session 2
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  JAGGY-RAJESHWAR 6 9 10.50 13.53 . 1  VARSHA-IAN 34.24 
    SOUVIK-PRITAM 8 9.50 10.00 . 2  SANDEEP-MARIANNE 32.47 
2  DEVYANI-SHOBHA 6 4 2.88 5.08 . 3  KAUSTUBH-ANIKET 32.33 
    UDAY-MANGALA 24 17.12 6.47 . 4  DEVEN-GARRY 31.66 
3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 22 15.24 15.24 . 5  DIPAK-MILIND 31.30 
    ANDREY-NKGUPTA 9 4.76 14.92 . 6  AJIT-SHRIKANT 31.07 
4  ARUN-SUBHASHBADAL 6 13 11.90 14.25 . 7  SUNIT-KEYZAD 30.97 
    LYNN-RAHUL 9 8.10 4.76 . 8  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 30.48 
5  GOPAL-VIRENDRA 6 12 4.17 8.10 . 9  VIJAY-TVRAMANI 30.36 
    JAGDISH-GULSHAN 27 15.83 5.75 . 10  SHEELU-MOTI 29.69 
6  SBALA-VSUBBARAO 6 15 13.53 5.75 . 11  PRIYA-BINDIYA 29.49 
    ALOK-SUKAMAL 7 6.47 11.90 . 12  VINOD-DR.TANNA 29.39 
7  DIPAK-MILIND 6 24 16.38 14.92 . 13  VINAY-ANIMESH 29.02 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 7 3.62 14.25 . 14  ASHOK-SUMIT 28.66 
8  GUDDI-PRADIPA 6 11 8.54 7.25 . 15  KSSAMANT-RAAGARWAL 28.05 
    ANJU-ANURADHA 14 11.46 5.08 . 16  PRAMOD-BOGALE 27.99 
9  RAMAN-SKRISHNAN 6 12 11.46 6.85 . 17  DR.-AMARJIT 27.57 
    ABHIJIT-SATYABRATA 9 8.54 12.75 . 18  JENISH-VINOTH 26.59 
10  VMLAL-PHEGDE 6 7 7.25 16.89 . 19  SSOME-SUMAN 26.28 
    PUNEET-VIJAY 13 12.75 13.15 . 20  ARUN-SUBHASHBADAL 26.15 
11  DR.SUBBARAO-SUKU 6 27 16.11 1.10 . 21  PUNEET-VIJAY 25.90 
    RVASU-ABAHULKAR 11 3.89 3.11 . 22  HEMA-RAHUL 25.50 
12  VASANTI-VAHALIA 6 12 8.54 13.53 . 23  RAJESH-ANANTVIKRAM 25.24 
    VIJAY-TVRAMANI 15 11.46 18.90 . 24  STANLEY-RONALD 25.08 
13  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 1 3.11 13.90 . 25  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 24.83 
    RAJENDRA-DR.SRINIVAS 20 16.89 6.47 . 26  RAJU-AJAY 24.66 
14  PARIMAL-RUPA 6 15 11.46 8.10 . 27  FINTON-ASARKAR 24.29 
    HEMANT-DR.ATUL 12 8.54 6.10 . 28  VMLAL-PHEGDE 24.14 
15  RAJESH-RTRIPATHI 6 19 13.53 3.36 . 29  JAGGY-RAJESHWAR 24.03 
    RV-ARVIND 11 6.47 11.90 . 30  DAYA-DIPAK 23.93 
16  RAJEEV-HIMANI 6 12 7.25 5.75 . 31  ASHOK-SPAGGARWAL 23.93 
    VINOD-DR.TANNA 18 12.75 16.64 . 32  UDAY-MANGALA 23.59 
17  JENISH-VINOTH bye 5 12.00 14.59 . 33  B-PINAKIRAMKRISHNA 23.50 
    bye -- -- -- . 34  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 23.36 
18  MAKARAND-ASHOK 6 10 6.10 2.88 . 35  KPMATHUR-NKSHARMA 22.74 
    ANAL-JITU 19 13.90 5.41 . 36  LEENA-BARDHAN 22.49 
19  DAYA-DIPAK 6 7 8.10 15.83 . 37  PRAKASH-PCGUPTA 22.17 
    VINAY-ANIMESH 11 11.90 17.12 . 38  VASANTI-VAHALIA 22.07 
20  ZAHIR-JAGDISH 6 7 7.67 4.76 . 39  HEMANT-DEBABRATA 21.84 
    PARAG-PRANEET 12 12.33 4.17 . 40  JAGDISH-GULSHAN 21.58 
21  YVETTE-ASANZGIRI 6 10 4.17 6.10 . 41  PETTAM-RANI 21.57 
    AJIT-SHRIKANT 25 15.83 15.24 . 42  INDIRA-AMITA 21.46 
22  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 35 19.51 8.54 . 43  ABHIJIT-SATYABRATA 21.29 
    KAMLESH-SHANKAR 2 0.49 13.90 . 44  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 20.96 
23  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 20 14.25 10.99 . 45  MADHU-PANKAJA 20.95 
    PRAKASH-WADIA 10 5.75 11.46 . 46  RAVI-SUBHASH 20.40 
24  PUNEET-PRADEEP 6 0 0.35 7.67 . 47  SJHAVERI-A.46W 20.34 
    ASHOK-SUMIT 34 19.65 9.01 . 48  SOUNAK-SOUMALYA 20.00 
25  SANDEEP-MARIANNE 6 19 15.83 16.64 . 49  SANJIT-ABHIJIT 20.00 
    GAJENDRA-SKSHARMA 4 4.17 12.33 . 50  UTTAM-JMSHAH 20.00 
26  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 15 9.50 11.46 . 51  SBEHURIA-SUTANU 19.71 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 16 10.50 3.36 . 52  ANDREY-NKGUPTA 19.68 
27  VARSHA-IAN 6 22 16.89 17.35 . 53  PARIMAL-RUPA 19.56 
    SANJOY-SKIYENGAR 3 3.11 8.54 . 54  SOUVIK-PRITAM 19.50 
28  SUNIT-KEYZAD 6 16 14.59 16.38 . 55  SNEHASISH-SUBHASHISH 19.38 
    HARSHAD-KKSHETTY 5 5.41 2.65 . 56  SUNIL-ABAPATANIL 19.33 
29  SHOBHA-M 6 7 3.62 4.17 . 57  ANAL-JITU 19.31 
    SOUNAK-SOUMALYA 24 16.38 3.62 . 58  SBALA-VSUBBARAO 19.28 
30  GEETA-ASHA 6 3 4.17 13.90 . 59  MINAL-NIYATI 18.94 
    DEVEN-GARRY 18 15.83 15.83 . 60  KAMAL-ASANYALSROY 18.75 
31  DEBASHISH-SWARNENDU 6 4 3.36 14.59 . 61  JKBHOSALE-ABHAY 18.66 
    KPMATHUR-NKSHARMA 22 16.64 6.10 . 62  SRINIVAS-SGSURVE 18.66 
32  DR.-AMARJIT 6 14 12.33 15.24 . 63  ALOK-SUKAMAL 18.37 
    SANDEEP-NATASHA 9 7.67 5.41 . 64  RV-ARVIND 18.37 
33  INDIRA-AMITA 6 10 10.00 11.46 . 65  RAMAN-SKRISHNAN 18.31 
    SAPAN-SUBIR 10 10.00 4.76 . 66  SATISH-SUKRIT 18.25 
34  RAJU-AJAY 6 29 18.56 6.10 . 67  GEETA-ASHA 18.07 
    ARVIND-DEVANG 2 1.44 8.54 . 68  DEBASHISH-SWARNENDU 17.95 
35  MANECK-HANSOTIA 6 16 12.33 4.46 . 69  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 17.87 
    PETTAM-RANI 11 7.67 13.90 . 70  ALOK-SAMIR 17.75 
36  SHEELU-MOTI 6 35 17.79 11.90 . 71  RAVICHANDRAN-UMESH 17.67 
    ALOK-SAMIR 12 2.21 15.54 . 72  ANOOP-KAJAL 17.65 
37  FINTON-ASARKAR 6 28 18.19 6.10 . 73  PRAKASH-WADIA 17.21 
    MAHAPATRA-SMITI 3 1.81 8.10 . 74  DR.SUBBARAO-SUKU 17.21 
38  PRAMOD-BOGALE 6 22 15.24 12.75 . 75  RSRIDHARAN-DHAKRAS 17.01 
    JKBHOSALE-ABHAY 9 4.76 13.90 . 76  RAJESH-RTRIPATHI 16.89 
39  SATISH-SUKRIT 6 0 2.42 15.83 . 77  MANECK-HANSOTIA 16.79 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 22 17.58 7.25 . 78  ANJU-ANURADHA 16.54 
40  UTTAM-JMSHAH 6 4 4.46 15.54 . 79  GAJENDRA-SKSHARMA 16.50 
    SBEHURIA-SUTANU 18 15.54 4.17 . 80  PARAG-PRANEET 16.50 
41  ASHOK-SPAGGARWAL 6 31 15.83 8.10 . 81  GUDDI-PRADIPA 15.79 
    BHABHESH-NAVNEET 16 4.17 4.46 . 82  SAPAN-SUBIR 14.76 
42  RAVI-SUBHASH 6 15 13.15 7.25 . 83  HEMANT-DR.ATUL 14.64 
    KAMAL-ASANYALSROY 8 6.85 11.90 . 84  KAMLESH-SHANKAR 14.39 
43  JEROO-BPURIA 6 7 6.47 6.47 . 85  SAMPATH-DILIP 14.20 
    SSOME-SUMAN 15 13.53 12.75 . 86  ARCHIE-AVIMAHADAR 13.86 
44  MINAL-NIYATI 6 21 13.53 5.41 . 87  SANDEEP-NATASHA 13.08 
    SANJIT-ABHIJIT 13 6.47 13.53 . 88  RAJEEV-HIMANI 13.00 
45  HEMA-RAHUL 6 17 12.75 12.75 . 89  JEROO-BPURIA 12.94 
    HEMANT-DEBABRATA 11 7.25 14.59 . 90  LYNN-RAHUL 12.86 
46  SUNIL-ABAPATANIL 6 3 5.08 14.25 . 91  ZAHIR-JAGDISH 12.43 
    PRAKASH-PCGUPTA 15 14.92 7.25 . 92  GOPAL-VIRENDRA 12.27 
47  MADHU-PANKAJA 6 9 5.41 15.54 . 93  SANJOY-SKIYENGAR 11.65 
    SJHAVERI-A.46W 20 14.59 5.75 . 94  YVETTE-ASANZGIRI 10.27 
48  SHANKARAN-A.48S 6 2 5.08 4.17 . 95  ARVIND-DEVANG 9.98 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 14 14.92 4.46 . 96  MAHAPATRA-SMITI 9.91 
49  KAUSTUBH-ANIKET 6 15 12.33 20.00 . 97  SHANKARAN-A.48S 9.25 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 10 7.67 15.83 . 98  MAKARAND-ASHOK 8.98 
50  PRIYA-BINDIYA 6 18 15.24 14.25 . 99  BHABHESH-NAVNEET 8.63 
    MEENAL-TARU 5 4.76 . . 100  HARSHAD-KKSHETTY 8.06 
51  SAMPATH-DILIP 6 7 8.10 6.10 . 101  PUNEET-PRADEEP 8.02 
    ANOOP-KAJAL 11 11.90 5.75 . 102  DEVYANI-SHOBHA 7.96 
52  LEENA-BARDHAN 6 21 15.24 7.25 . 103  SHOBHA-M 7.79 
    SRINIVAS-SGSURVE 8 4.76 13.90 . 104  RVASU-ABAHULKAR 7.00 
53  RAVICHANDRAN-UMESH 6 8 7.67 10.00 . 105  MEENAL-TARU 4.76 
    STANLEY-RONALD 13 12.33 12.75 . ---