session 8
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  LEENA-BARDHAN 6 14 15.24 98.62 . 1  LEENA-BARDHAN 113.86 
    VARSHA-IAN 1 4.76 97.63 . 2  DEVEN-GARRY 109.72 
2  DEVEN-GARRY 6 16 16.11 93.61 . 3  ARUN-SUBHASHBADAL 107.27 
    ANAL-JITU 0 3.89 92.51 . 4  SUNIT-KEYZAD 105.59 
3  ARUN-SUBHASHBADAL 6 19 15.54 91.73 . 5  UTTAM-JMSHAH 102.70 
    JAGGY-RAJESHWAR 5 4.46 91.68 . 6  VARSHA-IAN 102.39 
4  HEMA-RAHUL 6 3 4.46 90.88 . 7  RSRIDHARAN-DHAKRAS 101.61 
    SUNIT-KEYZAD 17 15.54 90.05 . 8  KSSAMANT-RAAGARWAL 100.36 
5  SOUVIK-PRITAM 6 8 8.54 89.21 . 9  VASANTI-VAHALIA 100.07 
    VASANTI-VAHALIA 11 11.46 88.61 . 10  PRAMOD-BOGALE 99.25 
6  UTTAM-JMSHAH 6 12 14.25 88.45 . 11  SOUVIK-PRITAM 97.75 
    SANDEEP-MARIANNE 2 5.75 88.44 . 12  ANDREY-NKGUPTA 97.61 
7  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 6 4 2.42 85.40 . 13  ANAL-JITU 96.40 
    RSRIDHARAN-DHAKRAS 26 17.58 84.03 . 14  ALOK-SUKAMAL 96.21 
8  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 6 12 9.01 83.93 . 15  JAGGY-RAJESHWAR 96.14 
    RAJU-AJAY 14 10.99 83.52 . 16  DIPAK-MILIND 95.85 
9  ABHIJIT-SATYABRATA 6 10 8.54 83.50 . 17  HEMA-RAHUL 95.34 
    VIJAY-TVRAMANI 13 11.46 82.96 . 18  RAJU-AJAY 94.51 
10  DAYA-DIPAK 6 5 7.25 83.17 . 19  VIJAY-TVRAMANI 94.42 
    DIPAK-MILIND 11 12.75 83.10 . 20  RAJESH-ANANTVIKRAM 94.22 
11  PRAKASH-PCGUPTA 6 2 1.81 82.29 . 21  SANDEEP-MARIANNE 94.19 
    KSSAMANT-RAAGARWAL 27 18.19 82.17 . 22  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 92.94 
12  SHEELU-MOTI 6 6 5.08 81.65 . 23  HEMANT-DEBABRATA 92.55 
    ALOK-SUKAMAL 18 14.92 81.29 . 24  ABHIJIT-SATYABRATA 92.04 
13  SBEHURIA-SUTANU 6 2 1.10 80.80 . 25  SUNIL-ABAPATANIL 91.86 
    PRAMOD-BOGALE 31 18.90 80.35 . 26  KAUSTUBH-ANIKET 91.54 
14  ANDREY-NKGUPTA 6 21 17.35 80.26 . 27  VINAY-ANIMESH 90.97 
    DR.-AMARJIT 0 2.65 80.21 . 28  DAYA-DIPAK 90.42 
15  VINAY-ANIMESH 6 10 11.90 79.07 . 29  PUNEET-VIJAY 89.87 
    JENISH-VINOTH 6 8.10 78.86 . 30  JKBHOSALE-ABHAY 88.89 
16  HEMANT-DEBABRATA 6 14 13.90 78.65 . 31  AJIT-SHRIKANT 88.61 
    KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 5 6.10 78.57 . 32  SANDEEP-NATASHA 88.30 
17  VINOD-DR.TANNA 6 8 3.62 77.96 . 33  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 87.82 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 25 16.38 77.84 . 34  GEETA-ASHA 87.56 
18  ASHOK-SUMIT 6 11 8.54 77.73 . 35  JENISH-VINOTH 86.96 
    SANDEEP-NATASHA 14 11.46 76.84 . 36  SHEELU-MOTI 86.73 
19  PUNEET-VIJAY 6 17 13.90 75.97 . 37  ASHOK-SUMIT 86.27 
    PRIYA-BINDIYA 8 6.10 75.42 . 38  SAPAN-SUBIR 85.48 
20  UDAY-MANGALA 6 3 2.88 74.46 . 39  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 84.67 
    KAUSTUBH-ANIKET 23 17.12 74.42 . 40  SANJIT-ABHIJIT 84.29 
21  RV-ARVIND 6 6 4.46 73.57 . 41  SANJOY-SKIYENGAR 84.25 
    JKBHOSALE-ABHAY 20 15.54 73.35 . 42  PRAKASH-PCGUPTA 84.10 
22  SUNIL-ABAPATANIL 6 28 18.73 73.13 . 43  DR.-AMARJIT 82.86 
    RAVI-SUBHASH 0 1.27 72.69 . 44  KAMAL-ASANYALSROY 81.97 
23  GEETA-ASHA 6 13 14.92 72.64 . 45  SBEHURIA-SUTANU 81.90 
    MAKARAND-ASHOK 1 5.08 72.27 . 46  RVASU-ABAHULKAR 81.79 
24  AJIT-SHRIKANT 6 19 16.38 72.23 . 47  VINOD-DR.TANNA 81.58 
    HEMANT-DR.ATUL 2 3.62 71.80 . 48  PRIYA-BINDIYA 81.52 
25  SAPAN-SUBIR 6 14 13.90 71.58 . 49  DEBASHISH-SWARNENDU 81.44 
    PARIMAL-RUPA 5 6.10 70.98 . 50  B-PINAKIRAMKRISHNA 81.22 
26  KAMAL-ASANYALSROY 6 13 12.33 69.64 . 51  ASHOK-SPAGGARWAL 80.97 
    KPMATHUR-NKSHARMA 8 7.67 69.23 . 52  JEROO-BPURIA 79.10 
27  SANJIT-ABHIJIT 6 13 15.24 69.05 . 53  RV-ARVIND 78.03 
    DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 0 4.76 68.98 . 54  KAMLESH-SHANKAR 77.57 
28  FINTON-ASARKAR 6 3 3.89 68.54 . 55  SNEHASISH-SUBHASHISH 77.38 
    SANJOY-SKIYENGAR 19 16.11 68.14 . 56  MAKARAND-ASHOK 77.35 
29  KAMLESH-SHANKAR 6 6 9.50 68.07 . 57  UDAY-MANGALA 77.34 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 7 10.50 66.88 . 58  SATISH-SUKRIT 77.15 
30  YVETTE-ASANZGIRI 6 6 5.41 67.96 . 59  PARIMAL-RUPA 77.08 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 17 14.59 66.63 . 60  KPMATHUR-NKSHARMA 76.90 
31  SHANKARAN-A.48S 6 5 5.41 66.63 . 61  SSOME-SUMAN 76.83 
    ASHOK-SPAGGARWAL 16 14.59 66.38 . 62  ARCHIE-AVIMAHADAR 76.71 
32  BHABHESH-NAVNEET 6 9 4.17 65.90 . 63  PRAKASH-WADIA 75.83 
    DEBASHISH-SWARNENDU 24 15.83 65.61 . 64  HEMANT-DR.ATUL 75.42 
33  ALOK-SAMIR 6 6 6.10 65.43 . 65  LYNN-RAHUL 74.39 
    JEROO-BPURIA 15 13.90 65.20 . 66  RAVI-SUBHASH 73.96 
34  JAGDISH-GULSHAN 6 4 2.65 64.70 . 67  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 73.74 
    RVASU-ABAHULKAR 25 17.35 64.44 . 68  VMLAL-PHEGDE 73.38 
35  SATISH-SUKRIT 6 9 12.75 64.40 . 69  YVETTE-ASANZGIRI 73.37 
    RAMAN-SKRISHNAN 3 7.25 64.25 . 70  GAJENDRA-SKSHARMA 73.11 
36  PUNEET-PRADEEP 6 7 6.85 63.98 . 71  MADHU-PANKAJA 72.54 
    SSOME-SUMAN 14 13.15 63.68 . 72  FINTON-ASARKAR 72.43 
37  ARCHIE-AVIMAHADAR 6 12 13.53 63.18 . 73  SHANKARAN-A.48S 72.04 
    STANLEY-RONALD 4 6.47 62.43 . 74  ALOK-SAMIR 71.53 
38  LYNN-RAHUL 6 10 12.75 61.64 . 75  RAMAN-SKRISHNAN 71.50 
    SRINIVAS-SGSURVE 4 7.25 61.46 . 76  RAJESH-RTRIPATHI 71.01 
39  SHOBHA-M 6 11 8.10 61.35 . 77  PUNEET-PRADEEP 70.83 
    GAJENDRA-SKSHARMA 15 11.90 61.21 . 78  BHABHESH-NAVNEET 70.07 
40  PRAKASH-WADIA 6 15 15.24 60.59 . 79  SHOBHA-M 69.45 
    MANECK-HANSOTIA 2 4.76 59.79 . 80  STANLEY-RONALD 68.90 
41  VMLAL-PHEGDE 6 12 14.25 59.13 . 81  RAJEEV-HIMANI 68.74 
    ARVIND-DEVANG 2 5.75 58.06 . 82  SRINIVAS-SGSURVE 68.71 
42  GUDDI-PRADIPA 6 11 10.50 57.58 . 83  GUDDI-PRADIPA 68.08 
    SBALA-VSUBBARAO 10 9.50 57.28 . 84  SAMPATH-DILIP 67.54 
43  PETTAM-RANI 6 5 4.46 57.13 . 85  JAGDISH-GULSHAN 67.35 
    MADHU-PANKAJA 19 15.54 57.00 . 86  SBALA-VSUBBARAO 66.78 
44  DR.SUBBARAO-SUKU 6 6 5.41 56.99 . 87  MANECK-HANSOTIA 64.55 
    RAJESH-RTRIPATHI 17 14.59 56.42 . 88  RAVICHANDRAN-UMESH 64.22 
45  SJHAVERI-A.46W 6 5 7.67 55.26 . 89  MAHAPATRA-SMITI 64.01 
    SAMPATH-DILIP 10 12.33 55.21 . 90  ARVIND-DEVANG 63.81 
46  RAJEEV-HIMANI 6 14 14.25 54.49 . 91  GOPAL-VIRENDRA 63.64 
    ANOOP-KAJAL 4 5.75 54.33 . 92  MINAL-NIYATI 63.33 
47  MINAL-NIYATI 6 15 9.50 53.83 . 93  SJHAVERI-A.46W 62.93 
    MAHAPATRA-SMITI 16 10.50 53.51 . 94  DR.SUBBARAO-SUKU 62.40 
48  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 5 9.01 53.07 . 95  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 62.08 
    GOPAL-VIRENDRA 7 10.99 52.65 . 96  PETTAM-RANI 61.59 
49  SOUNAK-SOUMALYA 6 8 7.67 53.02 . 97  DEVYANI-SHOBHA 61.23 
    RAVICHANDRAN-UMESH 13 12.33 51.89 . 98  ANJU-ANURADHA 60.78 
50  MEENAL-TARU 6 6 9.50 50.71 . 99  SOUNAK-SOUMALYA 60.69 
    ANJU-ANURADHA 7 10.50 50.28 . 100  MEENAL-TARU 60.21 
51  DEVYANI-SHOBHA 6 13 10.99 50.24 . 101  ANOOP-KAJAL 60.08 
    ZAHIR-JAGDISH 11 9.01 49.29 . 102  ZAHIR-JAGDISH 58.30 
52  INDIRA-AMITA 6 5 7.25 47.75 . 103  HARSHAD-KKSHETTY 57.69 
    HARSHAD-KKSHETTY 11 12.75 44.94 . 104  INDIRA-AMITA 55.00 
53  PARAG-PRANEET bye 5 12.00 42.24 . 105  PARAG-PRANEET 54.24 
    bye -- -- . . ---