session 15
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 32 19.37 177.90 . 1  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 197.27 
    VARSHA-IAN 0 0.63 177.49 . 2  LEENA-BARDHAN 189.71 
2  DEVEN-GARRY 6 11 10.99 177.67 . 3  DEVEN-GARRY 188.66 
    ARUN-SUBHASHBADAL 9 9.01 174.84 . 4  ARUN-SUBHASHBADAL 183.85 
3  LEENA-BARDHAN 6 12 12.33 177.38 . 5  ANAL-JITU 181.77 
    JAGGY-RAJESHWAR 7 7.67 166.65 . 6  ASHOK-SUMIT 178.45 
4  RAJU-AJAY 6 10 7.25 169.28 . 7  VARSHA-IAN 178.12 
    ASHOK-SUMIT 16 12.75 165.70 . 8  VASANTI-VAHALIA 176.88 
5  ANAL-JITU 6 23 16.64 165.13 . 9  RAJU-AJAY 176.53 
    DR.-AMARJIT 5 3.36 164.02 . 10  HEMANT-DEBABRATA 176.32 
6  UTTAM-JMSHAH 6 2 5.75 163.80 . 11  VINAY-ANIMESH 175.70 
    VINAY-ANIMESH 12 14.25 161.45 . 12  JAGGY-RAJESHWAR 174.32 
7  HEMANT-DEBABRATA 6 20 14.59 161.73 . 13  SNEHASISH-SUBHASHISH 173.38 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 9 5.41 161.06 . 14  DAYA-DIPAK 171.44 
8  VASANTI-VAHALIA 6 22 16.38 160.50 . 15  HEMA-RAHUL 170.37 
    DIPAK-MILIND 5 3.62 160.15 . 16  UTTAM-JMSHAH 169.55 
9  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 10 7.67 159.11 . 17  ALOK-SUKAMAL 168.08 
    HEMA-RAHUL 15 12.33 158.04 . 18  SANJOY-SKIYENGAR 167.45 
10  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 3 5.41 158.86 . 19  DR.-AMARJIT 167.38 
    DAYA-DIPAK 14 14.59 156.85 . 20  ANDREY-NKGUPTA 166.95 
11  AJIT-SHRIKANT 6 0 2.65 157.25 . 21  RSRIDHARAN-DHAKRAS 166.78 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 21 17.35 156.03 . 22  RAJESH-ANANTVIKRAM 166.47 
12  SUNIT-KEYZAD 6 7 7.67 155.04 . 23  KAUSTUBH-ANIKET 166.28 
    KAUSTUBH-ANIKET 12 12.33 153.95 . 24  DEBASHISH-SWARNENDU 165.16 
13  VIJAY-TVRAMANI 6 2 5.41 153.83 . 25  KSSAMANT-RAAGARWAL 164.27 
    ALOK-SUKAMAL 13 14.59 153.49 . 26  DIPAK-MILIND 163.77 
14  B-PINAKIRAMKRISHNA 6 11 4.46 151.74 . 27  SUNIT-KEYZAD 162.71 
    ANDREY-NKGUPTA 25 15.54 151.41 . 28  RV-ARVIND 162.07 
15  SUNIL-ABAPATANIL 6 11 9.01 151.08 . 29  PRAMOD-BOGALE 161.78 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 13 10.99 150.53 . 30  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 161.52 
16  DEBASHISH-SWARNENDU 6 21 14.92 150.24 . 31  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 161.04 
    JENISH-VINOTH 9 5.08 149.98 . 32  PRAKASH-PCGUPTA 161.02 
17  SANJOY-SKIYENGAR 6 25 17.58 149.87 . 33  SUNIL-ABAPATANIL 160.09 
    KPMATHUR-NKSHARMA 3 2.42 148.57 . 34  AJIT-SHRIKANT 159.90 
18  PUNEET-PRADEEP 6 10 9.01 148.47 . 35  VIJAY-TVRAMANI 159.24 
    JEROO-BPURIA 12 10.99 147.28 . 36  JEROO-BPURIA 158.27 
19  FINTON-ASARKAR 6 2 4.46 146.33 . 37  ALOK-SAMIR 157.87 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 16 15.54 145.50 . 38  PUNEET-PRADEEP 157.48 
20  PRAMOD-BOGALE 6 19 16.11 145.67 . 39  B-PINAKIRAMKRISHNA 156.20 
    RAJEEV-HIMANI 3 3.89 145.27 . 40  SAPAN-SUBIR 155.91 
21  RV-ARVIND 6 23 16.89 145.18 . 41  SOUVIK-PRITAM 155.48 
    ABHIJIT-SATYABRATA 4 3.11 144.73 . 42  JENISH-VINOTH 155.06 
22  JKBHOSALE-ABHAY 6 11 8.10 144.81 . 43  KAMAL-ASANYALSROY 153.29 
    SAPAN-SUBIR 15 11.90 144.01 . 44  JKBHOSALE-ABHAY 152.91 
23  PRAKASH-PCGUPTA 6 23 17.12 143.90 . 45  MAKARAND-ASHOK 152.81 
    RAVICHANDRAN-UMESH 3 2.88 143.86 . 46  PARIMAL-RUPA 152.18 
24  SANDEEP-MARIANNE 6 2 5.41 143.45 . 47  PUNEET-VIJAY 151.19 
    ALOK-SAMIR 13 14.59 143.28 . 48  KPMATHUR-NKSHARMA 150.99 
25  SOUVIK-PRITAM 6 15 12.33 143.15 . 49  FINTON-ASARKAR 150.79 
    SANJIT-ABHIJIT 10 7.67 142.45 . 50  ANOOP-KAJAL 150.40 
26  KAMAL-ASANYALSROY 6 15 11.46 141.83 . 51  SANJIT-ABHIJIT 150.12 
    PRIYA-BINDIYA 12 8.54 141.15 . 52  MAHAPATRA-SMITI 149.96 
27  RAVI-SUBHASH 6 4 5.75 139.37 . 53  PRIYA-BINDIYA 149.69 
    MAKARAND-ASHOK 14 14.25 138.56 . 54  RAJEEV-HIMANI 149.16 
28  MAHAPATRA-SMITI 6 17 10.99 138.97 . 55  SANDEEP-MARIANNE 148.86 
    RAJESH-RTRIPATHI 15 9.01 137.81 . 56  ABHIJIT-SATYABRATA 147.84 
29  PARIMAL-RUPA 6 14 14.59 137.59 . 57  RVASU-ABAHULKAR 147.72 
    SHEELU-MOTI 3 5.41 137.32 . 58  SSOME-SUMAN 147.40 
30  SRINIVAS-SGSURVE 6 9 7.67 124.41 . 59  RAJESH-RTRIPATHI 146.82 
    SSOME-SUMAN 14 12.33 135.07 . 60  RAVICHANDRAN-UMESH 146.74 
31  RVASU-ABAHULKAR 6 14 12.75 134.97 . 61  SOUNAK-SOUMALYA 146.73 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 8 7.25 134.50 . 62  PRAKASH-WADIA 145.64 
32  PUNEET-VIJAY 6 22 16.64 134.55 . 63  SATISH-SUKRIT 145.41 
    BHABHESH-NAVNEET 4 3.36 133.48 . 64  SANDEEP-NATASHA 145.24 
33  GAJENDRA-SKSHARMA 6 12 7.67 133.81 . 65  RAVI-SUBHASH 145.12 
    SATISH-SUKRIT 17 12.33 133.08 . 66  MEENAL-TARU 144.67 
34  VMLAL-PHEGDE 6 0 1.81 132.89 . 67  GEETA-ASHA 144.44 
    ANOOP-KAJAL 25 18.19 132.21 . 68  SHEELU-MOTI 142.73 
35  SANDEEP-NATASHA 6 20 13.15 132.09 . 69  ARCHIE-AVIMAHADAR 141.75 
    DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 13 6.85 132.05 . 70  GAJENDRA-SKSHARMA 141.48 
36  ASHOK-SPAGGARWAL 6 10 4.76 131.55 . 71  LYNN-RAHUL 140.42 
    PRAKASH-WADIA 23 15.24 130.40 . 72  ARVIND-DEVANG 139.80 
37  STANLEY-RONALD 6 2 3.62 130.35 . 73  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 138.90 
    SOUNAK-SOUMALYA 19 16.38 130.35 . 74  VINOD-DR.TANNA 138.87 
38  LYNN-RAHUL 6 12 10.50 129.92 . 75  YVETTE-ASANZGIRI 138.47 
    VINOD-DR.TANNA 11 9.50 129.37 . 76  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 138.21 
39  UDAY-MANGALA 6 0 3.36 128.31 . 77  SBEHURIA-SUTANU 137.01 
    MEENAL-TARU 18 16.64 128.03 . 78  BHABHESH-NAVNEET 136.84 
40  SBEHURIA-SUTANU 6 9 10.00 127.01 . 79  RAMAN-SKRISHNAN 136.74 
    RAMAN-SKRISHNAN 9 10.00 126.74 . 80  INDIRA-AMITA 136.51 
41  YVETTE-ASANZGIRI 6 12 12.75 125.72 . 81  ASHOK-SPAGGARWAL 136.31 
    MANECK-HANSOTIA 6 7.25 125.65 . 82  VMLAL-PHEGDE 134.70 
42  GEETA-ASHA 6 30 19.06 125.38 . 83  STANLEY-RONALD 133.97 
    RAJENDRA-DR.SRINIVAS 0 0.94 137.27 . 84  SJHAVERI-A.46W 133.14 
43  ARVIND-DEVANG 6 19 15.54 124.26 . 85  MANECK-HANSOTIA 132.90 
    SHOBHA-M 5 4.46 123.31 . 86  SRINIVAS-SGSURVE 132.08 
44  INDIRA-AMITA 6 20 12.33 124.18 . 87  UDAY-MANGALA 131.67 
    PARAG-PRANEET 15 7.67 122.83 . 88  GOPAL-VIRENDRA 130.95 
45  JAGDISH-GULSHAN 6 11 7.25 122.18 . 89  PARAG-PRANEET 130.50 
    SJHAVERI-A.46W 17 12.75 120.39 . 90  MADHU-PANKAJA 130.11 
46  GOPAL-VIRENDRA 6 10 9.50 121.45 . 91  KAMLESH-SHANKAR 129.75 
    HEMANT-DR.ATUL 11 10.50 118.39 . 92  JAGDISH-GULSHAN 129.43 
47  KAMLESH-SHANKAR 6 12 11.46 118.29 . 93  HEMANT-DR.ATUL 128.89 
    ZAHIR-JAGDISH 9 8.54 117.97 . 94  ANJU-ANURADHA 128.52 
48  HARSHAD-KKSHETTY 6 7 5.75 116.15 . 95  SHOBHA-M 127.77 
    MADHU-PANKAJA 17 14.25 115.86 . 96  SHANKARAN-A.48S 127.33 
49  DR.SUBBARAO-SUKU 6 11 9.50 114.57 . 97  ZAHIR-JAGDISH 126.51 
    SBALA-VSUBBARAO 12 10.50 114.30 . 98  SBALA-VSUBBARAO 124.80 
50  SAMPATH-DILIP 6 5 4.76 113.38 . 99  GUDDI-PRADIPA 124.22 
    ANJU-ANURADHA 18 15.24 113.28 . 100  DR.SUBBARAO-SUKU 124.07 
51  PETTAM-RANI 6 11 9.50 112.58 . 101  PETTAM-RANI 122.08 
    DEVYANI-SHOBHA 12 10.50 92.32 . 102  HARSHAD-KKSHETTY 121.90 
52  MINAL-NIYATI 6 10 4.46 112.33 . 103  SAMPATH-DILIP 118.14 
    SHANKARAN-A.48S 24 15.54 111.79 . 104  MINAL-NIYATI 116.79 
53  GUDDI-PRADIPA bye 5 12.00 112.22 . 105  DEVYANI-SHOBHA 102.82 
    bye -- -- . . ---