11 105.78 . 62  RAJEEV-HIMANI 115.48 
32  RVASU-ABAHULKAR 6 3 7.67 106.31 . 63  SANDEEP-MARIANNE 114.96 
    ASHOK-SPAGGARWAL 8 12.33 104.44 . 64  RAMAN-SKRISHNAN 114.31 
33  VMLAL-PHEGDE 6 2 3.89 105.64 . 65  RVASU-ABAHULKAR 113.98 
    RAVICHANDRAN-UMESH 18 16.11 103.86 . 66  UDAY-MANGALA 113.89 
34  GEETA-ASHA 6 6 10.50 95.32 . 67  LYNN-RAHUL 113.12 
    JAGDISH-GULSHAN 5 9.50 102.81 . 68  JAGDISH-GULSHAN 112.31 
35  LYNN-RAHUL 6 6 10.50 102.62 . 69  SRINIVAS-SGSURVE 111.98 
    YVETTE-ASANZGIRI 5 9.50 101.30 . 70  MAHAPATRA-SMITI 111.40 
36  KAMLESH-SHANKAR 6 10 8.10 100.52 . 71  YVETTE-ASANZGIRI 110.80 
    SRINIVAS-SGSURVE 14 11.90 100.08 . 72  RAJESH-RTRIPATHI 110.47 
37  JEROO-BPURIA 6 16 12.33 109.77 . 73  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 109.70 
    SHOBHA-M 11 7.67 99.85 . 74  VMLAL-PHEGDE 109.53 
38  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 5 10.50 99.20 . 75  VINOD-DR.TANNA 108.93 
    STANLEY-RONALD 4 9.50 99.09 . 76  GOPAL-VIRENDRA 108.89 
39  SBALA-VSUBBARAO 6 1 2.21 99.09 . 77  KAMLESH-SHANKAR 108.62 
    RAVI-SUBHASH 24 17.79 99.05 . 78  STANLEY-RONALD 108.59 
40  RAJESH-RTRIPATHI 6 14 11.46 99.01 . 79  ANOOP-KAJAL 108.47 
    SATISH-SUKRIT 11 8.54 98.42 . 80  SHOBHA-M 107.52 
41  ANOOP-KAJAL 6 14 10.50 97.97 . 81  SBEHURIA-SUTANU 107.33 
    HEMANT-DR.ATUL 13 9.50 97.34 . 82  SATISH-SUKRIT 106.96 
42  SBEHURIA-SUTANU 6 23 10.00 97.33 . 83  HEMANT-DR.ATUL 106.84 
    RAJEEV-HIMANI 23 10.00 105.48 . 84  GEETA-ASHA 105.82 
43  MADHU-PANKAJA 6 4 4.46 96.04 . 85  DR.SUBBARAO-SUKU 105.65 
    MAHAPATRA-SMITI 18 15.54 95.86 . 86  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 105.05 
44  PARAG-PRANEET 6 7 9.01 95.46 . 87  PARAG-PRANEET 104.47 
    DR.SUBBARAO-SUKU 9 10.99 94.66 . 88  MEENAL-TARU 104.39 
45  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 12 12.75 92.30 . 89  SOUNAK-SOUMALYA 103.77 
    ANJU-ANURADHA 6 7.25 92.26 . 90  SBALA-VSUBBARAO 101.30 
46  MEENAL-TARU 6 15 12.75 91.64 . 91  BHABHESH-NAVNEET 101.30 
    ARVIND-DEVANG 9 7.25 90.73 . 92  MADHU-PANKAJA 100.50 
47  SOUNAK-SOUMALYA 6 15 13.15 90.62 . 93  INDIRA-AMITA 100.39 
    SAMPATH-DILIP 8 6.85 88.98 . 94  ANJU-ANURADHA 99.51 
48  ZAHIR-JAGDISH 6 7 7.67 90.30 . 95  GUDDI-PRADIPA 99.04 
    BHABHESH-NAVNEET 12 12.33 88.97 . 96  MANECK-HANSOTIA 98.21 
49  PETTAM-RANI 6 5 5.41 87.64 . 97  ARVIND-DEVANG 97.98 
    INDIRA-AMITA 16 14.59 85.80 . 98  ZAHIR-JAGDISH 97.97 
50  SJHAVERI-A.46W 6 5 6.47 87.10 . 99  SAMPATH-DILIP 95.83 
    MANECK-HANSOTIA 13 13.53 84.68 . 100  SJHAVERI-A.46W 93.57 
51  SHANKARAN-A.48S 6 6 6.10 82.23 . 101  PETTAM-RANI 93.05 
    HARSHAD-KKSHETTY 15 13.90 76.54 . 102  MINAL-NIYATI 91.90 
52  GUDDI-PRADIPA 6 22 17.35 81.69 . 103  HARSHAD-KKSHETTY 90.44 
    DEVYANI-SHOBHA 1 2.65 76.25 . 104  SHANKARAN-A.48S 88.33 
53  MINAL-NIYATI bye 5 12.00 79.90 . 105  DEVYANI-SHOBHA 78.90 
    bye -- -- . . ---