session 5
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  VARSHA-IAN 6 13 9.01 60.47 . 1  SHEELU-MOTI 72.01 
    VINAY-ANIMESH 15 10.99 54.22 . 2  SUNIT-KEYZAD 71.45 
2  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 15 8.10 49.97 . 3  VARSHA-IAN 69.48 
    SHEELU-MOTI 19 11.90 60.11 . 4  ARUN-SUBHASHBADAL 68.37 
3  KAUSTUBH-ANIKET 6 7 5.75 54.09 . 5  ALOK-SUKAMAL 68.21 
    KSSAMANT-RAAGARWAL 17 14.25 52.97 . 6  DAYA-DIPAK 67.82 
4  JENISH-VINOTH 6 10 10.50 53.69 . 7  LEENA-BARDHAN 67.28 
    ARUN-SUBHASHBADAL 9 9.50 58.87 . 8  KSSAMANT-RAAGARWAL 67.22 
5  SUNIT-KEYZAD 6 19 15.24 56.21 . 9  RAJU-AJAY 66.79 
    ASHOK-SUMIT 6 4.76 54.89 . 10  VASANTI-VAHALIA 65.96 
6  VIJAY-TVRAMANI 6 8 5.08 47.10 . 11  DEVEN-GARRY 65.60 
    SANDEEP-MARIANNE 20 14.92 49.15 . 12  SOUVIK-PRITAM 65.53 
7  SSOME-SUMAN 6 9 3.36 41.26 . 13  VINAY-ANIMESH 65.21 
    DAYA-DIPAK 27 16.64 51.18 . 14  JENISH-VINOTH 64.19 
8  PRAMOD-BOGALE 6 14 12.33 49.95 . 15  SANDEEP-MARIANNE 64.07 
    JAGGY-RAJESHWAR 9 7.67 55.17 . 16  RV-ARVIND 63.61 
9  JKBHOSALE-ABHAY 6 3 2.01 45.23 . 17  JAGGY-RAJESHWAR 62.84 
    RAJU-AJAY 27 17.99 48.80 . 18  HEMA-RAHUL 62.72 
10  GEETA-ASHA 6 14 12.75 35.52 . 19  PRAMOD-BOGALE 62.28 
    DR.-AMARJIT 8 7.25 54.92 . 20  DR.-AMARJIT 62.17 
11  SBEHURIA-SUTANU 6 7 10.50 43.30 . 21  RSRIDHARAN-DHAKRAS 62.13 
    PUNEET-VIJAY 6 9.50 45.41 . 22  RAJESH-ANANTVIKRAM 60.63 
12  DEVEN-GARRY 6 27 18.19 47.41 . 23  KAUSTUBH-ANIKET 59.84 
    FINTON-ASARKAR 2 1.81 48.50 . 24  ASHOK-SUMIT 59.65 
13  DEBASHISH-SWARNENDU 6 4 1.10 46.34 . 25  ANAL-JITU 58.98 
    ALOK-SUKAMAL 33 18.90 49.31 . 26  PARIMAL-RUPA 58.42 
14  B-PINAKIRAMKRISHNA 6 10 7.67 44.79 . 27  ABHIJIT-SATYABRATA 58.38 
    HEMA-RAHUL 15 12.33 50.39 . 28  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 58.07 
15  PRIYA-BINDIYA 6 20 10.00 42.84 . 29  UTTAM-JMSHAH 58.03 
    PARIMAL-RUPA 20 10.00 48.42 . 30  KAMAL-ASANYALSROY 56.89 
16  AJIT-SHRIKANT 6 9 4.46 47.02 . 31  VINOD-DR.TANNA 56.27 
    UTTAM-JMSHAH 23 15.54 42.49 . 32  PUNEET-VIJAY 54.91 
17  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 20 16.38 44.25 . 33  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 54.90 
    MADHU-PANKAJA 3 3.62 48.75 . 34  PRAKASH-PCGUPTA 54.85 
18  SUNIL-ABAPATANIL 6 23 13.90 35.73 . 35  STANLEY-RONALD 54.37 
    VINOD-DR.TANNA 14 6.10 50.17 . 36  BHABHESH-NAVNEET 54.29 
19  DIPAK-MILIND 6 17 12.75 41.18 . 37  DIPAK-MILIND 53.93 
    ABHIJIT-SATYABRATA 11 7.25 51.13 . 38  SBEHURIA-SUTANU 53.80 
20  VMLAL-PHEGDE 6 11 6.47 44.14 . 39  SANDEEP-NATASHA 53.69 
    VASANTI-VAHALIA 19 13.53 52.43 . 40  PRIYA-BINDIYA 52.84 
21  LEENA-BARDHAN 6 32 19.37 47.91 . 41  MAKARAND-ASHOK 52.64 
    ANJU-ANURADHA 0 0.63 37.16 . 42  B-PINAKIRAMKRISHNA 52.46 
22  JAGDISH-GULSHAN 6 11 6.85 37.16 . 43  MADHU-PANKAJA 52.37 
    RV-ARVIND 18 13.15 50.46 . 44  VIJAY-TVRAMANI 52.18 
23  LYNN-RAHUL 6 6 1.44 40.92 . 45  AJIT-SHRIKANT 51.48 
    KAMAL-ASANYALSROY 33 18.56 38.33 . 46  SHOBHA-M 51.48 
24  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 4 0.63 37.56 . 47  RAVI-SUBHASH 51.28 
    STANLEY-RONALD 36 19.37 35.00 . 48  DR.SUBBARAO-SUKU 51.23 
25  SOUVIK-PRITAM 6 25 16.38 49.15 . 49  KAMLESH-SHANKAR 51.09 
    SRINIVAS-SGSURVE 8 3.62 42.89 . 50  SANJIT-ABHIJIT 50.89 
26  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 19 13.90 35.69 . 51  VMLAL-PHEGDE 50.61 
    PRAKASH-WADIA 10 6.10 36.01 . 52  ASHOK-SPAGGARWAL 50.31 
27  YVETTE-ASANZGIRI 6 25 15.24 34.44 . 53  FINTON-ASARKAR 50.31 
    SANJIT-ABHIJIT 12 4.76 46.13 . 54  YVETTE-ASANZGIRI 49.68 
28  KPMATHUR-NKSHARMA 6 16 14.59 32.74 . 55  SUNIL-ABAPATANIL 49.63 
    SANDEEP-NATASHA 5 5.41 48.28 . 56  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 49.59 
29  BHABHESH-NAVNEET 6 16 7.67 46.62 . 57  HEMANT-DR.ATUL 49.41 
    PRAKASH-PCGUPTA 21 12.33 42.52 . 58  ANDREY-NKGUPTA 48.70 
30  SBALA-VSUBBARAO 6 13 13.15 30.22 . 59  GEETA-ASHA 48.27 
    ARVIND-DEVANG 6 6.85 38.79 . 60  DEBASHISH-SWARNENDU 47.44 
31  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 13 8.54 30.36 . 61  KPMATHUR-NKSHARMA 47.33 
    UDAY-MANGALA 16 11.46 35.75 . 62  JKBHOSALE-ABHAY 47.24 
32  HEMANT-DEBABRATA 6 18 13.15 33.00 . 63  UDAY-MANGALA 47.21 
    ANOOP-KAJAL 11 6.85 34.40 . 64  SRINIVAS-SGSURVE 46.51 
33  HEMANT-DR.ATUL 6 18 13.90 35.51 . 65  HEMANT-DEBABRATA 46.15 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 9 6.10 39.38 . 66  ARVIND-DEVANG 45.64 
34  GUDDI-PRADIPA 6 13 9.01 29.26 . 67  SNEHASISH-SUBHASHISH 45.48 
    DR.SUBBARAO-SUKU 15 10.99 40.24 . 68  SATISH-SUKRIT 45.25 
35  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 6 27 17.99 36.91 . 69  RAJESH-RTRIPATHI 45.21 
    GAJENDRA-SKSHARMA 3 2.01 40.92 . 70  ALOK-SAMIR 45.00 
36  ASHOK-SPAGGARWAL 6 15 15.83 34.48 . 71  SAPAN-SUBIR 44.68 
    MINAL-NIYATI 0 4.17 33.46 . 72  SSOME-SUMAN 44.62 
37  RAVICHANDRAN-UMESH 6 8 3.11 37.23 . 73  JAGDISH-GULSHAN 44.01 
    RSRIDHARAN-DHAKRAS 27 16.89 45.24 . 74  ARCHIE-AVIMAHADAR 43.51 
38  SJHAVERI-A.46W 6 13 9.50 28.30 . 75  SBALA-VSUBBARAO 43.37 
    ALOK-SAMIR 14 10.50 34.50 . 76  GAJENDRA-SKSHARMA 42.93 
39  PETTAM-RANI 6 8 4.76 25.31 . 77  LYNN-RAHUL 42.36 
    KAMLESH-SHANKAR 21 15.24 35.85 . 78  SAMPATH-DILIP 42.27 
40  ANAL-JITU 6 17 14.59 44.39 . 79  PRAKASH-WADIA 42.11 
    RAJESH-RTRIPATHI 6 5.41 39.80 . 80  SANJOY-SKIYENGAR 41.65 
41  SOUNAK-SOUMALYA 6 17 7.67 29.25 . 81  ANOOP-KAJAL 41.25 
    SHANKARAN-A.48S 22 12.33 26.18 . 82  JEROO-BPURIA 41.11 
42  ANDREY-NKGUPTA 6 15 10.99 37.71 . 83  RAVICHANDRAN-UMESH 40.34 
    RAMAN-SKRISHNAN 13 9.01 31.31 . 84  RAMAN-SKRISHNAN 40.32 
43  SAPAN-SUBIR 6 5 5.08 39.60 . 85  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 38.90 
    SHOBHA-M 17 14.92 36.56 . 86  PUNEET-PRADEEP 38.59 
44  INDIRA-AMITA 6 6 4.17 28.94 . 87  SHANKARAN-A.48S 38.51 
    MAKARAND-ASHOK 21 15.83 36.81 . 88  GUDDI-PRADIPA 38.27 
45  SANJOY-SKIYENGAR 6 13 10.00 31.65 . 89  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 38.19 
    JEROO-BPURIA 13 10.00 31.11 . 90  SJHAVERI-A.46W 37.80 
46  RAVI-SUBHASH 6 24 17.35 33.93 . 91  ANJU-ANURADHA 37.79 
    MAHAPATRA-SMITI 3 2.65 27.95 . 92  MINAL-NIYATI 37.63 
47  MEENAL-TARU 6 9 4.46 31.68 . 93  SOUNAK-SOUMALYA 36.92 
    MANECK-HANSOTIA 23 15.54 20.22 . 94  RAJEEV-HIMANI 36.82 
48  RAJEEV-HIMANI 6 10 6.85 29.97 . 95  RVASU-ABAHULKAR 36.60 
    SATISH-SUKRIT 17 13.15 32.10 . 96  MEENAL-TARU 36.14 
49  SAMPATH-DILIP 6 22 16.89 25.38 . 97  MANECK-HANSOTIA 35.76 
    PARAG-PRANEET 3 3.11 21.26 . 98  GOPAL-VIRENDRA 34.72 
50  ARCHIE-AVIMAHADAR 6 14 10.99 32.52 . 99  INDIRA-AMITA 33.11 
    DEVYANI-SHOBHA 12 9.01 17.77 . 100  ZAHIR-JAGDISH 32.21 
51  RVASU-ABAHULKAR 6 19 15.83 20.77 . 101  MAHAPATRA-SMITI 30.60 
    PUNEET-PRADEEP 4 4.17 34.42 . 102  PETTAM-RANI 30.07 
52  HARSHAD-KKSHETTY 6 10 10.99 18.70 . 103  HARSHAD-KKSHETTY 29.69 
    ZAHIR-JAGDISH 8 9.01 23.20 . 104  DEVYANI-SHOBHA 26.78 
53  GOPAL-VIRENDRA bye 5 12.00 22.72 . 105  PARAG-PRANEET 24.37 
    bye -- -- . . ---