session 6
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  VARSHA-IAN 6 22 14.25 69.48 . 1  VARSHA-IAN 83.73 
    SHEELU-MOTI 12 5.75 72.01 . 2  SOUVIK-PRITAM 83.11 
2  ARUN-SUBHASHBADAL 6 20 11.90 68.37 . 3  RAJU-AJAY 81.71 
    SUNIT-KEYZAD 16 8.10 71.45 . 4  LEENA-BARDHAN 80.43 
3  ASHOK-SUMIT 6 4 5.75 59.65 . 5  ARUN-SUBHASHBADAL 80.27 
    JAGGY-RAJESHWAR 14 14.25 62.84 . 6  SANDEEP-MARIANNE 79.90 
4  DR.-AMARJIT 6 22 9.50 62.17 . 7  SUNIT-KEYZAD 79.55 
    VINAY-ANIMESH 23 10.50 65.21 . 8  VASANTI-VAHALIA 79.11 
5  KAUSTUBH-ANIKET 6 11 9.50 59.84 . 9  SHEELU-MOTI 77.76 
    JENISH-VINOTH 12 10.50 64.19 . 10  DEVEN-GARRY 77.50 
6  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 9 6.85 67.22 . 11  JAGGY-RAJESHWAR 77.09 
    VASANTI-VAHALIA 16 13.15 65.96 . 12  ALOK-SUKAMAL 75.88 
7  ABHIJIT-SATYABRATA 6 30 16.11 58.38 . 13  ANAL-JITU 75.87 
    DAYA-DIPAK 14 3.89 67.82 . 14  VINAY-ANIMESH 75.71 
8  RV-ARVIND 6 8 6.85 63.61 . 15  HEMA-RAHUL 75.05 
    VINOD-DR.TANNA 15 13.15 56.27 . 16  JENISH-VINOTH 74.69 
9  HEMA-RAHUL 6 13 12.33 62.72 . 17  ABHIJIT-SATYABRATA 74.49 
    DEBASHISH-SWARNENDU 8 7.67 47.44 . 18  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 74.41 
10  ALOK-SUKAMAL 6 13 7.67 68.21 . 19  KSSAMANT-RAAGARWAL 74.07 
    SKBANDOPADHYAY-TCPANT 18 12.33 58.07 . 20  RSRIDHARAN-DHAKRAS 72.13 
11  PRAMOD-BOGALE 6 14 4.17 62.28 . 21  DAYA-DIPAK 71.71 
    SANDEEP-MARIANNE 29 15.83 64.07 . 22  DR.-AMARJIT 71.67 
12  SOUVIK-PRITAM 6 25 17.58 65.53 . 23  UTTAM-JMSHAH 71.56 
    MADHU-PANKAJA 3 2.42 52.37 . 24  RV-ARVIND 70.46 
13  RAJU-AJAY 6 19 14.92 66.79 . 25  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 70.40 
    FINTON-ASARKAR 7 5.08 50.31 . 26  PUNEET-VIJAY 69.50 
14  PARIMAL-RUPA 6 13 8.10 58.42 . 27  VINOD-DR.TANNA 69.42 
    DEVEN-GARRY 17 11.90 65.60 . 28  KAUSTUBH-ANIKET 69.34 
15  LEENA-BARDHAN 6 28 13.15 67.28 . 29  SBEHURIA-SUTANU 69.34 
    AJIT-SHRIKANT 21 6.85 51.48 . 30  DIPAK-MILIND 68.18 
16  VIJAY-TVRAMANI 6 29 15.24 52.18 . 31  GEETA-ASHA 68.18 
    BHABHESH-NAVNEET 16 4.76 54.29 . 32  VIJAY-TVRAMANI 67.42 
17  SANJIT-ABHIJIT 6 6 5.41 50.89 . 33  PRAKASH-PCGUPTA 66.75 
    PUNEET-VIJAY 17 14.59 54.91 . 34  PARIMAL-RUPA 66.52 
18  JKBHOSALE-ABHAY 6 17 10.00 47.24 . 35  PRAMOD-BOGALE 66.45 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 17 10.00 52.46 . 36  MAKARAND-ASHOK 66.17 
19  SANDEEP-NATASHA 6 16 10.00 53.69 . 37  SUNIL-ABAPATANIL 65.46 
    RSRIDHARAN-DHAKRAS 16 10.00 62.13 . 38  ASHOK-SUMIT 65.40 
20  ANAL-JITU 6 30 16.89 58.98 . 39  RAJESH-ANANTVIKRAM 65.09 
    VMLAL-PHEGDE 11 3.11 50.61 . 40  YVETTE-ASANZGIRI 64.60 
21  RAJESH-ANANTVIKRAM 6 8 4.46 60.63 . 41  SAPAN-SUBIR 64.33 
    SBEHURIA-SUTANU 22 15.54 53.80 . 42  SANDEEP-NATASHA 63.69 
22  SRINIVAS-SGSURVE 6 15 8.10 46.51 . 43  ANDREY-NKGUPTA 63.62 
    PRAKASH-PCGUPTA 19 11.90 54.85 . 44  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 62.74 
23  PRIYA-BINDIYA 6 7 6.47 52.84 . 45  B-PINAKIRAMKRISHNA 62.46 
    UTTAM-JMSHAH 15 13.53 58.03 . 46  UDAY-MANGALA 62.13 
24  SSOME-SUMAN 6 25 16.64 44.62 . 47  KAMAL-ASANYALSROY 61.97 
    GAJENDRA-SKSHARMA 7 3.36 42.93 . 48  SSOME-SUMAN 61.26 
25  LYNN-RAHUL 6 11 5.75 42.36 . 49  HEMANT-DEBABRATA 61.07 
    DIPAK-MILIND 21 14.25 53.93 . 50  PRIYA-BINDIYA 59.31 
26  DR.SUBBARAO-SUKU 6 0 0.35 51.23 . 51  JEROO-BPURIA 59.10 
    SAPAN-SUBIR 34 19.65 44.68 . 52  BHABHESH-NAVNEET 59.05 
27  SNEHASISH-SUBHASHISH 6 23 11.90 45.48 . 53  STANLEY-RONALD 58.54 
    RAJESH-RTRIPATHI 19 8.10 45.21 . 54  AJIT-SHRIKANT 58.33 
28  ARVIND-DEVANG 6 0 0.09 45.64 . 55  SNEHASISH-SUBHASHISH 57.38 
    GEETA-ASHA 36 19.91 48.27 . 56  KPMATHUR-NKSHARMA 57.33 
29  KAMAL-ASANYALSROY 6 9 5.08 56.89 . 57  ALOK-SAMIR 57.33 
    ANDREY-NKGUPTA 21 14.92 48.70 . 58  JKBHOSALE-ABHAY 57.24 
30  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 15 13.90 38.19 . 59  SATISH-SUKRIT 57.15 
    JAGDISH-GULSHAN 6 6.10 44.01 . 60  SHOBHA-M 56.89 
31  ANJU-ANURADHA 6 2 0.49 37.79 . 61  PRAKASH-WADIA 56.70 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 35 19.51 54.90 . 62  SANJIT-ABHIJIT 56.30 
32  RAVICHANDRAN-UMESH 6 10 6.47 40.34 . 63  HEMANT-DR.ATUL 56.26 
    MAKARAND-ASHOK 18 13.53 52.64 . 64  KAMLESH-SHANKAR 56.17 
33  PRAKASH-WADIA 6 21 14.59 42.11 . 65  RAMAN-SKRISHNAN 56.15 
    SHOBHA-M 10 5.41 51.48 . 66  ASHOK-SPAGGARWAL 55.39 
34  KAMLESH-SHANKAR 6 5 5.08 51.09 . 67  FINTON-ASARKAR 55.39 
    UDAY-MANGALA 17 14.92 47.21 . 68  DEBASHISH-SWARNENDU 55.11 
35  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 22 13.15 49.59 . 69  PUNEET-PRADEEP 54.97 
    HEMANT-DR.ATUL 15 6.85 49.41 . 70  RAVI-SUBHASH 54.90 
36  SUNIL-ABAPATANIL 6 30 15.83 49.63 . 71  MADHU-PANKAJA 54.79 
    STANLEY-RONALD 15 4.17 54.37 . 72  SRINIVAS-SGSURVE 54.61 
37  ALOK-SAMIR 6 12 12.33 45.00 . 73  VMLAL-PHEGDE 53.72 
    ANOOP-KAJAL 7 7.67 41.25 . 74  SANJOY-SKIYENGAR 53.55 
38  YVETTE-ASANZGIRI 6 22 14.92 49.68 . 75  RAJESH-RTRIPATHI 53.31 
    ASHOK-SPAGGARWAL 10 5.08 50.31 . 76  RVASU-ABAHULKAR 52.98 
39  PUNEET-PRADEEP 6 28 16.38 38.59 . 77  GUDDI-PRADIPA 52.17 
    RAVI-SUBHASH 11 3.62 51.28 . 78  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 52.09 
40  HEMANT-DEBABRATA 6 22 14.92 46.15 . 79  SHANKARAN-A.48S 52.04 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 10 5.08 43.51 . 80  DR.SUBBARAO-SUKU 51.58 
41  MINAL-NIYATI 6 12 8.10 37.63 . 81  JAGDISH-GULSHAN 50.11 
    SATISH-SUKRIT 16 11.90 45.25 . 82  ANOOP-KAJAL 48.92 
42  MEENAL-TARU 6 12 8.10 36.14 . 83  SAMPATH-DILIP 48.74 
    SANJOY-SKIYENGAR 16 11.90 41.65 . 84  ARCHIE-AVIMAHADAR 48.59 
43  RAMAN-SKRISHNAN 6 26 15.83 40.32 . 85  LYNN-RAHUL 48.11 
    RAJENDRA-DR.SRINIVAS 11 4.17 38.90 . 86  RAJEEV-HIMANI 46.82 
44  JEROO-BPURIA 6 29 17.99 41.11 . 87  RAVICHANDRAN-UMESH 46.81 
    SBALA-VSUBBARAO 5 2.01 43.37 . 88  GAJENDRA-SKSHARMA 46.29 
45  RAJEEV-HIMANI 6 14 10.00 36.82 . 89  MANECK-HANSOTIA 46.26 
    KPMATHUR-NKSHARMA 14 10.00 47.33 . 90  GOPAL-VIRENDRA 46.18 
46  SOUNAK-SOUMALYA 6 13 6.10 36.92 . 91  MINAL-NIYATI 45.73 
    GUDDI-PRADIPA 22 13.90 38.27 . 92  ARVIND-DEVANG 45.73 
47  INDIRA-AMITA 6 5 6.10 33.11 . 93  SBALA-VSUBBARAO 45.38 
    MAHAPATRA-SMITI 14 13.90 30.60 . 94  MAHAPATRA-SMITI 44.50 
48  SJHAVERI-A.46W 6 8 6.47 37.80 . 95  SJHAVERI-A.46W 44.27 
    PETTAM-RANI 16 13.53 30.07 . 96  MEENAL-TARU 44.24 
49  SHANKARAN-A.48S 6 18 13.53 38.51 . 97  PETTAM-RANI 43.60 
    SAMPATH-DILIP 10 6.47 42.27 . 98  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 43.07 
50  ZAHIR-JAGDISH 6 11 8.54 32.21 . 99  SOUNAK-SOUMALYA 43.02 
    GOPAL-VIRENDRA 14 11.46 34.72 . 100  ZAHIR-JAGDISH 40.75 
51  PARAG-PRANEET 6 5 3.62 24.37 . 101  INDIRA-AMITA 39.21 
    RVASU-ABAHULKAR 22 16.38 36.60 . 102  HARSHAD-KKSHETTY 39.19 
52  MANECK-HANSOTIA 6 14 10.50 35.76 . 103  DEVYANI-SHOBHA 38.78 
    HARSHAD-KKSHETTY 13 9.50 29.69 . 104  ANJU-ANURADHA 38.28 
53  DEVYANI-SHOBHA bye 5 12.00 26.78 . 105  PARAG-PRANEET 27.99 
    bye -- -- . . ---