session 7
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  VARSHA-IAN 6 10 13.90 83.73 . 1  LEENA-BARDHAN 98.62 
    SOUVIK-PRITAM 1 6.10 83.11 . 2  VARSHA-IAN 97.63 
2  RAJU-AJAY 6 5 1.81 81.71 . 3  DEVEN-GARRY 93.61 
    LEENA-BARDHAN 30 18.19 80.43 . 4  ANAL-JITU 92.51 
3  ARUN-SUBHASHBADAL 6 6 11.46 80.27 . 5  ARUN-SUBHASHBADAL 91.73 
    SANDEEP-MARIANNE 3 8.54 79.90 . 6  JAGGY-RAJESHWAR 91.68 
4  SUNIT-KEYZAD 6 14 10.50 79.55 . 7  HEMA-RAHUL 90.88 
    VASANTI-VAHALIA 13 9.50 79.11 . 8  SUNIT-KEYZAD 90.05 
5  DEVEN-GARRY 6 20 16.11 77.50 . 9  SOUVIK-PRITAM 89.21 
    SHEELU-MOTI 4 3.89 77.76 . 10  VASANTI-VAHALIA 88.61 
6  JAGGY-RAJESHWAR 6 11 14.59 77.09 . 11  UTTAM-JMSHAH 88.45 
    ALOK-SUKAMAL 0 5.41 75.88 . 12  SANDEEP-MARIANNE 88.44 
7  VINAY-ANIMESH 6 5 3.36 75.71 . 13  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 85.40 
    ANAL-JITU 23 16.64 75.87 . 14  RSRIDHARAN-DHAKRAS 84.03 
8  ABHIJIT-SATYABRATA 6 10 9.01 74.49 . 15  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 83.93 
    ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 12 10.99 74.41 . 16  RAJU-AJAY 83.52 
9  JENISH-VINOTH 6 0 4.17 74.69 . 17  ABHIJIT-SATYABRATA 83.50 
    HEMA-RAHUL 15 15.83 75.05 . 18  DAYA-DIPAK 83.17 
10  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 2 8.10 74.07 . 19  DIPAK-MILIND 83.10 
    RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 11.90 72.13 . 20  VIJAY-TVRAMANI 82.96 
11  DAYA-DIPAK 6 7 11.46 71.71 . 21  PRAKASH-PCGUPTA 82.29 
    DR.-AMARJIT 4 8.54 71.67 . 22  KSSAMANT-RAAGARWAL 82.17 
12  UTTAM-JMSHAH 6 22 16.89 71.56 . 23  SHEELU-MOTI 81.65 
    RV-ARVIND 3 3.11 70.46 . 24  ALOK-SUKAMAL 81.29 
13  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 16 13.53 70.40 . 25  SBEHURIA-SUTANU 80.80 
    PUNEET-VIJAY 8 6.47 69.50 . 26  PRAMOD-BOGALE 80.35 
14  VINOD-DR.TANNA 6 8 8.54 69.42 . 27  ANDREY-NKGUPTA 80.26 
    SBEHURIA-SUTANU 11 11.46 69.34 . 28  DR.-AMARJIT 80.21 
15  KAUSTUBH-ANIKET 6 9 5.08 69.34 . 29  VINAY-ANIMESH 79.07 
    DIPAK-MILIND 21 14.92 68.18 . 30  JENISH-VINOTH 78.86 
16  GEETA-ASHA 6 2 4.46 68.18 . 31  HEMANT-DEBABRATA 78.65 
    VIJAY-TVRAMANI 16 15.54 67.42 . 32  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 78.57 
17  PRAKASH-PCGUPTA 6 16 15.54 66.75 . 33  VINOD-DR.TANNA 77.96 
    PARIMAL-RUPA 2 4.46 66.52 . 34  RAJESH-ANANTVIKRAM 77.84 
18  PRAMOD-BOGALE 6 18 13.90 66.45 . 35  ASHOK-SUMIT 77.73 
    MAKARAND-ASHOK 9 6.10 66.17 . 36  SANDEEP-NATASHA 76.84 
19  ASHOK-SUMIT 6 13 12.33 65.40 . 37  PUNEET-VIJAY 75.97 
    SUNIL-ABAPATANIL 8 7.67 65.46 . 38  PRIYA-BINDIYA 75.42 
20  SAPAN-SUBIR 6 10 7.25 64.33 . 39  UDAY-MANGALA 74.46 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 16 12.75 65.09 . 40  KAUSTUBH-ANIKET 74.42 
21  YVETTE-ASANZGIRI 6 2 3.36 64.60 . 41  RV-ARVIND 73.57 
    ANDREY-NKGUPTA 20 16.64 63.62 . 42  JKBHOSALE-ABHAY 73.35 
22  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 16 15.83 62.74 . 43  SUNIL-ABAPATANIL 73.13 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 1 4.17 62.46 . 44  RAVI-SUBHASH 72.69 
23  UDAY-MANGALA 6 11 12.33 62.13 . 45  GEETA-ASHA 72.64 
    KAMAL-ASANYALSROY 6 7.67 61.97 . 46  MAKARAND-ASHOK 72.27 
24  SSOME-SUMAN 6 0 2.42 61.26 . 47  AJIT-SHRIKANT 72.23 
    HEMANT-DEBABRATA 22 17.58 61.07 . 48  HEMANT-DR.ATUL 71.80 
25  SANDEEP-NATASHA 6 20 13.15 63.69 . 49  SAPAN-SUBIR 71.58 
    BHABHESH-NAVNEET 13 6.85 59.05 . 50  PARIMAL-RUPA 70.98 
26  PRIYA-BINDIYA 6 20 16.11 59.31 . 51  KAMAL-ASANYALSROY 69.64 
    STANLEY-RONALD 4 3.89 58.54 . 52  KPMATHUR-NKSHARMA 69.23 
27  JEROO-BPURIA 6 9 6.10 59.10 . 53  SANJIT-ABHIJIT 69.05 
    AJIT-SHRIKANT 18 13.90 58.33 . 54  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 68.98 
28  DEBASHISH-SWARNENDU 6 5 10.50 55.11 . 55  FINTON-ASARKAR 68.54 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 4 9.50 57.38 . 56  SANJOY-SKIYENGAR 68.14 
29  KPMATHUR-NKSHARMA 6 9 11.90 57.33 . 57  KAMLESH-SHANKAR 68.07 
    ALOK-SAMIR 5 8.10 57.33 . 58  YVETTE-ASANZGIRI 67.96 
30  JKBHOSALE-ABHAY 6 20 16.11 57.24 . 59  SNEHASISH-SUBHASHISH 66.88 
    PRAKASH-WADIA 4 3.89 56.70 . 60  B-PINAKIRAMKRISHNA 66.63 
31  SATISH-SUKRIT 6 3 7.25 57.15 . 61  SHANKARAN-A.48S 66.63 
    SANJIT-ABHIJIT 9 12.75 56.30 . 62  ASHOK-SPAGGARWAL 66.38 
32  HEMANT-DR.ATUL 6 17 15.54 56.26 . 63  BHABHESH-NAVNEET 65.90 
    SHOBHA-M 3 4.46 56.89 . 64  DEBASHISH-SWARNENDU 65.61 
33  KAMLESH-SHANKAR 6 7 11.90 56.17 . 65  ALOK-SAMIR 65.43 
    RAMAN-SKRISHNAN 3 8.10 56.15 . 66  JEROO-BPURIA 65.20 
34  FINTON-ASARKAR 6 9 13.15 55.39 . 67  JAGDISH-GULSHAN 64.70 
    SRINIVAS-SGSURVE 2 6.85 54.61 . 68  RVASU-ABAHULKAR 64.44 
35  ASHOK-SPAGGARWAL 6 12 10.99 55.39 . 69  SATISH-SUKRIT 64.40 
    PUNEET-PRADEEP 10 9.01 54.97 . 70  RAMAN-SKRISHNAN 64.25 
36  RAVI-SUBHASH 6 28 17.79 54.90 . 71  PUNEET-PRADEEP 63.98 
    MADHU-PANKAJA 5 2.21 54.79 . 72  SSOME-SUMAN 63.68 
37  VMLAL-PHEGDE 6 2 5.41 53.72 . 73  ARCHIE-AVIMAHADAR 63.18 
    SANJOY-SKIYENGAR 13 14.59 53.55 . 74  STANLEY-RONALD 62.43 
38  RAJESH-RTRIPATHI 6 2 3.11 53.31 . 75  LYNN-RAHUL 61.64 
    DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 21 16.89 52.09 . 76  SRINIVAS-SGSURVE 61.46 
39  GUDDI-PRADIPA 6 2 5.41 52.17 . 77  SHOBHA-M 61.35 
    SHANKARAN-A.48S 13 14.59 52.04 . 78  GAJENDRA-SKSHARMA 61.21 
40  DR.SUBBARAO-SUKU 6 12 5.41 51.58 . 79  PRAKASH-WADIA 60.59 
    JAGDISH-GULSHAN 23 14.59 50.11 . 80  MANECK-HANSOTIA 59.79 
41  ANOOP-KAJAL 6 7 5.41 48.92 . 81  VMLAL-PHEGDE 59.13 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 18 14.59 48.59 . 82  ARVIND-DEVANG 58.06 
42  LYNN-RAHUL 6 9 13.53 48.11 . 83  GUDDI-PRADIPA 57.58 
    SAMPATH-DILIP 1 6.47 48.74 . 84  SBALA-VSUBBARAO 57.28 
43  RAVICHANDRAN-UMESH 6 4 5.08 46.81 . 85  PETTAM-RANI 57.13 
    GAJENDRA-SKSHARMA 16 14.92 46.29 . 86  MADHU-PANKAJA 57.00 
44  RAJEEV-HIMANI 6 2 7.67 46.82 . 87  DR.SUBBARAO-SUKU 56.99 
    ARVIND-DEVANG 7 12.33 45.73 . 88  RAJESH-RTRIPATHI 56.42 
45  MANECK-HANSOTIA 6 11 13.53 46.26 . 89  SJHAVERI-A.46W 55.26 
    GOPAL-VIRENDRA 3 6.47 46.18 . 90  SAMPATH-DILIP 55.21 
46  MINAL-NIYATI 6 12 8.10 45.73 . 91  RAJEEV-HIMANI 54.49 
    SBALA-VSUBBARAO 16 11.90 45.38 . 92  ANOOP-KAJAL 54.33 
47  MAHAPATRA-SMITI 6 4 9.01 44.50 . 93  MINAL-NIYATI 53.83 
    SJHAVERI-A.46W 6 10.99 44.27 . 94  MAHAPATRA-SMITI 53.51 
48  MEENAL-TARU 6 5 6.47 44.24 . 95  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 53.07 
    PETTAM-RANI 13 13.53 43.60 . 96  SOUNAK-SOUMALYA 53.02 
49  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 10 10.00 43.07 . 97  GOPAL-VIRENDRA 52.65 
    SOUNAK-SOUMALYA 10 10.00 43.02 . 98  RAVICHANDRAN-UMESH 51.89 
50  PARAG-PRANEET 6 11 14.25 27.99 . 99  MEENAL-TARU 50.71 
    HARSHAD-KKSHETTY 1 5.75 39.19 . 100  ANJU-ANURADHA 50.28 
51  ZAHIR-JAGDISH 6 3 8.54 40.75 . 101  DEVYANI-SHOBHA 50.24 
    RVASU-ABAHULKAR 6 11.46 52.98 . 102  ZAHIR-JAGDISH 49.29 
52  INDIRA-AMITA 6 2 8.54 39.21 . 103  INDIRA-AMITA 47.75 
    DEVYANI-SHOBHA 5 11.46 38.78 . 104  HARSHAD-KKSHETTY 44.94 
53  ANJU-ANURADHA bye 5 12.00 38.28 . 105  PARAG-PRANEET 42.24 
    bye -- -- . . ---