session 13
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  DEVEN-GARRY 6 3 8.10 164.81 . 1  LEENA-BARDHAN 172.92 
    SKBANDOPADHYAY-TCPANT 7 11.90 150.46 . 2  DEVEN-GARRY 172.91 
2  LEENA-BARDHAN 6 8 13.15 159.77 . 3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 162.36 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 1 6.85 150.32 . 4  VARSHA-IAN 162.25 
3  VARSHA-IAN 6 9 13.53 148.72 . 5  ARUN-SUBHASHBADAL 158.73 
    ANAL-JITU 1 6.47 148.66 . 6  RAJESH-ANANTVIKRAM 157.17 
4  JAGGY-RAJESHWAR 6 1 9.01 147.64 . 7  RAJU-AJAY 156.95 
    RAJU-AJAY 3 10.99 145.96 . 8  JAGGY-RAJESHWAR 156.65 
5  ARUN-SUBHASHBADAL 6 16 15.54 143.19 . 9  DR.-AMARJIT 156.35 
    VINAY-ANIMESH 2 4.46 143.09 . 10  ANAL-JITU 155.13 
6  UTTAM-JMSHAH 6 2 10.00 142.81 . 11  UTTAM-JMSHAH 152.81 
    ASHOK-SUMIT 2 10.00 141.80 . 12  HEMANT-DEBABRATA 152.72 
7  ALOK-SUKAMAL 6 1 4.46 141.78 . 13  ASHOK-SUMIT 151.80 
    DR.-AMARJIT 15 15.54 140.81 . 14  AJIT-SHRIKANT 151.15 
8  VASANTI-VAHALIA 6 1 8.10 139.65 . 15  SUNIT-KEYZAD 148.94 
    AJIT-SHRIKANT 5 11.90 139.25 . 16  VASANTI-VAHALIA 147.75 
9  HEMANT-DEBABRATA 6 13 14.59 138.13 . 17  VINAY-ANIMESH 147.55 
    ANDREY-NKGUPTA 2 5.41 136.50 . 18  KSSAMANT-RAAGARWAL 146.96 
10  DIPAK-MILIND 6 1 8.54 137.02 . 19  ALOK-SUKAMAL 146.24 
    KSSAMANT-RAAGARWAL 4 11.46 135.50 . 20  VIJAY-TVRAMANI 145.73 
11  DAYA-DIPAK 6 13 4.76 135.71 . 21  DIPAK-MILIND 145.56 
    SUNIT-KEYZAD 26 15.24 133.70 . 22  JENISH-VINOTH 144.57 
12  JENISH-VINOTH 6 5 11.90 132.67 . 23  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 144.43 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 1 8.10 130.89 . 24  HEMA-RAHUL 144.14 
13  HEMA-RAHUL 6 7 12.33 131.81 . 25  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 142.39 
    PRAMOD-BOGALE 2 7.67 130.75 . 26  RSRIDHARAN-DHAKRAS 142.22 
14  SAPAN-SUBIR 6 1 9.50 130.62 . 27  ANDREY-NKGUPTA 141.91 
    SUNIL-ABAPATANIL 2 10.50 130.08 . 28  SUNIL-ABAPATANIL 140.58 
15  MAKARAND-ASHOK 6 0 4.17 129.93 . 29  DAYA-DIPAK 140.47 
    VIJAY-TVRAMANI 15 15.83 129.90 . 30  PRAKASH-PCGUPTA 140.28 
16  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 6 12.33 129.89 . 31  SAPAN-SUBIR 140.12 
    SOUVIK-PRITAM 1 7.67 129.73 . 32  SNEHASISH-SUBHASHISH 139.92 
17  PRIYA-BINDIYA 6 2 5.08 129.60 . 33  KAUSTUBH-ANIKET 139.70 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 14 14.92 129.51 . 34  B-PINAKIRAMKRISHNA 138.99 
18  RV-ARVIND 6 1 9.01 129.32 . 35  PRAMOD-BOGALE 138.42 
    KAUSTUBH-ANIKET 3 10.99 128.71 . 36  RV-ARVIND 138.33 
19  ARCHIE-AVIMAHADAR 6 0 3.62 126.42 . 37  SOUVIK-PRITAM 137.40 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 17 16.38 126.01 . 38  DEBASHISH-SWARNENDU 137.09 
20  PRAKASH-PCGUPTA 6 12 14.25 126.03 . 39  PUNEET-PRADEEP 134.94 
    SHEELU-MOTI 2 5.75 125.82 . 40  PRIYA-BINDIYA 134.68 
21  DEBASHISH-SWARNENDU 6 4 11.46 125.63 . 41  FINTON-ASARKAR 134.43 
    ALOK-SAMIR 1 8.54 124.74 . 42  SANJIT-ABHIJIT 134.35 
22  SNEHASISH-SUBHASHISH 6 15 14.92 125.00 . 43  SANJOY-SKIYENGAR 134.33 
    JKBHOSALE-ABHAY 3 5.08 124.19 . 44  MAKARAND-ASHOK 134.10 
23  PUNEET-PRADEEP 6 5 11.46 123.48 . 45  KPMATHUR-NKSHARMA 133.98 
    KAMAL-ASANYALSROY 2 8.54 123.29 . 46  RAVI-SUBHASH 133.96 
24  FINTON-ASARKAR 6 4 11.46 122.97 . 47  ALOK-SAMIR 133.28 
    JEROO-BPURIA 1 8.54 122.10 . 48  KAMAL-ASANYALSROY 131.83 
25  SANDEEP-NATASHA 6 7 6.10 121.82 . 49  SHEELU-MOTI 131.57 
    SANJIT-ABHIJIT 16 13.90 120.45 . 50  RAJEEV-HIMANI 131.02 
26  SANJOY-SKIYENGAR 6 10 13.90 120.43 . 51  JEROO-BPURIA 130.64 
    RAVICHANDRAN-UMESH 1 6.10 119.97 . 52  GAJENDRA-SKSHARMA 130.45 
27  ABHIJIT-SATYABRATA 6 2 9.50 119.40 . 53  ARCHIE-AVIMAHADAR 130.04 
    SSOME-SUMAN 3 10.50 119.16 . 54  SSOME-SUMAN 129.66 
28  PRAKASH-WADIA 6 0 3.11 118.75 . 55  JKBHOSALE-ABHAY 129.27 
    KPMATHUR-NKSHARMA 19 16.89 117.09 . 56  ABHIJIT-SATYABRATA 128.90 
29  GAJENDRA-SKSHARMA 6 7 12.33 118.12 . 57  SANDEEP-MARIANNE 128.86 
    PUNEET-VIJAY 2 7.67 116.88 . 58  SANDEEP-NATASHA 127.92 
30  RAVI-SUBHASH 6 21 17.12 116.84 . 59  LYNN-RAHUL 127.71 
    ASHOK-SPAGGARWAL 1 2.88 116.77 . 60  RAVICHANDRAN-UMESH 126.07 
31  PARIMAL-RUPA 6 3 6.10 116.25 . 61  RVASU-ABAHULKAR 124.97 
    SANDEEP-MARIANNE 12 13.90 114.96 . 62  PUNEET-VIJAY 124.55 
32  GEETA-ASHA 6 6 11.46 105.82 . 63  RAJESH-RTRIPATHI 123.22 
    RAMAN-SKRISHNAN 3 8.54 114.31 . 64  UDAY-MANGALA 122.90 
33  RVASU-ABAHULKAR 6 5 10.99 113.98 . 65  MAHAPATRA-SMITI 122.86 
    UDAY-MANGALA 3 9.01 113.89 . 66  RAMAN-SKRISHNAN 122.85 
34  LYNN-RAHUL 6 12 14.59 113.12 . 67  PARIMAL-RUPA 122.35 
    JAGDISH-GULSHAN 1 5.41 112.31 . 68  SBEHURIA-SUTANU 122.25 
35  SRINIVAS-SGSURVE 6 14 8.54 111.98 . 69  PRAKASH-WADIA 121.86 
    MAHAPATRA-SMITI 17 11.46 111.40 . 70  VMLAL-PHEGDE 121.43 
36  YVETTE-ASANZGIRI 6 4 7.25 110.80 . 71  STANLEY-RONALD 121.34 
    RAJESH-RTRIPATHI 10 12.75 110.47 . 72  ANOOP-KAJAL 121.22 
37  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 4 11.46 109.70 . 73  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 121.16 
    VINOD-DR.TANNA 1 8.54 108.93 . 74  SRINIVAS-SGSURVE 120.52 
38  VMLAL-PHEGDE 6 5 11.90 109.53 . 75  MEENAL-TARU 119.93 
    GOPAL-VIRENDRA 1 8.10 108.89 . 76  ASHOK-SPAGGARWAL 119.65 
39  KAMLESH-SHANKAR 6 7 7.25 108.62 . 77  YVETTE-ASANZGIRI 118.05 
    STANLEY-RONALD 13 12.75 108.59 . 78  SOUNAK-SOUMALYA 118.02 
40  ANOOP-KAJAL 6 7 12.75 108.47 . 79  BHABHESH-NAVNEET 117.94 
    SHOBHA-M 1 7.25 107.52 . 80  JAGDISH-GULSHAN 117.72 
41  SBEHURIA-SUTANU 6 14 14.92 107.33 . 81  VINOD-DR.TANNA 117.47 
    HEMANT-DR.ATUL 2 5.08 106.84 . 82  GEETA-ASHA 117.28 
42  RAJEEV-HIMANI 6 16 15.54 115.48 . 83  GOPAL-VIRENDRA 116.99 
    DR.SUBBARAO-SUKU 2 4.46 105.65 . 84  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 116.51 
43  SATISH-SUKRIT 6 12 8.54 106.96 . 85  KAMLESH-SHANKAR 115.87 
    DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 15 11.46 105.05 . 86  SATISH-SUKRIT 115.50 
44  PARAG-PRANEET 6 0 4.46 104.47 . 87  SHOBHA-M 114.77 
    MEENAL-TARU 14 15.54 104.39 . 88  INDIRA-AMITA 112.72 
45  SOUNAK-SOUMALYA 6 10 14.25 103.77 . 89  HEMANT-DR.ATUL 111.92 
    SBALA-VSUBBARAO 0 5.75 101.30 . 90  ARVIND-DEVANG 110.73 
46  BHABHESH-NAVNEET 6 24 16.64 101.30 . 91  DR.SUBBARAO-SUKU 110.11 
    MADHU-PANKAJA 6 3.36 100.50 . 92  MANECK-HANSOTIA 110.11 
47  INDIRA-AMITA 6 10 12.33 100.39 . 93  PARAG-PRANEET 108.93 
    ANJU-ANURADHA 5 7.67 99.51 . 94  ANJU-ANURADHA 107.18 
48  GUDDI-PRADIPA 6 11 8.10 99.04 . 95  GUDDI-PRADIPA 107.14 
    MANECK-HANSOTIA 15 11.90 98.21 . 96  SBALA-VSUBBARAO 107.05 
49  ARVIND-DEVANG 6 7 12.75 97.98 . 97  SJHAVERI-A.46W 105.47 
    ZAHIR-JAGDISH 1 7.25 97.97 . 98  ZAHIR-JAGDISH 105.22 
50  SAMPATH-DILIP 6 4 9.01 95.83 . 99  SAMPATH-DILIP 104.84 
    PETTAM-RANI 6 10.99 93.05 . 100  HARSHAD-KKSHETTY 104.69 
51  SJHAVERI-A.46W 6 6 11.90 93.57 . 101  PETTAM-RANI 104.04 
    MINAL-NIYATI 2 8.10 91.90 . 102  MADHU-PANKAJA 103.86 
52  HARSHAD-KKSHETTY 6 24 14.25 90.44 . 103  SHANKARAN-A.48S 100.33 
    DEVYANI-SHOBHA 14 5.75 78.90 . 104  MINAL-NIYATI 100.00 
53  SHANKARAN-A.48S bye 5 12.00 88.33 . 105  DEVYANI-SHOBHA 84.65 
    bye -- -- . . ---