session 3
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  JAGGY-RAJESHWAR 6 13 14.25 24.03 . 1  VARSHA-IAN 49.48 
    STANLEY-RONALD 3 5.75 25.08 . 2  VINAY-ANIMESH 47.75 
2  DEVYANI-SHOBHA 6 8 8.54 7.96 . 3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 46.86 
    SOUVIK-PRITAM 11 11.46 19.50 . 4  SHEELU-MOTI 46.58 
3  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 20 16.38 30.48 . 5  KAUSTUBH-ANIKET 45.08 
    UDAY-MANGALA 3 3.62 23.59 . 6  KSSAMANT-RAAGARWAL 44.43 
4  ARUN-SUBHASHBADAL 6 29 16.89 26.15 . 7  ARUN-SUBHASHBADAL 43.04 
    ANDREY-NKGUPTA 10 3.11 19.68 . 8  JENISH-VINOTH 42.70 
5  GOPAL-VIRENDRA 6 7 1.44 12.27 . 9  SUNIT-KEYZAD 41.96 
    LYNN-RAHUL 34 18.56 12.86 . 10  VIJAY-TVRAMANI 41.35 
6  SBALA-VSUBBARAO 6 8 9.50 19.28 . 11  ASHOK-SUMIT 40.99 
    JAGDISH-GULSHAN 9 10.50 21.58 . 12  SANDEEP-MARIANNE 40.14 
7  DIPAK-MILIND 6 5 2.21 31.30 . 13  DAYA-DIPAK 38.85 
    ALOK-SUKAMAL 28 17.79 18.37 . 14  SSOME-SUMAN 38.61 
8  GUDDI-PRADIPA 6 14 11.46 15.79 . 15  PRAMOD-BOGALE 38.49 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 11 8.54 17.87 . 16  JAGGY-RAJESHWAR 38.28 
9  RAMAN-SKRISHNAN 6 4 4.46 18.31 . 17  RAJU-AJAY 37.81 
    ANJU-ANURADHA 18 15.54 16.54 . 18  DR.-AMARJIT 37.57 
10  VMLAL-PHEGDE 6 12 8.54 24.14 . 19  JKBHOSALE-ABHAY 37.56 
    ABHIJIT-SATYABRATA 15 11.46 21.29 . 20  FINTON-ASARKAR 37.04 
11  DR.SUBBARAO-SUKU 6 13 9.50 17.21 . 21  SBEHURIA-SUTANU 36.83 
    PUNEET-VIJAY 14 10.50 25.90 . 22  PRIYA-BINDIYA 36.74 
12  VASANTI-VAHALIA 6 15 10.99 22.07 . 23  HEMA-RAHUL 36.49 
    RVASU-ABAHULKAR 13 9.01 7.00 . 24  DEVEN-GARRY 36.42 
13  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 9 9.01 17.01 . 25  PUNEET-VIJAY 36.40 
    VIJAY-TVRAMANI 11 10.99 30.36 . 26  B-PINAKIRAMKRISHNA 36.25 
14  PARIMAL-RUPA 6 27 16.11 19.56 . 27  ALOK-SUKAMAL 36.16 
    RAJENDRA-DR.SRINIVAS 11 3.89 23.36 . 28  PARIMAL-RUPA 35.67 
15  RAJESH-RTRIPATHI 6 11 7.67 16.89 . 29  RAJESH-ANANTVIKRAM 35.24 
    HEMANT-DR.ATUL 16 12.33 14.64 . 30  UTTAM-JMSHAH 35.24 
16  RAJEEV-HIMANI 6 7 6.47 13.00 . 31  MADHU-PANKAJA 34.85 
    RV-ARVIND 15 13.53 18.37 . 32  AJIT-SHRIKANT 34.69 
17  JENISH-VINOTH 6 21 16.11 26.59 . 33  SUNIL-ABAPATANIL 33.92 
    VINOD-DR.TANNA 5 3.89 29.39 . 34  GEETA-ASHA 33.90 
18  MAKARAND-ASHOK bye 5 12.00 8.98 . 35  DIPAK-MILIND 33.51 
    bye -- -- . . 36  VINOD-DR.TANNA 33.28 
19  DAYA-DIPAK 6 27 14.92 23.93 . 37  DEBASHISH-SWARNENDU 33.19 
    ANAL-JITU 15 5.08 19.31 . 38  VASANTI-VAHALIA 33.06 
20  ZAHIR-JAGDISH 6 0 1.27 12.43 . 39  LEENA-BARDHAN 32.99 
    VINAY-ANIMESH 28 18.73 29.02 . 40  ABHIJIT-SATYABRATA 32.75 
21  YVETTE-ASANZGIRI 6 46 20.00 10.27 . 41  KPMATHUR-NKSHARMA 32.74 
    PARAG-PRANEET 0 0.00 16.50 . 42  VMLAL-PHEGDE 32.68 
22  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 22 16.38 28.05 . 43  SANDEEP-NATASHA 32.45 
    AJIT-SHRIKANT 5 3.62 31.07 . 44  ANJU-ANURADHA 32.08 
23  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 9 10.00 25.24 . 45  JAGDISH-GULSHAN 32.08 
    KAMLESH-SHANKAR 9 10.00 14.39 . 46  RV-ARVIND 31.90 
24  PUNEET-PRADEEP 6 13 7.67 8.02 . 47  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 31.46 
    PRAKASH-WADIA 18 12.33 17.21 . 48  LYNN-RAHUL 31.42 
25  SANDEEP-MARIANNE 6 12 7.67 32.47 . 49  KAMAL-ASANYALSROY 31.08 
    ASHOK-SUMIT 17 12.33 28.66 . 50  SOUVIK-PRITAM 30.96 
26  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 14 10.50 20.96 . 51  STANLEY-RONALD 30.83 
    GAJENDRA-SKSHARMA 13 9.50 16.50 . 52  SRINIVAS-SGSURVE 30.56 
27  VARSHA-IAN 6 14 15.24 34.24 . 53  YVETTE-ASANZGIRI 30.27 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 1 4.76 13.86 . 54  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 29.59 
28  SUNIT-KEYZAD 6 9 10.99 30.97 . 55  PRAKASH-WADIA 29.54 
    SANJOY-SKIYENGAR 7 9.01 11.65 . 56  SANJIT-ABHIJIT 29.01 
29  SHOBHA-M 6 13 13.53 7.79 . 57  SBALA-VSUBBARAO 28.78 
    HARSHAD-KKSHETTY 5 6.47 8.06 . 58  BHABHESH-NAVNEET 28.63 
30  GEETA-ASHA 6 19 15.83 18.07 . 59  PRAKASH-PCGUPTA 28.27 
    SOUNAK-SOUMALYA 4 4.17 20.00 . 60  ARVIND-DEVANG 27.33 
31  DEBASHISH-SWARNENDU 6 17 15.24 17.95 . 61  HEMANT-DEBABRATA 27.25 
    DEVEN-GARRY 4 4.76 31.66 . 62  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 27.25 
32  DR.-AMARJIT 6 8 10.00 27.57 . 63  GUDDI-PRADIPA 27.25 
    KPMATHUR-NKSHARMA 8 10.00 22.74 . 64  UDAY-MANGALA 27.21 
33  INDIRA-AMITA 6 7 0.63 21.46 . 65  ANOOP-KAJAL 27.15 
    SANDEEP-NATASHA 39 19.37 13.08 . 66  HEMANT-DR.ATUL 26.97 
34  RAJU-AJAY 6 23 13.15 24.66 . 67  ASHOK-SPAGGARWAL 26.81 
    SAPAN-SUBIR 16 6.85 14.76 . 68  DR.SUBBARAO-SUKU 26.71 
35  MANECK-HANSOTIA 6 9 2.65 16.79 . 69  SNEHASISH-SUBHASHISH 26.63 
    ARVIND-DEVANG 30 17.35 9.98 . 70  MINAL-NIYATI 26.61 
36  SHEELU-MOTI 6 24 16.89 29.69 . 71  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 26.41 
    PETTAM-RANI 5 3.11 21.57 . 72  RSRIDHARAN-DHAKRAS 26.02 
37  FINTON-ASARKAR 6 11 12.75 24.29 . 73  GAJENDRA-SKSHARMA 26.00 
    ALOK-SAMIR 5 7.25 17.75 . 74  RAVICHANDRAN-UMESH 25.77 
38  PRAMOD-BOGALE 6 13 10.50 27.99 . 75  SJHAVERI-A.46W 25.42 
    MAHAPATRA-SMITI 12 9.50 9.91 . 76  ALOK-SAMIR 25.00 
39  SATISH-SUKRIT 6 8 1.10 18.25 . 77  PETTAM-RANI 24.68 
    JKBHOSALE-ABHAY 37 18.90 18.66 . 78  RAJESH-RTRIPATHI 24.56 
40  UTTAM-JMSHAH 6 21 15.24 20.00 . 79  KAMLESH-SHANKAR 24.39 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 8 4.76 24.83 . 80  ANAL-JITU 24.39 
41  ASHOK-SPAGGARWAL 6 4 2.88 23.93 . 81  SHANKARAN-A.48S 24.17 
    SBEHURIA-SUTANU 24 17.12 19.71 . 82  SOUNAK-SOUMALYA 24.17 
42  RAVI-SUBHASH 6 0 0.00 20.40 . 83  ANDREY-NKGUPTA 22.79 
    BHABHESH-NAVNEET 45 20.00 8.63 . 84  RAMAN-SKRISHNAN 22.77 
43  JEROO-BPURIA 6 16 7.67 12.94 . 85  INDIRA-AMITA 22.09 
    KAMAL-ASANYALSROY 21 12.33 18.75 . 86  SAPAN-SUBIR 21.61 
44  MINAL-NIYATI 6 10 7.67 18.94 . 87  SHOBHA-M 21.32 
    SSOME-SUMAN 15 12.33 26.28 . 88  MAKARAND-ASHOK 20.98 
45  HEMA-RAHUL 6 11 10.99 25.50 . 89  SANJOY-SKIYENGAR 20.66 
    SANJIT-ABHIJIT 9 9.01 20.00 . 90  JEROO-BPURIA 20.61 
46  SUNIL-ABAPATANIL 6 25 14.59 19.33 . 91  RAVI-SUBHASH 20.40 
    HEMANT-DEBABRATA 14 5.41 21.84 . 92  MEENAL-TARU 19.68 
47  MADHU-PANKAJA 6 24 13.90 20.95 . 93  RAJEEV-HIMANI 19.47 
    PRAKASH-PCGUPTA 15 6.10 22.17 . 94  MANECK-HANSOTIA 19.44 
48  SHANKARAN-A.48S 6 25 14.92 9.25 . 95  MAHAPATRA-SMITI 19.41 
    SJHAVERI-A.46W 13 5.08 20.34 . 96  SATISH-SUKRIT 19.35 
49  KAUSTUBH-ANIKET 6 11 12.75 32.33 . 97  SAMPATH-DILIP 19.28 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 5 7.25 19.38 . 98  ARCHIE-AVIMAHADAR 18.62 
50  PRIYA-BINDIYA 6 15 7.25 29.49 . 99  PARAG-PRANEET 16.50 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 21 12.75 23.50 . 100  DEVYANI-SHOBHA 16.50 
51  SAMPATH-DILIP 6 4 5.08 14.20 . 101  RVASU-ABAHULKAR 16.01 
    MEENAL-TARU 16 14.92 4.76 . 102  PUNEET-PRADEEP 15.69 
52  LEENA-BARDHAN 6 14 10.50 22.49 . 103  HARSHAD-KKSHETTY 14.53 
    ANOOP-KAJAL 13 9.50 17.65 . 104  GOPAL-VIRENDRA 13.71 
53  RAVICHANDRAN-UMESH 6 13 8.10 17.67 . 105  ZAHIR-JAGDISH 13.70 
    SRINIVAS-SGSURVE 17 11.90 18.66 . ---