section A  -  session 1
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s carry direc rk  p a i r t o t 
1  Skbandopadhyay-Tcpant 6 13 12.75 30.00 . 1  Skbandopadhyay-Tcpant 42.75 
    Sunil-Abapatanil 7 7.25 . . 2  Deven-Yogesh 35.80 
2  Prakash-Pcgupta 6 20 12.75 0.75 . 3  Leena-Bardhan 31.15 
    Leena-Bardhan 14 7.25 23.90 . 4  Anal-Jitu 29.82 
3  Deven-Yogesh 6 14 12.75 23.05 . 5  Arun-Subhashbadal 29.17 
    Kaushik-Bseenivasagan 8 7.25 0.77 . 6  Raju-Ajay 27.52 
4  Anbazhagan-Ravindran 6 11 10.00 1.15 . 7  Ashok-Sumit 25.80 
    Arun-Subhashbadal 11 10.00 19.17 . 8  Uttam-Jmshah 25.21 
5  Anal-Jitu 6 14 12.33 17.49 . 9  Varsha-Ian 23.09 
    Pramod-Bogale 9 7.67 1.36 . 10  Kaustubh-Aniket 21.63 
6  Rv-Arvind 6 15 9.01 1.60 . 11  Dr.-Amarjit 21.42 
    Ashok-Sumit 17 10.99 14.81 . 12  Rsridharan-Dhakras 20.64 
7  Varsha-Ian 6 3 8.54 14.55 . 13  Jaggy-Rajeshwar 20.49 
    Sunit-Keyzad 6 11.46 2.11 . 14  Hema-Rahul 19.28 
8  Dipak-Milind 6 20 14.59 2.97 . 15  Vasanti-Vahalia 18.96 
    Vasanti-Vahalia 9 5.41 13.55 . 16  Hemant-Debabrata 18.85 
9  Raju-Ajay 6 18 14.25 13.27 . 17  Debashish-Swarnendu 18.34 
    Kssamant-Raagarwal 8 5.75 3.37 . 18  Dipak-Milind 17.56 
10  Debashish-Swarnendu 6 16 14.25 4.09 . 19  Rajesh-Anantvikram 16.14 
    Hemant-Debabrata 6 5.75 13.10 . 20  Vinay-Animesh 15.96 
11  Vinay-Animesh 6 7 3.36 12.60 . 21  Snehasish-Subhashish 15.48 
    Kaustubh-Aniket 25 16.64 4.99 . 22  Sanjoy-Skiyengar 14.95 
12  Rajesh-Anantvikram 6 5 10.99 5.15 . 23  Daya-Dipak 13.62 
    Jaggy-Rajeshwar 3 9.01 11.48 . 24  Sunit-Keyzad 13.57 
13  Snehasish-Subhashish 6 10 4.76 10.72 . 25  Prakash-Pcgupta 13.50 
    Rsridharan-Dhakras 23 15.24 5.40 . 26  Anbazhagan-Ravindran 11.15 
14  Dr.-Amarjit 6 16 15.54 5.88 . 27  Rv-Arvind 10.61 
    Daya-Dipak 2 4.46 9.16 . 28  Kssamant-Raagarwal 9.12 
15  Hema-Rahul 6 9 10.99 8.29 . 29  Pramod-Bogale 9.03 
    Sanjoy-Skiyengar 7 9.01 5.94 . 30  Alok-Sukamal 8.87 
16  Alok-Sukamal 6 3 2.42 6.45 . 31  Kaushik-Bseenivasagan 8.02 
    Uttam-Jmshah 25 17.58 7.63 . 32  Sunil-Abapatanil 7.25 
section B  -  session 1
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s carry direc rk  p a i r t o t 
1  Ajit-Shrikant 6 19 16.64 15.23 . 1  Vijay-Tvramani 32.95 
    Meenal-Taru 1 3.36 . . 2  Ajit-Shrikant 31.87 
2  Sandeep-Natasha 6 7 1.62 0.57 . 3  Puneet-Pradeep 30.16 
    Vijay-Tvramani 33 18.38 14.57 . 4  Souvik-Pritam 29.19 
3  Jeroo-Bpuria 6 8 8.54 13.60 . 5  Alok-Samir 28.12 
    Satish-Sukrit 11 11.46 0.74 . 6  Kamal-Asanyalsroy 25.26 
4  Prakash-Wadia 6 9 5.08 0.97 . 7  Kpmathur-Nksharma 24.31 
    Alok-Samir 21 14.92 13.20 . 8  Priya-Bindiya 23.75 
5  Puneet-Pradeep 6 23 17.35 12.81 . 9  Anoop-Kajal 23.08 
    Sounak-Soumalya 2 2.65 2.06 . 10  Jeroo-Bpuria 22.14 
6  Ravichandran-Umesh 6 25 17.35 2.07 . 11  Mahapatra-Smiti 20.83 
    B-Pinakiramkrishna 4 2.65 11.53 . 12  Sapan-Subir 20.25 
7  Sapan-Subir 6 17 9.01 11.24 . 13  Rvasu-Abahulkar 19.69 
    Rajesh-Rtripathi 19 10.99 2.15 . 14  Ravichandran-Umesh 19.42 
8  Ssome-Suman 6 6 1.62 2.73 . 15  Jkbhosale-Abhay 18.74 
    Souvik-Pritam 32 18.38 10.81 . 16  Rajeev-Himani 18.39 
9  Jenish-Vinoth 6 2 3.36 10.39 . 17  Makarand-Ashok 14.24 
    Rvasu-Abahulkar 20 16.64 3.05 . 18  B-Pinakiramkrishna 14.18 
10  Abhijit-Satyabrata 6 3 3.36 3.17 . 19  Jenish-Vinoth 13.75 
    Kamal-Asanyalsroy 21 16.64 8.62 . 20  Sandeep-Marianne 13.69 
11  Jkbhosale-Abhay 6 17 10.50 8.24 . 21  Rajesh-Rtripathi 13.14 
    Sandeep-Marianne 16 9.50 4.19 . 22  Satish-Sukrit 12.20 
12  Rajeev-Himani 6 15 13.90 4.49 . 23  Puneet-Vijay 10.98 
    Makarand-Ashok 6 6.10 8.14 . 24  Parimal-Rupa 8.78 
13  Parimal-Rupa 6 0 1.27 7.51 . 25  Finton-Asarkar 8.77 
    Priya-Bindiya 28 18.73 5.02 . 26  Sanjit-Abhijit 7.46 
14  Mahapatra-Smiti 6 15 15.54 5.29 . 27  Abhijit-Satyabrata 6.53 
    Puneet-Vijay 1 4.46 6.52 . 28  Prakash-Wadia 6.05 
15  Kpmathur-Nksharma 6 32 17.99 6.32 . 29  Sounak-Soumalya 4.71 
    Sanjit-Abhijit 8 2.01 5.45 . 30  Ssome-Suman 4.35 
16  Anoop-Kajal 6 31 17.35 5.73 . 31  Meenal-Taru 3.36 
    Finton-Asarkar 10 2.65 6.12 . 32  Sandeep-Natasha 2.19 
section C  -  session 1
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s carry direc rk  p a i r t o t 
1  Geeta-Asha 6 15 12.75 30.00 . 1  Bhabhesh-Navneet 44.17 
    Devyani-Shobha 9 7.25 . . 2  Gajendra-Sksharma 43.70 
2  Minal-Niyati 6 9 7.25 10.07 . 3  Geeta-Asha 42.75 
    Sheelu-Moti 15 12.75 28.77 . 4  Yvette-Asanzgiri 41.53 
3  Archie-Avimahadar 6 12 8.54 28.06 . 5  Sheelu-Moti 41.52 
    Sampath-Dilip 15 11.46 11.04 . 6  Arvind-Devang 41.25 
4  Pettam-Rani 6 9 4.17 13.88 . 7  Raman-Skrishnan 41.09 
    Gajendra-Sksharma 24 15.83 27.87 . 8  Drchandra-Csmajumdar 40.60 
5  Lynn-Rahul 6 11 10.50 27.10 . 9  Vinod-Dr.tanna 38.32 
    Dr.subbarao-Suku 10 9.50 15.32 . 10  Sjhaveri-A.46w 37.68 
6  Guddi-Pradipa 6 6 5.41 15.43 . 11  Lynn-Rahul 37.60 
    Arvind-Devang 17 14.59 26.66 . 12  Stanley-Ronald 36.70 
7  Drchandra-Csmajumdar 6 14 14.59 26.01 . 13  Archie-Avimahadar 36.60 
    Sbala-Vsubbarao 3 5.41 15.84 . 14  Indira-Amita 36.18 
8  Zahir-Jagdish 6 5 7.67 17.08 . 15  Srinivas-Sgsurve 35.68 
    Vinod-Dr.tanna 10 12.33 25.99 . 16  Parag-Praneet 33.10 
9  Yvette-Asanzgiri 6 20 15.83 25.70 . 17  Sbehuria-Sutanu 32.74 
    Shankaran-A.48s 5 4.17 17.67 . 18  Ashok-Spaggarwal 32.68 
10  Shobha-M 6 17 14.25 17.98 . 19  Shobha-M 32.23 
    Rajendra-Dr.srinivas 7 5.75 25.51 . 20  Rajendra-Dr.srinivas 31.26 
11  Sbehuria-Sutanu 6 8 8.10 24.64 . 21  Madhu-Pankaja 31.13 
    Anju-Anuradha 12 11.90 18.52 . 22  Anju-Anuradha 30.42 
12  Hemant-Dr.atul 6 0 0.35 18.79 . 23  Vmlal-Phegde 29.83 
    Bhabhesh-Navneet 34 19.65 24.52 . 24  Kamlesh-Shankar 27.51 
13  Raman-Skrishnan 6 19 16.64 24.45 . 25  Maneck-Hansotia 27.09 
    Jagdish-Gulshan 1 3.36 19.18 . 26  Gopal-Virendra 26.03 
14  Kamlesh-Shankar 6 7 8.10 19.41 . 27  Uday-Mangala 24.97 
    Indira-Amita 11 11.90 24.28 . 28  Dr.subbarao-Suku 24.82 
15  Ashok-Spaggarwal 6 10 8.54 24.14 . 29  Zahir-Jagdish 24.75 
    Madhu-Pankaja 13 11.46 19.67 . 30  Jagdish-Gulshan 22.54 
16  Parag-Praneet 6 16 13.15 19.95 . 31  Sampath-Dilip 22.50 
    Vmlal-Phegde 9 6.85 22.98 . 32  Shankaran-A.48s 21.84 
17  Stanley-Ronald 6 15 14.25 22.45 . 33  Sbala-Vsubbarao 21.25 
    Gopal-Virendra 5 5.75 20.28 . 34  Guddi-Pradipa 20.84 
18  Uday-Mangala 6 5 4.17 20.80 . 35  Hemant-Dr.atul 19.14 
    Sjhaveri-A.46w 20 15.83 21.85 . 36  Pettam-Rani 18.05 
19  Maneck-Hansotia 6 13 5.41 21.68 . 37  Minal-Niyati 17.32 
    Srinivas-Sgsurve 24 14.59 21.09 . 38  Devyani-Shobha 7.25