session 4
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  VARSHA-IAN 6 10 10.99 49.48 . 1  VARSHA-IAN 60.47 
    SANDEEP-MARIANNE 8 9.01 40.14 . 2  SHEELU-MOTI 60.11 
2  KAUSTUBH-ANIKET 6 10 9.01 45.08 . 3  ARUN-SUBHASHBADAL 58.87 
    DEVEN-GARRY 12 10.99 36.42 . 4  SUNIT-KEYZAD 56.21 
3  AJIT-SHRIKANT 6 9 12.33 34.69 . 5  JAGGY-RAJESHWAR 55.17 
    DIPAK-MILIND 4 7.67 33.51 . 6  DR.-AMARJIT 54.92 
4  SUNIT-KEYZAD 6 19 14.25 41.96 . 7  ASHOK-SUMIT 54.89 
    VIJAY-TVRAMANI 9 5.75 41.35 . 8  VINAY-ANIMESH 54.22 
5  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 0 3.11 46.86 . 9  KAUSTUBH-ANIKET 54.09 
    VINOD-DR.TANNA 19 16.89 33.28 . 10  JENISH-VINOTH 53.69 
6  VINAY-ANIMESH 6 4 6.47 47.75 . 11  KSSAMANT-RAAGARWAL 52.97 
    SHEELU-MOTI 12 13.53 46.58 . 12  VASANTI-VAHALIA 52.43 
7  ASHOK-SUMIT 6 19 13.90 40.99 . 13  DAYA-DIPAK 51.18 
    PRIYA-BINDIYA 10 6.10 36.74 . 14  ABHIJIT-SATYABRATA 51.13 
8  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 4 8.54 44.43 . 15  RV-ARVIND 50.46 
    PRAMOD-BOGALE 7 11.46 38.49 . 16  HEMA-RAHUL 50.39 
9  DR.-AMARJIT 6 21 17.35 37.57 . 17  VINOD-DR.TANNA 50.17 
    SSOME-SUMAN 0 2.65 38.61 . 18  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 49.97 
10  JENISH-VINOTH 6 15 10.99 42.70 . 19  PRAMOD-BOGALE 49.95 
    PUNEET-VIJAY 13 9.01 36.40 . 20  ALOK-SUKAMAL 49.31 
11  ARUN-SUBHASHBADAL 6 16 15.83 43.04 . 21  SANDEEP-MARIANNE 49.15 
    STANLEY-RONALD 1 4.17 30.83 . 22  SOUVIK-PRITAM 49.15 
12  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 4 6.10 29.59 . 23  RAJU-AJAY 48.80 
    HEMA-RAHUL 13 13.90 36.49 . 24  MADHU-PANKAJA 48.75 
13  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 5 9.01 35.24 . 25  FINTON-ASARKAR 48.50 
    RAJU-AJAY 7 10.99 37.81 . 26  PARIMAL-RUPA 48.42 
14  VMLAL-PHEGDE 6 12 11.46 32.68 . 27  SANDEEP-NATASHA 48.28 
    UDAY-MANGALA 9 8.54 27.21 . 28  LEENA-BARDHAN 47.91 
15  FINTON-ASARKAR 6 13 11.46 37.04 . 29  DEVEN-GARRY 47.41 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 10 8.54 36.25 . 30  VIJAY-TVRAMANI 47.10 
16  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 4 3.11 27.25 . 31  AJIT-SHRIKANT 47.02 
    JAGGY-RAJESHWAR 23 16.89 38.28 . 32  BHABHESH-NAVNEET 46.62 
17  DAYA-DIPAK 6 13 12.33 38.85 . 33  DEBASHISH-SWARNENDU 46.34 
    ASHOK-SPAGGARWAL 8 7.67 26.81 . 34  SANJIT-ABHIJIT 46.13 
18  PRAKASH-PCGUPTA 6 20 14.25 28.27 . 35  PUNEET-VIJAY 45.41 
    HEMANT-DEBABRATA 10 5.75 27.25 . 36  RSRIDHARAN-DHAKRAS 45.24 
19  LEENA-BARDHAN 6 20 14.92 32.99 . 37  JKBHOSALE-ABHAY 45.23 
    JAGDISH-GULSHAN 8 5.08 32.08 . 38  B-PINAKIRAMKRISHNA 44.79 
20  PETTAM-RANI 6 0 0.63 24.68 . 39  ANAL-JITU 44.39 
    VASANTI-VAHALIA 32 19.37 33.06 . 40  RAJESH-ANANTVIKRAM 44.25 
21  ABHIJIT-SATYABRATA 6 31 18.38 32.75 . 41  VMLAL-PHEGDE 44.14 
    GEETA-ASHA 5 1.62 33.90 . 42  SBEHURIA-SUTANU 43.30 
22  DEBASHISH-SWARNENDU 6 12 13.15 33.19 . 43  SRINIVAS-SGSURVE 42.89 
    INDIRA-AMITA 5 6.85 22.09 . 44  PRIYA-BINDIYA 42.84 
23  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 12 6.10 31.46 . 45  PRAKASH-PCGUPTA 42.52 
    MADHU-PANKAJA 21 13.90 34.85 . 46  UTTAM-JMSHAH 42.49 
24  SANJIT-ABHIJIT 6 25 17.12 29.01 . 47  SSOME-SUMAN 41.26 
    SJHAVERI-A.46W 5 2.88 25.42 . 48  DIPAK-MILIND 41.18 
25  RAVI-SUBHASH 6 18 13.53 20.40 . 49  LYNN-RAHUL 40.92 
    SBEHURIA-SUTANU 10 6.47 36.83 . 50  GAJENDRA-SKSHARMA 40.92 
26  ANDREY-NKGUPTA 6 15 14.92 22.79 . 51  DR.SUBBARAO-SUKU 40.24 
    SOUNAK-SOUMALYA 3 5.08 24.17 . 52  RAJESH-RTRIPATHI 39.80 
27  UTTAM-JMSHAH 6 4 7.25 35.24 . 53  SAPAN-SUBIR 39.60 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 10 12.75 26.63 . 54  SNEHASISH-SUBHASHISH 39.38 
28  SOUVIK-PRITAM 6 26 18.19 30.96 . 55  ARVIND-DEVANG 38.79 
    SUNIL-ABAPATANIL 1 1.81 33.92 . 56  KAMAL-ASANYALSROY 38.33 
29  ANAL-JITU 6 39 20.00 24.39 . 57  ANDREY-NKGUPTA 37.71 
    KPMATHUR-NKSHARMA 0 0.00 32.74 . 58  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 37.56 
30  KAMAL-ASANYALSROY 6 7 7.25 31.08 . 59  RAVICHANDRAN-UMESH 37.23 
    PARIMAL-RUPA 13 12.75 35.67 . 60  JAGDISH-GULSHAN 37.16 
31  JKBHOSALE-ABHAY 6 12 7.67 37.56 . 61  ANJU-ANURADHA 37.16 
    SRINIVAS-SGSURVE 17 12.33 30.56 . 62  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 36.91 
32  SBALA-VSUBBARAO 6 0 1.44 28.78 . 63  MAKARAND-ASHOK 36.81 
    RV-ARVIND 27 18.56 31.90 . 64  SHOBHA-M 36.56 
33  ALOK-SUKAMAL 6 15 13.15 36.16 . 65  PRAKASH-WADIA 36.01 
    MINAL-NIYATI 8 6.85 26.61 . 66  KAMLESH-SHANKAR 35.85 
34  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 6 10 10.50 26.41 . 67  UDAY-MANGALA 35.75 
    ALOK-SAMIR 9 9.50 25.00 . 68  SUNIL-ABAPATANIL 35.73 
35  ANOOP-KAJAL 6 7 7.25 27.15 . 69  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 35.69 
    SATISH-SUKRIT 13 12.75 19.35 . 70  GEETA-ASHA 35.52 
36  RAMAN-SKRISHNAN 6 10 8.54 22.77 . 71  HEMANT-DR.ATUL 35.51 
    RAVICHANDRAN-UMESH 13 11.46 25.77 . 72  STANLEY-RONALD 35.00 
37  PRAKASH-WADIA 6 8 6.47 29.54 . 73  ALOK-SAMIR 34.50 
    DR.SUBBARAO-SUKU 16 13.53 26.71 . 74  ASHOK-SPAGGARWAL 34.48 
38  GAJENDRA-SKSHARMA 6 12 14.92 26.00 . 75  YVETTE-ASANZGIRI 34.44 
    ANJU-ANURADHA 0 5.08 32.08 . 76  PUNEET-PRADEEP 34.42 
39  PARAG-PRANEET 6 4 4.76 16.50 . 77  ANOOP-KAJAL 34.40 
    RAJESH-RTRIPATHI 17 15.24 24.56 . 78  RAVI-SUBHASH 33.93 
40  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 32 19.22 26.02 . 79  MINAL-NIYATI 33.46 
    MANECK-HANSOTIA 1 0.78 19.44 . 80  HEMANT-DEBABRATA 33.00 
41  GUDDI-PRADIPA 6 4 2.01 27.25 . 81  KPMATHUR-NKSHARMA 32.74 
    SAPAN-SUBIR 28 17.99 21.61 . 82  ARCHIE-AVIMAHADAR 32.52 
42  HEMANT-DR.ATUL 6 4 8.54 26.97 . 83  SATISH-SUKRIT 32.10 
    KAMLESH-SHANKAR 7 11.46 24.39 . 84  MEENAL-TARU 31.68 
43  ARCHIE-AVIMAHADAR 6 12 13.90 18.62 . 85  SANJOY-SKIYENGAR 31.65 
    SAMPATH-DILIP 3 6.10 19.28 . 86  RAMAN-SKRISHNAN 31.31 
44  LYNN-RAHUL 6 6 9.50 31.42 . 87  JEROO-BPURIA 31.11 
    RAJEEV-HIMANI 7 10.50 19.47 . 88  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 30.36 
45  JEROO-BPURIA 6 8 10.50 20.61 . 89  SBALA-VSUBBARAO 30.22 
    ZAHIR-JAGDISH 7 9.50 13.70 . 90  RAJEEV-HIMANI 29.97 
46  GOPAL-VIRENDRA 6 12 9.01 13.71 . 91  GUDDI-PRADIPA 29.26 
    SANJOY-SKIYENGAR 14 10.99 20.66 . 92  SOUNAK-SOUMALYA 29.25 
47  ARVIND-DEVANG 6 9 11.46 27.33 . 93  INDIRA-AMITA 28.94 
    MAHAPATRA-SMITI 6 8.54 19.41 . 94  SJHAVERI-A.46W 28.30 
48  YVETTE-ASANZGIRI 6 3 4.17 30.27 . 95  MAHAPATRA-SMITI 27.95 
    SANDEEP-NATASHA 18 15.83 32.45 . 96  SHANKARAN-A.48S 26.18 
49  SHANKARAN-A.48S 6 0 2.01 24.17 . 97  SAMPATH-DILIP 25.38 
    BHABHESH-NAVNEET 24 17.99 28.63 . 98  PETTAM-RANI 25.31 
50  MAKARAND-ASHOK 6 19 15.83 20.98 . 99  ZAHIR-JAGDISH 23.20 
    HARSHAD-KKSHETTY 4 4.17 14.53 . 100  GOPAL-VIRENDRA 22.72 
51  DEVYANI-SHOBHA 6 2 1.27 16.50 . 101  PARAG-PRANEET 21.26 
    PUNEET-PRADEEP 30 18.73 15.69 . 102  RVASU-ABAHULKAR 20.77 
52  SHOBHA-M 6 16 15.24 21.32 . 103  MANECK-HANSOTIA 20.22 
    RVASU-ABAHULKAR 3 4.76 16.01 . 104  HARSHAD-KKSHETTY 18.70 
53  MEENAL-TARU bye 5 12.00 19.68 . 105  DEVYANI-SHOBHA 17.77 
    bye -- -- . . ---